Lietuviškai | 479
Bosch Power Tools 1 609 929 T49 | (19.11.09)
Dulkių, pjuvenų ir drožlių nusiurbimas
Medžiagų, kurių sudėtyje yra švino, kai kurių
rūšių medienos, mineralų ir metalų dulkės gali
būti kenksmingos sveikatai. Dirbančiajam arba
netoli esantiems asmenims nuo sąlyčio su
dulkėmis arba jų įkvėpus gali kilti alerginės
reakcijos, taip pat jie gali susirgti kvėpavimo
takų ligomis.
Kai kurios dulkės, pvz., ąžuolo ir buko, yra vėžį
sukeliančios, o ypač, kai mediena yra apdorota
specialiomis medienos priežiūros priemonėmis
(chromatu, medienos apsaugos priemonėmis).
Medžiagas, kuriose yra asbesto, leidžiama
apdoroti tik specialistams.
Jei yra galimybė, naudokite dulkių nusiurbi-
mo įrangą.
Pasirūpinkite geru darbo vietos vėdinimu.
Rekomenduojama dėvėti kvėpavimo takų
apsauginę kaukę su P2 klasės filtru.
Laikykitės jūsų šalyje galiojančių apdorojamoms
medžiagoms taikomų taisyklių.
Dulkių ir pjuvenų nusiurbimo įrangą gali
užblokuoti dulkės, pjuvenos ir atskilusios
ruošinio dalys.
Elektrinį įrankį išjunkite ir iš kištukinio lizdo
ištraukite kištuką.
Palaukite, kol pjūklo diskas visiškai sustos.
Nustatykite užsiblokavimo priežastį ir
pašalinkite.
Išorinis dulkių nusiurbimas (žr. pav. h)
Dulkių siurblio žarną prijunkite prie pjuvenų
išmetimo angos 32.
Norint padidinti nusiurbimo našumą, prie
nusiurbimo atvamzdžio 5 galima prijungti
dulkių nusiurbimo įrangą.
Tuo tikslu, nuo nusiurbimo atvamzdžio
nuimkite dangtelį.
Dulkių siurblys turi būti pritaikytas apdirbamo
ruošinio pjuvenoms, drožlėms ir dulkėms nu-
siurbti.
Sveikatai ypač pavojingoms, vėžį sukeliančioms,
sausoms dulkėms nusiurbti būtina naudoti spe-
cialų dulkių siurblį.
Stacionarus ir lankstus montavimas
f Norint užtikrinti saugų darbą, elektrinį
įrankį prieš pradedant naudoti reikia
pritvirtinti ant lygaus ir stabilaus darbinio
paviršiaus (pvz., darbastalio).
Montavimas be rėmo (žr. pav. i)
Pritvirtinkite elektrinį įrankį specialia sriegine
jungtimi prie darbinio paviršiaus. Tam tikslui
skirtos kiaurymės 20.
Montavimas su rėmu
(žr. pav. k1k3 nuo 15 psl.)
Montuodami naudokite tvirtinamųjų dalių rinkinį
„Rėmas“ 68. (24 varžtai su veržlėmis, skirti
prietaisui sumontuoti, 4 varžtai su veržlėmis
elektriniam įrankiui pritvirtinti, 4 poveržlės)
Sujunkite rėmą 69 varžtais. Tvirtai priveržkite
varžtus.
Elektrinį įrankį pritvirtinkite prie rėmo
atraminio paviršiaus. Tam yra skirtos
kiaurymės 20 elektriniame įrankyje bei
išilginės išpjovos rėme.
Įrankių keitimas (žr. pav. j1 j4)
f Prieš atliekant bet kokius elektrinio įrankio
reguliavimo ar priežiūros darbus reikia
ištraukti kištuką iš elektros tinklo lizdo.
f Montuodami pjūklo diską mūvėkite
apsaugines pirštines. Prisilietus prie pjūklo
disko iškyla susižalojimo pavojus.
Pasirinkite pjūklo diską, tinkamą medžiagai,
kurią norite apdoroti.
Naudokite tik tokius diskus, kurių maksimalus
leistinas greitis yra didesnis už elektrinio
prietaiso tuščiosios eigos sūkių skaičių.
Naudokite tik tokius pjūklo diskus, kurie atitinka
šioje naudojimo instrukcijoje pateiktus
duomenis ir yra patikrinti pagal EN 847-1 bei
atitinkamai paženklinti.
OBJ_BUCH-783-003.book Page 479 Thursday, November 19, 2009 4:24 PM