Eesti | 435
Bosch Power Tools 1 609 929 T49 | (19.11.09)
et
Ohutusnõuded
Üldised ohutusjuhised
Kõik ohutusnõuded ja ju-
hised tuleb läbi lugeda.
Ohutusnõuete ja juhiste eiramise tagajärjeks
võib olla elektrilöök, tulekahju ja/või rasked
vigastused.
Hoidke kõik ohutusnõuded ja juhised
edasiseks kasutamiseks hoolikalt alles.
Allpool kasutatud mõiste „Elektriline tööriist
käib võrgutoitega (toitejuhtmega) elektriliste
tööriistade ja akutoitega (ilma toitejuhtmeta)
elektriliste tööriistade kohta.
1) Ohutusnõuded tööpiirkonnas
a) Töökoht peab olema puhas ja hästi
valgustatud. Töökohas valitsev segadus ja
hämarus võib põhjustada õnnetusi.
b) Ärge kasutage elektrilist tööriista plah-
vatusohtlikus keskkonnas, kus leidub
tuleohtlikke vedelikke, gaase või tolmu.
Elektrilistest tööriistadest lööb sädemeid,
mis võivad tolmu või aurud süüdata.
c) Elektrilise tööriista kasutamise ajal
hoidke lapsed ja teised isikud töökohast
eema. Kui Teie tähelepanu kõrvale juhi-
takse, võib seade Teie kontrolli alt
väljuda.
2) Elektriohutus
a) Elektrilise tööriista pistik peab pistiku-
pessa sobima. Pistiku kallal ei tohi teha
mingeid muudatusi. Ärge kasutage kait-
semaandusega elektriliste tööriistade
puhul adapterpistikuid. Muutmata
pistikud ja sobivad pistikupesad
vähendavad elektrilöögi saamise riski.
b) Vältige kehakontakti maandatud
pindadega, nagu torud, radiaatorid,
pliidid ja külmikud. Kui Teie keha on
maandatud, on elektrilöögi oht suurem.
c) Hoidke seadet vihma ja niiskuse eest.
Kui elektrilisse tööriista on sattunud vett,
on elektrilöögi oht suurem.
d) Ärge kasutage toitejuhet otstarvetel,
milleks see ei ole ette nähtud, näiteks
elektrilise tööriista kandmiseks, ülesri-
putamiseks või pistiku pistikupesast
väljatõmbamiseks. Hoidke toitejuhet
kuumuse, õli, teravate servade ja sead-
me liikuvate osade eest. Kahjustatud või
keerduläinud toitejuhtmed suurendavad
elektrilöögi ohtu.
e) Kui töötate elektrilise tööriistaga vabas
õhus, kasutage ainult selliseid pikendus-
juhtmeid, mida on lubatud kasutada ka
välistingimustes. Välistingimustes
kasutamiseks sobiva pikendusjuhtme
kasutamine vähendab elektrilöögi ohtu.
f) Kui elektrilise tööriista kasutamine niis-
kes keskkonnas on vältimatu, kasutage
rikkevoolukaitselülitit. Rikkevoolukaitse-
lüliti kasutamine vähendab elektrilöögi
ohtu.
3) Inimeste turvalisus
a) Olge tähelepanelik, jälgige, mida Te
teete, ning toimige elektrilise tööriistaga
töötades kaalutletult. Ärge kasutage
elektrilist tööriista, kui olete väsinud või
uimastite, alkoholi või ravimite mõju all.
Hetkeline tähelepanematus seadme kasu-
tamisel võib põhjustada tõsiseid
vigastusi.
b) Kandke isikukaitsevahendeid ja alati
kaitseprille. Isikukaitsevahendite, näiteks
tolmumaski, libisemiskindlate turvajalat-
site, kaitsekiivri või kuulmiskaitsevahen-
dite kandmine sõltuvalt elektrilise töö-
riista tüübist ja kasutusalast – vähendab
vigastuste ohtu.
c) Vältige seadme tahtmatut käivitamist.
Enne pistiku ühendamist pistikupessa,
aku ühendamist seadme külge, seadme
ülestõstmist ja kandmist veenduge, et
elektriline tööriist on välja lülitatud. Kui
hoiate elektrilise tööriista kandmisel
sõrme lülitil või ühendate vooluvõrku
sisselülitatud seadme, võivad tagajärjeks
olla õnnetused.
TÄHELEPANU
OBJ_BUCH-783-003.book Page 435 Thursday, November 19, 2009 4:24 PM