Latviešu | 459
Bosch Power Tools 1 609 929 T49 | (19.11.09)
Montāža
f Nepieļaujiet elektroinstrumenta patvaļīgu
ieslēgšanos. Elektroinstrumenta salikšanas
un apkalpošanas laikā tā elektrokabeļa
kontaktdakša nedrīkst būt pievienota pie
barojošā elektrotīkla kontaktligzdas.
Piegādes komplekts
Izstrādājuma piegādes
komplekts ir attēlots lietošanas
pamācības pielikumā.
Pirms elektroinstrumenta lietošanas pirmo reizi,
pārliecinieties, ka tā piegādes komplektā ietilpst
šādas vienības.
Galda ripzāģis
(ar nostiprinātu galda paplašinātāju 9, zāģa
asmeni 38 un aptverplāksni 3)
Dibenplāksne 35 ar tajā iestiprinātām
skrūvēm ar krustrievas galvu
Galda pagarinātājs 2
Stiprinājuma komplekts „galda
pagarinātājam“ 41
(2 vadstieņi, 2 noturskrūves, 2 aizspiedņi,
2 īsās stiprinošās galviņas)
Paralēlās vadotnes 8 un 10
Paralēlā palīgvadotne (alumīnija) 18
ar profilstieni 47
Paralēlā palīgvadotne (plastmasas) 49
Leņķa vadotne 16
Stiprinājuma komplekts „paralēlajai
palīgvadotnei“ 45
(4 īsās skrūves, 2 garās stiprinošās galviņas
48, 2 četrstūra uzgriežņi un paplāksnes)
Aizsargpārsegs 6
Stiprinājuma komplekts „aizsargpārsegam“
40
(skrūve, uzgrieznis, paplāksne)
Asmens ķīlis 4 ar tajā iestiprinātu skrūvi ar
sešstūra galvu 36
Uzsūkšanas šļūtene 34
Bīdstienis 22
Gredzenatslēga 17
Elektroinstrumenta izpildījums ar paliktni
Paliktnis 69
(12 profili, 4 pēdu uzmavas)
Stiprinājuma komplekts „paliktnim“ 68
(24 skrūves ar uzgriežņiem salikšanai, 4
skrūves ar uzgriežņiem elektroinstrumenta
nostiprināšanai, 4 paplāksnes)
Piezīme. Pārbaudiet, vai nav bojāts elektroin-
struments vai kāda no tā daļām.
Turpinot elektroinstrumenta lietošanu, uzmanīgi
pārbaudiet, vai tā aizsargierīces un daļas ar ne-
lieliem bojājumiem funkcionē pareizi un bez
traucējumiem. Pārbaudiet, vai elektroinstru-
menta kustīgās daļas netraucēti pārvietojas un
nav iespīlētas un vai kāda no daļām nav bojāta.
Ikvienai daļai jābūt pareizi nostiprinātai un
jāpilda tai paredzētais uzdevums, nodrošinot
pareizu elektroinstrumenta darbību.
Bojātās aizsargierīces vai citas instrumenta
daļas nekavējoties jānomaina vai kvalificēti
jāizremontē pilnvarotā remonta darbnīcā.
Pirms lietošanas
Uzmanīgi izsaiņojiet visas piegādātās
elektroinstrumenta daļas.
Noņemiet iesaiņojuma materiālu no
elektroinstrumenta un no kopā ar to
piegādātajiem piederumiem.
Pievērsiet īpašu uzmanību tam, lai tiktu
izņemts zem darbinstrumenta galvas
ievietotais iesaiņojuma materiāls.
Papildus piegādes komplektam, darbam ir
nepieciešami šādi instrumenti
Krustrievas skrūvgriezis
Leņķmērs
Gredzenatslēga vai vaļējā atslēga (13 mm)
paliktņa salikšanai
Montāžas secība
Lai atvieglotu darbu, ievērojiet piegādāto
elektroinstrumenta daļu montāžas secību.
1. Montāža no apakšas
Uzsūkšanas šļūtene 34
Dibenplāksne 35 ar tajā iestiprinātām
skrūvēm ar krustrievas galvu
OBJ_BUCH-783-003.book Page 459 Thursday, November 19, 2009 4:24 PM