Eesti | 447
Bosch Power Tools 1 609 929 T49 | (19.11.09)
Paralleeljuhikute reguleerimine
Paralleeljuhik 8 (vt joonist E)
Märgistus luubil 58 näitab paralleeljuhiku ja
saeketta vahel skaalal 13 väljareguleeritud
kaugust.
Seadke paralleeljuhik saeketta soovitud
küljele. (vt ka „Paralleeljuhiku
monteerimine“, lk 444)
Tõmmake kinnitushoob 46 vabastamiseks
üles ja nihutage paralleeljuhikut seni, kuni
luup 58 näitab soovitud kaugust saekettani.
Paralleeljuhiku lukustamiseks suruge
lukustushoob 46 alla.
Paralleeljuhik 10 tööpingi laiendusel
(vt joonist F)
Paralleeljuhikut 10 saab kinnitada tööpingi
laiendusest 9 vasakule või paremale.
Kleebise värvid vastavad eesmisel juhtvardal
asuva skaala 59 värvidele. Skaala näitab
sõltuvalt paralleeljuhiku asendist vahemaad
saekettani.
Kruvige paralleeljuhik soovitud asendis
tööpingi laienduse külge.
Võtke tööpingi laienduse keskkohast kinni ja
tõmmake seda nii kaugele välja, kuni roheline
või kollane skaala näitab soovitud vahemaad
saekettani.
Täiendava paralleeljuhiku reguleerimine
Kitsaste toorikute saagimisel ja vertikaalsete
kaldenurkade saagimisel tuleb täiendav
alumiiniumist paralleeljuhik 18 monteerida
paralleeljuhiku 8 külge. (vt joonis g2)
Lühikesed toorikud võivad saagimisel
paralleeljuhiku ja saeketta vahele kinni kiilduda,
üleskerkiv saeketas võib need kaasa haarata ja
minema lennutada.
Seetõttu seadke täiendav paralleeljuhik nii, et
selle ots jääks saeketta eesmise hamba ja
saeketta keskkoha vahelisse piirkonda.
Selleks vabastage kinnitushoovad 48 ja
nihutage täiendavat paralleeljuhikut 18
vastavalt.
Pingutage hoovad uuesti kinni.
Kõrgete kitsaste toorikute saagimisel tuleb
täiendav alumiiniumist paralleeljuhik 18
kinnitada otse paralleeljuhiku 8 külge.
(vt joonist g3)
Seadme kasutuselevõtt
Sisselülitamine (vt jooniseid G1G2)
Lükake punane AVARII-väljalülitusnupp 14
vasakule ja avage kollane turvaklapp 30.
Sisselülitamiseks vajutage rohelisele
sisselülitusnupule 60.
Seejärel sulgege turvaklapp, ilma seda
lukustamata.
Väljalülitamine (vt joonist G3)
Vajutage punasele AVARII-väljalülitusnupule
14.
Voolukatkestus
Lüliti (sisse/välja) on nn nullpingelüliti, mis
hoiab ära seadme taaskäivitumise pärast
voolukatkestust (nt toitepistiku väljatõmbamine
töötamise ajal).
Selleks et seadet seejärel uuesti tööle
rakendada, tuleb veelkord vajutada rohelisele
sisselülitusnupule 60.
Tööjuhised
Üldised saagimisjuhised
f Kõikide lõigete puhul tuleb kõigepealt
tagada, et saeketas ei puutu kordagi kokku
juhikute ega seadme teiste osadega.
Kaitske saeketast kukkumise ja löökide eest.
Ärge avaldage saekettale külgsuunalist survet.
Et vältida tooriku kinnikiildumist, peab lõikekiil
olema saekettaga ühel joonel.
Ärge töödelge kõverdunud toorikuid. Tooriku
serv peab olema alati sirge, et seda saaks
asetada vastu paralleeljuhikut.
Hoidke etteandeabinõu alati seadme juures.
Ärge kasutage seadet õnardamiseks, soonte ega
avade lõikamiseks.
OBJ_BUCH-783-003.book Page 447 Thursday, November 19, 2009 4:24 PM