Vitek VT-1226 Инструкция по эксплуатации онлайн [2/2]
15
ÏÐÀÑ
Ñõåìà ³ àï³ñàííå ïðàñà
1. Êðûøêà àäòóë³íû äëÿ âàäû
2. Ðàñïûëÿëüí³ê
3. Êíîïêà çâ³ëüãàòíåííÿ
4. Ðýçåðâóàð äëÿ âàäû
5. Ô³ëüòð
6. Ïàäýøâà ç àíòûïðûãàðíûì ïàêðûöö¸ì
7. Äûñïëåé
8. Ìåðíàÿ øêëÿíêà
Äûñïëåé
a. Çíà÷îê òýðìîìåòðà
b. ²íäûêàòàðû òýìïåðàòóðû
c. ²íäûêàòàð ïàðû
d. Øêàëà ¢çðî¢íþ âàäû
e. ²íäûêàòàð ô³ëüòðà
f. ²íäûêàòàð «À¢òà/ïàóçà»
g. Êíîïêà ïàäà÷û ïàðû
h. Êíîïêà ðýãóë³ðî¢ê³ òýìïåðàòóðû
i. Êíîïêà ðýæûìà àäïàðâàííÿ
ÌÅÐÛ ÏÅÐÀÑÖßÐÎò
Ïåðàä ýêñïëóàòàöûÿé óâàæë³âà
ïðà÷ûòàéöå óñþ ³íñòðóêöûþ, à òàêñàìà
çâÿðí³öå ¢âàãó íà ãðàô³÷íûÿ ³ëþñòðàöû³.
Âûêàðûñòî¢âàéöå ïðàñ ó ìýòàõ,
ïðàäóãëåäæàíûõ ³íñòðóêöûÿé.
Ïåðàêàíàéöåñÿ, øòî íàïðóæàííå ïðûáîðà
ë. ìàðê³ðî¢êó) àäïàâÿäàå ëàêàëüíîìó
íàïðóæàííþ ñåòê³ ¢ âàøûì äîìå.
ïðû âûêëþ÷ýíí³ ïðûáîðà ç ñåòê³ öÿãí³öå çà
øòýïñåëü, à íå çà ýëåêòðû÷íû øíóð.
Íå âûêàðûñòî¢âàéöå ïðàñ ç ïàøêîäæàíûì
ýëåêòðû÷íûì øíóðîì, à òàêñàìà ñ ëþáûì³
³íøûì³ íåïàëàäêàì³. Äëÿ ïàïÿðýäæàííÿ
ïàðàæýííÿ ýëåêòðû÷íûì òîêîì íå
ðàçá³ðàéöå ïðàñ. ïðû íåïàëàäêàõ
àäíÿñ³öå ïðàñ êâàë³ô³êàâàíûì
ñïåöûÿë³ñòàì äëÿ ðàìîíòà.
Êàðûñòàéöåñÿ ïðàñàì òîëüê³ íà
ïðàñàâàëüíàé äîøöû.
Êàë³ Âàì íåàáõîäíà àäûñö³ñÿ, çà¢ñ¸äû
âûêëþ÷àéòå ïðàñ, àäêëþ÷àéöå ÿãî àä ñåòê³
³ ñòà¢öå íà àñíîâó.
Íå ïàê³äàéöå óêëþ÷àíû ïðàñ áåç íàãëÿäó.
Êàá ïàçáåãíóöü ïàðàæýííÿ ýëåêòðû÷íûì
òîêîì, íå àïóñêàéöå ïðàñ ó âàäó àëüáî ¢
ëþáóþ ³íøóþ âàäêàñöü.
Ïðû ñóäàêðàíàíí³ ç ãàðà÷ûì³ ïàâåðõíÿì³
ïðàñà àëüáî ãàðà÷àé âàäîé âû ìîæàöå
àòðûìàöü àï¸ê.
Ñà÷ûöå, êàá øíóð íå çâåøâà¢ñÿ íàä êðàåì
ïðàñàâàëüíàé äîøê³, à òàêñàìà íå
êðàíà¢ñÿ ãàðà÷ûõ ïàâåðõíÿ¢. Ïåðàä òûì ÿê
ïðûáðàöü ïðàñ, äàéöå ÿìó öàëêàì àñòûöü,
çàòûì íàìàòàéöå ýëåêòðû÷íû øíóð íà
ñïåöûÿëüíóþ ïðûëàäó.
Ïðû íàïà¢íåíí³ ïðàñà âàäîé, çà¢ñ¸äû
àäêëþ÷àéöå ÿãî àä ñåòê³.
Êàá ïàçáåãíóöü ïåðàãðóçê³ ñåòê³, íå
¢êëþ÷àéöå àäíà÷àñîâà íåêàëüê³ ïðûáîðà¢.
ÍÀÏÀ¡ÍÅÍÍÅ ÏÐÀÑÀ ÂÀÄÎÉ
Ïåðàêàíàéöåñÿ, øòî ïðàñ âûêëþ÷àíû ç
ñåòê³.
Àä÷ûí³öå àäñåê äëÿ çàïà¢íåííÿ âàäîé.
Ç äàïàìîãàé ìåðíàé øêëÿíê³ ïàâîëüíà
íàë³öå âàäó ¢ àäòóë³íó äà àäçíàê³ "MAX",
ïàñòàâ³¢øû ïðàñ âåðòûêàëüíà.
ÇÀ¡ÂÀÃÀ:
Êàë³ âàäà âåëüì³ æîñòêàÿ, ìû ðýêàìåíäóåì
âûêàðûñòî¢âàöü äûñòûëÿâàíóþ àëüáî
äýì³íåðàë³çàâàíóþ âàäó. Íå âûêàðûñòî¢âàéöå
³íøûÿ âàäêàñö³.
ÏÅÐØÀÅ ÂÛÊÀÐÛÑÒÀÍÍÅ
Çäûì³öå ýòûêåòê³ ñ ïàäýøâû ³ êîðïóñà
ïðàñà. Ðàñêðóö³öå øíóð.
Íàïî¢í³öå ðýçåðâóàð âàäîé, ÿê àï³ñàíà ¢
ðàçäçåëå "Íàïà¢íåííå ïðàñà âàäîé".
Óêëþ÷ûöå ïðûáîð ó ñåòêó, ïðû ãýòûì
çàñâåö³ööà äûñïëåé ³ ïðàãó÷ûöü ñ³ãíàë.
Íà äûñïëå³ çÿâ³ööà ì³ãàþ÷û çíà÷îê
òýðìîìåòðà, ì³í³ìàëüíàÿ ¢ñòàíî¢êà
òýìïåðàòóðû () ³ ñÿðýäíÿÿ ïàç³öûÿ ïàäà÷û
ïàðû (Ñ). Àïðà÷à ãýòàãà íà ýêðàíå
âûñâåö³ööà çíà÷îê ñ³ñòýìû àáàðîíû àä
íàê³ïó.
ÂÛÁÀÐ ÒÝÌÏÅÐÀÒÓÐÛ
Ïðàñ ãàòîâû äà ïðàöû ïàñëÿ òàãî, ÿê
ïåðàñòàíå ì³ãàöü çíà÷îê òýðìîìåòðà ³
ïðàãó÷ûöü ñ³ãíàë.
Äëÿ ðýãóë³ðî¢ê³ òýìïåðàòóðû, íàö³ñêàéöå
êàíòðîëüíóþ êíîïêó (d), ïðû ãýòûì êîæíû
ðàç áóäçå ðàçäàâàööà ãóêàâû ñ³ãíàë.
Âû ìîæàöå óñòàíàâ³öü íàñòóïíóþ
òýìïåðàòóðó: "ÌÀÕ -  -  - " ïðû
ãýòûì íà äûñïëå³ çÿâ³ööà àäïàâåäíû
³íäûêàòàð.
Ó ïðàöýñå íàãðàâàííÿ ïðàñà äî ïý¢íàé
òýìïåðàòóðû çíà÷îê òýðìîìåòðà áóäçå
ì³ãàöü.
Ïàñëÿ òàãî, ÿê íåàáõîäíàÿ òýìïåðàòóðà
áóäçå äàñÿãíóòà, çíà÷îê (a) òýðìîìåòðà
ïåðàñòàíå ì³ãàöü, ³ ïðàãó÷ûöü ñ³ãíàë.
Ïðû ¢òðûìë³âàíí³ êíîïê³ ¢ íàö³ñíóòûì
ñòàíîâ³ø÷û áîëüø 2 ñåêóíä, ïðàñ
âûêëþ÷ûööà. Äëÿ ïà¢òîðíàãà ¢êëþ÷ýííÿ
íàö³ñí³öå êíîïêó (h) çíî¢.
ÂÛÁÀÐ ÐÝÆÛÌÀ ÀÄÏÀÐÂÀÍÍß
Äàäçåíû ïðàñ àáñòàëÿâàíû 2-ìà ðýæûìàì³
àäïàðâàííÿ: ñÿðýäíÿÿ ïàäà÷à ïàðû (20 ãð/ì³í)
³ ìàêñ³ìàëüíàÿ ïàäà÷à ïàðû (45 ãð/ì³í).
Äëÿ âûáàðà ìàêñ³ìàëüíîé ïàäà÷û ïàðû
íàö³ñí³öå àäç³í ðàç êíîïêó ðýæûìà
àäïàðâàííÿ (i), ïàñëÿ ãýòàãà íà ýêðàíå
çÿâ³ööà çíà÷îê ìàêñ³ìàëüíîé ïàäà÷û ïàðû
(g).
Äëÿ âÿðòàííÿ äà ðýæûìó ñÿðýäíÿé ïàäà÷û
ïàðû íàö³ñí³öå êíîïêó ðýæûìà àäïàðâàííÿ
ïà¢òîðíà (i).
Ïàñëÿ âûáàðà íåàáõîäíàãî ðýæûìà
àäïàðâàííÿ íàö³ñí³öå êíîïêó
óêëþ÷ýííÿ/âûêëþ÷ýííÿ ïàäà÷û ïàðû (g).
Ïàñëÿ ãýòàãà ìîæíà ïà÷ûíàöü ïðàñàâàöü.
Íå ïàòðàáóåööà ¢âåñü ÷àñ íàö³ñêàöü êíîïêó
ïàäà÷û ïàðû - äàñòàòêîâà íàö³ñíóöü åå
àäç³í ðàç - ³ ïàðû áóäçå ïàäàâàööà
áåñïåðàïûííà.
Äëÿ ñïûíåííÿ ïàäà÷û ïàðû íàö³ñí³öå
êíîïêó ïàäà÷û ïàðû ïà¢òîðíà (g).
À¡ÒÀÌÀÒÛ×ÍÀÅ ÀÄÊËÞ×ÝÍÍÅ:
À¡ÒÀ-ÏÀÓÇÀ
Äàäçåíû ïðàñ àáñòàëÿâàíû ñ³ñòýìàé
à¢òàìàòû÷íàãà âûêëþ÷ýííÿ. Ïðûáîð
àäêëþ÷àåööà ïðàç 3 ì³íóòû ïàñëÿ àïîøíÿãà
âûêàðûñòàííÿ. Ó ìîìàíò âûêëþ÷ýííÿ
ïà÷óåööà ãóêàâû ñ³ãíàë ³ íà äûñïëå³ ïà÷íå
ì³ãàöü àáàçíà÷ýííå ïàóçû ¢ ïðàöû (f). Äëÿ
¢çíà¢ëåííÿ ïðàöû ïðûáîðà çëåãêó ïàñóíüöå
ÿãî ç ìåñöà àëüáî íàö³ñí³öå ëþáóþ ç 3-õ
êíîïàê (g,h,i).
ÐÝÊÀÌÅÍÄÀÖÛ² ÏÀ ÂÛÊÀÐÛÑÒÀÍÍÞ
ÏÐÀÑÀ
Äëÿ òýìïåðàòóðíûõ ðýæûìࢠàëüáî 
ðýêàìåíäóåööà âûá³ðàöü ðýæûì ñÿðýäíÿé
ïàäà÷û ïàðû, à äëÿ òýìïåðàòóðíûõ
ðýæûìࢠ ³ MAX - ðýæûì ìàêñ³ìàëüíàé
ïàäà÷û ïàðû.
Ïàä÷àñ óñòàíî¢ê³ ïðàñà âåðòûêàëüíà
ðýêàìåíäóåööà àäêëþ÷àöü ïàäà÷ó ïàðû
íàö³ñíåííåì êíîïê³
¢êëþ÷ýííÿ/âûêëþ÷ýííÿ ïàäà÷û ïàðû (g).
Ïåðàä ïðàñàâàííåì ç àäïàðàâàííåì
ïåðàêàíàéöåñÿ, øòî ðýçåðâóàð ïðàñà
íàïî¢íåíû âàäîé.
Äëÿ ïðàñàâàííÿ áåç ïàðû íå àáàâÿçêîâà
âûë³âàöü âàäó ç ðýçåðâóàðà - ïðîñòà íå
íàö³ñêàéöå êíîïêó ¢êëþ÷ýííÿ/âûêëþ÷ýííÿ
ïàäà÷û ïàðû (g).
ÂÅÐÒÛÊÀËÜÍÀÅ ÀÄÏÀÐÀÂÀÍÍÅ
Âåðòûêàëüíàå àäïàðàâàííå äàçâàëÿå
ðàñïðàñî¢âàöü ñêëàäê³ íà àäçåíí³, øòîðàõ,
ÿê³ÿ çíàõîäçÿööà ¢ âåðòûêàëüíûì ñòàíîâ³ø÷û.
Ïàâåøàéöå íà âåøàëêó òîé ïðàäìåò
àäçåííÿ, ÿê³ Âû ñîá³ðàåòåñü îòïàð³âàòü.
Ïåðàêàíàéöåñÿ, øòî â íåïàñðýäíàé
áë³çàñö³ íå çíàõîäçÿööà ëþäç³, ³íøûÿ
ïðàäìåòû ³ àäçåííå.
Óñòàíàâ³öå ,  àëüáî ìàêñ³ìàëüíóþ
òýìïåðàòóðó íàãðýâà.
Òðûìàéöå ïðàñ âåðòûêàëüíà íà àäëåãëàñö³
15-30 ñì àä ðý÷û.
Íàö³ñí³öå íà êíîïêó àäïàðâàííÿ (g),
ðóõàþ÷û ïðàñàì óçäî¢æ ñêëàäê³.
Ïà¢òàðûöå ïðàöýäóðó íåêàëüê³ ðàçî¢ ç
íåâÿë³ê³ì³ ïðàìåæêàì³.
Ó²ËÜÃÀÒÍÅÍÍÅ
ïðû ëþáîé òýìïåðàòóðû ïðàñàâàííÿ, êàá
çìà÷ûöü òêàí³íó, òðýáà íàö³ñíóöü êíîïêó
çâ³ëüãàòíåííÿ (3). ïðû ãýòûì ó ðýçåðâóàðû
çà¢ñ¸äû ïàâ³ííà çíàõîäç³ööà âàäà.
ÇÀÏÀ¡ÍÅÍÍÅ ÐÝÇÅÐÂÓÀÐÀ ÂÀÄÎÉ
Ïðàç 30 ñ. ïàñëÿ òàãî, ÿê âàäà ¢ ðýçåðâóàðû
çàêîí÷ûööà, íà äûñïëå³ ïà÷íå ì³ãàöü
³íäûêàòàð (d), ïàêàçûâàþ÷û òîå, øòî
ðýçåðâóàð òðýáà çàïî¢í³öü âàäîé.
Êàë³ ðýçåðâóàð àïóñöå¢, òî ïîìïà
àäêëþ÷ûööà ïðàç 1 ì³í. Óãýòûì âûïàäêó
àäêëþ÷ûöå ïðàñ àä ñåòê³ ³ íàïî¢í³öå
ðýçåðâóàð ç äàïàìîãàé ìåðíàé øêëÿíê³ (8),
ïàñòàâ³¢øû ïðàñ âåðòûêàëüíà.
×ÛØ×ÝÍÍÅ
Ïåðàä òûì ÿê ÷ûñö³öü ïðàñ, àäêëþ÷ûöå ÿãî
àä ñåòê³ ³ äàéöå ÿìó àñòûöü.
Çàáðóäæâàííå íà ïàäýøâå ìîæà áûöü
âûäàëåíà â³ëüãîòíîé òêàí³íàé.
Êîðïóñ ïðàñà ïðàòðûöå â³ëüãîòíîé
òêàí³íàé, âûêàðûñòî¢âàþ÷û âàäê³ ìûþ÷û
ñðîäàê, çàòûì ñóõîé òêàí³íàé.
Äëÿ ÷ûø÷ýííÿ ïàäýøâû íå
âûêàðûñòî¢âàéöå àáðàç³¢íûÿ ìàòýðûÿëû,
õ³ì³÷íûÿ ïðàäóêòû àëüáî ðàñòâîðû, êàá
ïàçáåãíóöü ïñàâàííÿ ïðûáîðà.
Ïàçáÿãàéöå ðýçê³õ êàíòàêòࢠïàäýøâû ç
ìåòàë³÷íûì³ àáåêòàì³.
Ñïåöûô³êàöûÿ
ѳëêàâàííå 230 ~ 50Ãö
Ìàêñ³ìàëüíàÿ ìàãóòíàñöü 2020 Âò
Âûòâîðöà ïàêiäàå çà ñàáîé ïðàâà çìÿíÿöü
õàðàêòàðûñòûêi ïðûáîðࢠáåç ïàïÿðýäíÿãà
ïàâåäàìëåííÿ.
Òýðìií ñëóæáû ïðàñà íå ìåíüø çà 5-õ
ãàäî¢.
Ãàðàíòûÿ
Ïàäðàáÿçíàå àï³ñàííå óìî¢ ãàðàíòûéíàãà
àáñëóãî¢âàííÿ ìîãóò áûöü àòðûìàíû ó òàãî
äûëåðà, ¢ ÿêîãà áûëà íàáûòà òýõí³êà. Ïðû
çâàðîöå çà ãàðàíòûéíûì àáñëóãî¢âàííåì
àáàâÿçêîâà ïàâ³ííà áûöü ïðàä'ÿ¢ëåíà êóï÷àÿ
àëüáî êâ³òàíöûÿ àá àïëàöå.
Äàäçåíû âûðàá àäïàâÿäàå
ïàòðàáàâàííÿì ÅÌÑ, ÿêiÿ
âûêàçàíû ¢ äûðýêòûâå ÅÑ
89/336/ÅÅÑ, i ïàëàæýííÿì
çàêîíà àá ïðûòðûìëiâàííi
íàïðóæàííÿ (73/23 EC)
ÁÅËÀÐÓÑÊI
14
ÏÐÀÑÊÀ
Ñõåìà ³ îïèñ ïðàñêè
1. Êðèøêà îòâîðó äëÿ âîäè
2. Ðîçïèëþâà÷
3. Êíîïêà çâîëîæåííÿ
4. Ðåçåðâóàð äëÿ âîäè
5. Ô³ëüòð
6. ϳäîøâà ç àíòèïðèãàðíèì ïîêðèòòÿì
7. Äèñïëåé
8. ̳ðíèé ñòàêàí
Äèñïëåé
a. Çíà÷îê òåðìîìåòðà
b. ²íäèêàòîðè òåìïåðàòóðè
c. ²íäèêàòîð ïàðè
d. Øêàëà ð³âíÿ âîäè
e. ²íäèêàòîð ô³ëüòðà
f. ²íäèêàòîð "Àâòî/ïàóçà"
g. Êíîïêà ïîäà÷³ ïàðè
h. Êíîïêà ðåãóëþâàííÿ òåìïåðàòóðè
³. Êíîïêà ðåæèìó â³äïàðþâàííÿ
ÇÀÏÎÁ²ÆͲ ÇÀÕÎÄÈ
Ïåðåä åêñïëóàòàö³ºþ óâàæíî ïðî÷èòàéòå
âñþ ³íñòðóêö³þ, à òàêîæ çâåðí³òü óâàãó íà
ãðàô³÷í³ ³ëþñòðàö³¿.
Âèêîðèñòîâóéòå ïðàñêó ç ìåòîþ,
ïåðåäáà÷åíîþ ³íñòðóêö³ºþ.
Óïåâí³òüñÿ, ùî íàïðóãà ïðèëàäó (äèâ.
ìàðê³ðóâàííÿ) â³äïîâ³äຠëîêàëüí³é íàïðóç³
ìåðåæ³ ó âàøîìó áóäèíêó.
Ïðè â³äêëþ÷åíí³ ïðèëàäó â³ä ìåðåæ³ òÿãí³òü
çà øòåïñåëü, à íå çà åëåêòðè÷íèé øíóð.
Íå âèêîðèñòîâóéòå ïðàñêó ç óøêîäæåíèì
åëåêòðè÷íèì øíóðîì, à òàêîæ ç áóäü-
ÿêèìè ³íøèìè íåñïðàâíîñòÿìè. Äëÿ
çàïîá³ãàííÿ ïîðàçêè åëåêòðè÷íèì ñòðóìîì
íå ðîçáèðàéòå ïðàñêó. Ïðè íåñïðàâíîñò³
â³äíåñ³òü ïðàñêó êâàë³ô³êîâàíèì ôàõ³âöÿì
äëÿ ðåìîíòó.
Êîðèñòóéòåñÿ ïðàñêîþ ò³ëüêè íà
ãëàäèëüí³é äîøö³.
ßêùî Âàì íåîáõ³äíî â³äëó÷èòèñÿ, çàâæäè
âèêëþ÷àéòå ïðàñêó, â³ä'ºäíóéòå ¿¿ â³ä
ìåðåæ³ ³ ñòàâòå íà ï³äñòàâó.
Íå çàëèøàéòå âêëþ÷åíó ïðàñêó áåç
äîãëÿäó.
Ùîá óíèêíóòè ïîðàçêè åëåêòðè÷íèì
ñòðóìîì, íå çàíóðþéòå ïðàñêó ó âîäó àáî â
áóäü-ÿêó ³íøó ð³äèíó.
Ïðè ç³òêíåíí³ ç ãàðÿ÷èìè ïîâåðõíÿìè
ïðàñêè àáî ãàðÿ÷îþ âîäîþ âè ìîæåòå
îòðèìàòè îï³ê.
Ñòåæòå, ùîá øíóð íå çâ³øóâàâñÿ íàä êðàºì
ãëàäèëüíî¿ äîøêè, à òàêîæ íå äîòîðêàâñÿ
äî ãàðÿ÷èõ ïîâåðõîíü. Ïåðåä òèì ÿê
çàáðàòè ïðàñêó, äàéòå ¿é ö³ëêîì îõîëîíóòè,
ïîò³ì íàìîòàéòå åëåêòðè÷íèé øíóð íà
ñïåö³àëüíå ïðèñòîñóâàííÿ.
Ïðè íàïîâíåíí³ ïðàñêè âîäîþ, çàâæäè
â³ä'ºäíóéòå ¿¿ â³ä ìåðåæ³.
Ùîá óíèêíóòè ïåðåâàíòàæåííÿ ìåðåæ³, íå
âêëþ÷àéòå îäíî÷àñíî ê³ëüêà ïðèëàä³â.
ÍÀÏÎÂÍÅÍÍß ÏÐÀÑÊÈ ÂÎÄÎÞ
Ïåðåêîíàéòåñÿ, ùî ïðàñêà â³äêëþ÷åíà â³ä
ìåðåæ³.
³äêðèéòå â³äñ³ê äëÿ çàïîâíåííÿ âîäîþ.
Çà äîïîìîãîþ ì³ðíîãî ñòàêàíà ïîâ³ëüíî
íàëèéòå âîäó â îòâ³ð äî ïîçíà÷êè "MAX",
óñòàíîâèâøè ïðàñêó âåðòèêàëüíî.
ÏÐÈ̲ÒÊÀ:
ßêùî âîäà äóæå æîðñòêà, ìè ðåêîìåíäóºìî
âèêîðèñòîâóâàòè äèñòèëüîâàíó àáî
äåì³íåðàë³çîâàíó âîäó. Íå âèêîðèñòîâóéòå
³íø³ ð³äèíè.
ÏÅÐØÅ ÂÈÊÎÐÈÑÒÀÍÍß
Âèäàë³òü åòèêåòêè ç ï³äîøâè ³ êîðïóñó
ïðàñêè. Ðîçêðóò³òü øíóð.
Íàïîâí³òü ðåçåðâóàð âîäîþ, ÿê îïèñàíî â
ðîçä³ë³ "Íàïîâíåííÿ ïðàñêè âîäîþ".
Âêëþ÷³òü ïðèëàä ó ìåðåæó, ïðè öüîìó
çàñâ³òèòüñÿ äèñïëåé ³ ïðîëóíຠñèãíàë.
Íà äèñïëå¿ ç'ÿâèòüñÿ ìèãîòëèâèé çíà÷îê
òåðìîìåòðà, ì³í³ìàëüíà óñòàíîâêà
òåìïåðàòóðè () ³ ñåðåäíÿ ïîçèö³ÿ ïîäà÷³
ïàðè (Ç). Êð³ì öüîãî íà åêðàí³ âèñâ³òèòüñÿ
çíà÷îê ñèñòåìè çàõèñòó â³ä íàêèïó.
ÂÈÁ²Ð ÒÅÌÏÅÐÀÒÓÐÈ
Ïðàñêà ãîòîâà äî ðîáîòè ï³ñëÿ òîãî, ÿê
ïåðåñòàíå ìèãàòè çíà÷îê òåðìîìåòðà ³
ïðîëóíຠñèãíàë.
Äëÿ ðåãóëþâàííÿ òåìïåðàòóðè, íàòèñêàéòå
êîíòðîëüíó êíîïêó (d), ïðè öüîìó ùîðàç
áóäå ëóíàòè çâóêîâèé ñèãíàë.
Âè ìîæåòå óñòàíîâèòè íàñòóïíó
òåìïåðàòóðó: "ÌÀÕ -  -  - " ïðè
öüîìó íà äèñïëå¿ ç'ÿâèòüñÿ â³äïîâ³äíèé
³íäèêàòîð.
Ó ïðîöåñ³ íàãð³âàííÿ ïðàñêè äî âèçíà÷åíî¿
òåìïåðàòóðè çíà÷îê òåðìîìåòðà áóäå
ìèãàòè.
ϳñëÿ òîãî, ÿê íåîáõ³äíà òåìïåðàòóðà áóäå
äîñÿãíóòà, çíà÷îê (a) òåðìîìåòðà
ïåðåñòàíå ìèãàòè, ³ ïðîëóíຠñèãíàë.
Ïðè âòðèìàíí³ êíîïêè â íàòèñíóòîìó
ïîëîæåíí³ á³ëüø 2 ñåêóíä, ïðàñêà
âèêëþ÷èòüñÿ. Äëÿ ïîâòîðíîãî âêëþ÷åííÿ
íàòèñí³òü êíîïêó (h) çíîâó.
ÂÈÁ²Ð ÐÅÆÈÌÓ Â²ÄÏÀÐÞÂÀÍÍß
Äàíà ïðàñêà îáëàäíàíà 2-ìà ðåæèìàìè
â³äïàðþâàííÿ: ñåðåäíÿ ïîäà÷à ïàðè (20 ãð/õâ)
³ ìàêñèìàëüíà ïîäà÷à ïàðè (45 ãð/õâ).
Äëÿ âèáîðó ìàêñèìàëüíî¿ ïîäà÷³ ïàðè
íàòèñí³òü îäèí ðàç êíîïêó ðåæèìó
â³äïàðþâàííÿ (³), ï³ñëÿ öüîãî íà åêðàí³
ç'ÿâèòüñÿ çíà÷îê ìàêñèìàëüíî¿ ïîäà÷³ ïàðè
(g).
Äëÿ ïîâåðíåííÿ äî ðåæèìó ñåðåäíüî¿
ïîäà÷³ ïàðè íàòèñí³òü êíîïêó ðåæèìó
â³äïàðþâàííÿ ïîâòîðíî (³).
ϳñëÿ âèáîðó íåîáõ³äíîãî ðåæèìó
â³äïàðþâàííÿ íàòèñí³òü êíîïêó âêëþ÷åííÿ
/â³äêëþ÷åííÿ ïîäà÷³ ïàðè (g).
ϳñëÿ öüîãî ìîæíà ïî÷èíàòè ïðàñóâàòè. Íå
ïîòð³áíî ïîñò³éíî íàòèñêàòè êíîïêó ïîäà÷³
ïàðè - äîñèòü íàòèñíóòè ¿¿ îäèí ðàç - ³ ïàðà
áóäå ïîäàâàòèñÿ áåçóïèííî.
Äëÿ ïðèïèíåííÿ ïîäà÷³ ïàðè íàòèñí³òü
êíîïêó ïîäà÷³ ïàðè ïîâòîðíî (g).
ÀÂÒÎÌÀÒÈ×ÍŠ²ÄÊËÞ×ÅÍÍß: ÀÂÒÎ-
ÏÀÓÇÀ
Äàíà ïðàñêà îáëàäíàíà ñèñòåìîþ
àâòîìàòè÷íîãî â³äêëþ÷åííÿ. Ïðèëàä
â³äêëþ÷àºòüñÿ ÷åðåç 3 õâèëèíè ï³ñëÿ
îñòàííüîãî âèêîðèñòàííÿ. Ó ìîìåíò
â³äêëþ÷åííÿ ðîçäàñòüñÿ çâóêîâèé ñèãíàë ³
íà äèñïëå¿ ïî÷íå ìèãàòè ïîçíà÷åííÿ ïàóçè
â ðîáîò³ (f). Äëÿ ïîíîâëåííÿ ðîáîòè
ïðèëàäó çëåãêà çðóøòå éîãî ç ì³ñöÿ àáî
íàòèñí³òü êîæíó ç 3-õ êíîïîê (g,h,³).
ÐÅÊÎÌÅÍÄÀÖ²¯ Ç ÂÈÊÎÐÈÑÒÀÍÍß
ÏÐÀÑÊÈ
Äëÿ òåìïåðàòóðíèõ ðåæèì³â àáî 
ðåêîìåíäóºòüñÿ âèáèðàòè ðåæèì
ñåðåäíüî¿ ïîäà÷³ ïàðè, à äëÿ
òåìïåðàòóðíèõ ðåæèì³â  ³ MAX - ðåæèì
ìàêñèìàëüíî¿ ïîäà÷³ ïàðè.
ϳä ÷àñ óñòàíîâêè ïðàñêè âåðòèêàëüíî
ðåêîìåíäóºòüñÿ â³äêëþ÷àòè ïîäà÷ó ïàðè
íàòèñêàííÿì êíîïêè âêëþ÷åííÿ
/â³äêëþ÷åííÿ ïîäà÷³ ïàðè (g).
Ïåðåä ïðàñóâàííÿì ç â³äïàðþâàííÿì
ïåðåêîíàéòåñÿ, ùî ðåçåðâóàð ïðàñêè
íàïîâíåíèé âîäîþ.
Äëÿ ïðàñóâàííÿ áåç ïàðè íå îáîâ'ÿçêîâî
âèëèâàòè âîäó ç ðåçåðâóàðà - ïðîñòî íå
íàòèñêàéòå êíîïêó âêëþ÷åííÿ
/â³äêëþ÷åííÿ ïîäà÷³ ïàðè (g).
ÂÅÐÒÈÊÀËÜÍŠ²ÄÏÀÐÞÂÀÍÍß
Âåðòèêàëüíå â³äïàðþâàííÿ äîçâîëÿº
ðîçãëàäæóâàòè ñêëàäêè íà îäÿç³, øòîðàõ, ùî
çíàõîäÿòüñÿ ó âåðòèêàëüíîìó ïîëîæåíí³.
Ïîâ³ñüòå íà â³øàëêó òîé ïðåäìåò îäÿãó, ùî
Âè çáèðàºòåñÿ â³äïàðþâàòè.
Ïåðåêîíàéòåñÿ, ùî â áåçïîñåðåäí³é
áëèçüêîñò³ íå çíàõîäÿòüñÿ ëþäè, ³íø³
ïðåäìåòè é îäÿã.
Óñòàíîâ³òü ,  àáî ìàêñèìàëüíó
òåìïåðàòóðó íàãð³âàííÿ.
Òðèìàéòå ïðàñêó âåðòèêàëüíî íà â³äñòàí³
15-30 ñì â³ä ðå÷³.
Íàòèñí³òü íà êíîïêó â³äïàðþâàííÿ (g),
ðóõàþ÷è ïðàñêîþ óçäîâæ ñêëàäêè.
Ïîâòîð³òü ïðîöåäóðó ê³ëüêà ðàç³â ç
íåâåëèêèìè ïðîì³æêàìè.
ÇÂÎËÎÆÅÍÍß
Ïðè áóäü-ÿê³é òåìïåðàòóð³ ïðàñóâàííÿ, ùîá
çìî÷èòè òêàíèíó, ïîòð³áíî íàòèñíóòè êíîïêó
çâîëîæåííÿ (3). Ïðè öüîìó â ðåçåðâóàð³
çàâæäè ïîâèííà çíàõîäèòèñÿ âîäà.
ÇÀÏÎÂÍÅÍÍß ÐÅÇÅÐÂÓÀÐÀ ÂÎÄÎÞ
×åðåç 30 ñ. ï³ñëÿ òîãî, ÿê âîäà â ðåçåðâóàð³
çàê³í÷èòüñÿ, íà äèñïëå¿ ïî÷íå ìèãàòè
³íäèêàòîð (d), óêàçóþ÷è íà òå, ùî
ðåçåðâóàð âàðòî çàïîâíèòè âîäîþ.
ßêùî ðåçåðâóàð ñïîðîæí³â, òî íàñîñ
â³äêëþ÷èòüñÿ ÷åðåç 1 õâ. Ó öüîìó âèïàäêó
â³äêëþ÷³òü ïðàñêó â³ä ìåðåæ³ ³ íàïîâí³òü
ðåçåðâóàð çà äîïîìîãîþ ì³ðíîãî ñòàêàíà
(8), óñòàíîâèâøè ïðàñêó âåðòèêàëüíî.
×ÈÙÅÍÍß
Ïåðåä òèì ÿê ÷èñòèòè ïðàñêó, â³äêëþ÷³òü ¿¿
â³ä ìåðåæ³ ³ äàéòå ¿é îõîëîíóòè.
Çàáðóäíåííÿ íà ï³äîøâ³ ìîæå áóòè
âèäàëåíå âîëîãîþ òêàíèíîþ.
Êîðïóñ ïðàñêè ïðîòð³òü âîëîãîþ òêàíèíîþ,
âèêîðèñòîâóþ÷è ð³äêèé ìèþ÷èé çàñ³á,
ïîò³ì ñóõîþ òêàíèíîþ.
Äëÿ ÷èùåííÿ ï³äîøâè íå âèêîðèñòîâóéòå
àáðàçèâí³ ìàòåð³àëè, õ³ì³÷í³ ïðîäóêòè àáî
ðîç÷èíè ùîá óíèêíóòè ïñóâàííÿ ïðèëàäó.
Óíèêàéòå ð³çêèõ êîíòàêò³â ï³äîøâè ç
ìåòàëåâèìè îá'ºêòàìè.
Ñïåöèô³êàö³ÿ
Æèâëåííÿ 230Â ~ 50Ãö
Ìàêñèìàëüíà ïîòóæí³ñòü 2020 Âò
Âèðîáíèê çàëèøຠçà ñîáîþ ïðàâî çì³íþâàòè
õàðàêòåðèñòèêè ïðèëàä³â áåç ïîïåðåäíüîãî
ïîâ³äîìëåííÿ.
Òåðì³í ñëóæáè ïðàñêè íå ìåíøå 5-õ ðîê³â
Ãàðàíò³ÿ
Äîêëàäí³ óìîâè ãàðàíò³¿ ìîæíà îòðèìàòè â
äèëåðà, ùî ïðîäàâ äàíó àïàðàòóðó. Ïðè
ïðåäÿâëåíí³ áóäü-ÿêî¿ ïðåòåí糿 ïðîòÿãîì
òåðì³íó 䳿 äàíî¿ ãàðàíò³¿ âàðòî ïðåäÿâèòè ÷åê
àáî êâèòàíö³þ ïðî ïîêóïêó.
Äàíèé âèð³á â³äïîâ³äຠâèìîãàì
äî åëåêòðîìàãí³òíî¿ ñóì³ñíîñò³,
ùî ïðåäÿâëÿþòüñÿ äèðåêòèâîþ
89/336/ªÅÑ Ðàäè ªâðîïè é
ðîçïîðÿäæåííÿì 73/23 ªÅÑ ïî
íèçüêîâîëüòíèõ àïàðàòóðàõ.
ÓÊÐÀ¯ÍÜÑÊÈÉ
13
EHLIÈKA
SOUÈÁSTI EHLIÈKY
1. Víèko otvoru pro vodu
2. Rozpraovaè
3. Tlaèítko kropení
4. Nádrka
5. Filtr
6. ehlicí plocha s povrchem zabraòujícím
pøipalování
7. Display
8. Odmìrka
Display
a. Teplomìr
b. Indikátory teploty
c. Indikátor napaøování
d. kála hladiny vody
e. Indikátor filtru
f. Indikátor «Auto/pause»
g. Tlaèítko parního pøírazu
h. Tlaèítko regulace teploty
i. Tlaèítko napaøování
BEZPEÈNOSTNÍ POKYNY
Pøed pouitím si pozornì pøeètìte celý návod
a vìnujte pozornost ilustracím.
Pouívejte ehlièku pouze k úèelùm uvedeným
v návodu.
Ujistìte se, e napìtí uvedené na ehlièce
odpovídá napìtí ve vaí síti.
Pøi odpojování pøístroje od zdroje napájení
vytahujte zástrèku, nikoli pøívodní kabel.
Nepouívejte ehlièku s pokozeným pøívodní
kabelem ani jiným pokozením. ehlièku sami
nerozebírejte, aby nedolo k zasaení elek-
trickým proudem, odneste ji do opravny.
Pouívejte ehlièku pouze na ehlicím prknì.
Musíte-li se vzdálit, ehlièku vdy vypnìte,
odpojte ji od zdroje napájení a postavte na
podstavec.
Zapnutou ehlièku nenechávejte bez dozoru.
Neponoøujte pøístroj do vody ani jiné tekutiny,
aby nedolo k zasaení elektrickým proudem.
Dotknete-li se horkého povrchu ehlièky nebo
horké vody z ní, mùete se spálit.
Pøívodní kabel nesmí volnì viset nad okrajem
ehlicího prkna ani se dotýkat horkých
povrchù. Ne ehlièku uklidíte, nechte ji úplnì
vychladnout, pak pevnì namotejte napájecí
kabel na k tomu urèené úchyty.
Chcete-li ehlièku naplnit vodou, odpojte ji od
zdroje napájení.
Aby nedolo k pøetíení sítì, nezapínejte nìko-
lik pøístrojù najednou.
VOLBA VODY
ehlièku lze plnit obyèejnou pitnou vodou.
Pokud je voda ve vaí domácnosti tvrdá,
doporuèujeme pouívat vodu destilovanou, aby
nedocházelo k usazování vápenného nánosu
uvnitø pøístroje. Nepouívejte chemicky èitìnou
vodu.
NAPLNÌNÍ EHLIÈKY VODOU
Ujistìte se, e je ehlièka odpojena od zdroje
napájení.
Otevøete nádrku na vodu.
Za pomoci odmìrky pomalu nalijte vodu do
otvoru ke znaménku "MAX", ehlièka pøitom
musí být ve vertikální poloze.
POZNÁMKA:
Pokud je voda tvrdá, doporuèujeme pouívat vodu
destilovanou, aby nedocházelo k usazování
vápenného nánosu uvnitø pøístroje. Nepouívejte
jiné kapaliny
PRVNÍ POUITÍ
Odstraòte nálepky ze ehlicí plochy a korpusu
ehlièky. Rozlote pøívodní kabel.
Naplòte nádrku vodou tak, jak je popsáno
v èásti "Naplnìní ehlièky vodou".
Pøipojte pøístroj ke zdroji napájení, pøitom se
rozsvítí display a ozve se akustický signál.
Na displayi se objeví blikající znaménko
teplomìru, minimální teplota () a støední stu-
peò napaøování (Ñ). Zároveò se rozsvítí
znaménko systému automatické ochrany pøed
vápenným nánosem.
VOLBA ZPÙSOBU EHLENÍ
Pøeètìte si títek na výrobku, který chcete
ehlit, a vdy se øiïte pokyny pro jeho údrbu.
Pokud pokyny pro ehlení chybí, ale znáte
druh tkaniny, øiïte se tabulkou teplot na konci
tohoto návodu.
Podle tabulky se mùete øídit pouze v pøípadì
látek samotných, nehodí se pro zdobení
výrobkù (lemování, lesklé náivky apod.).
Výrobky s kombinovaným zdobením
doporuèujeme ehlit pøi nízkých teplotách.
Nejprve rozdìlte výrobky podle druhù látek:
vlna, bavlna apod.
ehlièka se rychleji zahøívá, ne chladne, proto
doporuèujeme zaèínat ehlení od látek, které
vyadují nií teploty, jako napø. syntetické
tkaniny.
Pokud se výrobek skládá z nìkolika druhù
tkanin, zvolte nejnií teplotu, tj. tu, je
odpovídá tepelnì nejcitlivìjí souèásti
výrobku. (Napø. kdy se výrobek skládá ze
60% ze syntetických materiálù a ze 40%
z bavlny, pro ehlení volte teplotu vhodnou pro
syntetické tkaniny  a nepouívejte
napaøování.)
Neznáte-li sloení výrobku, najdìte na nìm
místo, je není pøi noení viditelné, a odpoví-
dající teplotu zvolte postupným zkouením,
poèínaje od minimální.
Pøi ehlení èistì vlnìných tkanin (100% vlna),
zvolte ehlení s napaøováním. Doporuèujeme
nastavit ovladaè napaøování na maximum a
ehlit výrobek pøes jinou tenkou látku. Na
vlnìných výrobcích se ehlením mohou
objevovat lesklé plochy. Aby k tomu
nedocházelo, doporuèujeme výrobky ehlit
z rubové strany.
Samet a látky s vlasem je tøeba ehlit stejnos-
mìrnými tahy.
Nenechávejte ehlièku delí dobu na jedné èásti
výrobku.
Hedvábí a dalí lesklé látky je tøeba ehlit z rubové
strany. Aby se na hedvábí a dalích tenkých
látkách neobjevovaly skvrny, nepouívejte kropení.
VOLBA TEPLOTY
ehlièka je pøipravena k pouití, jakmile pøes-
tane blikat znaménko teplomìru a ozve se
akustický signál.
Pro nastavení teploty nìkolikrát stisknìte kon-
trolní tlaèítko (d), pokadé se ozve akustický
signál.
Mùete nastavit následující teploty: "MAX -
 -  - ", na displayi se pøitom objeví
odpovídající indikátor.
Bìhem zahøívání ehlièky na zvolenou teplotu
bude znaménko teplomìru blikat.
Jakmile je dosaeno poadované teploty,
znaménko teplomìru (a) pøestane blikat a
ozve se akustický signál.
Budete-li dret tlaèítko déle ne 2 sekundy,
ehlièka se vypne. Pro opakované zapnutí
znovu stisknìte tlaèítko (h).
VOLBA REIMU NAPAØOVÁNÍ
Tato ehlièka je vybavena dvìma reimy
napaøování: støední napaøování (20 gr/min) a
maximální napaøování (45 gr/min).
Abyste zvolili maximální napaøování, stisknìte
jednou tlaèítko napaøování (i), na displayi se
objeví znaménko maximálního napaøování (g).
Abyste se vrátili k reimu støedního
napaøování, znovu stisknìte tlaèítko
napaøování (i).
Po zvolení poadovaného reimu napaøování
stisknìte tlaèítko zapnutí/vypnutí napaøování
(g).
Poté mùete zaèít ehlit. Tlaèítko napaøování
nemusíte stisknout pokadé znovu  postaèí
jednou  napaøování bude nepøeruované.
Abyste napaøování opìt vypnuli, znovu
stisknìte tlaèítko napaøování (g).
AUTOMATICKÉ VYPÍNÁNÍ: AUTO-PAUSE
Tato ehlièka je vybavena systémem automatick-
ého vypínání. Pøistroj se vypíná po tøech minutách
od posledního pouití. Pøi vypnutí se ozve aku-
stický signál a na displayi zaène blikat oznaèení
Pause (f). Abyste mohli ehlièku znovu pouít,
lehce ji nadzvednìte nebo stisknìte kterékoli ze tøí
tlaèítek(g,h,i).
DOPORUÈENÍ PRO POUÍVÁNÍ EHLIÈKY
Pro teploty  nebo  doporuèujeme zvolit
reim støedního napaøování a pro teploty  a
MAX napaøování maximální.
Pøi stavìní ehlièky do vertikální polohy
doporuèujeme vypnout napaøování stisknutím
tlaèítka zapnutí/vypnutí napaøování (g).
Pøed ehlením s napaøováníì se ujistìte, e je
nádrka naplnìna vodou.
Pro ehlení nasucho nemusíte vodu z nádrky
vylévat  staèí, kdy nestisknete tlaèítko zap-
nutí/vypnutí napaøování (g).
VERTIKÁLNÍ NAPAØOVÁNÍ
Vertikální napaøování umoòuje rozehlování záhy-
bù na odìvech a záclonách ve vertikální poloze.
Povìste na ramínko obleèení, které hodláte
napaøovat.
Ujistìte se, e poblí nejsou osoby, jiné pøed-
mìty èi obleèení.
Nastavte ,  nebo maximální teplotu.
Drte ehlièku vertikálnì ve vzdálenosti 15-30
cm od výrobku.
Stisknìte tlaèítko napaøování (g) a pohybujte
ehlièkou podél výrobku.
Nìkolikrát s krátkými pøestávkami opakujte.
KROPENÍ
Pro navlhèení látky pøi jakékoli teplotì ehlení
stisknìte tlaèítko kropení (3). V nádrce musí být
voda.
NAPLNÌNÍ NÁDRKY
30 sekund poté, co se nádrka vyprázdní,
zaène na displayi blikat indikátor (d) a signali-
zovat tak, e je tøeba naplnit nádrku vodou.
Je-li nádrka prázdná, èerpadlo se po uplynutí
jedné minuty vypne. V tom pøípadì pøístroj
odpojte od zdroje napájení a naplòte nádrku
za pomoci odmìrky (8), ehlièka pøitom musí
být ve vertikální poloze.
ÈITÌNÍ
Pøed èitìním ehlièku odpojte od zdroje
napájení a nechte vychladnout.
Zneèitìní ehlicí plochy lze odstranit vlhkou
tkaninou.
Korpus ehlièky otøete vlhkou tkaninou za
pouití tekutého èistícího prostøedku, poté
tkaninou suchou.
K èitìní ehlicí plochy nepouívejte abraziva,
chemické slouèeniny ani roztoky, aby nedolo
k pokození pøístroje.
Nedopuste kontakt ehlicí plochy s ostrými
kovovými pøedmìty.
ULOENÍ
ehlièku vypnìte a odpojte od zdroje napájení.
Pøívodní kabel lze namotat na k tomu urèené
úchyty.
ehlièku ukládejte ve vertikální poloze.
ÚDRBA A ÈITÌNÍ
Pøed èitìním ehlièku odpojte od zdroje
napájení a nechte ji vychladnout.
Zneèitìní ehlicí plochy lze odstranit hrubou
látkou namoèenou do roztoku octa a vody.
Korpus ehlièky otírejte vlhkou látkou,
pouívejte kapalné èistící prostøedky, a poté
suchou látkou.
K èitìní ehlicí plochy nepouívejte hrubé
materiály a abraziva.
Snate se ehlicí plochu nepokodit. Nesmí se
dostat do kontaktu s ostrými kovovými pøed-
mìty.
TECHNICKÉ ÚDAJE
Napìtí 230 V ~ 50 Hz
Pøíkon 2020 Wt
Výrobce si vyhrazuje právo zmìnit charakteristiku
pøístrojù bez pøedchozího upozornìní.
Záruèní doba 5 roky
Záruka
Podrobné záruèní podmínky poskytne prodejce
pøístroje. Pøi uplatòování nárokù bìhem záruèní
lhùty je tøeba pøedloit doklad o zakoupení
výrobku.
Tento výrobek odpovídá
poadavkùm na elektromagnetickou
kompatibilitu, stanoveným direk-
tivou 89/336/EEC a pøedpisem
73/23/EEC Evropské komise o
nízkonapìových pøístrojích.
ÈESKÝ
12
¿ELAZKO
Rysunek i opis czajnika
1. Pokrywka z otworem dla wlewania wody
2. Spryskiwacz
3. Przycisk nawil¿ania
4. Pojemnik dla wody
5. Filtr
6. Stopa z pokryciem antyprzepaleniowym
7. Wywietlacz
8. Pojemnik z miar¹
Wywietlacz
a. Znaczek termometru
b. Lampka kontrolna temperatury
c. Lampka kontrolna pary
d. Wskanik poziomu wody
e. Lampka kontrolna filtra
f. Lampka kontrolna Auto/pauza
g. Przycisk wytwarzania pary
h. Przycisk regulacji temperatury
i. Przycisk funkcji wytwarzania pary
RODKI OSTRO¯NOCI
Przed korzystaniem uwa¿nie przeczytaæ ca³¹
instrukcjê, a tak¿e zwróciæ uwagê na ilustrac-
je graficzne.
Wykorzystywaæ ¿elazko w celu,
przewidzianym niniejsz¹ instrukcj¹.
Upewniæ siê, i¿ napiêcie urz¹dzenia (patrz
oznakowanie) odpowiada lokalnemu napiêciu
sieci w Waszym domu.
Przy od³¹czaniu urz¹dzenia od sieci ci¹gn¹æ
za wtyczkê, a nie za kabel zasilaj¹cy.
Nie u¿ywaæ ¿elazka w przypadku jakiegokol-
wiek uszkodzenia obudowy lub kabla. W celu
unikniêcia pora¿enia pr¹dem nie rozkrêcaæ
¿elazka. W przypadku wyjawienia usterek
oddaæ ¿elazko do serwisu.
U¿ywaæ ¿elazka tylko na desce do prasowa-
nia.
W przypadku przerwania prasowania, zawsze
wy³¹czaæ ¿elazko, od³¹czyæ z gniazdka i
postawiæ na podstawce.
Nie zostawiaæ w³¹czone ¿elazko bez nadzoru.
W celu unikniêcia pora¿enia pr¹dem, nie
zanurzaæ urz¹dzenia w wodzie lub w innym
p³ynie.
W przypadku stycznoci z gor¹cymi
powierzchniami ¿elazka lub gor¹c¹ wod¹
mo¿na siê poparzyæ.
ledziæ za tym, aby kabel nie mia³ stycznoci
z gor¹cymi powierzchniami. Przed
schowaniem ¿elazka, powinno ono ostygn¹æ,
nastêpnie nale¿y zwin¹æ kabel na przys-
tosowanej do tego przystawce.
Wy³¹czyæ ¿elazko z gniazdka przy nalewaniu
do niego wody.
Dla unikniêcia przeci¹¿enia sieci, nie w³¹czaæ
jednoczenie kilku urz¹dzeñ.
Pierwsze u¿ycie
Usun¹æ etykietki ze stopy i obudowy ¿elazka.
Nape³niæ zbiornik wod¹, jak jest opisane w
rozdziale Nape³nienie ¿elazka wod¹
Pod³¹czyæ urz¹dzenie do sieci, przy czym
zapali siê wywietlacz i rozlegnie siê dwiêk.
Na wywietlaczu pojawi siê migaj¹cy znaczek
termometru, minimalne ustawienie temper-
atury () i w pozycji rodkowej podawanie
pary (C). Oprócz tego na wywietlaczu wywi-
etli siê znaczek systemu ochrony od kamieni.
NAPE£NIENIE ¯ELAZKA WOD¥
Upewniæ siê, ¿e ¿elazko jest od³¹czone z gni-
azdka.
Otworzyæ pojemnik dla wody.
Za pomoc¹ pojemnika z miark¹, powoli wlaæ
wodê przez otwór do poziomu MAX, trzy-
maj¹c ¿elazko w pozycji pionowej.
UWAGI:
W przypadku jeli u Was jest twarda woda,
rekomenduje siê wykorzystywaæ wodê desty-
lowan¹. Nie wykorzystywaæ innych p³ynów.
Wybór temperatury
¯elazko bêdzie gotowe do pracy, w momencie
jak przestanie migotaæ znaczek termometru i
rozlegnie siê dwiêk.
W celu regulacji temperatury, nale¿y naciskaæ
kontrolny przycisk (d), Przy czym za ka¿dym
naciniêciem bêdzie rozlega³ siê dwiêk.
Mo¿na ustawiæ nastêpuj¹ce temperatury:
"ÌÀÕ -  -  - " przy czym na wywiet-
laczu zapali siê odpowiednia lampka kontrol-
na.
W procesie nagrzewania siê ¿elazka do
ustawionej temperatury, znaczek termometru
bêdzie migotaæ.
W momencie osi¹gniêcia ustawionej temper-
atury, znaczek (a) termometru przestanie
migotaæ i rozlegnie siê dwiêk.
Przy utrzymaniu przycisku w w³¹czonej pozy-
cji ponad 2 sekundy, ¿elazko siê wy³¹czy. Dla
powtórnego w³¹czenia nale¿y wcisn¹æ przy-
cisk (h).
WYBÓR FUNKCJI WYTWARZANIA PARY
Dane ¿elazko posiada dwa warianty wytwarzania
pary: rednie wytwarzanie pary (20g/min) i
maksymalne wytwarzanie pary (45 g/min).
W celu wybrania funkcji maksymalnego wyt-
warzania pary nale¿y nacisn¹æ jeden raz przy-
cisk funkcji wytwarzania pary(i), po czym na
wywietlaczu zapali siê znaczek maksymal-
nego wytwarzania pary (g).
W celu powrócenia w stan redniego wyt-
warzania pary nale¿y nacisn¹æ przycisk po raz
drugi przycisk wytwarzania pary (i).
Po tym jak zostanie wybrana opcja potrzebne-
go stanu wytwarzania pary nale¿y nacisn¹æ
przycisk w³¹czenia/wy³¹czenia wytwarzania
pary (g).
Po tym mo¿na rozpoczynaæ prasowanie. Nie
trzeba ci¹gle naciskaæ przycisk wytwarzania
pary  wystarczy nacisn¹æ owy przycisk jeden
raz i para bêdzie siê wytwarza³a stale.
W celu wy³¹czenia funkcji wytwarzania pary
nale¿y nacisn¹æ przycisk wytwarzania pary (g)
po raz drugi.
AUTOMATYCZNE WY£¥CZENIE AUTO-PAUZA
Owe ¿elazko jest zaopatrzone w funkcjê
automatycznego w³¹czenia. Urz¹dzenie
automatycznie siê wy³¹czy po 3 minutach
bezczynnoci. W momencie wy³¹czenia rozlegnie
siê dwiêk i na wywietlaczu zacznie migotaæ
znaczek pauzy w pracy (f). W celu przywrócenia
stanu pracy wystarczy lekko przesun¹æ ¿elazko
lub nacisn¹æ na jeden z trzech przycisków (g, h,
i).
WSKAZÓWKI DOTYCZ¥CE KORZYSTANIA Z
¯ELAZKA
Dla temperatury ustawionej w pozycji  lub 
zaleca siê ustawiaæ w stan redniego wyt-
warzania pary, natomiast dla temperatury
ustawionej w pozycji  i MAX w stan
maksymalnego wytwarzania pary.
W czasie ustawienia ¿elazka w pozycji pio-
nowej zaleca siê wy³¹czaæ funkcje wytwarza-
nia pary poprzez naciniêcie przycisku
w³¹czenia/wy³¹czenia funkcji wytwarzania
pary (g).
Przed prasowaniem nale¿y upewniæ siê, ¿e w
pojemnik na wodê jest nape³niony wod¹.
W celu prasowania na sucho nie jest
koniecznoci¹ opró¿niania pojemnika na
wodê wystarczy nie naciskaæ przycisk
w³¹czenia/wy³¹czenia funkcji wytwarzania
pary (g).
PIONOWE WYTWARZANIE PARY
Pionowe wytwarzanie pary pozwala wyprasowaæ
pogniecenia na ubraniach, zas³onach,
znajduj¹cych siê w pionowym po³o¿eniu.
Powiesiæ na wieszaku czeæ ubrania, któr¹
trzeba wyprasowaæ.
Upewniæ siê aby w pobli¿u nie znajdowali siê
ludzie, inne przedmioty lub ubranie.
Ustawiæ ,  lub maksymaln¹ temperaturê
grzania.
Trzymaæ ¿elazko pionowo w odleg³oci 15-30
cm od rzeczy.
Nacisn¹æ przycisk wytwarzania pary (g), prze-
suwaj¹c ¿elazko wzd³u¿ fa³dy.
Powtórzyæ czynnoæ kilkakrotnie, robi¹c
niewielkie przerwy.
NAWIL¯ANIE
Przy jakiejkolwiek temperaturze prasowania, w
celu nawil¿enia tkaniny, nale¿y nacisn¹æ przycisk
nawil¿ania (3). W zbiorniku zawsze powinna znaj-
dowaæ siê woda.
NAPE£NIENIE POJEMNIKA NA WODÊ
Po 30 sekundach jak siê skoñczy woda w
pojemniku, na wywietlaczu zacznie migotaæ
lampka kontrolna (d), wskazuj¹c na to, i¿
nale¿y nape³niæ pojemnik na wodê.
Jeli pojemnik siê opró¿ni³, pompka wy³¹czy
siê po up³ywie 1 minuty.
W tym momencie nale¿y od³¹czyæ ¿elazko od
sieci i nape³niæ pojemnik za pomoc¹ pojemni-
ka z miark¹ (8), ustawiaj¹c ¿elazko w pozycji
pionowej.
CZYSZCZENIE
Przed czyszczeniem ¿elazka, od³¹czyæ je z
gniazdka i poczekaæ a¿ ostygnie.
Zabrudzenia na stopie mo¿na usun¹æ wilgo-
tn¹ szmatk¹.
Obudowê ¿elazka przetrzeæ wilgotn¹
szmatk¹, korzystaj¹c z czyszcz¹cego rodka
w p³ynie, a nastêpnie such¹ szmatk¹.
W celu unikniêcia uszkodzenia urz¹dzenia, dla
czyszczenia stopy nie u¿ywaæ szorstkich
materia³ów, detergentów lub innych rodków
chemicznych.
Unikaæ ostrych kontaktów stopy ¿elazka z
metalicznymi przedmiotami.
Parametry techniczne
Napiêcie 230 V ~ 50 Hz
Maksymalna moc 2020 W
Producent zastrzega sobie prawo zmiany charak-
terystyki urz¹dzeñ bez wczeniejszego zaw-
iadomienia.
Termin przydatnoci do u¿ytku powy¿ej
5 lat
Gwarancji
Szczegó³owe warunki gwarancji, mo¿na otrzy-
maæ u dilera, który sprzeda³ Pañstwu dane
urz¹dzenie. W przypadku zg³aszania roszczeñ z
tytu³u zobowi¹zañ gwarancyjnych, nale¿y okazaæ
rachunek lub fakturê powiadczaj¹ce zakup.
Dany wyrób jest zgodny z wyma-
ganiami odnonie elektromagne-
tycznej kompatybilnoci,
przewidzianej dyrektyw¹
89/336/EEC Rady Europy oraz
przepisem 73/23 EEC o
nizkowoltowych urz¹dzeniach.
POLSKI
11
PEGLA
1. ema i delovi pegle
2. Poklopac otvora za vodu
Prskalica
3. Dugme za kvaenje
4. Rezervoar za vodu
5. Filter
6. Podnoje iz matrijala koji nezagoreva
7. Displej
8. Èaica za mjerenje
Displej
a. Oznaka termometra
b. Indikatori temperature
c. Indikator pare
d. Skala nivoa vode
e. Indikator filtera
f. Indikator «Avto/pauza»
g. Dugme za dovoðenje pare
h. Dugme za reguliranje temperatur
i. Dugme za reguliranje reima pare
Neophodne mere bezopasnosti
Pre koritenja paljivo proèitajte celo upustvo.
Koristite peglu samo zata je predviðena u
upustvu.
Ubedite se da napon naveden na pegli odgo-
vara naponu mree u vaoj kuèi.
Prilikom gaenja pegle, vucite za utikaè a ne
za elektirèni gajtan.
U sluèaju oteæenja gajtana pegle, njegovu
zamenu moe uraditi samo profesionalni rad-
nik autorizovanog servis-centra ili neko drugo
kvalificirano lico tog centra.
Peglajte samo na daski za peglanje.
Ako vam je potrebno udaljiti se, uvijek ugasite
peglu, iskljuèite aparat iz struje i ostavite na
bazi.
Nemojte ostavljati decu bez prisustva odraslih
u blizini ukljuèenog apara
Da bi izbegli strujni udar aparat se ne sme
potapati u vodu ili drugu teènost.
U dodiru s vruæim delovima pegle ili vruæe
vode moete dobiti opekotine.
Vodite raèuna da gajtan ne dodiruje vruæe
povrine.Prije nego to spremite peglu,
ostavite peglu da se sasvim ohladi, zatim silno
namotajte elektrièni gjtan na specijanu spravu
predviðenu za tu svrhu
Da bi izbegli preoptereèenje mree,
neukljuèujte istovremeno nekoliko aparata.
U dodiru s vruæim delovima pegle ili vruæe
vode moete dobiti opekotine.
Iskljuèite peglu iz struje, kada je punite
vodom.
Ne nalivajte vodu vie oznaèenog nivoa.
Ne nalivajte u rezervoar za vodu nikakve hemi-
jske supstance, jer to moe otetiti peglu.
U sluèauju da otkrijete kvarove obatite se u
servis. U sluèaju da kupac sam izvri
popravku, ponitava se garancija.
Ovaj aparat je predviðen samo za kuænu
upotrebu.
Èuvajte ovo upustvo.
Pre prve upotrebe
Sklonite etikete s podnoja i kuèita pegle i
razmotajte gajtan.
Napunite regulatoe vodom kako je napisano u
upustvu «Punjenje pegle vodom»
Ukljuèite apaprat u struju, tad æe zasvetliti dis-
plej i èut æe se zvuèni signal.
Na displeju æe se pojaviti migajuèa oznaka
termometra, minimalno nametanje tempera-
ture () I srednji poloaj dovoðenja pare (C). I
na ekranu æe se pojaviti jo oznaka za sistemu
zatite od kamenca.
Saveti za koritenje pegle
Za izbor reima temperature ili  pre-
poruèuje se izabrati reim srednjeg dovoðen-
je pare, a za reim temperature  i MAX
preporuèuje se izabrat reim maksimalnog
dovoðenja pare.
U vreme stavjanja pegle vertikalno, pre-
poruèuje se iskljuèiti reim za peglanje
pomoæu pare pritiskom na dugme
ukljuèeno/iskljuèeno dovoðenja pare (g).
Prije nego poènete da peglate ubedite se da
je rezervoar napunjen vodom.
Za peglanje bez pare, nije potrebno obavezno
prosuti vodu iz rezervoara, dovoljno je samo
da nepritièete dugme ukljuèeno/iskljuèene
dovoðenja pare (g).
Punjenje vodom
Ubedite se da je aparat iskljuèen iz struje.
Otvorite spremite za vodu.
Uz pomoè èae za merenje naspite vodu u
otvor do oznake «MAX», stavivi peglu
uspravno.
Punjenje rezervoara vodom
30 sekundi posle toga kako u rezervoaru nes-
tane vode, na displeju æe poèeti da miga
indikator (d), napominjuæi da rezervoar treba
napuniti vodom.
Ako je rezervoar pust, pumpa se iskljuèuje
kroz 1 minut. U tom sluèaju iskljuèite peglu iz
struje, i napunite rezervoar pomoæu èae za
mjerenje (8) stavivi peglu uspravno.
Napomena
Ako je voda jako tvrda, mi predlaemo koritenje
destilirane i demineralne vode.
Ne koristite druge tekuèine.
Izbor temperature
Pelga se moe koristiti kad prestane da miga
oznaka za termometar i èuje se zvuèni signal.
Za regulisanje temperature pritisnite kontrol-
no dugme (d), i svaki put æe se èuti zvuèni sig-
nal.
Vi moete staviti sledeæu temperaturu: "MAX -
 -  - " na termometru æe se pojaviti
odgovarajuèa oznaka.
U procesu zagrijavanja pegle do odreðene
temperature, oznaka za termometar æe da
miga.
Posle toga kako se postigne odgovarajuèa
temperatura, oznaka na termometru (a) æe
prestati migati i èut æe se zvuèni signal.
Prilikom pritiska na dugme idranja u tom
poloaju viðe od 2 sekunde, pegla æe se
iskljuèiti. Da bi ponovo ukljuèili pritisnite
dugme (h) ponovo.
Kvaenje
Pri svakoj temperaturi peglanja, to bi pokvasiti
tkaninu, treba pritisnuti dugme za kvaenje (3).
Pri tom u rezervoaru uvjek treba da se nalazi
voda.
Izbor reima peglanja pomoæu pare
Ova pegla ima dva reima parenja: srednje
dovoðenje pare (20gr / min) i maksimalno doven-
je pare (45 gr/ min).
Za izbora maksimalnog dovoðenja pare pritis-
nite jedan put dugme za reim regulisanja
pare (i), posle toga æe se na ekranu pojaviti
oznaka za maksimalno dovoðenje pare (g).
Za vraèenje u reim srednjeg dovoðenja pare,
pritisnite dugme za regulisanje dovoðenja
pare ponovo (i).
Posle izbora odgovarajuèeg reima dovoðen-
ja pare, pritisnite dugme ukljuèenja/iskljuèen-
ja dovoðenja pare (g).
Posle toga moete poèeti peglati. Nije potreb-
no sve vreme pritiskati na dugme za dovoðen-
je pare, dovoljno je samo jednom pritisniti
dugme, para æe ièi sve vreme.
Za prestak koritenja dovoðenja pare, pritis-
nite na dugme za dovoðenje pare (g) ponovo.
Vertikalno peglanje pomoæu pare
Ta funkcija je udobna za peglanje tankih tkanina,
zavjesa i odjeèe koji se nalaze u vertikalnom
poloalju.
Obesite odjeèu na vealicu koju hoèete
peglati.
Ubedite se to u neposrednoj blizini se ne
nalaze ljudi, predmetii odjeèa.
Stavite ,  ili maksimalnu temperaturu
grijanja.
Drite peglu vertikalno na udaljenosti 15 30
cm od stvari.
Pritisnite dugme za peglanje pomoæu pare
(g), pomerajuæi peglu uzdu falte.
Ponovite proceduru nekoliko puta s malim
razmacima.
Automatsko gaenje Avto-pauza
Ove pegla ima sistemu automatskog iskljuèenja.
Aparat se iskljuèuje posle 3 minuta od zadnjeg
koritenja. U trenutku kad se iskljuèuje, èuje se
zvuèni signal i na displeju poène da miga oznaka
za pauzu u radu (f). Za ponovno ukljuèenje
potrebnoje da ga malo pomerite s mjesta ili da
pritisnete jedno od dugmadi (g,h,i).
Èièenje
Prije nego to poènete èistiti peglu, iskljuèite
je iz struje i ostavite da se ohladi.
Neèistoæa na podnolju pegle moe se skinu-
ti pomoæu vlane tkanine,
Kuèite pegle obriite vlanoj tkaninoj, koris-
teèi teèno sredstvo za pranje, zatim suhom
tkaninom.
Za èiæenje podnoja pegle ne koristite matri-
jal koji se ljuti i abrizivne supstance.
Izbegavajte otre kontakte s metalnim pred-
metima.
Specifikacija
Napajanje 230 V ~ 50 Hz
Maksimalna snaga 2020 W
Proizvoðaè ostavlja za sobom pravo menjati
karakteristike ureðaja bez prethodnog
saoptenja.
Minimalno trajanje pegle je 5-godine
Garancija
Detaljnije uslove garancije moete dobiti u dilera,
koji vam je prodao aparaturu.Prilikom bilo kog
reklamiranja u toku garantnog roka, treba
pokazati èek ili raèun o kupovini.
Ovaj pribor odgovara traenoj
elektromagnetskoj podudarnosti,
postavljenoj direktivoj
89/336/EEC Savjeta Evrope i
propisom 73/23 EEC o aparati-
ma s niskim naponom.
SRBSKI
10
VASALÓ
Tartozékok és a vasaló leírása
1. Vízbeöntõ nyílás fedele
2. Fúvóka
3. Nedvesítés gomb
4. Víztartály
5. Szûrõ
6. Odaégést gátló talp
7. Kijelzõ
8. Mérõpohár
Kijelzõ
a. hõmérõ jel
b. hõmérséklet jelzõk
c. gõz kijelzõ
d. vízszint jelzõ
e. szûrõ kijelzõ
f. Auto/szünet kijelzõ
g. gõzadagoló gomb
h. hõmérséklet szabályzó gomb
i. gõzölés üzemmód gomb
BIZTONSÁGI ELÕVIGYÁZATOSSÁGOK
Használat elõtt figyelmesen olvassa el az egész
utasítást, továbbá vegye figyelembe az ábrákat.
A vasalót az utasítások szerint használja.
Bizonyosodjon meg arról, hogy a feltüntetett
feszültség (nézd a jelölést) megegyezik az Ön
háza hálózatának feszültségével.
Kikapcsoláskor a hálózati dugót húzza, ne a
vezetéket.
Ne használja a vasalót meghibásodott hálózati
vezetékkel, valamint más meghibásodással. Az
áramütés elkerülése érdekében ne szerelje szét
a vasalót. A meghibásodott vasalót szakképzett
szerelõhöz vigye javíttatni.
Csak vasalódeszkán használja a vasalót.
Ha el kell távoznia, mindig kapcsolja ki a vasalót,
húzza ki a csatlakozót és tegye az állványra.
Ne hagyja a bekapcsolt vasalót felügyelet
nélkül.
Az áramütés elkerülése érdekében, ne merítse
a vasalót vízbe vagy más folyadékba.
A vasaló forró részeinek vagy a forró víz érin-
tésekor égési sérüléseket kaphat.
Ügyeljen arra, hogy a vasaló vezetéke ne
csüngjön a vasalódeszka szélérõl és ne érin-
tkezzen forró felületekkel. Mielõtt eltenné a
vasalót, hagyja teljesen kihûlni, azután tekerje
fel a vezetéket az erre a célra szolgáló részre.
A víz beöntésekor mindig húzza ki a hálózatból a
vasaló vezetékét.
Hogy elkerülje a hálózat túlterhelését, ne kapc-
soljon be egyszerre több készüléket.
VÍZ KIVÁLASZTÁSA
A vasalót használhatja közönséges ivóvízzel.
Ha lakhelyén a víz kemény, ajánlatos desztíllált vízet
használni, hogy a készülék ne dugúljon el a vízkõtõl.
Ne használjon vegyileg tisztított vízet.
VASALÁSI ÜZEMMÓD KIVÁLASZTÁSA
Olvassa el az vasalandó termék cimkéjét, és
mindig kövesse a kezelési elõírásokat.
Ha hiányzik a termék vasalási útmutatója és
ismeri a a szövetfajtát, fordúljon a hõmérsékleti
táblázathoz az útmutató végén.
A táblázat csak a szövetre vonatkozik és nem
használható a termék díszítéseire (fodor, csil-
lám, stb.). Különbözõ díszítésekkel ellátott ter-
mékeket alacsony hõmérsékleten ajánlott
vasalni.
Elõször válogassa szét a ruhákat szövetfajta
szerint: gyapjút a gyapjúhoz, pamutot a
pamuthoz stb.
A vasaló gyorsabban melegszik, mint lehül,
ezért az alacsony hõmérsékleten vasalandó
anyagokkal kezdje a vasalást, olyanokkal mint a
szintetikus szál.
Ha a termék néhány fajta szövetbõl készült,
válassza a minimális hõmérsékletet az
összetevõihez (Példáúl, a termék 60% szin-
tetikus szálból és 40% pamuttból áll, a
vasaláshoz a szintetikus szál állást válassza ()
és a vasalást gõzölés nélkül végezze).
Ha nem ismeri a termék összetevõit, keressen
olyan részt, amely hordáskor nem látható, és
próbáljon megfelelõ vasalási hõmérsékletet
kiválasztani kezdve a minimálissal.
Tiszta gyapjú termékek (100% gyapjú)
vasalásakor állítsa a vasalót gõzölés állásba.
Ajánlott a gõzszabályozót maximális fokozatra
állítani és vékony szöveten át vasalni. A gyapjú
termékek vasalás után fényleni szoktak. Ezt elk-
erülendõ, az ilyen termékeket fonákján vasalja.
A bársony és csillogó szöveteket egy irányban
szabad vasalni.
Ne tartsa a vasalót sokáig a ruha egy részén.
A selyem és más csillogó szöveteket a fonák
oldalon szabad vasalni. Hogy a selyem és más
vékony szöveteken elkerülje foltok megje-
lenését, ne használja a porlasztást.
VÍZ BETÖLTÉSE
Bizonyosodjon meg arról, hogy a vasaló ki van
kapcsolva a hálózatból.
Nyissa ki a vízbeöntõ rekeszt.
Függõlegesen tartva a vasalót, a mérõpohár
segítségével lassan öntse be a vízet a nyílásba a
MAX jelzésig.
MEGJEGYZÉS:
Ha túl kemény a víz, javasoljuk desztíllált vagy
ásványtalanított víz használatát. Ne használjon más
folyadékot.
ELSÕ HASZNÁLAT
Távolítsa el a vasaló talpáról és burkolatáról a
címkéket. Tekerje szét a hálózati zsinórt.
Töltse fel a tartályt vízzel, ahogy az le van írva a
megfelelõ részben.
Csatlakoztassa a készüléket a hálózathoz,
ekkor a kijelzõ kigyúl és hangjelzés hallatszik.
A kijelzõn megjelenik egy hõmérõ villogó jele, a
minimális hõfok beállítás () és a közepes
gõzadagolás jele. Ezen kivül a kijelzõn látszik az
vízkõvédelmi rendszer jele.
HÕMÉRSÉKLET KIVÁLASZTÁSA
A vasaló akkor kész a vasalásra, ha a hõmérõ
jelzés nem villog és hangjelsés hallatszik.
A hõmérséklet szabályozásához nyomja az
ellenõrzõ gombot (d), ekkor mindig hangjelzést
hall.
A következõ hõmérsékletet lehet beállítani:
MAX -  -  - " a kijelzõ a megfelelõ jel
látható.
A hõmérõ jele villogni fog amig a vasaló el nem
éri a kivánt hõfokot.
Amikor a vasaló eléri a kivánt hõfokot, a hõmérõ
jel (a) villogása abbamarad és hangjelzés hallat-
szik.
Ha 2 másodpercnél tovább tartja megnyomva a
gombot, a vasaló kikapcsol. Ismételt bekapc-
soláshoz nyomja meg újra a (h) gombot.
A GÕZÖLÉSI ÜZEMMÓD KIVÁLASZTÁSA
A vasaló két gõzölési üzemmóddal van ellátva:
közepes gõzölés (20g/perc) és maximális gõzölés
(45g/perc).
A maximális gõzölés kiválasztásához nyomja
meg egyszer a gõzölés üzemmód gombot (i),
miután a kijelzõn a maximális gõzölés jele lesz
láthátó (g).
Ahoz, hogy visszatérjen a közepes gõzöléshez,
ismételten nyomja meg a gõzölés üzemmód
gombot (i).
A megfelelõ üzemmód kiválasztása után nyom-
ja meg a gõz be/kikapcsolás gombot (g).
Ezután kezdheti a vasalást. Nem szükséges
állandóan nyomni a gõzölés gombot  elegendõ
egyszer megnyomni a gõz adagolása
folytonosan történik.
A gõzölés megszüntetéséhez, ismételten
nyomja meg a gõzölés gombot (g).
AUTOMATIKUS KIKAPCSOLÁS: AUTO-SZÜNET
A vasaló automatikus kikapcsolás rendszerrel van
ellátva. A készülék az utolsó használat után 3 percel
kikapcsol. A kikapcsolás pillanatában hangjelzés
hallatszik és a kijelzõn villogni kezd a szünet jele (f).
A mûködés visszaállításához enyhén mozdítsa meg
a készüléket vagy nyomja meg valamelyik gombot
(g,h,i).
JAVASLATOK A VASALÓ HASZNÁLATÁHOZ
A vagy  hõfokon vasaláskor válassza a
közepes gõzadagolást, a  vagy MAX
hõfokon  a maximális gõzadagolást.
Függõleges helyzetbe állítva a vasalót lehetõleg
kapcsolja ki a gõzadagolást a gõz be/ki gomb-
bal (g).
Gõzöléses vasalás elõtt ellenõrizze, hogy van-e
a tartályban víz.
Száraz vasaláskor ne kell feltétlenül kiönteni a
vízet a tartályból egyszerüem ne nyomja meg
a gõz be/kikapcsolás gombját (g).
FÜGGÕLEGES GÕZÖLÉS
Ez a funkció vékony szövetek, függönyök és függõ
ruhadarabok gõzölésére ajánlott.
Akassza a ruhadarabot vállfára.
Ellenõrizze, hogy a közelben nem tartózkodik
senki, nincs semmilyen tárgy vagy ruhadarab.
Állítsa a hõfokot a ,  vagy maximális
értékre.
Tartsa a vasalót függõlegesen 15-30 cm távol-
ságra az anyagtól.
Nyomja meg a gõzölés gombot (g) a gyúrõdés
mentén mozgatva a vasalót.
Kis szünetekkel ismételje meg néhányszor a
mûveletet.
NEDVESÍTÉS
Bármílyen vasalási hõfokon, hogy a szövetet ned-
vessé tegye, nyomja meg a nedvesítõ gombot (3). A
tartályban mindig víznek kell lennie.
A TARTÁLY UTÁNTÖLTÉSE VÍZZEL
30 másodpercel azután, hogy a tartályból kifogy
a víz, a kijelzõn elkezd villogni a (d) jel, ami azt
jelenti, hogy a tartály után kell tölteni vízzel.
Ha a tartály kiürûl, a szívattyú 1 perc múlva
kikapcsol. Ebben az esetben, kapcsolja ki a
vasalót a hálózatból és, függõlegesen tartva a
vasalót, a mérõpohár segítségével lassan öntse
be a vízet.
TISZTÍTÁS
Mielõtt a vasalót tisztítaná, húzza ki a hálózati
csatlakozót és hagyja kihûlni.
A talpról a szennyezõdést nedves ruhával
távolíthatja el.
A vasaló burkolatát törölje le nedves ruhával
folyékony tisztítószerrel azután száraz ruhával.
Meghibásodás elkerülése érdekében a
tisztításhoz ne használjon súroló szereket, veg-
yszereket és oldatokat.
Kerülje az éles fém tárgyakat.
Tilos a tisztításhoz súroló szereket, ecetet vagy
égéstermék-eltávolító szereket használni.
TÁROLÁS
Kapcsolja ki a vasalót és húzza ki a hálózati
csatlakozódugót.
A hálózati vezetéket az erre szolgáló helyre tek-
erheti.
A vasalót függõlegesen állítva tárolja.
KARBANTARTÁS ÉS ÁPOLÁS
Mielõtt tisztítaná a vasalót, kapcsolja le a
hálózatról és hagyja kihûlni.
A talp szennyezõdéseit ecet és víz oldatával
nedvesített dúrva textíliával lehet eltávolítani.
A vasaló külsõ részét nedves ruhával tisztítsa.
Használjon folyékony tisztítószert, azután
száraz ruhát.
A talp tisztításához ne használjon karcoló
anyagokat és súróló szereket.
Igyekezzen a vasaló talpát simának megõrízni.
Kerülje a durva érintkezést fém tárgyakkal.
MÛSZAKI ADATOK
Hálózati feszültség 230 V ~ 50 Hz
Maximális teljesítményfelvétel 2020 W
A gyártó fenntartja a jogát a készülékek
jellemzõinek megváltoztatására elõzetes bejelen-
tés nélkül
A vasaló szolgálati ideje legalább 5 év
Garancia
A garancia részletes feltételeit megkaphatja a
készüléket eladó márkaképviselõtõl. A garancia
idõtartama alatt, bármilyen kifogás benyújtásakor,
fel kell mutatni a számlát vagy a vételi igazolást.
Az adott termék megfelel a
89/336/EEC Európai Közösség
direktíva az elektromágneses
összeférhetõséghez támasztott
követelményeinek valamint a
73/23 EEC kisfeszültségû beren-
dezésekre vonatkozó rendeletnek.
MAGYAR
9
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
MANUAL INSTRUCTION
www.vitek-aus.com
EEvvoolluuttiioonn
VT-1226 B
1226.qxd 18.03.05 10:59 Page 2