Latviešu | 467
Bosch Power Tools 1 609 929 T49 | (19.11.09)
Regulēšana (attēls K)
Atskrūvējiet fiksējošo galviņu 29 un ar
rokriteņa 12 palīdzību noturiet zāģa asmeni
90° leņķī.
Atskrūvējiet regulējošo skrūvi 61 un nedaudz
pieskrūvējiet fiksējošo galviņu 29.
Ieskrūvējiet vai izskrūvējiet regulējošo skrūvi,
panākot, lai leņķmēra mērstienis visā garumā
cieši piespiestos zāģa asmenim.
Nobeigumā stingri pieskrūvējiet fiksējošo
galviņu 29.
Ja zāģēšanas leņķa rādītājs 56 pēc iestādīšanas
neatrodas uz vienas līnijas ar atzīmi 90° uz
skalas 57, ar piemērotu krustrievas skrūvgriezi
atskrūvējiet skrūvi 63 un savietojiet leņķa
rādītāju ar skalas 90° atzīmi.
Vertikālā zāģēšanas leņķa standarta vērtības
45° iestādīšana (attēls K)
Atkārtojiet iepriekš aprakstītās darbības
vertikālā zāģēšanas leņķa fiksētajaistandarta
vērtībai 45°:
atskrūvējiet fiksējošo galviņu 29,
iestādiet leņķi ar regulējošās skrūves 62
palīdzību.
Šajā gadījumā zāģēšanas leņķa rādītāju 56 vairs
nedrīkst pārvietot.
Paralēlās vadotnes piespiedējspēka
iestādīšana (skatīt attēlu L)
Ilgstoši lietojot elektroinstrumentu, paralēlās
vadotnes 8 nostiprināšanas spēks var
samazināties.
Šādā gadījumā pievelciet uzgriezni 64, līdz
paralēlo vadotni no jauna kļūst iespējams
stingri nostiprināt uz zāģēšanas galda.
Pārbīdāmā galda spēles iestādīšana
(skatīt attēlu M)
Ja pēc ilgstošas elektroinstrumenta
lietošanas tā pārbīdāmā galda 1 spēle ir
kļuvusi pārāk liela, pievelciet regulējošās
skrūves 65.
Aptverplāksnes iestādīšana (skatīt attēlu N)
Pārbaude
Aptverplāksnes 3 priekšējai malai jāatrodas
vienā līmenī ar zāģēšanas galda virsmu vai
nedaudz zem tās, bet aizmugurējai malai
jāatrodas vienā līmenī ar zāģēšanas galda virsmu
vai nedaudz virs tās.
Regulēšana
Ar četru regulējošo skrūvju 66 palīdzību
iestādiet pareizu aptverplāksnes līmeni.
Uzglabāšana un transports
(skatīt attēlu O)
Elektroinstrumenta uzglabāšana
Uzglabāšanas laikā uz elektroinstrumenta
iespējams droši nostiprināt bīdstieni, visas
vadotnes un rezerves zāģa asmeni
Nostipriniet dzelteno ieslēdzēja drošības
vāciņu
30
un pievelciet fiksējošo sviru
24
, kas
paredzēta pārbīdāmā galda
1
nostiprināšanai.
Pārvietojiet darbinstrumenta galvu
transporta stāvoklī. (skatīt sadaļu
„Transporta stāvoklis“ lappusē 463).
Atskrūvējiet paralēlo palīgvadotni
18
no
paralēlās vadotnes
8
vai no leņķa vadotnes
16
.
Ievietojiet vadotnes (8, 16, 18) tām
paredzētajos turētājos un nostipriniet
bīdstieni 22.
Uztiniet elektrokabeli uz turētāja 31.
Uzglabāšanas laikā rezerves zāģa asmeni var
nostiprināt uz elektroinstrumenta korpusa ar
stiprinošo skrūvi 19.
Elektroinstrumenta pārnešana
f Lai novērstu mugurkaula savainojumus,
vienmēr pārnesiet elektroinstrumentu
divatā.
f Pārvietojot elektroinstrumentu, lietojiet
vienīgi šim nolūkam piemērotas
transportēšanas ierīces, bet nekad neceliet
to aiz zāģēšanas galda pagarinātāja 2 vai
paplašinātāja 9.
Lai paceltu un/vai pārvietotu elektro-
instrumentu, satveriet to aiz padziļinājumiem
67 zāģēšanas galda 11 sānos.
OBJ_BUCH-783-003.book Page 467 Thursday, November 19, 2009 4:24 PM