Eesti | 437
Bosch Power Tools 1 609 929 T49 | (19.11.09)
f Toorikuga kokkupuutel peab saeketas
pöörlema. Vastasel korral tekib tagasilöögi
oht, kui saeketas toorikus kinni kiildub.
f Rakendage seade tööle ainult siis, kui
tööpiirkonnas ei ole peale töödeldava
tooriku reguleerimisvõtmeid, puidulaaste
ega muid esemeid või mustust. Väikesed
puidutükid või teised esemed, mis pöörleva
saekettaga kokku puutuvad, võivad suure
kiirusega liikudes tabada seadme kasutajat.
f Saagige alati ühekorraga vaid ühte toorikut.
Üksteise peale või kõrvale asetatud toorikud
võivad saeketta blokeerida või saagimise ajal
paigast nihkuda.
f Kasutage alati paralleel- või nurgajuhikut.
See parandab lõiketäpsust ja vähendab
saeketta kinnikiildumise võimalust.
f Kui saeketas kiildub kinni, lülitage
elektriline tööriist välja ja hoidke toorikut
paigal seni, kuni saeketas on täielikult
seiskunud. Tagasilöögi vältimiseks tohib
toorikut liigutada alles pärast saeketta
seiskumist. Enne kui elektrilise tööriista
uuesti käivitate, kõrvaldage saeketta
kinnikiildumise põhjus.
f Ärge kasutage nürisid, pragunenud,
kõverdunud või kahjustatud saekettaid.
Nüride või valesti rihitud hammastega
saekettad põhjustavad liiga kitsa lõikejälje
tõttu suurema hõõrdumise, saeketta
kinnikiildumise ja tagasilöögi.
f Kasutage alati õige suuruse ja siseava
läbimõõduga saekettaid (nt tähekujulisi või
ümaraid). Saekettad, mis saega ei sobi,
pöörlevad ebaühtlaselt ja põhjustavad
kontrolli kaotuse seadme üle.
f Ärge kasutage kiirlõiketerasest (HSS)
saekettaid. Sellised saekettad võivad
kergesti murduda.
f Pärast töö lõppu ärge puudutage saeketast
enne, kui see on jahtunud. Saeketas läheb
töötamisel väga kuumaks.
f Ärge kasutage seadet kunagi ilma
vaheplaadita. Vahetage defektne vaheplaat
välja. Ilma veatu vaheplaadita võib saeketas
Teid vigastada.
f Kinnitage töödeldav toorik. Kinnitussead-
mete või kruustangidega kinnitatud toorik
püsib kindlamalt kui käega hoides.
f Hoidke oma töökoht puhas. Materjalisegud
on eriti ohtlikud. Kergmetallide tolm võib
süttida või plahvatada.
f Ärge lahkuge seadme juurest enne, kui
seade on täielikult seiskunud.
Järelpöörlevad tarvikud võivad põhjustada
vigastusi.
f Ärge kasutage elektrilist tööriista, mille
toitejuhe on vigastatud. Ärge puudutage
vigastatud toitejuhet; kui toitejuhe saab
töötamise ajal vigastada, tõmmake pistik
kohe pistikupesast välja. Vigastatud
toitejuhe suurendab elektrilöögi ohtu.
OBJ_BUCH-783-003.book Page 437 Thursday, November 19, 2009 4:24 PM