454 | Latviešu
1 609 929 T49 | (19.11.09) Bosch Power Tools
f Nostipriniet apstrādājamo priekšmetu. Ie-
stiprinot apstrādājamo priekšmetu skrūvspī-
lēs vai citā stiprinājuma ierīcē, strādāt ir
drošāk, nekā tad, ja tas tiek turēts ar rokām.
f Uzturiet darba vietu tīru. Īpaši bīstams ir
dažādu materiālu putekļu sajaukums. Vieglo
metālu putekļi ir ļoti ugunsnedroši un
sprādzienbīstami.
f Neizlaidiet elektroinstrumentu no rokām,
pirms tas nav pilnīgi apstājies. Pēc
instrumenta izslēgšanas tajā iestiprinātais
darbinstruments zināmu laiku turpina rotēt
un var izraisīt savainojumus.
f Nelietojiet elektroinstrumentu, ja ir bojāts
tā elektrokabelis. Ja elektrokabelis tiek
bojāts darba laikā, nepieskarieties tam, bet
izvelciet kabeļa kontaktdakšu no elektro-
tīkla kontaktligzdas. Strādājot ar
instrumentu, kuram ir bojāts elektrokabelis,
pieaug risks saņemt elektrisko triecienu.
Simboli
Šeit ir aplūkoti daži apzīmējumi, kuru nozīmi ir svarīgi zināt, lietojot elektroinstrumentu. Tāpēc
lūdzam iegaumēt šos apzīmējumus un to nozīmi. Apzīmējumu pareiza interpretācija ļaus vieglāk un
drošāk strādāt ar elektroinstrumentu.
Simbols Nozīme
f Lietojiet līdzekļus dzirdes orgānu aizsardzībai. Trokšņa
iedarbība var radīt paliekošus dzirdes traucējumus.
f Nēsājiet putekļu aizsargmasku.
f Nēsājiet aizsargbrilles.
f Bīstama zona! Sekojiet, lai Jūsu rokas, delnas un pirksti
atrastos pēc iespējas tālāk no šīs zonas.
OBJ_BUCH-783-003.book Page 454 Thursday, November 19, 2009 4:24 PM