456 | Latviešu
1 609 929 T49 | (19.11.09) Bosch Power Tools
Funkciju apraksts
Rūpīgi izlasiet visus drošības
noteikumus. Šeit sniegto drošības
noteikumu un norādījumu neievēro-
šana var izraisīt aizdegšanos un būt
par cēloni elektriskajam triecienam
vai nopietnam savainojumam.
Pielietojums
Šis elektroinstruments ir izmantojams staci-
onārā režīmā taisnu zāģējumu veidošanai ko
gareniskā un šķērsu virzienā. Tas spēj darboties
ar horizontālo apstrādes leņķi robežās no 60°
līdz +60° un vertikālo zāģēšanas leņķi robežās
no 90° līdz 45°.
Pēc savas jaudas elektroinstruments ir piemē-
rots cieta un mīksta koka, kā arī skaidu un šķie-
dru plākšņu zāģēšanai.
Lietojot elektroinstrumentu kā galda ripzāģi, to
nav atļauts izmantot alumīnija vai citu krāsaino
metālu zāģēšanai.
Attēlotās sastāvdaļas
Attēloto sastāvdaļu numerācija atbilst elektroin-
strumenta attēliem, kas sniegti lietošanas
pamācības grafiskajā daļā.
1 Pārbīdāms galds
2 Galda pagarinātājs
3 Aptverplāksne
4 Asmens ķīlis
5 Putekļu uzsūkšanas īscaurule
6 Aizsargpārsegs
7 Uzlīme zāģējuma trases iezīmēšanai
8 Paralēlā vadotne
9 Galda paplašinātājs
10 Paralēlā vadotne uz galda paplašinātāja 9
11 Zāģēšanas galds
12 Rokritenis zāģa asmens pacelšanai un
iegremdēšanai
13 Skala attāluma noteikšanai no zāģa asmens
līdz paralēlajai vadotnei 8
14 AVĀRIJAS izslēdzēja poga
Tiek parādītas leņķa vadotnes stiprinošās galviņas funkcijas,
iestādot horizontālo zāģēšanas leņķi.
Tiek parādīti paralēlās vadotnes iespējamie stāvokļi uz galda
paplašinātāja.
Uzlīmes krāsu attēlojums atbilst skalas krāsojumam uz
priekšējā vadstieņa. Uz skalas ir parādīts attālums līdz zāģa
asmenim, atkarībā no paralēlās vadotnes stāvokļa.
Simbols Nozīme
140mm - 250mm
220mm - 520mm
OBJ_BUCH-783-003.book Page 456 Thursday, November 19, 2009 4:24 PM