Latviešu | 465
Bosch Power Tools 1 609 929 T49 | (19.11.09)
Šim nolūkam atskrūvējiet stiprinošās skrūves
48 un pārvietojiet paralēlo palīgvadotni 18
vajadzīgajā stāvoklī.
No jauna stingri pieskrūvējiet stiprinošās
skrūves.
Zāģējot augstus, šaurus priekšmetus, paralēlā
palīgvadotne 18 no alumīnija jānostiprina tieši
uz paralēlās vadotnes 8. (skatīt attēlu g3).
Uzsākot lietošanu
Ieslēgšana (skatīt attēlus G1 G2)
Pabīdiet sarkano AVĀRIJAS izslēdzēja pogu
14 pa kreisi un atveriet dzelteno ieslēdzēja
drošības vāciņu 30.
Lai iedarbinātu elektroinstrumentu,
nospiediet zaļo ieslēgšanas taustiņu 60.
Tad aizveriet drošības vāciņu, to
nenofiksējot.
Izslēgšana (skatīt attēlu G3)
Nospiediet sarkano AVĀRIJAS izslēdzēja
pogu 14.
Elektrobarošanas pārtraukums
Elektroinstrumentā tiek izmantots tā saucamais
nulles sprieguma ieslēdzējs, kas novērš tā
patvaļīgu atkārtotu ieslēgšanos pēc
pārtraukuma elektrobarošanas padevē
(piemēram, pēc kontaktdakšas atvienošanas no
barojošā elektrotīkla elektroinstrumenta
darbības laikā).
Lai pēc tam no jauna iedarbinātu
elektroinstrumentu, jānospiež zaļais ieslēgšanas
taustiņš 60.
Norādījumi darbam
Vispārējie norādījumi zāģēšanai
f Pirms zāģēšanas vienmēr pārliecinieties, ka
zāģa asmens jebkurā zāģēšanas fāzē ne-
skars vadotni vai citas elektroinstrumenta
daļas.
Sargājiet zāģa asmeņus no kritieniem un
triecieniem. Nepakļaujiet zāģa asmeņus sānu
spiedienam.
Lai novērstu asmens iestrēgšanu
apstrādājamajā priekšmetā, asmens ķīlim
jāatrodas vienā līnijā ar zāģa asmeni.
Neapstrādājiet greizus vai nepareizas formas
priekšmetus. Apstrādājamajam priekšmetam
jābūt ar vismaz vienu taisnu malu, kurai vienmēr
jābūt piespiestai pie paralēlās vadotnes.
Sekojiet, lai uz elektroinstrumenta vienmēr
glabātos bīdstienis.
Nelietojiet elektroinstrumentu ierobju, gropju
un iezāģējumu veidošanai.
Zāģējuma trases iezīmēšana
Uz apaļās dzeltenās uzlīmes 7 iezīmējiet zāģa
asmens atrašanās vietu un biezumu.
Tas ļaus zāģēšanas laikā precīzi novietot
apstrādājamo priekšmetu, neatverot
aizsargpārsegu.
Lietotāja atrašanās vieta (attēls H)
f Nestāviet elektroinstrumenta priekšā uz
vienas līnijas ar zāģa asmeni, bet gan
vienmēr turieties no tā sānis. Tā Jūsu
ķermenis būs pasargāts no iespējamā
atsitiena.
Netuviniet rokas un pirkstus rotējošam zāģa
asmenim.
Šajā sakarā ievērojiet šādus norādījumus.
Stingri turiet apstrādājamo priekšmetu ar
abām rokām un cieši spiediet to pie
zāģēšanas galda, īpaši tad, ja netiek
izmantota vadotne. (attēls I)
Zāģējot šaurus priekšmetus un veidojot
slīpos zāģējumus ar vertikālu zāģēšanas
leņķi, vienmēr lietojiet kopā ar instrumentu
piegādāto bīdstieni 22 un paralēlo
palīgvadotni 18. (attēls J).
Apstrādājamā priekšmeta maksimālie izmēri
Vertikālais
zāģēšanas leņķis
Maks. priekšmeta
augstums [mm]
90°
75
45°
63
OBJ_BUCH-783-003.book Page 465 Thursday, November 19, 2009 4:24 PM