446 | Eesti
1 609 929 T49 | (19.11.09) Bosch Power Tools
Kasutus
f Enne mistahes tööde teostamist elektrilise
tööriista kallal tõmmake pistik
pistikupesast välja.
Saeketta transpordi-ja tööasend
Transpordiasend
Keerake käsiratast 12 päripäeva seni, kuni
saeketta 38 hambad on saepingi 11.
Tööasend
Keerake käsiratast 12 vastupäeva seni, kuni
saeketta 38 hambad on toorikust ca 5 mm
kõrgemal.
Märkus: Veenduge, et kettakaitse paikneb õiges
asendis. Saagimisel peab see alati toorikule
toetuma.
Saepingi suurendamine
Pikad toorikud tuleb vabast otsast toestada.
Tööpingi pikendamine/tööpingi laiendamine
(vt joonist A)
Saepingi pinna suurendamiseks saab nii seadme
tagant kui ka paremalt poolt tõmmata välja
järgmised siinid:
tööpingi pikendus 2 (muudab saepingi 11
tagant 215 mm võrra pikemaks)
ja/või
tööpingi laiendus 9 (muudab saepingi 11
paremalt 285 mm võrra laiemaks)
Võtke soovitud siini keskkohast kinni ja
tõmmake see lõpuni välja.
Asendi fikseerimiseks pingutage juhtvarraste
vastavad kinnitushoovad (23 või 26)
tugevasti kinni.
Raskete toorikute korral tuleb siinid vajaduse
korral toestada.
Liugkelk (vt joonist B)
Liugkelgu 1 abil on võimalik saagida kuni
305 mm laiuseid toorikuid.
Samaaegselt saavutatakse suurem täpsus
eelkõige nurgajuhikut 16 kasutades. (vt
„Horisontaalsete kaldenurkade saagimine
liugkelgu abil“, lk 448)
Selleks tõmmake lukustushoob 24 paremale.
Liugkelku saab seejärel nihutada nii lõpuni
ette kui ka lõpuni taha.
Lõikenurga reguleerimine
Täpsete lõigete tagamiseks tuleb seadme
põhiseadistusi pärast intensiivset kasutust
kontrollida ja vajaduse korral reguleerida (vt
„Põhiseadistuste kontrollimine ja
reguleerimine“, lk 449).
Horisontaalsete kaldenurkade reguleerimine
(nurgajuhik) (vt joonist C)
Horisontaalset kaldenurka saab reguleerida
vahemikus 60° (vasakul pool) kuni 60° (paremal
pool).
Vabastage lukustushoob 54, juhul kui see on
kinni keeratud.
Keerake nurgajuhikut seni, kuni nurganäidik
55 näitab soovitud kaldenurka.
Keerake lukustushoob 54 uuesti kinni.
Vertikaalsete kaldenurkade reguleerimine
(saeketas) (vt joonist D)
Vertikaalset kaldenurka saab reguleerida
vahemikus 90° kuni 45°.
Keerake lukustushooba 29 vastupäeva pisut
lahti.
Märkus: Lukustushoova täielikul vabastamisel
vajub saeketas raskusjõu mõjul asendisse, mis
vastab ligikaudu 30°.
Suruge käsiratas 12 taha (Push) ja hoidke
seda selles asendis.
Sellega haakuvad hambad käsiratta
hammasvöösse.
Keerake käsiratast, kuni nurganäidik 56
näitab soovitud kaldenurka skaalal 57.
Pingutage lukustushoob 29 uuesti kinni.
Standardnurkade 90° ja 45° kiireks ja täpseks
väljareguleerimiseks on korpusel otsapiirikud.
OBJ_BUCH-783-003.book Page 446 Thursday, November 19, 2009 4:24 PM