Latviešu | 461
Bosch Power Tools 1 609 929 T49 | (19.11.09)
Lai nodrošinātu vadstieņus pret izvilkšanu no
turētājiem, ieskrūvējiet noturskrūves šim
nolūkam paredzētajās vītnēs.
Ieskrūvējiet stiprinošās galviņas 23 šim
nolūkam paredzētajās vītnēs zem zāģēšanas
galda.
Leņķa vadotnes montāža
(skatīt attēlus f1f2)
Iebīdiet vadstieni 43, kas nepieciešams leņķa
vadotnes 16 pārvietošanai, vienā no šim
nolūkam paredzētajām zāģēšanas galda 21
gropēm.
Piezīme. Leņķa vadotni var fiksēt pārbīdāmā
galda kreisajā gropē, pieskrūvējot stiprinošo
galviņu 44.
Nostipriniet uz leņķa vadotnes paralēlo
palīgvadotni 18 no alumīnija, izmantojot kopā
ar instrumentu piegādāto stiprinājuma
komplektu 45. (2 īsās skrūves, 2 četrstūra
uzgriežņi un paplāksnes).
Piezīme. Sekojiet, lai paralēlā palīgvadotne
pilnīgi novietotos uz zāģēšanas galda.
Attālums starp zāģa asmeni un paralēlo
palīgvadotni nedrīkst pārsniegt 15 mm.
Paralēlās vadotnes montāža
(skatīt attēlus g1g3)
Paralēlo vadotni 8 var pēc vajadzības nostiprināt
pa labi vai pa kreisi no zāģa asmens.
Ieskrūvējiet fiksējošo rokturi 46 šim nolūkam
paredzētajā vītnē paralēlās vadotnes
priekšpusē.
Vispirms novietojiet paralēlo vadotni uz
zāģēšanas galda aizmugurējās malas. Tad
novietojiet paralēlo vadotni uz zāģēšanas
galda vadotnes gropes 15.
Līdz ar to paralēlo vadotni var pēc vēlēšanās
pārbīdīt.
Lai nostiprinātu paralēlo vadotni, nospiediet
fiksējošo rokturi 46 lejup.
Zāģējot šaurus priekšmetus un veidojot slīpus
zāģējumus ar vertikālu zāģēšanas leņķi,
paralēlā palīgvadotne 18 no alumīnija
jānostiprina uz paralēlās vadotnes 8.
Šādā gadījumā paralēlo palīgvadotni 49 no
plastmasas var nostiprināt uz leņķa vadotnes.
Iebīdiet profilstieni 47 gropē, kas izvietota
paralēlās palīgvadotnes 18 īsākajā pusē.
Novietojiet profilstieni blakus paralēlajai
vadotnei 8 tās priekšā tā, lai sakristu urbumi
abās šajās daļās.
Izbīdiet stiprinošās skrūves 48 caur paralēlās
vadotnes sānu atvērumiem un tās stingri
pieskrūvējiet.
Zāģējot augstus, šaurus priekšmetus, paralēlā
palīgvadotne 18 no alumīnija jānostiprina tieši
uz paralēlās vadotnes 8.
Nostipriniet paralēlo palīgvadotni 18 ar
2 četrstūra uzgriežņiem no stiprinājuma
komplekta 45 un stiprinošajām skrūvēm 48
tieši uz paralēlās vadotnes 8.
Putekļu un skaidu uzsūkšana
Dažu materiālu, piemēram, svinu saturošu
krāsu, dažu koksnes šķirņu, minerālu un metālu
putekļi var būt kaitīgi veselībai. Pieskaršanās
šādiem putekļiem vai to ieelpošana var izraisīt
alerģiskas reakcijas vai elpošanas ceļu saslimša-
nu elektroinstrumenta lietotājam vai darba
vietai tuvumā esošajām personām.
Atsevišķu materiālu putekļi, piemēram, putekļi,
kas rodas, zāģējot ozola vai dižskābarža koksni,
var izraisīt vēzi, īpaši tad, ja koksne iepriekš ir
tikusi ķīmiski apstrādāta (ar hromātu vai
koksnes aizsardzības līdzekļiem). Azbestu
saturošus materiālus drīkst apstrādāt vienīgi
personas ar īpašām profesionālām iemaņām.
Ja iespējams, pielietojiet putekļu uzsūkšanu.
Darba vietai jābūt labi ventilējamai.
Darba laikā ieteicams izmantot masku
elpošanas ceļu aizsardzībai ar filtrēšanas
klasi P2.
Ievērojiet jūsu valstī spēkā esošos priekšraks-
tus, kas attiecas uz apstrādājamo materiālu.
Putekļu/skaidu aizvadīšanas kanālu var
nosprostot putekļi, skaidas vai apstrādājamā
priekšmeta atlūzas.
Izslēdziet elektroinstrumentu un atvienojiet
tā kontaktdakšu no elektrotīkla
kontaktligzdas.
Nogaidiet, līdz pilnīgi apstājas zāģa asmens.
Nosakiet nosprostošanās cēloni un novērsiet
nosprostojumu.
OBJ_BUCH-783-003.book Page 461 Thursday, November 19, 2009 4:24 PM