480 | Lietuviškai
1 609 929 T49 | (19.11.09) Bosch Power Tools
Pjūklo disko išėmimas
Veržliniu raktu 17 kilstelėkite įstatomosios
plokštelės 3 priekinę dalį ir išimkite ją iš
išpjovų 37.
Sukite reguliavimo ratuką 12 prieš laikrodžio
rodyklę iki atramos, kad pjūklo diskas 38 virš
pjovimo stalo būtų kaip galima aukščiau.
Sukite prispaudžiamąją veržlę 51 žiediniu
veržliarakčiu 17 (23 mm) ir tuo pačiu metu
veržkite suklio fiksatoriaus svirtelę 50, kol ji
užsifiksuos.
Suklio fiksatoriaus svirtelę laikykite įveržtą ir
nusukite prispaudžiamąją veržlę, sukdami ją
prieš laikrodžio rodyklę.
Nuimkite prispaudžiamąją jungę 52.
Išimkite pjūklo diską 38.
Pjūklo disko įdėjimas
Jei reikia, prieš pradėdami montuoti nuvalykite
visas dalis, kurias ketinate montuoti.
Uždėkite naują pjūklo diską ant įrankio suklio
53 tvirtinamosios jungės 52.
Nuoroda: Nenaudokite per mažų pjūklo diskų.
Tarpelis tarp pjūklo disko ir skeliamojo peilio
turi būti ne didesnis kaip 5 mm.
f Įdėdami naują pjūklo diską atkreipkite
dėmesį, kad pjūklo dantų pjovimo kryptis
(rodyklės ant pjūklo disko) sutaptų su
rodyklės ant slankiojančio apsauginio
gaubto kryptimi!
Uždėkite prispaudžiamąją jungę 52 ir
prispaudžiamąją veržlę 51.
Sukite prispaudžiamąją veržlę 51 žiediniu
veržliarakčiu 17 (23 mm) ir tuo pačiu metu
veržkite suklio fiksatoriaus svirtelę 50, kol ji
užsifiksuos.
Tvirtai užveržkite prispaudžiamąją veržlę,
sukdami ją pagal laikrodžio rodyklę.
Vėl įstatykite įstatomąją plokštelę 3.
(žr. pav. c3)
Naudojimas
f Prieš atliekant bet kokius elektrinio įrankio
reguliavimo ar priežiūros darbus reikia
ištraukti kištuką iš elektros tinklo lizdo.
Pjūklo disko transportavimo padėtis ir
darbinė padėtis
Transportavimo padėtis
Sukite reguliavimo ratuką 12 pagal laikrodžio
rodyklę, kol pjūklo disko 38 dantys nusileis
po pjovimo stalu 11.
Darbinė padėtis
Sukite reguliavimo ratuką 12 prieš laikrodžio
rodyklę, kol pjūklo disko 38 dantys apie
5 mm išlįs virš ruošinio.
Nuoroda: Įsitikinkite, kad apsauginis gaubtas
yra tinkamoje padėtyje. Pjaunant jis visada turi
būti prigludęs prie ruošinio.
Pjovimo stalo padidinimas
Ilgų ruošinių laisvus galus reikia atremti arba po
jais ką nors padėti.
Stalo pailginimas ir stalo paplatinimas
(žiūr. pav. A)
Norėdami padidinti pjovimo stalo paviršių,
priešais elektrinį įrankį ar jo dešinėje galite
ištraukti šiuos bėgelius:
Stalo ilginamoji dalis 2 (pailgina pjovimo stalą
11 atgal 215 mm)
ir (arba)
Stalo platinamoji dalis 9 (paplatina pjovimo
stalą 11 į dešinę 285 mm)
Paimkite už norimo bėgelio vidurio ir jį
ištraukite ne daugiau kaip iki atramos.
Kad užfiksuotumėte šioje padėtyje,
užveržkite atitinkamas tvirtinamąsias
rankenėles (23 arba 26) ant kreipiamųjų
strypų.
Jei ruošiniai sunkūs, bėgelius reikia paremti.
OBJ_BUCH-783-003.book Page 480 Thursday, November 19, 2009 4:24 PM