468 | Latviešu
1 609 929 T49 | (19.11.09) Bosch Power Tools
Apkalpošana un apkope
Apkalpošana un tīrīšana
f Pirms elektroinstrumenta apkopes vai
apkalpošanas izvelciet tā elektrokabeļa
kontaktdakšu no barojošā elektrotīkla
kontaktligzdas.
Ja, neraugoties uz augsto izgatavošanas kvalitāti
un rūpīgo pēcražošanas pārbaudi, elektroinstru-
ments tomēr sabojājas, tas nogādājams remon-
tam firmas Bosch pilnvarotā elektroinstrumentu
remonta darbnīcā.
Pieprasot konsultācijas un pasūtot rezerves
daļas, noteikti paziņojiet 10 zīmju izstrādājuma
numuru, kas atrodams uz elektroinstrumenta
marķējuma plāksnītes.
Tīrīšana
Lai elektroinstruments darbotos droši un bez
atteikumiem, regulāri tīriet tā korpusu un venti-
lācijas atveres.
Ik reizi pēc pabeigtas darba operācijas attīriet
izstrādājumu un tā daļas no putekļiem un
skaidām ar saspiesta gaisa strūklu vai otu.
Piederumi
Paliktnis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 607 001 967
Zāģa asmeņi kokam un plākšņu materiāliem,
paneļiem un līstēm
Zāģa asmens 254 x 30 mm,
40 zobu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 608 640 443
Zāģa asmens 254 x 30 mm,
60 zobu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 608 640 444
Tehniskā apkalpošana un konsultācijas
klientiem
Klientu apkalpošanas dienests atbildēs uz Jūsu
jautājumiem par izstrādājumu remontu un apkal-
pošanu, kā arī par to rezerves daļām. Kopsaliku-
ma attēlus un informāciju par rezerves daļām var
atrast arī interneta vietnē:
www.bosch-pt.com
Bosch klientu konsultāciju grupa centīsies Jums
palīdzēt vislabākajā veidā, atbildot uz jautāju-
miem par izstrādājumu un to piederumu iegādi,
lietošanu un regulēšanu.
Latvijas Republika
Robert Bosch SIA
Bosch elektroinstrumentu servisa centrs
Dzelzavas ielā 120 S
LV-1021 Rīga
Tālr.: + 371 67 14 62 62
Telefakss: + 371 67 14 62 63
E-pasts: service-pt@lv.bosch.com
Atbrīvošanās no nolietotajiem
izstrādājumiem
Nolietotie elektroinstrumenti, to piederumi un
iesaiņojuma materiāli jānodod otrreizējai
pārstrādei apkārtējai videi nekaitīgā veidā.
Izstrādājuma plastmasas detaļas ir attiecīgi
marķētas, kas atvieglo to šķirošanu.
Tikai ES valstīm
Neizmetiet nolietotos elektro-
instrumentus sadzīves atkritumu
tvertnē!
Saskaņā ar Eiropas Savienības
direktīvu 2002/96/EK par nolieto-
tajām elektriskajām un elektronis-
kajām ierīcēm un šīs direktīvas atspoguļojumiem
nacionālajā likumdošanā, lietošanai nederīgie
elektroinstrumenti jāsavāc, jāizjauc un jānodod
otrreizējai pārstrādei apkārtējai videi nekaitīgā
veidā.
Tiesības uz izmaiņām tiek saglabātas.
OBJ_BUCH-783-003.book Page 468 Thursday, November 19, 2009 4:24 PM