Eesti | 449
Bosch Power Tools 1 609 929 T49 | (19.11.09)
Põhiseadistuste kontrollimine ja
reguleerimine
Täpsete lõigete tagamiseks tuleb seadme
põhiseadistusi pärast intensiivset kasutust
kontrollida ja vajaduse korral reguleerida.
Selleks on vaja kogemusi ja asjaomaseid spet-
siaaltööriistu.
Boschi volitatud parandustöökojas tehakse
need tööd kiiresti ja usaldusväärselt.
Standardkaldenurkade 90° (vertikaalne)
reguleerimine
Reguleerige välja vertikaalne kaldenurk 90°.
Kontrollimine:
Seadke nurgakaliiber 90°-le ja asetage see
töötasapinnale 11.
Nurgamõõdiku haar peab olema saekettaga 38
kogu pikkuses ühetasa.
Reguleerimine: (vt joonist K)
Vabastage lukustushoob 29 ja hoidke
saeketast käsiratta 12 abil 90°-asendis.
Keerake lahti reguleerimiskruvi 61 ja
pingutage lukustushoob 29 uuesti kergelt
kinni.
Keerake reguleerimiskruvi nii palju sisse või
välja, et nurgakaliibri haar on saekettaga
kogu pikkuses ühetasa.
Seejärel pingutage lukustushoob 29 uuesti
tugevasti kinni.
Kui nurganäidik 56 ei ole pärast seadistamist
90°-märgisega skaalal 57 ühel joonel, keerake
kruvi 63 tavalise ristpeakruvikeerajaga lahti ja
rihtige nurganäidik 90°-märgise järgi välja.
Standard-kaldenurga 45° (vertikaalne)
reguleerimine (vt joonist K)
Korrake eespool kirjeldatud tööoperatsioone
vastavalt, et reguleerida välja vertikaalset
kaldenurka 45°:
vabastage lukustushoob 29,
seadke paika reguleerimiskruvi 62.
Nurganäidik 56 ei tohi seejuures uuesti paigast
minna.
Paralleeljuhiku pingutusjõu reguleerimine
(vt joonist L)
Paralleeljuhiku 8 pingutusjõud võib pärast
sagedast kasutamist järgi anda.
Pingutage mutrit 64 seni, kuni
paralleeljuhikut saab uuesti tugevasti
saepingi külge kinnitada.
Liugkelgu lõtku reguleerimine (vt joonist M)
Kui liugkelgu 1
lõtk muutub pärast
sagedamist kasutamist liiga suureks,
pingutage reguleerimiskruvisid 65.
Vaheplaadi reguleerimine (vt joonist N)
Kontrollimine:
Vaheplaadi 3 esikülg peab olema saepingiga
ühetasa või saepingist pisut madalamal,
tagakülg peab olema saepingiga ühetasa või
saepingist pisut kõrgemal.
Reguleerimine:
Nelja reguleerimiskruvi 66 abil reguleerige
välja õige tase.
Hoidmine ja transportimine
(vtjoonistO)
Seadme hoidmine
Kasutusväliseks ajaks on võimalik
etteandeabinõud, juhikuid ja varusaekettaid
turvaliselt seadme külge kinnitada.
Lukustage kollane turvaklapp 30 ja liugkelgu
1 lukustushoob 24.
Viige seade transpordiasendisse. (vt
„Transpordiasend“, lk 446)
Eemaldage täiendav paralleeljuhik 18
paralleeljuhiku 8 või paralleeljuhiku 16
küljest.
Seadke paika juhikud (8, 16, 18) ja kinnitage
etteandeabinõu 22.
Kerige toitejuhe juhtmehoidikule 31.
Varusaeketast saab kinnituskruvi 19 abil
kinnitada seadme korpuse külge.
OBJ_BUCH-783-003.book Page 449 Thursday, November 19, 2009 4:24 PM