Latviešu | 451
Bosch Power Tools 1 609 929 T49 | (19.11.09)
lv
Drošības noteikumi
Vispārējie drošības noteikumi darbam
ar elektroinstrumentiem
Rūpīgi izlasiet visus drošī-
bas noteikumus. Šeit snieg-
to drošības noteikumu un norādījumu neievēro-
šana var izraisīt aizdegšanos un būt par cēloni
elektriskajam triecienam vai nopietnam savaino-
jumam.
Pēc izlasīšanas uzglabājiet šos noteikumus
turpmākai izmantošanai.
Turpmākajā izklāstā lietotais apzīmējums „elek-
troinstruments“ attiecas gan uz tīkla elektroin-
strumentiem (ar elektrokabeli), gan arī uz aku-
mulatora elektroinstrumentiem (bez elektro-
kabeļa).
1) Drošība darba vietā
a) Sekojiet, lai darba vieta būtu tīra un
sakārtota. Nekārtīgā darba vietā un sliktā
apgaismojumā var viegli notikt nelaimes
gadījums.
b) Nelietojiet elektroinstrumentu eksplo-
zīvu vai ugunsnedrošu vielu tuvumā un
vietās ar paaugstinātu gāzes vai putekļu
saturu gaisā. Darba laikā elektroinstru-
ments nedaudz dzirksteļo, un tas var
izsaukt viegli degošu putekļu vai tvaiku
aizdegšanos.
c) Lietojot elektroinstrumentu, neļaujiet
nepiederošām personām un jo īpaši bēr-
niem tuvoties darba vietai. Citu personu
klātbūtne var novērst uzmanību, kā rezul-
tātā jūs varat zaudēt kontroli pār elektro-
instrumentu.
2) Elektrodrošība
a) Elektroinstrumenta kontaktdakšai jābūt
piemērotai elektrotīkla kontaktligzdai.
Kontaktdakšas konstrukciju nedrīkst
nekādā veidā mainīt. Nelietojiet kontakt-
dakšas salāgotājus, ja elektroinstru-
ments caur kabeli tiek savienots ar aiz-
sargzemējuma ķēdi. Neizmainītas kon-
strukcijas kontaktdakša, kas piemērota
kontaktligzdai, ļauj samazināt elektriskā
trieciena saņemšanas risku.
b) Darba laikā nepieskarieties sazemētiem
priekšmetiem, piemēram, caurulēm, ra-
diatoriem, plītīm vai ledusskapjiem. Pie-
skaroties sazemētām virsmām, pieaug
risks saņemt elektrisko triecienu.
c) Nelietojiet elektroinstrumentu lietus lai-
kā, neturiet to mitrumā. Mitrumam
iekļūstot elektroinstrumentā, pieaug risks
saņemt elektrisko triecienu.
d) Nenesiet un nepiekariet elektroinstru-
mentu aiz elektrokabeļa. Neraujiet aiz
kabeļa, ja vēlaties atvienot instrumentu
no elektrotīkla kontaktligzdas. Sargājiet
elektrokabeli no karstuma, eļļas, asām
šķautnēm un elektroinstrumenta kustī-
gajām daļām. Bojāts vai samezglojies
elektrokabelis var būt par cēloni elektris-
kajam triecienam.
e) Darbinot elektroinstrumentu ārpus tel-
pām, izmantojiet tā pievienošanai vienīgi
tādus pagarinātājkabeļus, kuru lietošana
ārpus telpām ir atļauta. Lietojot elektro-
kabeli, kas piemērots darbam ārpus tel-
pām, samazinās risks saņemt elektrisko
triecienu.
f) Ja elektroinstrumentu tomēr nepiecie-
šams lietot vietās ar paaugstinātu mitru-
mu, izmantojiet tā pievienošanai noplū-
des strāvas aizsargreleju. Lietojot noplū-
des strāvas aizsargreleju, samazinās risks
saņemt elektrisko triecienu.
3) Personiskā drošība
a) Darba laikā saglabājiet paškontroli un
rīkojieties saskaņā ar veselo saprātu.
Pārtrauciet darbu, ja jūtaties noguris vai
atrodaties alkohola, narkotiku vai medi-
kamentu izraisītā reibumā. Strādājot ar
elektroinstrumentu, pat viens neuzmanī-
bas mirklis var būt par cēloni nopietnam
savainojumam.
BRĪDINĀJUMS
OBJ_BUCH-783-003.book Page 451 Thursday, November 19, 2009 4:24 PM