1. Құлаққап ағытпасы
2. Динамик
3. Фронтальды камера
4. Қосу/сөнд. пернесі
5. Дауысты реттеу пернесі
6. Дисплей
7. «Үйге» пернесі
8. Соңғы қолданбалар
9. «Артқа» пернесі
10. USB ағытпасы
ЖҰМЫСТЫҢ БАСТАЛУЫ
Аккумуляторды қуаттау
Смартфонды алғаш рет қосар алдында және құрылғы ұзақ
уақыт сақталғаннан кейін жеткізу жиынтығына кіретін желілік
қуат адаптерінің көмегімен батареяны толық қуаттап алыңыз.
1. Смартфонды USB-кабельдің көмегімен желілік
адаптерге қосыңыз.
2. Қуат адаптерін желілік розеткаға қосыңыз – аккуму-
лятор қуаттала бастайды.
Смартфонды күйіне келтіру
SIM-картаны орнату
Кұрылғы күту режимінде екі SIM-карталардың бір мезгілде
жұмыс істеуін қолдайды. смартфонды өшіріңіз және оны
зарядталып жатыр, егер тегін шығарып алыңыз. Содан
кейін батарея қақпағын ашыңыз.
(Бұрандалардың батарея мұқабасына олардың ұңғылы
тыс құлап емес екенін ескеріңіз. Жинағына қосылған
бұрағыш Артқы қақпағын 2 бұранданы алыңыз). Батареяны
шығарып алыңыз.
Егер қажет болса, суретте көрсетілгендей SIM-картаны
орнату, екінші SIM-картаны орнату. Содан кейін орнында
Батарея қақпағын орнату және ол сырт еткенше итеріңіз.
Бұрандаларды қатайтыңыз. USB және 3.5mm коннекторы-
на бақылау үшін сенімді болуы резеңке тығынмен тығыз
жабық болды.