452 | Latviešu
1 609 929 T49 | (19.11.09) Bosch Power Tools
b) Izmantojiet individuālos darba aizsardzī-
bas līdzekļus. Darba laikā nēsājiet aiz-
sargbrilles. Individuālo darba aizsardzī-
bas līdzekļu (putekļu maskas, neslīdošu
apavu un aizsargķiveres vai ausu aizsargu)
pielietošana atbilstoši elektroinstrumenta
tipam un veicamā darba raksturam ļauj
izvairīties no savainojumiem.
c) Nepieļaujiet elektroinstrumenta patvaļī-
gu ieslēgšanos. Pirms elektroinstrumen-
ta pievienošanas elektrotīklam, akumu-
latora ievietošanas vai izņemšanas, kā
arī pirms elektroinstrumenta pārnešanas
pārliecinieties, ka tas ir izslēgts. Pārne-
sot elektroinstrumentu, ja pirksts atrodas
uz ieslēdzēja, kā arī pievienojot to elektro-
barošanas avotam laikā, kad elektro-
instruments ir ieslēgts, var viegli notikt
nelaimes gadījums.
d) Pirms elektroinstrumenta ieslēgšanas
neaizmirstiet izņemt no tā regulējošos
instrumentus vai atslēgas. Regulējošais
instruments vai atslēga, kas ieslēgšanas
brīdī atrodas elektroinstrumenta kustīga-
jās daļās, var radīt savainojumu.
e) Darba laikā izvairieties ieņemt neērtu vai
nedabisku ķermeņa stāvokli. Vienmēr
ieturiet stingru stāju un centieties sagla-
bāt līdzsvaru. Tas atvieglo elektroinstru-
menta vadību neparedzētās situācijās.
f) Izvēlieties darbam piemērotu apģērbu.
Darba laikā nenēsājiet brīvi plandošas
drēbes un rotaslietas. Netuviniet matus,
apģērbu un aizsargcimdus elektroinstru-
menta kustīgajām daļām. Elektroinstru-
menta kustīgajās daļās var ieķerties
vaļīgas drēbes, rotaslietas un gari mati.
g) Ja elektroinstrumenta konstrukcija ļauj
tam pievienot ārējo putekļu uzsūkšanas
vai savākšanas/uzkrāšanas ierīci, seko-
jiet, lai tā būtu pievienota un pareizi dar-
botos. Pielietojot putekļu uzsūkšanu vai
savākšanu/uzkrāšanu, samazinās to
kaitīgā ietekme uz strādājošās personas
veselību.
4) Saudzējoša apiešanās un darbs ar elektro-
instrumentiem
a) Nepārslogojiet elektroinstrumentu. Kat-
ram darbam izvēlieties piemērotu elek-
troinstrumentu. Elektroinstruments dar-
bojas labāk un drošāk pie nominālās slo-
dzes.
b) Nelietojiet elektroinstrumentu, ja ir bo-
jāts tā ieslēdzējs. Elektroinstruments, ko
nevar ieslēgt un izslēgt, ir bīstams lieto-
šanai un to nepieciešams remontēt.
c) Pirms elektroinstrumenta apkopes, re-
gulēšanas vai darbinstrumenta nomaiņas
atvienojiet tā kontaktdakšu no barojošā
elektrotīkla vai izņemiet no tā akumula-
toru. Šādi iespējams novērst elektro-
instrumenta nejaušu ieslēgšanos.
d) Ja elektroinstruments netiek lietots, uz-
glabājiet to piemērotā vietā, kur elek-
troinstruments nav sasniedzams bēr-
niem un personām, kuras neprot ar to
rīkoties vai nav iepazinušās ar šiem no-
teikumiem. Ja elektroinstrumentu lieto
nekompetentas personas, tas var apdrau-
dēt cilvēku veselību.
e) Rūpīgi veiciet elektroinstrumenta apkal-
pošanu. Pārbaudiet, vai kustīgās daļas
darbojas bez traucējumiem un nav ie-
spiestas, vai kāda no daļām nav salauzta
vai bojāta, vai katra no tām pareizi funk-
cionē un pilda tai paredzēto uzdevumu.
Nodrošiniet, lai bojātās daļas tiktu sav-
laicīgi nomainītas vai remontētas pilnva-
rotā remonta darbnīcā. Daudzi nelaimes
gadījumi notiek tāpēc, ka elektroinstru-
ments pirms lietošanas nav pienācīgi
apkalpots.
f) Savlaicīgi notīriet un uzasiniet griezošos
darbinstrumentus. Rūpīgi kopti elektro-
instrumenti, kas apgādāti ar asiem griezēj-
instrumentiem, ļauj strādāt daudz ražīgāk
un ir vieglāk vadāmi.
OBJ_BUCH-783-003.book Page 452 Thursday, November 19, 2009 4:24 PM