470 | Lietuviškai
1 609 929 T49 | (19.11.09) Bosch Power Tools
yra išjungtas. Jeigu nešdami elektrinį
įrankį pirštą laikysite ant jungiklio arba
prietaisą įjungsite į elektros tinklą, kai
jungiklis yra įjungtas, gali įvykti
nelaimingas atsitikimas.
d) Prieš įjungdami elektrinį įrankį pašalin-
kite reguliavimo įrankius arba veržlinius
raktus. Prietaiso besisukančioje dalyje
esantis įrankis ar raktas gali sužaloti.
e) Stenkitės, kad kūnas visada būtų norma-
lioje padėtyje. Dirbdami stovėkite sau-
giai ir visada išlaikykite pusiausvyrą.
Tvirtai stovėdami ir gerai išlaikydami pu-
siausvyrą galėsite geriau kontroliuoti
elektrinį įrankį netikėtose situacijose.
f) Dėvėkite tinkamą aprangą. Nedėvėkite
plačių drabužių ir papuošalų. Saugokite
plaukus, drabužius ir pirštines nuo
besisukančių elektrinio įrankio dalių.
Laisvus drabužius, papuošalus bei ilgus
plaukus gali įtraukti besisukančios dalys.
g) Jei yra numatyta galimybė prijungti
dulkių nusiurbimo ar surinkimo įrengi-
nius, visada įsitikinkite, ar jie yra
prijungti ir ar tinkamai naudojami.
Naudojant dulkių nusiurbimo įrenginius
sumažėja kenksmingas dulkių poveikis.
4) Rūpestinga elektrinių įrankių priežiūra ir
naudojimas
a) Neperkraukite prietaiso. Naudokite jūsų
darbui tinkamą elektrinį įrankį. Su
tinkamu elektriniu įrankiu jūs dirbsite
geriau ir saugiau, jei neviršysite nurodyto
galingumo.
b) Nenaudokite elektrinio įrankio su
sugedusiu jungikliu. Elektrinis įrankis,
kurio nebegalima įjungti ar išjungti, yra
pavojingas ir jį reikia remontuoti.
c) Prieš reguliuodami prietaisą, keisdami
darbo įrankius ar prieš valydami prietai-
są, iš elektros tinklo lizdo ištraukite
kištuką ir/arba išimkite akumuliatorių. Ši
atsargumo priemonė apsaugos jus nuo
netikėto elektrinio įrankio įsijungimo.
d) Nenaudojamą elektrinį įrankį
sandėliuokite vaikams ir nemokantiems
juo naudotis asmenims neprieinamoje
vietoje. Elektriniai įrankiai yra pavojingi,
kai juos naudoja nepatyrę asmenys.
e) Rūpestingai prižiūrėkite elektrinį įrankį.
Patikrinkite, ar besisukančios prietaiso
dalys tinkamai veikia ir niekur nestringa,
ar nėra sulūžusių ar pažeistų dalių, ku-
rios trikdytų elektrinio įrankio veikimą.
Prieš vėl naudojant prietaisą, pažeistos
prietaiso dalys turi būti sutaisytos.
Daugelio nelaimingų atsitikimų priežastis
yra blogai prižiūrimi elektriniai įrankiai.
f) Pjovimo įrankiai turi būti aštrūs ir
švarūs. Rūpestingai prižiūrėti pjovimo
įrankiai su aštriomis pjaunamosiomis
briaunomis mažiau stringa ir juos yra
lengviau valdyti.
g) Elektrinį įrankį, papildomą įrangą, darbo
įrankius ir t.t. naudokite taip, kaip
nurodyta šioje instrukcijoje, ir atsižvel-
kite į darbo sąlygas ir atliekamą darbą.
Naudojant elektrinius įrankius ne pagal
paskirtį, gali susidaryti pavojingos
situacijos.
5) Aptarnavimas
a) Elektrinį įrankį turi remontuoti tik kva-
lifikuoti specialistai ir naudoti tik ori-
ginalias atsargines dalis. Taip galima
garantuoti, jog elektrinis įrankis išliks
saugus naudoti.
Saugos nuorodos, dirbantiems su
stalinėmis diskinėmis pjovimo
staklėmis
f Niekada neatsistokite ant prietaiso. Jei prie-
taisas apvirstų arba jūs netyčia prisi-
liestumėte prie pjūklo disko, galite sunkiai
susižaloti.
f Įsitikinkite, kad apsauginis gaubtas gerai
veikia ir gali laisvai judėti. Niekada
neužblokuokite jo uždarytoje padėtyje.
f Nekiškite rankų į pjovimo zoną, kai
prietaisas veikia. Prisilietus prie pjovimo
disko galima susižaloti.
OBJ_BUCH-783-003.book Page 470 Thursday, November 19, 2009 4:24 PM