466 | Latviešu
1 609 929 T49 | (19.11.09) Bosch Power Tools
Zāģēšana
Taisno zāģējumu veidošana
Pārvietojiet paralēlo vadotni 8 stāvoklī, kas
atbilst vēlamajam atzāģējamā priekšmeta
platumam. (skatīt sadaļu „Paralēlo vadotņu
iestādīšana“ lappusē 464).
Novietojiet apstrādājamo priekšmetu uz
zāģēšanas galda, aizsarga 6 priekšā.
Griežot rokriteni 12, paceliet vai nolaidiet
zāģa asmeni tā, lai tā augšējais zobs atrastos
aptuveni 5 mm virs apstrādājamā priekšmeta
virsmas.
Piezīme. Nodrošiniet, lai aizsargpārsegs
atrastos pareizā stāvoklī. Zāģēšanas laikā tam
vienmēr jābalstās pret apstrādājamā priekšmeta
virsmu.
Ieslēdziet elektroinstrumentu.
Pārzāģējiet priekšmetu, vienmērīgi
pārvietojot elektroinstrumentu.
Izslēdziet elektroinstrumentu un nogaidiet,
līdz zāģa asmens pilnīgi apstājas.
Zāģēšana ar vertikālo apstrādes leņķi
Iestādiet vēlamo vertikālo zāģēšanas leņķi
(skatīt sadaļu „Vertikālā zāģēšanas leņķa
iestādīšana“ lappusē 464).
Veiciet darbu sadaļā „Taisno zāģējumu
veidošana“ aprakstītajā secībā.
Slīpu zāģējumu veidošana ar vertikālu
zāģēšanas (skatīt attēlu f2)
Attālums starp zāģa asmeni un paralēlo
palīgvadotni nedrīkst pārsniegt 15 mm.
Ja paralēlā palīgvadotne 18 atrodas aiz
zāģējuma trases, atskrūvējiet abas
stiprinājuma komplekta 45 skrūves.
Pārvietojiet paralēlo palīgvadotni vēlamajā
stāvoklī un stingri pieskrūvējiet skrūves.
Slīpu zāģējumu veidana ar horizontālu
zāģēšanas leņķi un fiksētu pārbīdāmo galdu
Iestādiet vēlamo horizontālo zāģēšanas leņķi
(skatīt sadaļu „Horizontālā zāģēšanas leņķa
iestādīšana“ lappusē 464).
Leņķa vadotnei brīvi jāpārvietojas kreisajā vai
labējā vadotnes gropē 21. Šim nolūkam
atskrūvējiet stiprinošo galviņu 44, ja tā ir
pieskrūvēta.
Veiciet darbu sadaļā „Taisno zāģējumu
veidošana“ aprakstītajā secībā.
Slīpu zāģējumu veidana ar horizontālu
zāģēšanas leņķi, lietojot pārbīdāmo galdu
Iestādiet vēlamo horizontālo zāģēšanas leņķi
(skatīt sadaļu „Horizontālā zāģēšanas leņķa
iestādīšana“ lappusē 464).
Pārvietojiet fiksējošo sviru 24 pa labi un
pavelciet pārbīdāmo galdu 1 uz priekšu.
(attēls B).
Novietojiet apstrādājamo priekšmetu uz
zāģēšanas galda, aizsarga 6 priekšā.
Novietojiet leņķa vadotni 16 pirms
apstrādājamā priekšmeta, ievietojot to
kreisajā vadotnes gropē 21. Nostipriniet
leņķa vadotni šajā stāvoklī stingri
pieskrūvējot stiprinošo galviņu 44.
Veiciet darbu sadaļā „Taisno zāģējumu
veidošana“ aprakstītajā secībā.
Svarīgāko iestādījumu pārbaude un
korekcija
Lai nodrošinātu augstu zāģēšanas precizitāti,
pēc elektroinstrumenta intensīvas lietošanas
nepieciešams pārbaudīt un vajadzības gadījumā
koriģēt tā svarīgākos iestādījumus.
Tam vajadzīga zināma pieredze un atbilstoši
speciālie instrumenti.
Jebkurā Bosch pilnvarotā elektroinstrumentu
remonta darbnīcā šis darbs tiks veikts ātri un
kvalitatīvi.
Vertikālā zāģēšanas leņķa standarta vērtības
90° iestādīšana
Iestādiet vertikālo zāģēšanas leņķi 90°.
Pārbaude
Iestādiet uz leņķmēra 90° leņķi un novietojiet
to uz zāģēšanas galda 11.
Leņķmēra mērstienim visā garumā cieši
jāpiespiežas zāģa asmenim 38.
OBJ_BUCH-783-003.book Page 466 Thursday, November 19, 2009 4:24 PM