Lietuviškai | 469
Bosch Power Tools 1 609 929 T49 | (19.11.09)
lt
Saugos nuorodos
Bendrosios darbo su elektriniais įran-
kiais saugos nuorodos
Perskaitykite visas šias sau-
gos nuorodas ir reikalavimus.
Jei nepaisysite žemiau pateiktų saugos nuorodų
ir reikalavimų, gali trenkti elektros smūgis, kilti
gaisras ir galite sunkiai susižaloti arba sužaloti
kitus asmenis.
Išsaugokite šias saugos nuorodas ir reikalavi-
mus, kad ir ateityje galėtumėte jais pasinau-
doti.
Toliau pateiktame tekste vartojama sąvoka
„Elektrinis įrankis“ apibūdina įrankius, maitina-
mus iš elektros tinklo (su maitinimo laidu), ir
akumuliatorinius įrankius (be maitinimo laido).
1) Darbo vietos saugumas
a) Darbo vieta turi būti švari ir gerai
apšviesta. Netvarkinga arba blogai
apšviesta darbo vieta gali tapti nelaimingų
atsitikimų priežastimi.
b) Nedirbkite su elektriniu įrankiu aplinko-
je, kurioje yra degių skysčių, dujų ar dul-
kių. Elektriniai įrankiai gali kibirkščiuoti, o
nuo kibirkščių dulkės arba susikaupę garai
gali užsidegti.
c) Dirbdami su elektriniu įrankiu neleiskite
šalia būti žiūrovams, vaikams ir lankyto-
jams. Nukreipę dėmesį į kitus asmenis
galite nebesuvaldyti prietaiso.
2) Elektrosauga
a) Elektrinio įrankio maitinimo laido kištu-
kas turi atitikti tinklo kištukinio lizdo
tipą. Kištuko jokiu būdu negalima modifi-
kuoti. Nenaudokite kištuko adapterių su
įžemintais elektriniais įrankiais. Origina-
lūs kištukai, tiksliai tinkantys elektros
tinklo kištukiniam lizdui, sumažina
elektros smūgio pavojų.
b) Saugokitės, kad neprisiliestumėte prie
įžemintų paviršių, pvz., vamzdžių, šildy-
tuvų, viryklių ar šaldytuvų. Kai jūsų kūnas
yra įžemintas, padidėja elektros smūgio ri-
zika.
c) Saugokite elektrinį įrankį nuo lietaus ir
drėgmės. Jei į elektrinį įrankį patenka
vandens, padidėja elektros smūgio rizika.
d) Nenaudokite maitinimo laido ne pagal
paskirtį, t.y. neneškite elektrinio įrankio
paėmę už laido, nekabinkite ant laido,
netraukite už jo, jei norite iš kištukinio
lizdo ištraukti kištuką. Laidą patieskite
taip, kad jo neveiktų karštis, jis neišsi-
teptų alyva ir jo nepažeistų aštrios de-
talės ar judančios prietaiso dalys.
Pažeisti arba susipynę laidai gali tapti
elektros smūgio priežastimi.
e) Jei su elektriniu įrankiu dirbate lauke,
naudokite tik tokius ilginamuosius lai-
dus, kurie tinka ir lauko darbams. Naudo-
jant lauko darbams pritaikytus ilginamuo-
sius laidus, sumažėja elektros smūgio
pavojus.
f) Jei su elektriniu įrankiu neišvengiamai
reikia dirbti drėgnoje aplinkoje, naudo-
kite nuotėkio srovės saugiklį. Dirbant su
nuotėkio srovės saugikliu sumažėja elek-
tros smūgio pavojus.
3) Žmonių sauga
a) Būkite atidūs, sutelkite dėmesį į tai,
ką jūs darote ir, dirbdami su elektriniu
įrankiu, vadovaukitės sveiku protu. Ne-
dirbkite su elektriniu įrankiu, jei esate
pavargę arba vartojote narkotikų, alko-
holio ar medikamentų. Akimirksnio
neatidumas dirbant su elektriniu įrankiu
gali tapti sunkių sužalojimų priežastimi.
b) Visada dirbkite su asmens apsaugos
priemonėmis ir apsauginiais akiniais.
Naudojant asmens apsaugos priemones,
pvz., respiratorių ar apsauginę kaukę, ne-
slystančius batus, apsauginį šalmą,
klausos apsaugos priemones ir kt., reko-
menduojamas atitinkamai pagal naudo-
jamą elektrinį įrankį, sumažėja rizika
susižeisti.
c) Saugokitės, kad elektrinio įrankio
neįjungtumėte atsitiktinai. Prieš
prijungdami elektrinį įrankį prie elektros
tinklo ir/arba akumuliatoriaus, prieš
pakeldami ar nešdami įsitikinkite, kad jis
OBJ_BUCH-783-003.book Page 469 Thursday, November 19, 2009 4:24 PM