Lietuviškai | 485
Bosch Power Tools 1 609 929 T49 | (19.11.09)
Elektrinio įrankio nešimas
f Elektrinį prietaisą visada neškite dviese,
kad išvengtumėte nugaros susižalojimų.
f Elektriniam įrankiui transportuoti
naudokite tik transportavimo įtaisus ir
niekada transportuoti nenaudokite
apsauginių įtaisų, stalo ilginamųjų dalių 2
arba stalo platinamųjų dalių 9.
Norėdami elektrinį įrankį pakelti ar
transportuoti, paimkite elektrinį įrankį už
specialių išėmų 67, esančių pjovimo stalo
šonuose 11.
Priežiūra ir servisas
Priežiūra ir valymas
f Prieš atliekant bet kokius elektrinio įrankio
reguliavimo ar priežiūros darbus reikia
ištraukti kištuką iš elektros tinklo lizdo.
Jeigu elektrinis įrankis, nepaisant gamykloje
atliekamo kruopštaus gamybos ir kontrolės
proceso, vis dėlto sugestų, jo remontas turi būti
atliekamas įgaliotame Bosch elektrinių įrankių
klientų aptarnavimo skyriuje.
Ieškant informacijos ir užsakant atsargines dalis
būtina nurodyti dešimtženklį gaminio užsakymo
numerį.
Valymas
Kad galėtumėte gerai ir saugiai dirbti, pasirūpin-
kite, kad elektrinis įrankis ir ventiliacinės angos
būtų švarūs.
Po kiekvienos darbinės operacijos dulkes ir
pjuvenas išpūskite suspaustu oru arba išvalykite
teptuku.
Papildoma įranga
Rėmas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 607 001 967
Pjūklo diskai medienai ir plokštėms, paneliams
ir lentjuostėms
Pjūklo diskas 254 x 30 mm,
Dantų skaičius: 40 . . . . . . . . . . . 2 608 640 443
Pjūklo diskas 254 x 30 mm,
Dantų skaičius: 60 . . . . . . . . . . . 2 608 640 444
Klientų aptarnavimo skyrius ir klientų
konsultavimo tarnyba
Klientų aptarnavimo skyriuje gausite atsakymus
į klausimus, susijusius su jūsų gaminio remontu,
technine priežiūra bei atsarginėmis dalimis.
Detalius brėžinius ir informaciją apie atsargines
dalis rasite čia:
www.bosch-pt.com
Bosch klientų konsultavimo tarnybos specialis-
tai mielai jums patars gaminių ir papildomos
įrangos pirkimo, naudojimo bei nustatymo klau-
simais.
Lietuva
Bosch įrankių servisas
Informacijos tarnyba: +370 (037) 713350
ļrankių remontas: +370 (037) 713352
Faksas: +370 (037) 713354
El. paštas: service-pt@lv.bosch.com
Šalinimas
Elektrinis įrankis, papildoma įranga ir pakuotė
yra pagaminti iš medžiagų, tinkančių antriniam
perdirbimui, ir vėliau privalo būti atitinkamai
perdirbti.
Plastikinės prietaiso dalys yra pažymėtos, kad
jas būtų galima tinkamai išrūšiuoti antriniam
perdirbimui.
Tik ES šalims:
Nemeskite elektrinių įrankių į bui-
tinių atliekų konteinerius!
Pagal Europos direktyvą
2002/96/EB dėl elektros ir
elektroninės įrangos atliekų ir šios
direktyvos perkėlimo į nacionalinę
teisę aktus, naudoti nebetinkami elektriniai
įrankiai turi būti surenkami atskirai ir perdirbami
aplinkai nekenksmingu būdu.
Galimi pakeitimai.
OBJ_BUCH-783-003.book Page 485 Thursday, November 19, 2009 4:24 PM