Latviešu | 455
Bosch Power Tools 1 609 929 T49 | (19.11.09)
Tikai ES valstīm
Neizmetiet nolietotos elektroinstrumentus sadzīves atkritumu
tvertnē!
Saskaņā ar Eiropas Savienības direktīvu 2002/96/EK par
nolietotajām elektriskajām un elektroniskajām ierīcēm un šīs
direktīvas atspoguļojumiem nacionālajā likumdošanā, lieto-
šanai nederīgie elektroinstrumenti jāsavāc, jāizjauc un jānodod
otrreizējai pārstrādei apkārtējai videi nekaitīgā veidā.
Tiek parādīts rokriteņa griešanas virziens, iegremdējot
(transporta stāvoklis) un paceļot (darba stāvoklis) zāģa
asmeni.
Tiek parādītas darbības, kas jāveic noteiktā secībā, iestādot
vertikālo zāģēšanas leņķi (zāģa asmens ir noliecams).
Tiek parādīts apstrādājamā priekšmeta maksimālais
pieļaujamais augstums pie vertikālā apstrādes leņķa standarta
vērtībām 90° un 45°.
Izvēloties zāģa asmeni, ņemiet vērā tā izmērus. Asmens cen-
trālā atvēruma diametram jābūt tādam, lai asmens novietotos
uz darbvārpstas cieši, bez spēles. Nelietojiet samazinošos ie-
liktņus vai adapterus diametru salāgošanai.
Nomainot zāģa asmeni, sekojiet, lai zāģējuma platums nebūtu
mazāks un asmens pamatnes biezums nebūtu lielāks par
asmens ķīļa biezumu.
Simbols Nozīme
1.
4.
3.
2.
Push
90°
45°
75 mm
63 mm
OBJ_BUCH-783-003.book Page 455 Thursday, November 19, 2009 4:24 PM