438 | Eesti
1 609 929 T49 | (19.11.09) Bosch Power Tools
Sümbolid
Järgnevad sümbolid võivad olla seadme kasutamisel olulised. Pidage palun sümbolid ja nende
tähendus meeles. Sümbolite õige tõlgendus aitab. Teil seadet käsitseda paremini ja ohutumalt.
Sümbol Tähendus
f Kandke kuulmiskaitsevahendeid. Müra võib kahjustada
kuulmist.
f Kandke tolmukaitsemaski.
f Kandke kaitseprille.
f Ohtlik piirkond! Hoidke käed, sõrmed ja käsivarred sellest
piirkonnast eemal.
Üksnes EL liikmesriikidele:
Ärge käidelge kasutuskõlbmatuks muutunud elektrilisi tööriistu
koos olmejäätmetega!
Vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile
2002/96/EÜ elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta
ning direktiivi kohaldamisele liikmesriikides tuleb
kasutuskõlbmatuks muutunud elektrilised tööriistad eraldi
kokku koguda ja keskkonnasäästlikult korduskasutada või
ringlusse võtta.
Näitab käsiratta pöörlemisasendit saeketta langetamiseks
(transpordiasend) ja tõstmiseks (tööasend).
OBJ_BUCH-783-003.book Page 438 Thursday, November 19, 2009 4:24 PM