464 | Latviešu
1 609 929 T49 | (19.11.09) Bosch Power Tools
Griešanas leņķa iestādīšana
Lai nodrošinātu augstu zāģēšanas precizitāti,
pēc elektroinstrumenta intensīvas lietošanas
nepieciešams pārbaudīt un vajadzības gadījumā
koriģēt tā svarīgākos iestādījumus (skatīt sadaļu
„Svarīgāko iestādījumu pārbaude un korekcija“
lappusē 466).
Horizontālā zāģēšanas leņķa iestādīšana
(ar leņķa vadotni) (attēls C)
Horizontālo zāģēšanas leņķi var iestādīt robežās
no 60° (virzienā pa kreisi) līdz 60° (virzienā pa
labi).
Atskrūvējiet stiprinošo galviņu 54, ja tā ir
pieskrūvēta.
Pagrieziet leņķa vadotni, līdz leņķa rādītājs
55 parāda vēlamo zāģēšanas leņķi.
Pieskrūvējiet fiksējošo rokturi 54.
Vertikālā zāģēšanas leņķa iestādīšana
(ar zāģa asmeni) (attēls D)
Vertikālo zāģēšanas leņķi var iestādīt robežās no
90° līdz 45°.
Nedaudz atskrūvējiet fiksējošo galviņu 29,
griežot to pretēji pulksteņa rādītāju kustības
virzienam.
Piezīme. Pilnīgi atskrūvējot fiksējošo galviņu,
zāģa asmens smaguma spēka iespaidā nosveras
uz sāniem līdz stāvoklim, kas atbilst aptuveni
30° noliecei.
Nospiediet rokriteni 12 (Push) un turiet to
šādā stāvoklī.
Tādējādi kulises zobi nonāk sazobē ar
rokriteņa zobaploci.
Grieziet rokriteni, līdz līdz zāģēšanas leņķa
rādītājs 56 parāda vēlamo zāģēšanas leņķi uz
skalas 57.
Tad no jauna stingri pieskrūvējiet fiksējošo
galviņu 29.
Lai ātri un precīzi iestādītu zāģēšanas
zāģēšanas leņķa standarta vērtības 90° un
45°, uz elektroinstrumenta korpusa ir izveidotas
īpašas atdures.
Paralēlo vadotņu iestādīšana
Paralēlā vadotne 8 (attēls E)
Marķējuma atzīme lupā 58 parāda iestādīto
attālumu no paralēlās vadotnes līdz zāģa
asmenim uz skalas 13.
Novietojiet paralēlo vadotni vēlamajā zāģa
asmens pusē. (par to lasiet arī sadaļā
„Paralēlās vadotnes montāža“ lappusē 461).
Pavelciet augšup fiksējošo rokturi 46,
atbrīvojot paralēlo vadotni, un tad pārbīdiet
vadotni, līdz marķējuma atzīme lupā 58
parāda iestādīto attālumu līdz zāģa asmenim.
Lai nostiprinātu paralēlo vadotni, nospiediet
fiksējošo rokturi 46 lejup.
Paralēlā vadotne 10 uz galda paplašinātāja
(attēls F)
Paralēlo vadotni 10 var pēc vajadzības
nostiprināt pa labi vai pa kreisi no galda
paplašinātāja 9.
Uzlīmes krāsu attēlojums uz paralēlās vadotnes
atbilst skalas 59 krāsojumam uz priekšējā
vadstieņa. Uz skalas ir parādīts attālums līdz
zāģa asmenim, atkarībā no paralēlās vadotnes
stāvokļa.
Pieskrūvējiet paralēlo vadotni vēlamajā
stāvoklī uz galda paplašinātāja.
No apakšas satveriet galda paplašinātāju aiz
vidējās daļas un izvelciet to, līdz uz zaļās vai
dzeltenās skalas ir nolasāms vēlamais
attālums līdz zāģa asmenim.
Paralēlās palīgvadotnes iestādīšana
Zāģējot šaurus priekšmetus un veidojot slīpus
zāģējumus ar vertikālu zāģēšanas leņķi,
paralēlā palīgvadotne 18 no alumīnija
jānostiprina uz paralēlās vadotnes 8.
(skatīt attēlu g2).
Īsi priekšmeti zāģēšanas laikā var iestrēgt starp
paralēlo vadotni un zāģa asmeni vai arī ieķerties
augšupejošajā zāģa asmenī un tikt mesti prom.
Tāpēc iestādiet paralēlo palīgvadotni tādā
stāvoklī, lai tās priekšējais gals atrastos starp
zāģa asmens priekšējo zobu un tā viduspunkta
projekciju.
OBJ_BUCH-783-003.book Page 464 Thursday, November 19, 2009 4:24 PM