Haier HSU-18HNF103/R2 -G Инструкция по эксплуатации онлайн [19/30]
˄̨̡̭̯̦̌̏̌ ̶̡̨̨̛̛̦̦̖̬̔̌
ʺ̨̦̯̙̌ ̨̨̦̬̱̙̦̌̐ ̨̡̣̍̌
ʿ̵̨̨̖̬̦̭̯̏̽, ̦̌ ̡̨̨̯̬̱̀ ̛̱̭̯̦̣̖̯̭̌̌̏̏̌́ ̦̬̱̙̦̼̜̌ ̨̡̣̍ ̶̡̨̨̛̛̦̦̖̬̔̌, ̨̣̙̦̔̌ ̼̯̍̽
̡̨̙̖̭̯̜, ̸̨̯̼̍ ̛̖̙̯̍̌̽̚ ̨̡̨̛̛̦̦̖̦̏̏́̚ ̨̨̨̪̼̹̖̦̦̏̐ ̹̱̥̌ ̛ ̶̛̛̛̬̏̍̌.
ʿ̛̬ ̨̡̱̭̯̦̖̌̏ ̨̨̦̬̱̙̦̌̐ ̨̡̣̍̌ ̦̌ ̨̨̨̛̬̦̯̣̦̜̐̌̽̚ ̵̨̨̛̪̖̬̦̭̯̏ (̛̦̪̬̥̖̬̌, ̦̌ ̡̬̼̹̖), ̡̡̌
̨̛̪̬̣̌̏, ̨̛̭̪̣̱̯̽̀̚ ̶̛̭̪̖̣̦̱̌̽̀ ̨̡̪̭̯̱̔̌̏. ʿ̛̬ ̨̛̛̛̪̖̹̦̔̏̏̌ ̨̨̦̬̱̙̦̌̐ ̨̡̣̍̌
̶̡̨̨̛̛̦̦̖̬̔̌ ̦̌ ̭̯̖̦̱ ̨̛̭̪̣̱̯̭̽̀́̚ ̶̛̭̪̖̣̦̼̖̌̽ ̡̨̬̦̹̯̖̜̦̼, ̵̛ ̡̛̬̖̪̣̖̦̖ ̡ ̭̯̖̦̖ ̨̨̣̙̦̔
̼̯̍̽ ̸̨̪̬̦̼̥, ̸̨̛̱̭̯̜̼̥̏ ̛ ̦̖̙̦̼̥̌̔, ̨̨̨̭̯̖̯̭̯̯̏̏̏̌̽ ̵̸̡̛̛̯̖̦̖̭̥ ̨̛̯̬̖̦̥̍̏̌́.
ʿ̨̛̖̹̯̔̏̏̌̽ ̨̡̣̍ ̨̨̥̙̦ ̦̌ ̸̡̛̛̬̪̦̱̀ ̛̛̣ ̨̖̯̦̦̱̍̀ ̭̯̖̦̱ ̛̛̣ ̭̯̖̦̱ ̸̨̨̛̦̣̦̜̌̌̐
̸̨̨̛̪̬̦̭̯. ˁ̨̛̛̖̦̖̦̖̔ ̡̨̨̬̖̪̖̙̦̐ ̡̨̬̦̹̯̖̜̦̌ ̭ ̶̡̨̨̨̛̛̦̦̖̬̥̔ ̡̯̙̖̌ ̨̨̣̙̦̔ ̼̯̍̽
̸̨̪̬̦̼̥ ̛ ̦̖̙̦̼̥̌̔.
ʦ̛̦̖̹̦̜ ̨̡̣̍ ̶̡̨̨̛̛̦̦̖̬̔̌ ̨̣̙̖̦̔ ̨̬̭̪̣̯̭̌̌̐̌̽́ ̨̨̭̯̬̐ ̨̨̨̛̬̦̯̣̦̐̌̽̚.
˄̛̖̯̖̭̍̔̽, ̸̨̯ ̨̯̖̪̣ ̨̯ ̡̨̨̦̖̦̭̯̬̔̌̌ ̨̨̛̯̯̭̏̔́ ̨̖̭̪̬̖̪̯̭̯̖̦̦̍́̏.
ʫ̛̭̣ ̦̌̔ ̛̦̖̹̦̥̏ ̨̡̨̣̥̍ ̨̱̭̯̦̣̖̦̌̏ ̦̖̭̌̏, ̛̛̺̺̺̜̌̌̀̚ ̨̖̐ ̨̯ ̨̙̔̔́ ̛ ̸̵̨̭̣̦̖̦̼ ̸̣̱̖̜,
̛̱̖̯̖̭̍̔̽, ̸̨̯ ̨̦ ̦̖ ̥̖̹̖̯̌ ̨̨̯̱̏̔ ̯̖̪̣̌ ̨̯ ̡̨̨̦̖̦̭̯̬̔̌̌.ˁ̨̨̨̦̖̏̍̔ ̨̨̪̬̭̯̬̦̭̯̌̏ ̛̭̌̔̚ ̛
̭̪̬̌̏̌ ̨̯ ̨̨̦̬̱̙̦̌̐ ̨̡̣̍̌ ̨̨̣̙̦̔ ̨̭̭̯̣̯̌̏́̽ ̦̖ ̥̖̦̖̖ ̵̡̱̦̦̼̌̌̚ ̦̌ ̡̛̬̭̱̦̖. ʦ̵̨̛̺̜̔́ ̛
̵̨̛̼̺̜̏̔́ ̛̚ ̶̡̨̨̛̛̦̦̖̬̔̌ ̨̨̡̛̪̯ ̵̨̱̏̔̌̚ ̦̖ ̨̣̙̦̼̔ ̼̯̍̽ ̦̪̬̣̖̦̼̌̌̏ ̦̌ ̵̨̛̙̯̦̼̏ ̛
̛̬̭̯̖̦̌́.
ʺ̨̖̭̯ ̨̨̣̙̦̔ ̼̯̍̽ ̨̱̦̼̥̔̍
̣̔́ ̨̥̦̯̙̌̌, ̵̛̭̱̥, ̭ ̵̨̨̛̬̹̥
̨̨̭̯̱̪̥̔ ̵̨̱̏̔̌̚, ̨̦ ̖̍̚ ̨̨̛̭̣̦̽̐
̖̯̬̏̌.
ʿ̵̨̨̖̬̦̭̯̏̽, ̦̌ ̡̨̨̯̬̱̀
̛̱̭̯̦̣̖̯̭̌̌̏̏̌́ ̦̬̱̙̦̼̜̌ ̨̡̣̍
̶̡̨̨̛̛̦̦̖̬̔̌, ̨̣̙̦̔̌ ̼̯̍̽
̸̨̨̨̭̯̯̦̔̌ ̸̨̨̪̬̦̜, ̸̨̯̼̍
̼̖̬̙̯̏̔̌̽ ̨̖̐ ̖̭̏.
ˌ̱̥ ̛ ̨̱̹̦̼̜̏̔̚ ̨̨̡̪̯ ̨̯
̨̨̦̬̱̙̦̌̐ ̨̡̣̍̌ ̦̖ ̨̣̙̦̼̔ ̥̖̹̯̌̽
̨̭̭̖̥̔́ ̶̣̖̣̏̌̔̽̌ ̶̡̨̨̛̛̦̦̖̬̔̌
(̦̖ ̬̥̖̺̜̯̖̌̌̚ ̨̡̣̍ ̨̣̖̏̚
̵̨̡̛̭̭̖̭̔ ̨̡̨̦).
ɇɚɤɥɨɧ ɜɧɢɡ
ɍɬɟɱɤ ɚ
ɜɨɞɵ
ɇɟ ɞɨɩɭɫɤɚɣɬɟ
ɩɨɞɴɟɦɚ.
ɍɬɟɱɤɚ
ɜɨɞɵ
ɋɤɨɩɥɟɧɢɟ
ɜɥɚɝɢ ɞɪɟɧɚɠɚ
ɍɤɥɚɞɤɚ
ɜɨɥɧɚɦɢ
ɍɬɟɱɤɚ
ɜɨɞɵ
Ʉɨɧɟɰ
ɞɪɟɧɚɠɧɨɝɨ
ɲɥɚɧɝɚ
ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜ
ɜɨɞɟ.
Ⱦɪɟɧɚɠɧɚɹ
ɤɚɧɚɜɚ
ȼɨɡɞɭɯ
Ɇɹɝɤɢɣ
ɲɥɚɧɝ ɫ
ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɦ
ɞɢɚɦɟɬɪɨɦ
16 ɦɦ ɢɥɢ
ɬɜɟɪɞɵɣ
ɲɥɚɧɝ ɢɡ
ɯɥɨɪɢɞɚ
Ⱦɪɟɧɚɠɧɵɣ
ɲɥɚɧɝ
Ɂɚɡɨɪ ɦɟɧɟɟ
50 ɦɦ
0
ˀ̨̨̛̭̪̣̙̖̦̖̌ ̨̨̬̖̦̙̦̔̌̐ ̹̣̦̌̐̌
ʪ̬̖̦̙̦̼̜̌ ̨̨̨̯̬̱̪̬̍̏̔ ̨̣̙̖̦̔ ̼̯̍̽
̨̱̭̯̦̣̖̦̌̏ ̭ ̡̨̨̱̣̦̥ ̏ ̦̬̱̙̦̱̌̀ ̨̨̭̯̬̦̱.
ʪ̬̖̦̙̦̼̜̌ ̨̨̨̯̬̱̪̬̍̏̔ ̨̣̙̖̦̔ ̼̯̍̽ ̨̪
̨̨̨̛̥̙̦̭̯̏̚ ̡̡̌ ̨̨̥̙̦ ̸̡̨̨̬̖.
ˀ̥̖̬̌̚ ̨̬̖̦̙̦̜̔̌ ̯̬̱̼̍ ̨̣̙̖̦̔ ̼̯̍̽ ̦̖
̥̖̦̹̖̽, ̸̖̥ ̨̛̛̭̖̦̯̖̣̦̼̜̔̽ ̬̥̖̬̌̚
̨̬̖̦̙̦̜̔̌ ̯̬̱̼̍ ̨̦̱̯̬̖̦̦̖̏̐ ̨̡̣̍̌
̶̡̨̨̛̛̦̦̖̬̔̌.
ʫ̛̭̣ ̖̭̯̖̭̯̖̦̦̼̜̏ ̛̭̣̏ ̨̨̦̖̥̙̖̦̏̚ -
̨̡̪̱̭̖̯̭̔̌́ ̨̡̱̭̯̦̌̏̌ ̨̪̥̪̼.
ˀ̶̨̡̣̌̏̌̽̏̌̚
.
1.
.
2.
,
,
.
19