444 | Eesti
1 609 929 T49 | (19.11.09) Bosch Power Tools
Märkus: Veenduge, et täiendav paralleeljuhik on
täies ulatuses saepingil.
Saeketta ja täiendava paralleeljuhiku vaheline
kaugus võib olla maksimaalselt 15 mm.
Paralleeljuhiku monteerimine
(vt jooniseid g1g3)
Paralleeljuhikut 8 saab kinnitada saekettast
vasakule või paremale.
Keerake lukustushoob 46 paralleeljuhiku
esioas asuvasse selleks ettenähtud
keermestatud avasse.
Asetage paralleeljuhik kõigepealt tagant
saepingile. Seejärel asetage paralleeljuhik
juhtsoonde 15.
Paralleeljuhikut saab nüüd nihutada mis
tahes asendisse.
Paralleeljuhiku lukustamiseks suruge
lukustushoob 46 alla.
Kitsaste toorikute saagimisel ja vertikaalsete
kaldenurkade saagimisel tuleb täiendav
alumiiniumist paralleeljuhik 18 monteerida
paralleeljuhiku 8 külge.
Sellisel juhul saab täiendava plastist
paralleeljuhiku 49 kinnitada nurgajuhiku külge.
Lükake profiilsiin 47 täiendava
paralleeljuhiku 18 lühemal küljel asuvasse
soonde.
Seadke profiilsiin paralleeljuhiku 8 ette nii, et
mõlema detaili avad kattuvad.
Lükake kinnitushoovad 48 läbi
paralleeljuhiku külgmiste avade ja pingutage
kinni.
Kõrgete kitsaste toorikute saagimisel tuleb
täiendav alumiiniumist paralleeljuhik 18
kinnitada otse paralleeljuhiku 8 külge.
Kinnitage täiendav paralleeljuhik 18
kinnituskomplektist 45 pärineva 2 kruvi ja
kinnitushoobade 48 abil otse paralleeljuhiku
8 külge.
Tolmu/saepuru äratõmme
Pliisisaldusega värvide, teatud puiduliikide,
mineraalide ja metalli tolm võib kahjustada
tervist. Tolmuga kokkupuude ja tolmu sisse-
hingamine võib põhjustada seadme kasutajal või
läheduses viibivatel inimestel allergilisi
reaktsioone ja/või hingamisteede haigusi.
Teatud tolm, näiteks tamme- ja pöögitolm, on
vähkitekitava toimega, iseäranis kombinatsioo-
nis puidutöötlemisel kasutatavate lisaainetega
(kromaadid, puidukaitsevahendid). Asbesti
sisaldavat materjali tohivad töödelda üksnes
vastava ala asjatundjad.
Võimaluse korral kasutage tolmuimejat.
Tagage töökohas hea ventilatsioon.
Soovitav on kasutada hingamisteede
kaitsemaski filtriga P2.
Pidage kinni töödeldavate materjalide suhtes
Teie riigis kehtivatest eeskirjadest.
Tolmueemaldusseadis võib tolmu, laastude või
tooriku küljest murdunud tükkide tõttu
ummistuda.
Lülitage seade välja ja eemaldage toitepistik
pistikupesast.
Oodake, kuni saeketas on täielikult
seiskunud.
Tehke kindlaks ummistumise põhjus ja
kõrvaldage see.
Tolmueemaldus eraldi seadmega (vt joonis h)
Ühendage tolmuimejavoolik laastu
väljaviskeavaga 32.
Lisaks võite imivõimsuse suurendamiseks
ühendada liitmikuga 5 tolmuimemisseadise.
Selleks eemaldage liitmikult kate.
Tolmuimeja peab töödeldava materjali tolmu
imemiseks sobima.
Tervistkahjustava, kantserogeense ja kuiva
tolmu eemaldamiseks kasutage spetsiaaltol-
muimejat.
OBJ_BUCH-783-003.book Page 444 Thursday, November 19, 2009 4:24 PM