мәніндегі функцияларында бағдарламалық қамтым
нұсқасына қарай біршама айырмашылықтар байқалуы
мүмкін.
• Құрылғы тараптық тұлғалармен құрылғыда пайдалану
үшін ұсынылатын қосымшалар мен бағдарламалық
қамтымды («Тараптық тұлғалардың қосымшалары»)
қоса алғандағы деректерді қамтуы мүмкін. Бұл құрылғы-
дағы үшінші тараптардың барлық қосымшалары қандай
да бір кепілдемелік, тура немесе жанама, оның ішінде,
белгілі бір пайдалану үшін, авторлық құқықтарды бұзбай
басқа деректер мен қосымшалармен үйлесімді тауар
кепілдігінсіз, «қалай берілсе солай» ұсынылады.
• Өндіруші компания зияткерлік меншік құқықтарын сақта-
уды есеп ала отырып ұялы құрылғылар өндірушісіне
жүктелетін барлық міндеттемелерді орындады. Өндіруші
компания осы құрылғыда қосымшалары пайдаланылатын
үшінші тұлғалардың банкроттығы немесе ауқатсыздығы
үшін жауап бермейді.
• Өндіруші компания тараптық тұлғалардың қосымшала-
рын пайдалану немесе пайдалануға тырысу нәтижесінде
туындайтын шағымдар, талап арыздар немесе қандай
да бір өзге іс-әрекеттер үшін жауап бермейді. Сонымен
қатар, қазіргі кезде өндіруші компаниямен тегін ұсыны-
латын тараптық тұлғалардың қосымшалары болашақта
ақылы хабарландыруларды таллап етуі мүмкін; өндіруші
компания алдағы уақытта сатыпалушыларға келтірілуі
мүмкін қосымша шығындарға қатысты жауапкершіліктен
бас тартады.
• Қосымшалардың болуы құрылғы пайдаланылатын елге
байланысты өзгертілуі мүмкін. Ешбір жағдайда өндіруші
компания аталған құрылғының қолжетімді қосымшалары
мен бағдарламалық қамтымы, бір немесе бірнеше қосым-
шаның болмауы және аталған қосымшаларды жоюдан
кейін туындауы мүмкін қандай да бір салдары үшін
сатып алушының алдында жауап бермейді.
Өндіруші мекен-жайы
COBEST TECHNOLOGY LIMITED, RM 1605C HO KING COMM
CTR 2–16 FA YUEN ST MONGKOK KLN, HONG KONG, CHINA.
КОБЕСТ ТЕХНОЛОДЖИ ЛИМИТЕД, РМ 1605С ХО КИНГ КОММ