436 | Eesti
1 609 929 T49 | (19.11.09) Bosch Power Tools
d) Enne elektrilise tööriista sisselülitamist
eemaldage selle küljest reguleerimis- ja
mutrivõtmed. Seadme pöörleva osa
küljes olev reguleerimis- või mutrivõti võib
põhjustada vigastusi.
e) Vältige ebatavalist kehaasendit. Võtke
stabiilne tööasend ja hoidke kogu aeg
tasakaalu. Nii saate elektrilist tööriista
ootamatutes olukordades paremini
kontrollida.
f) Kandke sobivat rõivastust. Ärge kandke
laiu riideid ega ehteid. Hoidke juuksed,
rõivad ja kindad seadme liikuvatest
osadest eemal. Lotendavad riided, ehted
või pikad juuksed võivad sattuda seadme
liikuvate osade vahele.
g) Kui on võimalik paigaldada tolmueemal-
dus- ja tolmukogumisseadiseid, veen-
duge, et need on seadmega ühendatud ja
et neid kasutatakse õigesti. Tolmu-
eemaldusseadise kasutamine vähendab
tolmust põhjustatud ohte.
4) Elektriliste tööriistade hoolikas
käsitsemine ja kasutamine
a) Ärge koormake seadet üle. Kasutage töö
tegemiseks selleks ettenähtud elektrilist
tööriista. Sobiva elektrilise tööriistaga
töötate ettenähtud jõudluspiirides
efektiivsemalt ja ohutumalt.
b) Ärge kasutage elektrilist tööriista, mille
lüliti on rikkis. Elektriline tööriist, mida ei
ole enam võimalik lülitist sisse ja välja
lülitada, on ohtlik ning tuleb parandada.
c) Tõmmake pistik pistikupesast välja
ja/või eemaldage seadmest aku enne
seadme reguleerimist, tarvikute
vahetamist ja seadme ärapanekut. See
ettevaatusabinõu väldib elektrilise
tööriista soovimatut käivitamist.
d) Kasutusvälisel ajal hoidke elektrilisi töö-
riistu lastele kättesaamatus kohas.
Ärge laske seadet kasutada isikutel,
kes seadet ei tunne või pole siintoodud
juhiseid lugenud. Asjatundmatute isikute
käes on elektrilised tööriistad ohtlikud.
e) Hoolitsege seadme eest korralikult.
Kontrollige, kas seadme liikuvad osad
töötavad veatult ega kiildu kiini. Veen-
duge, et seadme detailid ei ole murdu-
nud või kahjustatud määral, mis mõjutab
seadme töökindlust. Laske kahjustatud
detailid enne seadme kasutamist paran-
dada. Paljude õnnetuste põhjuseks on
halvasti hooldatud elektrilised tööriistad.
f) Hoidke lõiketarvikud teravad ja puhtad.
Hoolikalt hooldatud, teravate lõikeserva-
dega lõiketarvikud kiilduvad harvemini
kinni ja neid on lihtsam juhtida.
g) Kasutage elektrilist tööriista, lisavarus-
tust, tarvikuid jne vastavalt siintoodud
juhistele ning nii, nagu konkreetse sead-
metüübi jaoks ette nähtud. Arvestage
seejuures töötingimuste ja teostatava
töö iseloomuga. Elektriliste tööriistade
nõuetevastane kasutamine võib põhjus-
tada ohtlikke olukordi.
5) Teenindus
a) Laske elektrilist tööriista parandada
ainult kvalifitseeritud spetsialistidel, kes
kasutavad originaalvaruosi. Nii tagate
püsivalt seadme ohutu töö.
Ohutusnõuded ketassaepinkide
kasutamisel
f Ärge kunagi seiske seadme peal. Seadme
ümberkukkumise või saekettaga juhusliku
kokkupuute korral võite ennast raskelt
vigastada.
f Veenduge, et kettakaitse veatult töötab ja
vabalt liikuda saab. Ärge kiiluge kettakaitset
kunagi avatud seisundis kinni.
f Kui seade töötab, ärge viige oma käsi
saagimispiirkonda ja saeketta lähedusse.
Saekettaga kokkupuutel võite end vigastada.
f Tooriku hoidmiseks, laastude
eemaldamiseks või mõneks muuks
otstarbeks ärge viige kunagi oma käsi
saeketta taha. Teie käe kaugus pöörlevast
saekettast on vastasel juhul liiga väike.
OBJ_BUCH-783-003.book Page 436 Thursday, November 19, 2009 4:24 PM