430 | Hrvatski
1 609 929 T49 | (19.11.09) Bosch Power Tools
Namještanje vertikalnog kuta kosog rezanja
(list pile) (vidjeti sliku D)
Vertikalni kut kosog rezanja može se namjestiti
u području od 90° do 45°.
Otpustite ručicu za fiksiranje 29 malo u
smjeru suprotnom od kazaljke na satu.
Napomena: Kod kompletnog otpuštanja ručice
za fiksiranje list pile će se pod djelovanjem sile
teže nagnuti u položaj koji odgovara približno
30°.
Pritisnite ručno kolo 12 prema natrag (Push)
i držite ga u ovom položaju.
Time će zubi na kulisi zahvatiti u zupčasti
vijenac na ručnom kolu.
Okrenite na ručnom kolu sve dok pokazivač
kuta 56 ne pokaže traženi kut kosog rezanja
na skali 57.
Ponovno stegnite ručicu za fiksiranje 29.
Za brzo i precizno namještanje standardnog
kuta 90° i 45° na kućištu postoje krajnji
graničnici.
Namještanje graničnika paralelnosti
Graničnik paralelnosti 8 (vidjeti sliku E)
Oznaka u povećalu 58 pokazuje namješteni
razmak graničnika paralelnosti do lista pile na
skali 13.
Pozicionirajte graničnik paralelnosti na
traženoj strani lista pile. (vidjeti i Montaža
graničnika paralelnosti, str. 427)
Za otpuštanje, steznu ručicu 46 povucite
prema gore i pomaknite graničnik
paralelnosti, sve dok povećalo 58 ne pokaže
traženi razmak do lista pile.
Za utvrđivanje graničnika paralelnosti
pritisnite steznu ručku 46 prema dolje.
Graničnik paralelnosti 10 na proširenju stola
(vidjeti sliku F)
Graničnik paralelnosti 10 može se pozicionirati
lijevo ili desno od proširenja stola 9.
Oznaka bojom naljepnice na graničniku
paralelnosti usklađena je sa bojama skale 59 na
prednjoj vodećoj motki. Skala ovisno od
položaja graničnika paralelnosti, pokazuje
razmak do lista pile.
Vijcima stegnite graničnik paralelnosti u
traženi položaj na proširenju stola.
Zahvatite po sredini ispod proširenja stola i
izvucite toliko dok zelena odnosno žuta skala
ne pokaže traženi razmak do lista pile.
Namještanje dodatnog graničnika
paralelnosti
Kod piljenja uskih izradaka i kod piljenja pod
vertikalnim kutovima kosog rezanja morate
montirati dodatni graničnik paralelnosti 18 od
aluminija na graničnik paralelnosti 8.
(vidjeti sliku g2)
Kratki izraci se kod piljenja mogu ukliještiti
između graničnika paralelnosti i lista pile, može
ih zahvatiti i odbaciti uzlazni list pile.
Zbog toga dodatni graničnik paralelnosti
namjestite tako da njegov vodeći kraj završava u
području između krajnjeg prednjeg zuba lista
pile i sredine lista pile.
U tu svrhu otpustite ručice za pričvršćenje 48
i odgovarajuće pomaknite dodatni graničnik
paralelnosti 18.
Ponovno stegnite ručice za pričvršćenje.
Kod piljenja visokih, uskih izradaka morate
dodatni graničnik paralelnosti 18 od aluminija
izravno montirati na graničnik paralelnosti 8.
(vidjeti sliku g3)
OBJ_BUCH-783-003.book Page 430 Thursday, November 19, 2009 4:24 PM