450 | Eesti
1 609 929 T49 | (19.11.09) Bosch Power Tools
Seadme kandmine
f Seljavigastuste vältimiseks kandke seadet
alati kahekesi.
f Seadme transportimiseks kasutage alati
transpordiseadiseid, seadme kandmisel
ärge hoidke seadet kunagi tööpingi
pikendusest 2 ega tööpingi laiendusest 9.
Seadme tõstmiseks või transportimiseks
võtke kinni süvenditest 67, mis asuvad
töötasapinna 11 külgedel.
Hooldus ja teenindus
Hooldus ja puhastus
f Enne mistahes tööde teostamist elektrilise
tööriista kallal tõmmake pistik
pistikupesast välja.
Antud seade on hoolikalt valmistatud ja testitud.
Kui seade sellest hoolimata rikki läheb, tuleb
see lasta parandada Boschi elektriliste
käsitööriistade volitatud remonditöökojas.
Järelepärimiste esitamisel ja tagavaraosade
tellimisel näidake kindlasti ära seadme
andmesildil olev 10-kohaline tootenumber.
Puhastus
Seadme laitmatu ja ohutu töö tagamiseks
hoidke seade ja selle ventilatsiooniavad puhtad.
Iga kord pärast töö lõppu eemaldage tolm ja
saepuru suruõhu või pintsli abil.
Lisatarvikud
Alusraam . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 607 001 967
Saekettad puidu ja plaatmaterjalide, paneelide
ja liistude jaoks
Saeketas 254 x 30 mm,
40 hammast . . . . . . . . . . . . . . . . 2 608 640 443
Saeketas 254 x 30 mm,
60 hammast . . . . . . . . . . . . . . . . 2 608 640 444
Müügijärgne teenindus ja nõustamine
Müügiesindajad annavad vastused toote
paranduse ja hooldusega ning varuosadega
seotud küsimustele. Joonised ja lisateabe
varuosade kohta leiate ka veebiaadressilt:
www.bosch-pt.com
Boschi müügiesindajad nõustavad Teid toodete
ja lisatarvikute ostmise, kasutamise ja
seadistamisega seotud küsimustes.
Eesti Vabariik
Mercantile Group AS
Boschi elektriliste käsitööriistade remont ja
hooldus
Pärnu mnt. 549
76401 Saue vald, Laagri
Tel.: + 372 (0679) 1122
Fax: + 372 (0679) 1129
Kasutuskõlbmatuks muutunud
seadmete käitlus
Elektriseadmed, lisatarvikud ja pakendid tuleks
keskkonnasäästlikult ringlusse võtta.
Materjalide eristamiseks ümbertöötlemise tarvis
on seadme plastosad vastavalt tähistatud.
Üksnes EL liikmesriikidele:
Ärge käidelge kasutuskõlbmatuks
muutunud elektrilisi tööriistu
koos olmejäätmetega!
Vastavalt Euroopa Parlamendi ja
nõukogu direktiivile 2002/96/EÜ
elektri- ja elektroonikaseadmete
jäätmete kohta ning direktiivi kohaldamisele liik-
mesriikides tuleb kasutuskõlbmatuks muutunud
elektrilised tööriistad eraldi kokku koguda ja
keskkonnasäästlikult korduskasutada või
ringlusse võtta.
Tootja jätab endale õiguse muudatuste tegemiseks.
OBJ_BUCH-783-003.book Page 450 Thursday, November 19, 2009 4:24 PM