Hrvatski | 433
Bosch Power Tools 1 609 929 T49 | (19.11.09)
Namještanje stezne sile graničnika
paralelnosti (vidjeti sliku L)
Stezna sila graničnika paralelnosti 8 može nakon
određenog vremena popustiti.
Stežite maticu 64 sve dok se graničnik
paralelnosti ponovno može čvrsto stegnuti
na stolu za piljenje.
Namještanje zazora pomičnog klizača
(vidjeti sliku M)
Ako bi nakon česte uporabe zazor pomičnog
klizača 1 bio prevelik, stegnite vijke za
podešavanje 65.
Namještanje uložne ploče (vidjeti sliku N)
Provjerite:
Prednja strana uložne ploče 3 mora se
podudarati ili mora biti malo ispod stola za
piljenje, a stražnja strana mora se podudarati ili
mora biti malo iznad stola za piljenje.
Podešavanje:
Pomoću četiri vijaka za podešavanje 66
namjestite točan nivo.
Spremanje i transport (vidjeti sliku O)
Spremanje električnog alata
Za spremanje električni alat vam nudi
mogućnost da sigurno pričvrstite štap za
pomicanje, graničnike i rezervne listove pile.
Blokirajte žuti sigurnosni zaklopac 30 i ručicu
za fiksiranje 24 pomičnog klizača 1.
Dovedite električni alat u transportni položaj.
(vidjeti ‘Transportni položaj , str. 429)
Otpustite dodatni graničnik paralelnosti 18
sa graničnika paralelnosti 8 ili sa kutnog
graničnika 16.
Pozicionirajte graničnike (8, 16, 18) i
pričvrstite štap za pomicanje 22.
Namotajte mrežni kabel oko držača kabela
31.
Rezervni list pile možete pomoću vijka za
pričvršćenje 19 spremiti na kućištu uređaja.
Nošenje električnog alata
f Električni alat nosite uvijek u paru, kako bi
se izbjeglo oštećenje leđa.
f Kod transporta električnog alata koristite
samo transportnu napravu i nikada zaštitnu
napravu, produžetak stola 2 ili proširenje
stola 9.
Za podizanje ili transport zahvatite u
udubljenja 67, bočno na stolu za piljenje 11.
Održavanje i servisiranje
Održavanje i čišćenje
f Prije svih radova na električnom alatu
izvucite mrežni utikač iz utičnice.
Ako bi električni alat unatoč brižljivih postupaka
izrade i ispitivanja ipak prestao raditi, popravak
treba prepustiti ovlaštenom servisu za Bosch
električne alate.
Za slučaj povratnih upita ili naručivanja rezerv-
nih dijelova, molimo vas neizostavno navedite
10-znamenkasti kataloški broj sa tipske pločice
električnog alata.
Čišćenje
Električni alat i otvore za hlađenje održavajte
čistim kako bi se moglo dobro i sigurno raditi.
Nakon svake radne operacije očistite prašinu i
strugotinu puhanjem komprimiranim zrakom ili
četkom.
Pribor
Postolje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 607 001 967
Listovi pile za drvo, pločaste materijale, panel
ploče i letve
List pile 254 x 30 mm,
40 zubaca. . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 608 640 443
List pile 254 x 30 mm,
60 zubaca. . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 608 640 444
OBJ_BUCH-783-003.book Page 433 Thursday, November 19, 2009 4:24 PM