Latviešu | 453
Bosch Power Tools 1 609 929 T49 | (19.11.09)
g) Lietojiet vienīgi tādus elektroinstrumen-
tus, papildpiederumus, darbinstrumen-
tus utt., kas atbilst šeit sniegtajiem
norādījumiem, ņemot vērā arī konkrētos
darba apstākļus un pielietojuma īpat-
nības. Elektroinstrumentu lietošana
citiem mērķiem, nekā tiem, kuriem to ir
paredzējusi ražotājfirma, ir bīstama un var
novest pie neparedzamām sekām.
5) Apkalpošana
a) Nodrošiniet, lai elektroinstrumenta
remontu veiktu kvalificēts personāls,
nomaiņai izmantojot oriģinālās rezerves
daļas un piederumus. Tikai tā iespējams
panākt un saglabāt vajadzīgo darba
drošības līmeni.
Drošības noteikumi galda ripzāģiem
f Neatbalstieties pret elektroinstrumentu.
Elektroinstrumenta apgāšanās darba laikā vai
nejauša pieskaršanās zāģa asmenim var
izraisīt nopietnu savainojumu.
f Nodrošiniet, lai kustīgais aizsargpārsegs
pareizi funkcionētu un varētu brīvi
kustēties. Nekādā gadījumā nenostipriniet
aizsargpārsegu paceltā stāvoklī.
f Elektroinstrumenta darbības laikā
netuviniet rokas zāģēšanas vietai un zāģa
asmenim. Pieskaršanās zāģa asmenim ir
bīstama, jo var izraisīt savainojumu.
f Nesniedzieties aiz zāģa asmens, lai turētu
zāģējamo priekšmetu, notīrītu koka skaidas
vai kāda cita iemesla dēļ. Šādā gadījumā
attālums starp rokām un rotējošo zāģa
asmeni kļūst nepieļaujami mazs.
f Kontaktējiet zāģējamo priekšmetu ar zāģa
asmeni tikai tad, ja tas griežas. Zāģa
asmenim ieķeroties zāģējamajā priekšmetā,
var notikt atsitiens.
f Lietojiet elektroinstrumentu tikai tad, ja uz
apstrādājamā priekšmeta virsmas
neatrodas instrumenti, koka skaidas, u.c.
priekšmeti. Pat nelieli koka vai citi
priekšmeti, nonākot saskarē ar rotējošu zāģa
asmeni, var tikt mesti ar lielu ātrumu un
trāpīt darbinstrumenta lietotājam.
f Vienmēr zāģējiet tikai vienu priekšmetu.
Zāģējot vairākus priekšmetus, kas novietoti
blakus vai viens uz otra, zāģa asmens var tikt
iespiests vai zāģējamie priekšmeti var
spiesties cits pret citu un savstarpēji
nobīdīties.
f Vienmēr izmantojiet paralēlo vai leņķa
vadotni. Tā ļauj uzlabot zāģējuma precizitāti
un samazina zāģa asmens iespiešanas
iespēju.
f Gadījumā ja iestrēgst zāģa asmens,
izslēdziet elektroinstrumentu un turiet
apstrādājamo priekšmetu nekustīgi, līdz
zāģa asmens ir pilnīgi apstājies. Lai
izvairītos no atsitiena, apstrādājamo
priekšmetu drīkst pārvietot tikai pēc zāģa
asmens apstāšanās. Pirms
elektroinstrumenta atkārtotas
iedarbināšanas noskaidrojiet un novērsiet
zāģa asmens iestrēgšanas cēloni.
f Nelietojiet neasus, ieplaisājušus, saliektus
vai citādi bojātus zāģa asmeņus. Zāģa
asmeņi ar neasiem vai nepareizi izliektiem
zobiem veido šauru zāģējumu, kas rada
pastiprinātu berzi, var būt par cēloni zāģa
asmens iespiešanai zāģējumā un izraisīt
atsitienu.
f Vienmēr lietojiet pareiza izmēra zāģa
asmeņus ar piemērotas formas centrālo
atvērumu (piemēram, zvaigznes veida vai
apaļu). Zāģa asmeņi, kas nav piemēroti zāģa
stiprinājuma ierīcēm, slikti centrējas un var
būt par cēloni kontroles zaudēšanai pār elek-
troinstrumentu.
f Nelietojiet zāģa asmeņus, kas izgatavoti no
stipri leģēta ātrgriezējtērauda (HSS). Šādi
asmeņi var viegli salūzt.
f Pēc darba nepieskarieties zāģa asmenim,
līdz tas nav atdzisis. Darba laikā zāģa
asmens stipri sakarst.
f Nelietojiet elektroinstrumentu bez asmens
aptverplāksnes. Nomainiet aptverplāksni,
ja tā ir bojāta. Ja elektroinstrumentā nav
iestiprināta nebojāta asmens aptverplāksne,
zāģa asmens var izraisīt savainojumu.
OBJ_BUCH-783-003.book Page 453 Thursday, November 19, 2009 4:24 PM