Latviešu | 463
Bosch Power Tools 1 609 929 T49 | (19.11.09)
Piezīme. Nelietojiet pārāk mazus zāģa asmeņus.
Attālums starp zāģa asmeni un asmens ķīli
nedrīkst pārsniegt 5 mm.
f Iestiprināšanas laikā sekojiet, lai asmens
zobu vērsuma virziens (bultas virziens uz
asmens) sakristu ar bultas virzienu uz
asmens aizsarga!
Novietojiet uz darbvārpstas
piespiedējpaplāksni 52 un uzskrūvējiet
piespiedējuzgriezni 51.
Grieziet piespiedējuzgriezni 51 ar
gredzenatslēgu 17 (23 mm) un vienlaikus
velciet darbvārstas fiksēšanas sviru 50, līdz
darbvārpsta fiksējas.
Stingri pieskrūvējiet piespiedējuzgriezni,
griežot to pulksteņa rādītāju kustības
virzienā.
No jauna ievietojiet aptverplāksni 3.
(skatīt attēlu c3).
Lietošana
f Pirms elektroinstrumenta apkopes vai
apkalpošanas izvelciet tā elektrokabeļa
kontaktdakšu no barojošā elektrotīkla
kontaktligzdas.
Zāģa asmens transporta stāvoklis un
darba stāvoklis
Transporta stāvoklis
Grieziet rokriteni 12 pulksteņa rādītāju
kustības virzienā, līdz zāģa asmens 38 zobi
nolaižas zemāk par zāģēšanas galda 11
virsmu.
Darba stāvoklis
Grieziet rokriteni 12 pretēji pulksteņa
rādītāju kustības virzienam, līdz zāģa asmens
38 zobi paceļas aptuveni 5 mm virs
apstrādājamā priekšmeta virsmas.
Piezīme. Nodrošiniet, lai aizsargpārsegs
atrastos pareizā stāvoklī. Zāģēšanas laikā tam
vienmēr jābalstās pret apstrādājamā priekšmeta
virsmu.
Zāģēšanas galda izmēru palielināšana
Gari apstrādājamie priekšmeti brīvajā galā
jānogulda uz piemērotas virsmas vai jāatbalsta.
Zāģēšanas galda pagarināšana/paplašināšana
(attēls A)
Lai palielinātu zāģēšanas galda laukumu,
elektroinstrumenta mugurpusē un labajā pusē
var izvilkt šādus pagarinātājus:
zāģēšanas galda pagarinātāju 2 (ļauj pagarināt
zāģēšanas galdu 11 virzienā uz aizmuguri par
215 mm)
un/vai
zāģēšanas galda paplašinātāju 9 (ļauj
paplašināt zāģēšanas galdu 11 virzienā pa labi
par 285 mm).
No apakšas satveriet vajadzīgo pagarinātāju
tā vidusdaļā un līdz galam izvelciet ārā.
Lai fiksētu pagarinātāju stāvokli, stingri
pieskrūvējiet attiecīgo stiprinošo galviņu (23
vai 26) uz pagarinātāju vadstieņiem.
Apstrādājot smagus priekšmetus, pagarinātājus
vajadzības gadījumā var atbalstīt.
Pārbīdāmais galds (attēls B)
Izmantojot pārbīdāmo galdu 1, ar
elektroinstrumentu iespējams zāģēt
priekšmetus ar platumu līdz 305 mm.
Bez tam pārbīdāmais galds ļauj paaugstināt
zāģēšanas precizitāti, īpaši tad, ja tas tiek lietots
kopā ar leņķa vadotni 16. (skatīt sadaļu „Slīpu
zāģējumu veidošana ar horizontālu zāģēšanas
leņķi, lietojot pārbīdāmo galdu“ lappusē 466).
Pārvietojiet fiksējošo sviru 24 pa labi.
Pēc tam pārbīdāmo galdu var līdz galam brīvi
izvilkt ārā (uz priekšpusi) vai arī iebīdīt iekšā
(uz mugurpusi).
OBJ_BUCH-783-003.book Page 463 Thursday, November 19, 2009 4:24 PM