460 | Latviešu
1 609 929 T49 | (19.11.09) Bosch Power Tools
2. Montāža no augšas
Asmens ķīlis 4
Aizsargpārsegs 6
Galda pagarinātājs 2
Paralēlā vadotne 8, paralēlā palīgvadotne (18
vai 49) un leņķa vadotne 16
Montāža no apakšas
Novietojiet elektroinstrumentu uz zāģēšanas
galda 11.
Uzsūkšanas šļūtenes montāža (skatīt attēlu a)
Savienojiet putekļu uzsūkšanas īscauruli zāģa
asmens aizsargpārsegā ar skaidu izvadīšanas
atveri 32 instrumenta korpusā, izmantojot
uzsūkšanas šļūteni 34.
Dibenplāksnes montāža (skatīt attēlu b)
Ievietojiet dibenplāksni 35 tai paredzētajos
izgriezumos tā, lai dibenplāksnē iestiprinātās
skrūves ar krustrievas galvu ievietotos
korpusā izveidotajos urbumos.
Nostipriniet dibenplāksni, stingri
pieskrūvējot skrūves ar sešstūra galvu.
Montāža no augšas
Apgrieziet elektroinstrumentu tā, lai tas
atrastos darbam piemērotā stāvoklī.
Asmens ķīļa montāža (skatīt attēlus c1c3)
Ar gredzenatslēgas 17 palīdzību paceliet
aptverplāksnes 3 priekšējo daļu un izņemiet
aptverplāksni no izgriezumiem 37.
Grieziet rokriteni 12 pretēji pulksteņa
rādītāju kustības virzienam, līdz zāģa amens
38 ir pacelts iespējami augstu virs zāģēšanas
galda.
Lai noliektu zāģa asmeni 38 sānu virzienā,
atskrūvējiet fiksējošo galviņu 29.
Pārbīdiet asmens ķīli 4 tā, lai tā atvērumi
novietotos uz turētāja 39 stiprinošajiem
izciļņiem.
Nostipriniet asmens ķīli 4 uz turētāja 39, šim
nolūkam stingri pieskrūvējot skrūvi ar
sešstūra galvu 36 ar gredzenatslēgas 17
(13 mm) palīdzību.
No jauna nostādiet zāģa asmeni 90° leņķī un
stingri pieskrūvējiet fiksējošo galviņu 29 (par
to lasiet arī sadaļā „Vertikālā zāģēšanas leņķa
iestādīšana“ lappusē 464).
Piezīme. Lai novērstu asmens iestrēgšanu
apstrādājamajā priekšmetā, asmens ķīlim
jāatrodas vienā līnijā ar zāģa asmeni.
Nobeigumā iestipriniet aptverplāksni 3.
Šim nolūkam ieāķējiet aptverplāksni
izgriezumos 37 un spiediet to lejup, līdz
aptverplāksne fiksējas zāģēšanas galdā.
Aizsargpārsega montāža (skatīt attēlu d)
Montāžai izmantojiet stiprinājuma komplektu
„aizsargpārsegam“ 40. (skrūve, uzgrieznis,
paplāksne)
Izbīdiet skrūvi 40 caur urbumiem
aizsargpārsegā un asmens ķīlī.
Skrūves četrstūra profilam jāievietojas
atbilstošajā aizsargpārsega izgriezumā.
Novietojiet uz skrūves paplāksni un
uzskrūvējiet uzgriezni.
Ar gredzenatslēgu 17 (13 mm) pievelciet
uzgriezni tik daudz, lai aizsargpārsegs
noturētos ikvienā iespējamajā stāvoklī.
Galda pagarinātāja montāža
(skatīt attēlus e1e2)
Montāžai izmantojiet stiprinājuma komplektu
„galda pagarinātājam“ 41. (2 vadstieņi, 2
noturskrūves, 2 aizspiedņi, 2 īsās stiprinošās
galviņas).
Līdz galam iebīdiet abus vadstieņus ar
vītņotajiem galiem pa priekšu šim nolūkam
paredzētajos galda pagarinātāja 2 urbumos.
Ieskrūvējiet gumijas buferi 42 galda
pagarinātājā.
Iebīdiet fiksējošos aizspiedņus vadstieņu
urbumos.
Nobeigumā iebīdiet galda abus galda
pagarinātāja vadstieņus šim nolūkam
paredzētajos turētājos zem zāģēšanas galda.
OBJ_BUCH-783-003.book Page 460 Thursday, November 19, 2009 4:24 PM