Vitek VT-1226 Инструкция по эксплуатации онлайн [1/2]
ÞÒÈß
Ñõåìà è îïèñàíèå íà þòèÿòà
1. Êàïàê íà îòâîðà çà âîäà
2. Ïóëâåðèçàòîð
3. Áóòîí çà íàâëàæíÿâàíå
4. Ðåçåðâóàð çà âîäà
5. Ôèëòúð
6. Îñíîâà ïîêðèòèå ïðîòèâ ïðèãàðÿíå
7. Äèñïëåé
8. Ìåðíà ÷àøà
Äèñïëåé
a. Ïîêàçàòåë íà òåðìîìåòúðà
b. Èíäèêàòîðè íà òåìïåðàòóðàòà
c. Èíäèêàòîð íà ïàðà
d. Ñêàëà, îïðåäåëÿùà ðàâíèùåòî íà âîäàòà
e. Èíäèêàòîð íà ôèëòúðà
f. Èíäèêàòîð Àâòî/ïàóçà
g. Áóòîí çà ïîäàâàíå íà ïàðàòà
h. Áóòîí çà ðåãóëèðàíå íà òåìïåðàòóðàòà
i. Áóòîí çà ðåæèìà íà îáðàáîòêà ñ ïàðà
Ìåðêè çà áåçîïàñíîñò
Ïðåäè èçïîëçâàíå âíèìàòåëíî ïðî÷åòåòå
èíñòðóêöèÿòà, à ñúùî òàêà îáúðíåòå âíèìàíèå íà
ãðàôè÷íèòå èëþñòðàöèè.
Èçïîëçâàéòå þòèÿòà çà öåëèòå, ïðåäâèäåíè â
èíñòðóêöèÿòà.
Óáåäåòå ñå, ÷å íàïðåæåíèåòî íà ïðèáîðà (âæ.
ìàðêèðîâêàòà) ñúîòâåòñòâà íà ëîêàëíîòî
íàïðåæåíèå â ìðåæàòà.
Ïðè èçêëþ÷âàíå íà ïðèáîðà îò ìðåæàòà òåãëåòå
øòåïñåëà, à íå åëåêòðè÷åñêèÿ øíóð.
Íå èçïîëçâàéòå þòèÿòà ïðè ïîâðåäà íà
åëåêòðè÷åñêèÿ øíóð, à ñúùî òàêà ïðè äðóãè
ïîâðåäè.
Çà äà èçáåãíåòå åëåêòðîøîê, íå ðàçãëîáÿâàéòå
þòèÿòà. Ïðè ïîâðåäà çàíåñåòå þòèÿòà ïðè
êâàëèôèöèðàí ñïåöèàëèñò çà ðåìîíò.
Èçïîëçâàéòå þòèÿòà ñàìî âúðõó äúñêà çà
ãëàäåíå.
Ïðè èçëèçàíå îò ñòàÿòà âèíàãè èçêëþ÷âàéòå
þòèÿòà îò ìðåæàòà è ÿ ïîñòàâÿéòå íà íåéíàòà
îñíîâà.
Íå îñòàâÿéòå þòèÿòà âêëþ÷åíà.
Çà äà èçáåãíåòå åëåêòðîøîê, íå ïîòàïÿéòå
þòèÿòà âúâ âîäà èëè â äðóãà òå÷íîñò.
Ïðè äîêîñâàíå íà ãîðåùèòå ïîâúðõíîñòè íà
þòèÿòà èëè íà ãîðåùàòà âîäà, ìîæåòå äà ñå
èçãîðèòå.
Øíóðúò íå òðÿáâà íà óâèñâà íàä êðàÿ íà äúñêàòà
çà ãëàäåíå, à ñúùî òàêà íå áèâà äà äîêîñâà
ãîðåùè ïîâúðõíîñòè.
Ïðåäè äà ïðèáåðåòå þòèÿòà, ÿ îñòàâåòå íàïúëíî
äà èçñòèíå, ñëåä êîåòî íàìîòàéòå åëåêòðè÷åñêèÿ
øíóð íà ñïåöèàëíî ïðèñïîñîáëåíèå.
Ïðè íàïúëâàíå íà þòèÿòà ñ âîäà, âèíàãè ÿ
èçêëþ÷âàéòå îò ìðåæàòà.
Çà äà íå ïðåòîâàðèòå ìðåæàòà, íå âêëþ÷âàéòå
åäíîâðåìåííî íÿêîëêî ïðèáîðà.
Íàïúëâàíå íà þòèÿòà ñ âîäà
Óáåäåòå ñå, ÷å þòèÿòà å èçêëþ÷åíà îò ìðåæàòà.
Îòâîðåòå ñåêòîðà çà íàïúëâàíå ñ âîäà.
Ñ ïîìîùòà íà ìåðíàòà ÷àøà áàâíî íàëåéòå âîäà
â îòâîðà äî äåëåíèåòî ÌÀÕ, ïîñòàâÿéêè þòèÿòà
âåðòèêàëíî.
Çàáåëåæêà:
 ñëó÷àé, ÷å âîäàòà å ìíîãî âàðîâèòà,
ïðåäïîðú÷âàìå äà èçïîëçâàòå äèñòèëèðàíà èëè
äåìèíåðàëèçèðàíà âîäà. Íå èçïîëçâàéòå äðóãè
òå÷íîñòè.
Ïúðâî èçïîëçâàíå
Îòñòðàíåòå åòèêåòèòå îò îñíîâàòà è êîðïóñà íà
þòèÿòà. Ðàçâèéòå øíóðà.
Íàïúëíåòå ðåçåðâóàðà ñ âîäà, êàêòî å ïîñî÷åíî â
ðàçäåëà Íàïúëâàíå íà þòèÿòà ñ âîäà.
Âêëþ÷åòå ïðèáîðà â ìðåæàòà, ïðè êîåòî
äèñïëåÿò ùå ñâåòíå è ùå ïðîçâó÷è ñèãíàë.
Íà äèñïëåÿ ùå ñå ïîÿâè ìèãàù ïîêàçàòåë íà
òåðìîìåòúðà, ìèíèìàëíî óñòàíîâÿâàíå íà
òåìïåðàòóðàòà () è ñðåäíà ïîçèöèÿ íà ïîäàâàíå
íà ïàðà (Ñ). Îñâåí òîâà íà åêðàíà ùå ñâåòíå
ïîêçàòåëÿò íà ñèñòåìàòà çà çàùèòà îò íàêèï.
Èçáîð íà âîäà
Þòèÿòà ìîæå äà ñå èçïîëçâà ñ îáèêíîâåíà ïèòåéíà
âîäà.
Àêî âúâ Âàøèÿ ðàéîí âîäàòà å âàðîâèòà, ïðåïîðú÷âà
ñå èçïîëçâàíåòî íà äèñòèëèðàíà âîäà, çà äà ñå
èçáåãíå çàìúðñÿâàíåòî íà ïðèáîðà ñ íàêèï. Íå
èñïîëçâàéòå õèìè÷åñêè ïðå÷èñòåíà âîäà.
Èçáîð íà ðåæèìà íà ãëàäåíå
Ïðî÷åòåòå åòèêåòà íà èçäåëèåòî, êîåòî ùå
ãëàäèòå è âèíàãè èçïúëíÿâàéòå ïðàâèëàòà çà
ïîääúðæàíå íà èçäåëèåòî.
Àêî èíñòðóêöèÿòà çà ãëàäåíå íà èçäåëèåòî
îòñúòñòâà è çíàåòå âèäà ïëàò, èçïîëçâàéòå
òàáëèöàòà çà òåìïåðàòóðèòå â êðàÿ íà
èíñòðóêöèÿòà.
Òàáëèöàòà ìîæå äà ñå èçïîëçâà ñàìî çà ïëàòîâå
è íå ïîäõîæäà çà óêðàñàòà íà èçäåëèÿòà (âîëàíè,
íàáîðè, áëåñòÿùè íàøèâêè è ò.ä.) Èçäåëèÿ ñ
ðàçíè âèäîâå óêðàñà ñå ïðåäïîðú÷âà äà ñå ãëàäÿò
ïðè íèñêè òåìïåðàòóðè.
Ïúðâîíà÷àëíî ñîðòèðàéòå èçäåëèÿòà ïî
âèäîâåòå ïëàò: âúëíà, ïàìóê è ò.í.
Þòèÿòà ñå íàãðÿâà ïî-áúðçî, îòêîëêîòî èçñòèâà,
çàòîâà ñå ïðåïîðú÷âà ãëàäåíåòî äà çàïî÷âà ñ
ïëàòâå, èçèñêâàùè ïî-íèñêà òåìïåðàòóðà íà
ãëàäåíå, íàïðèìåð ñèíòåòèêà.
Àêî èçäåëèåòî å îò íÿêîëêî âèäà ïëàò, èçáèðàéòå
ìèíèìàëíà òåìïåðàòóðà çà òåçè êîìïîíåíòè.
(Íàïðèìåð, àêî èçäåëèåòî å 60% ñèíòåòèêà è
40% ïàìóê, ñå èçáèðà ïîëîæåíèåòî çà ãëàäåíå íà
ñèíòåòè÷íè ïëàòîâå (·) è ïðîöåñúò íà ãëàäåíå ñå
îñúùåñòâÿâà áåç ïàðà).
Àêî íå çíàåòå ñúñòàâà íà èçäåëèåòî, íàìåðåòå íà
íåãî ìÿñòî, êîåòî íå ñå çàáåëÿçâà ïðè íîñåíå è
ñå îïèòàéòå äà ïîäáåðåòå ñúîòâåòñòâàùà
òåìïåðàòóðà çà ãëàäåíå, êàòî çàïî÷íåòå ñ
ìèíèìàëíàòà.
Ïðè ãëàäåíå íà ïëàòîâå îò ÷èñòà âúëíà, þòèÿòà
òðÿáâà äà ñå ïîçèöèîíèðà â ïîëîæåíèå çà
ãëàäåíå ñ ïàðà. Ïðåïîðú÷âà ñå äà ñå
ïîçèöèîíèðà ðåãóëàòîðà çà îáðàáîòêà ñ ïàðà â
ìàêñèìàëíî ïîëîæåíèå è äà ñå ãëàäè ïðåç òúíêà
êúðïà.
Âúëíåíèòå èçäåëèÿ ìîãàò äà áëåñòÿò ñëåä
ãëàäåíå.
Çà äà èçáåãíåòå òîâà, ãëàäåòå èçäåëèÿòà îò
îïàêàòà ñòðàíà.
Êàäèôåíè è áëÿñêàâè ïëàòîâå òðÿáâà äà ñå
ãëàäÿò â åäíà ïîñîêà.
Íå çàäúðæàéòå þòèÿòà íà åäèí ó÷àñòúê íà
èçäåëèåòî.
Êîïðèíåíè è äðóãè áëÿñêâè ïëàòîâå å
íåîáõîäèìî äà ñå ãëàäÿò îò îïàêàòà ñòàðíà. Çà äà
ïðåîäòâðàòèòå ïîÿâàòà íà ïåòíà íà êîïðèíàòà è
äðóãèòå òúíêè ïëàòîâå íå èçïîëçâàéòå
ïóëâåðèçàöèÿ.
Èçáîð íà òåìïåðàòóðà
Þòèÿòà å ãîòîâà çà ðàáîòà, ñëåä êàòî ïîêàçàòåëÿò
íà òåðìîìåòúðà ïðåñòàíå äà ìèãà è ïðîçâó÷è
ñèãíàë.
Çà ðåãóëèðàíå íà òåìïåðàòóðàòà íàòèñíåòå
êîíòðîëíèÿ áóòîí (d), ïðè òîâà âñåêè ïúò ùå èìà
çâóêîâ ñèãíàë.
Ìîæåòå äà óñòàíîâèòå ñëåäâàùàòà òåìïåðàòóðà:
"ÌÀÕ -  -  - " ïðè òîâà íà äèñïëåÿ ùå ñå
ïîÿâè ñúîòâåòñòâàùèÿò èíäèêàòîð.
 ïðîöåñà íà íàãðÿâàíå íà þòèÿòà äî
îïðåäåëåíàòà òåìïåðàòóðà ïîêàçàòåëÿò íà
òåðìîìåòúðà ùå ìèãà.
Ñëåä êàòî íåîáõîæèìàòà òåìïåðàòóðà áúäå
äîñòèãíàòà, ïîêàçàòåëÿò (à) íà òåðìîìåòúðà ùå
ïðåñòàíå äà ìèãà è ùå ïðîçâó÷è ñèãíàë.
Ïðè óäúðæàíå íà áóòîíà â íàòèñíàòî ïîëîæåíèå
ïîâå÷å îò äâå 2 ñåêóíäè, þòèÿòà ùå ñå èçêëþ÷è.
Çà ïîâòîðíî âêëþ÷âàíå íàòèñíåòå áóòîíà (h)
îòíîâî.
Èçáîð íà ðåæèìà íà îáðàáîòêà ñ ïàðà
Þòèÿòà å ñíàáäåíà ñ 2 ðåæèìà íà îáðàáîòêà ñ
ïàðà: ñðåäíî ïîäàâàíå íà ïàðà (20 ãð/ìèí) è
ìàêñèìàëíî ïîäàâàíå íà ïàðà (45 ãð/ìèí).
Çà èçáîð íà ìàêñèìàëíî ïîäàâàíå íå ïàðà
íàòèñíåòå âåäíúæ áóòîíà çà ðåæèìà íà
îáðàáîòêà ñ ïàðà (i), ñëåä êîåòî íà åêðàíà ùå ñå
ïîÿâè ïîêàçàòåëÿò íà ìàêñèìàëíî ïîäàâàíå íà
ïàðà (g).
Çà âðúùàíå â ðåæèìà íà ñðåäíî ïîäàâàíå íà
ïàðà íàòèñíåòå áóòîíà çà ðåæèìà íà ïîâòîðíà
îáðàáîòêà ñ ïàðà (i).
Ñëåä èçáîðà íà íåîáõîäèìèÿ ðåæèì íà
îáðàáîòêà ñ ïàðà íàòèñíåòå áóòîíà çà
âêëþ÷âàíå/èçêëþ÷âàíå íà ïîäàâàíå íà ïàðà (g).
Ñëåä òîâà ìîæåòå äà çàïî÷íåòå ãëàäåíåòî. Íå å
íåîáõîäèìî ïîñòîÿííî äà íàòèñêàòå áóòîíà çà
ïîäàâàíå íà ïàðà  äîñòàòú÷íî å äà ãî íàòèñíåòå
âåäíúæ  è ïàðàòà ùå ñå ïîäàâà íåïðåêúñíàòî.
Çà ïðåêúñâàíå íà ïîäàâàíåòî íà ïàðàòà
íàòèñíåòå áóòîíà çà ïîäàâàíå íà ïàðà ïîâòîðíî
(g).
Àâòîìàòè÷íî èçêëþ÷âàíå: ÀÂÒÎ-ÏÀÓÇÀ
Þòèÿòà å ñíàáäåíà ñúñ ñèñòåìà çà àâòîìàòè÷íî
èçêëþ÷âàíå.
Ïðèáîðúò ñå èçêëþ÷âà 3 ìèíóòè ñëåä ïîñëåäíîòî
èçïîëçâàíå.  ìîìåíòà íà èçêëþ÷âàíå
ïðîçâó÷àâà ñèãíàë è íà äèñïëåÿ çàïî÷âà äà ìèãà
çíàê çà ïàóçà â ðàáîòàòà (f).
Çà äà çàðàáîòè þòèÿòà îòíîâî, ëåêî ÿ ïðåìåñòåòå
èëè íàòèñíåòå êîéòî è äà å áóòîí (g,h,i).
Ïðè èçïîëçâàíå íà þòèÿòà ñå ïðåïîðú÷âà:
Çà âèäîâåòå ðåæèì  èëè  ñå ïðåïîðú÷âà äà ñå
èçáåðå ðåæèì íà ñðåäíî ïîäàâàíå íà ïàðà, à çà
 è ÌÀÕ ðåæèì çà ìàêñèìàëíî ïîäàâàíå íà
ïàðà.
Êîãàòî ïîñòàâÿòå þòèÿòà âåðòèêàëíî, ñå
ïðåïîðú÷âà äà èçêëþ÷âàòå ïîäàâàíåòî à ïàðà
÷ðåç íàòèñêàíå íà áóòîíà çà
âêëþâàíå/èçêëþ÷âàíå íà ïàðà (g).
Ïðåäè ãëàäåíå, ïðè êîåòî èçïîëçâàòå îáðàáîòêà
ñ ïàðà, ñå óáåäåòå, ÷å ðåçåðâóàðúò íà þòèÿòà å
íàïúëíåí ñ âîäà.
Çà ãëàäåíå áåç ïàðà íå å çàäúëæèòåëíî äà
èçëèâàòå âîäàòà îò ðåçåðâóàðà ïðîñòî íå
íàòèñêàéòå áóòîíà çà âêëþ÷âàíå/èçêëþ÷âàíå íà
ïîäàâàíå íà ïàðà (g).
Âåðòèêàëíà îáðàáîòêà ñ ïàðà
Âåðòèêàëíàòà îáðàáîòêà ñ ïàðà ïîçâîëÿâà
èçãëàæäàíåòî íà ãúíêè ïî äðåõèòå, ïåðäåòàòà,
êîèòî ñå íàìèðàò âúâ âåðòèêàëíî ïîëîæåíèå.
Îêà÷åòå íà çàêà÷àëêàòà îíàçè äðåõà, êîÿòî ùå
îáðàáîòâàòå ñ ïàðà.
Óáåäåòå ñå, ÷å â íåïîñðåäñòâåíà áëèçîñò íÿìà
õîðà, äðóãè ïðåäìåòè è äðåõè.
Óñòàíîâåòå ,  èëè ìàêñèìàëíàòà
òåìïåðàòóðà íà íàãðÿâàíå.
Äðúæòå þòèÿòà âåðòèêàëíî íà ðàçñòîÿíèå 15-30
ñì îò äðåõàòà.
Íàòèñíåòå áóòîíà çà îáðàáîòêà ñ ïàðà (g),
äâèæåéêè þòèÿòà ïî äúëæèíàòà íà ãúíêàòà.
Ïîâòîðåòå ïðîöåäóðàòà íÿêîëêî ïúòè ñ íåãîëåìè
èíòåðâàëè.
Íàâëàæíÿâàíå
Íåçàâèñèìî îò òåìïåðàòóðàòà íà ãëàäåíå, çà äà
íàìîêðèòå ïëàòà, òðÿáâà äà íàòèñíåòå áóòîíà çà
íàâëàæíÿâàíå (3).
Ïðè òîâà â ðåçåðâîàðà âèíàãè òðÿáâà äà èìà âîäà.
Íàïúëâàíå íà ðåçåðâîàðà ñ âîäà
30 ñåêóíäè ñëåä êàòî âîäàòà â ðåçåðâîàðà
ñâúðøè, íà äèñïëåÿ ùå çàïî÷íå äà ìèãà
èíäèêàòîðúò (d), êîåòî ïîêàçâà, ÷å ðåçåðâóàðúò
òðÿáâà äà áúäå íàïúëíåí ñ âîäà.
Àêî âîäàòà â ðåçåðâîàðà ñâúðøè, ïîìïàòà ùå ñå
èçêëþ÷è ñëåä 1 ìèí.  òîçè ñëó÷àé èçêëþ÷åòå
þòèÿòà îò ìðåæàòà è íàïúëíåòå ðåçåðâîàðà ñ
ïîìîùòà íà ìåðíàòà ÷àøà (8), ñëåä êàòî
ïîñòàâèòå þòèÿòà âåðòêàëíî.
Ïî÷èñòâàíå
Ïðåäè äà ïî÷èñòâàòå þòèÿòà, èçêëþ÷åòå ÿ îò
ìðåæàòà è ÿ îñòàâåòå äà èçñòèíå.
Çàìúðñÿâàíåòî íà îñíîâàòà ìîæå äà ñå îòñòðàíè
ñ âëàæíà êúðïà.
Èçáúðøåòå ñ âëàæíà êúðïà êîðïóñà íà þòèÿòà,
êàòî èçïîëçâàòå òå÷íî ìèåùî ñðåäñòâî, à ñëåä
òîâà ñúñ ñóõà êúðïà.
Çà äà èçáåãíåòå ïîâðåäà, ïðè ïî÷èñòâàíå íà
îñíîâàòà íå èçïîëçâàéòå àáðàçèâíè ìàòåðèàëè,
õèìè÷åñêè ïðîäóêòè èëè ðàçòâîðè.
Îñíîâàòà íå òðÿáâà äà âëèçà â ðÿçúê êîíòàêò ñ
ìåòàëíè îáåêòè.
Ñúõðàíÿâàíå
Èçêëþ÷åòå þòèÿòà è èçâàäåòå ùåïñåëà îò
ìðåæàòà.
Åëåêòðè÷åñêèÿ øíóð ìîæå äà áúäå íàìîòàí íà
ñïåöèàëíî ïðèñïîñîáëåíèå, â êîåòî òîé ñå
ïðèáèðà.
Ñúõðàíÿâàéòå þòèÿòà âúâ âåðòèêàëíî
ïîëîæåíèå.
Ïîääúðæàíå è ïî÷èñòâàíå
Ïðåäè äà ïî÷èñòâàòå þòèÿòà, èçâàäåòå ùåïñåëà
îò ìðåæàòà è ÿ îñòàâåòå äà èçñòèíå.
Çàìúðñÿâàíåòî íà îñíîâàòà ìîæå äà áúäå
îòñòðàíåíî ñ ãðóáà êúðïà, íàìîêðåíà â ðàçòâîð
íà îöåò ñ âîäà.
Èçáúðøåòå êîðïóñà íà þòèÿòà ñ âëàæíà êúðïà,
êàòî èçïîëçâàòå òå÷íî ìèåùî ñðåäñòâî, ñëåä
êîåòî ãî èçáúðøåòå ñúñ ñóõà êúðïà.
Çà ïî÷èñòâàíå íà îñíîâàòà íå èçïîëçâàéòå
îòñòúðãâàùè ìàòåðèàëè è àáðàçèâíè âåùåñòâà.
Ñòàðàéòå ñå çà çàïàçèòå îñíîâàòà íà þòèÿòà
ãëàäêà. Íå äîïóñêàéòå ðÿçúê êîíòàêò ñ ìåòàëíè
îáåêòè.
Ñïåöèôèêàöèÿ
Çàõðàíâàíå 230Â ~ 50Õö
Ìàêñèìàëíà ìîùíîñò 2020 Âò
Ïðîèçâîäèòåëÿò ñè çàïàçâà ïðàâîòî äà èçìåíÿ
õàðàêòåðèñòèêèòå íà ïðèáîðèòå áåç ïðåäâàðèòåëíî
óâåäîìÿâàíå.
Ñðîê íà óïîòðåáà íà þòèÿòà - íàä 5 ãîäèíè
Ãàðàíöèÿ
Ïîäðîáíè óñëîâèÿ íà ãàðàíöèÿòà ìîãàò äà áúäàò
ïîëó÷åíè îò äèëåðà, êîéòî å ïðîäàë òàçè àïàðàòóðà.
Ïðè âñÿêà ðåêëàìàöèÿ ïî âðåìå íà ñðîêà íà
äåéñòâèå íà òàçè ãàðàíöèÿ å íåîáõîäèìî äà ñå
ïðåäñòàâè ÷åêà èëè êâèòàíöèÿòà çà êóïóâàíå.
Òîâà èçäåëèå ñúîòâåòñòâà íà
èçèñêâàíèÿòà çà åëåêòðîìàãíèòíà
ñúâìåñòèìîñò íà äèðåêòèâà
89/336/ÅÅÑ íà Ñúâåòà íà Åâðîïà è
íà íàðåæäàíåòî 73/23 ÅÅÑ çà
àïàðàòóðàòà ñ íèçêî íàïðåæåíèå.
ÁÚËÃÀÐÑÊÈ
8
PLANCHA
Esquema y descripción de la plancha
1. Tapa de la boca para el agua
2. Spray
3. Botón de spray
4. Depósito de agua
5. Filtro
6. Suela antiadherente
7. Display
8. Copa de medida
Display
a. signo del termómetro
b. Indicadores de temperatura
c. Indicador de vapor
d. Escala del nivel del agua
e. Indicador del filtro
f. Indicador de "Auto/pausa"
g. Botón de suministro de vapor
h. Botón de regulación de temperatura
i. Botón del régimen de vapor
INFORMACION IMPORTANTE DE
SEGURIDAD
Lea atentamente todas las instrucciones
antes de usar la plancha por primera vez, y
también preste atención a las ilustraciones
gráficas.
Use la plancha sólo a los fines contemplados
en las instrucciones.
Cerciórese que la tensión de la plancha (ver
las marcas), coincida con el voltaje de la cor-
riente eléctrica local.
Al desconectar la plancha de la red eléctrica,
tire del enchufe y no del cable.
No use la plancha con el cable deteriorado ni
con ninguna otra falla. Para evitar un golpe de
corriente eléctrica, no desarme la plancha. Si
la plancha presenta algún defecto, llévela a
un técnico calificado, para su reparación.
Use la plancha solamente en una tabla de
planchar.
Si necesita ausentarse, siempre desconecte
la plancha de la red eléctrica y colóquela en la
base de apoyo.
No descuide la plancha enchufada.
Para evitar un golpe de corriente eléctrica, no
sumerja la plancha en el agua u otros líqui-
dos.
Al entrar en contacto con partes calientes de
la plancha o con el agua caliente le puede
causar quemaduras.
Observe que el cable no cuelgue del borde de
la tabla de planchar, ni que entre en contacto
con superficies calientes. Antes de retirar la
plancha, déjela enfriar por completo, luego
enrolle el cable en el dispositivo especial.
Cuando llene de agua el depósito de la plan-
cha, siempre desconéctela de la red eléctri-
ca.
A fin de evitar la sobrecarga de la red eléctri-
ca, no conecte al unísono varios elec-
trodomésticos.
LLENADO DEL DEPOSITO DE AGUA
Cerciórese que la plancha esté desconectada
de la red eléctrica.
Abra la tapa del depósito de agua.
Con ayuda de la copa medidora, llene lenta-
mente el depósito hasta la marca "MAX",
colocando la plancha en posición vertical.
OBSERVACION:
Si el agua es muy dura, se recomienda usar agua
destilada o desmineralizada. No use otros líqui-
dos.
EL USO DE LA PLANCHA POR PRIMERA VEZ
Quite la etiqueta de la suela y del cuerpo de la
plancha. Desenrolle el cable.
Llene el depósito de agua, tal como se
describe en el punto "Llenado del depósito de
agua".
Conecte la plancha a la red eléctrica; se ilumi-
na el display y suena la señal acústica.
En el display aparece el signo del ter-
mómetro, la selección de la temperatura mín-
ima () y la posición media de suministro de
vapor (C). Además, en la pantalla se
enciende el signo del sistema antical.
SELECCIÓN DE LA TEMPERATURA
La plancha está lista para el trabajo, cuando
deje de centellear el signo del termómetro y
suena la señal acústica.
Para regular la temperatura presione el botón
de control (b), en este caso, cada vez sonará
la señal acústica.
Puede seleccionar las siguientes temperat-
uras: "MAX -  -  - ", en el display
aparece el indicador correspondiente.
Durante el calentamiento de la plancha hasta
una temperatura determinada, el signo del
termómetro centelleará.
Luego que la temperatura necesaria ha sido
alcanzada, el signo (a) del termómetro dejará
de centellear, y sonará la señal acústica.
Si se mantiene presionado el botón durante
más de 2 segundos, la plancha se desconec-
tará. Para volver a conectar la plancha, pre-
sione el botón (h) nuevamente.
SELECCIÓN DEL REGIMEN DE PLANCHADO A
VAPOR
Esta plancha tiene dos regímenes de vapor:
moderado (20 g/min.) y máximo (45 g/min.).
Para seleccionar el vapor máximo, presione
una vez el botón del régimen de vapor (i),
luego de lo cual en la pantalla aparece el
signo de vapor máximo (g).
Para volver al régimen de vapor moderado,
presione una vez más el botón del régimen de
vapor (i).
Después de seleccionar el régimen de vapor
necesario, presione el botón de suministro
de vapor (g).
Después de esto puede comenzar a planchar.
No es necesario presionar permanentemente
el botón de suministro de vapor; es suficiente
con presionarlo una vez, el vapor se generará
continuamente.
Para suspender el suministro de vapor, pre-
sione el botón de suministro de vapor (g).
DESCONEXION AUTOMATICA: AUTO/PAUSA
Esta plancha posee un sistema de desconexión
automática. La misma se desconecta a los tres
minutos después del último uso. En el momento
de desconexión suena la señal acústica y en el
display comienza a centellar el indicador de
auto/pausa (f). Para el restablecimientop del fun-
cionamiento de la plancha, muévala ligeramente
de su lugar o presione cualquiera de los tres
botones (g, h, i).
RECOMENDACIONES PARA EL USO DE LA
PLANCHA
Para los regímenes de temperatura  o  se
recomienda seleccionar el régimen de vapor
moderado, y para los regímenes de temper-
atura  y MAX, el régimen de vapor máxi-
mo.
Cuando la plancha se coloca en posición ver-
tical, se recomienda desconectar el sumin-
istro de vapor, presionando el botón de
conexión/desconexión del suministro de
vapor (g).
Antes de planchar a vapor, verifique que el
depósito de agua esté lleno.
Para el planchado en seco no es necesario
vaciar el agua del depósito; sencillamente no
presione el botón de conexión/desconexión
de suministro de vapor (g).
PLANCHADO A VAPOR, VERTICAL
El planchado a vapor, vertical, permite planchar
arrugas en la ropa, cortinas, que se encuentran
en posición vertical.
Cuelgue en una percha la prenda que va a
planchar.
Cerciórese que en las proximidades no haya
personas, otros objetos, ni ropa.
Seleccione ,  o la temperatura máxima
de calentamiento.
Tenga la plancha en posición vertical a 15-30
cm de la prenda.
Presione el botón de suministro de vapor (g),
moviendo la plancha a lo largo de la arruga.
Repita este procedimiento varias veces con
pequeñas pausas.
FUNCION DE SPRAY
Para usar esta función con cualquier temperatu-
ra de planchado se debe presionar el botón de
spray (3). Para ello en el depósito siempre debe
haber agua.
LLENADO DEL DEPOSITO CON AGUA
Cuando se termina el agua en el depósito,
después de 30 segundos en el display
comienza a centellear el indicador (d), aler-
tando que hay que llenar el depósito con
agua.
Si el depósito se ha vaciado, la bomba se
desconecta luego de 1 minuto. En este caso
desconecte la plancha y llene el depósito con
agua con la ayuda de la copa medidora (8),
colocando la plancha en posición vertical.
LIMPIEZA DE LA PLANCHA
Antes de limpiar la plancha, desconéctela de
la red eléctrica y déjela enfriar.
Limpie la suciedad de la suela con un paño
húmedo.
Frote el cuerpo de la plancha con un paño
humedecido con detergente, y luego con un
paño seco.
Se prohíbe el uso de medios abrasivos, vina-
gre o productos químicos para la limpieza de
la suela de la plancha.
Evite contactos de la suela con objetos
metálicos.
Especificaciones
Alimentación y frecuencia 230 V ~ 50 Hz
Potencia máxima 2020 W
El fabricante se reserva el derecho de modificar
las características de la plancha sin previo aviso.
La vida útil de la plancha es no menor a 5
años
Garantía
La garantía detallada es entregada por el vende-
dor de este aparato. Para efectuar cualquier
reclamo, dentro del plazo de vigencia de la pre-
sente garantía, se debe presentar el ticket o fac-
tura de compra de este aparato.
Este producto cumple con las
normas de compatibilidad elec-
tromagnética, de la directiva
89/336/EEC del Consejo de las
Comunidades Europeas, y las
reglamentaciones 73/23 CEE,
para los aparatos de bajo voltaje.
ESPAÑOL
7
FERRO DA STIRO
DESCRIZIONE GENERALE
1. Tappo del foro per riempimento dacqua
2. Spruzzatore
3. Microinterruttore comando umidificazione
4. Serbatoio per lacqua
5. Filtro
6. Piastra coperta con materiale antibruciante
7. Display
8. Misurino
Display
a. Simbolo del termometro
b. Spie luminose della temperatura
c. Spia luminosa del vapore
d. Scala di livello dellacqua
e. Spia luminosa del filtro
f. Spia luminosa Auto/pausa
g. Microinterruttore fornitura vapore
h. Microinterruttore comando temperatura
i. Microinterruttore regime stiratura a vapore
LE MISURE DI SICUREZZA
Leggete attentamente tutte le istruzioni
seguenti prima di usare lapparecchio ed
anche consultate le figure allegate.
Usate il ferro esclusivamente ai fini previsti
dalle istruzioni presenti.
Verificate che la tensione dellapparecchio
(vedi la marcatura) corrisponda a quella della
rete di alimentazione di casa vostra.
Staccate lapparecchio dalla presa di alimen-
tazione tirando per la spina e non per il cavo
elettrico.
Non usate mai il ferro il cavo di alimentazione
danneggiato oppure con qualsiasi altri guasti.
Per evitare le scosse elettriche non smontate
mai il ferro. Nel caso di guasto rivolgetevi
solamente ad un centro di assistenza tecnico
autorizzato dal costruttore.
Usate il ferro solamente con unasse da stiro.
Prima di allontanarsi dal ferro, spegnetelo
sempre, staccate la spina di alimentazione
dalla rete ed appoggiatelo sulla base.
Non lasciate mai il ferro funzionante non cus-
todito.
Per evitare le scosse elettriche non immer-
gete mai il ferro nellacqua oppure in qualsiasi
altro liquido.
Il contatto con le parti calde del ferro o del-
lacqua può provocare ustioni.
Non permettete che il cavo di alimentazione
venga lasciato pendere fuori dal bordo dell
asse da stiro oppure tocchi le superficie
calde. Prima di mettere il ferro in conser-
vazione, lasciatelo raffreddare completa-
mente e poi avvolgete il cavo elettrico su un
dispositivo speciale.
Staccate il ferro dalla rete di alimentazione
quando vogliate riempirlo con lacqua.
Per evitare il sovraccarico della rete di alimen-
tazione non accendete tanti apparecchi con-
temporaneamente.
RIEMPIMENTO DEL FERRO CON LACQUA
Verificate che il ferro sia scollegato dalla rete
di alimentazione.
Aprite il compartimento per lacqua.
Riempite lacqua nel foro lentamente fino
allindicatore MAX con un misurino, appog-
giando il ferro in posizione verticale.
NOTA BENE:
Nel caso se lacqua sia troppo dura vi con-
sigliamo di riempire il ferro con lacqua distillata o
dimineralizzata. Non usate altri liquidi.
PRIMO UTILIZZO
Togliete le etichette dalla piastra e dal corpo
del ferro. Svolgete il cavo di alimentazione.
Riempite il serbatoio con lacqua come
descritto nella sezione Riempimento del
ferro con lacqua.
Inserite la spina di alimentazione nella presa,
si accenderà il display e voi sentite un segnale
acustico.
Sul display apparirà il simbolo lampeggiante
di temperatura, il livello minimo di temperatu-
ra () e la posizione media (C) di fornitura del
vapore. Si appare anche il simbolo del sis-
tema protettivo dal calcare.
SELEZIONE DELLA TEMPERATURA
Il ferro è pronto per luso dopo che il simbolo
del termometro smetterà di lampeggiare e voi
sentirete un segnale acustico.
Per selezionare la temperatura premete il
microinterruttore di controllo (d) per alcune
volte e ogni volta sentirete un segnale acusti-
co.
Potete regolare la temperatura seguente:
MAX -  -  -  e sul display si appare il
rispettivo simbolo.
Durante la procedura di riscaldamento fino al
raggiungimento della temperatura desiderata
il simbolo del termometro continuerà a lam-
peggiare.
Al raggiungimento della temperatura desider-
ata il simbolo (a) del termometro smetterà di
lampeggiare e si sentirà un segnale acustico.
Tenendo premuto il microinterruttore per più
di 2 secondi il ferro si spegnerà. Per riaccen-
derlo premete il microinterruttore (h) di
nuovo.
SELEZIONE DEL REGIME DI STIRATURA A
VAPORE
Il ferro è capace dioperare in 2 regimi di stiratura
a vapore: la fornitura del vapore media (20
gr/min) massima (45 gr/min).
Per la selezione di fornitura vapore massima
premete il microinterruttore dei regimi di sti-
ratura a vapore (i) per una volta, sul display
apparirà il simbolo di fornitura del vapore
massima (g).
Per tornare al regime di stiratura a vapore
medio premete il microinterruttore dei regimi
di stiratura a vapore (i) di nuovo.
Dopo la selezione del regime di stiratura a
vapore desiderato premete il microinterrut-
tore acceso/spento di fornitura del vapore
(g).
Dopo di che si può cominciare a stirare. Non
cè la necessità di premere il microinterruttore
di fornitura del vapore in continuazione  è
sufficiente premerlo una volta ed il vapore
viene fornito costantemente.
Per terminare la fornitura del vapore premete
il microinterruttore di fornitura del vapore (g)
di nuovo.
SPEGNIMENTO AUTOMATICO:
AUTO-PAUSA
Il ferro è dotato di un sistema di spegnimento
automatico. Lapparecchio si spegne dopo 3
minuti dallultimo uso. Al momento di spegnimen-
to potete sentire un segnale acustico ed il simbo-
lo della pausa (f) comincerà a lampeggiare. Per
riprendere un normale funzionamento dellap-
parecchio è sufficiente spostarlo leggermente
oppure premere qualsiasi dei 3 microinterruttori
(g, h, i).
CONSIGLI PER LUSO DEL FERRO
Per i regimi di temperatura  oppure  è con-
sigliato di selezionare la fornitura del vapore
media, invece per i regimi  e MAX  la for-
nitura del vapore massima.
Appoggiando il ferro in posizione verticale è
consigliato di chiudere la fornitura del vapore
premendo il microinterruttore di fornitura del
vapore acceso/spento (g).
Prima di iniziare la stiratura verificate che il
serbatoio sia riempito dacqua.
Pe rla stiratura senza il vapore non è neces-
sario di svuotare lacqua dal serbatoio  sem-
plicemente non premete il microinterruttore di
fornitura del vapore acceso/spento (g).
STIRATURA A VAPORE VERTICALE
Stiratura a vapore verticale permette di stirare le
pieghe sui capi, sulle tende che si trovano in
posizione verticale.
Appendete il capo da stirare su attaccapanni.
Verificate che non ci siano le persone, altri
oggetti oppure i capi nelle vicinanze del ferro.
Regolate ,  oppure la temperatura mas-
sima di riscaldamento.
Posizionate il ferro verticalmente a distanza di
15-30 cm dal capo.
Premete il microinterruttore di stiratira a
vapore (g), muovando il ferro lungo la piega.
Ripetete la procedura per qualche volta con
alcuni intervalli.
UMIDIFICAZIONE
Per bagnare il tessuto a qualsiasi temperatura di
stiratura premete il microinterruttore comando
umidificazione (3). Ricordate di riempire sempre
il serbatoio con lacqua.
RIEMPIMENTO DEL SERBATOIO CON
LACQUA
30 secondi dopo che lacqua nel serbatoio
finisca, la spia luminosa (d) inizierà a lampeg-
giare sul display indicando la necessità di
riempire il serbatoio con lacqua.
La pompa del serbatoio vuoto si bloccherà
dopo 1 minuto. In questo caso è necessario
scollegare il ferro dalla rete di alimentazione e
riempire il serbatoio con lacqua con il misuri-
no (8) appogiando il ferro in posizione verti-
cale.
PULIZIA
Prima di pulire il ferro, toglietelo dalla rete di
alimentazione e lasciatelo raffreddare.
Pulite lo sporco dalla piastra con un panno
bagnato.
Pulite il corpo del ferro con un panno bagna-
to, usando un detersivo liquido non agressivo
e poi asciugatelo con un panno secco.
Non usate i materiali abrasivi, sostanze
chimiche oppure altre soluzioni per la pulizia
della piastra onde evitare di danneggiare lap-
parecchio. Evitate di provocare i contatti
bruschi della piastra con oggetti in metallo.
Caratteristiche tecniche
Alimentazione 230 V  50 Hz
Potenza massima 2020 Watts
La casa produttrice si riserva il diritto di cambiare
le caratterictiche tecniche dellapparecchio
senza alcun preavviso.
Il periodo di utilizzo del ferro è non meno di
5 anni
Garanzia
Le condizioni dettagliate della garanzia si pos-
sono richiedere al rivenditore dellapparecchio.
Qualsiasi reclamo deve essere richiesto prima
della scadenza della garanzia e deve essere
accompagnato dallo scontrino fiscale oppure da
un altro documento che attesti lacquisto.
Questo prodotto corrisponde ai
requisiti di compatibilità elettro-
magnetica stabiliti dalla direttiva
89/336/EEC del Consiglio
Europeo e dalla Direttiva 73/23
CEE sugli apparecchi di bassa
tensione.
ITALIANO
6
FER À REPASSER
Schéma et description du fer à repasser
1. Couvercle de lorifice à leau
2. Pulvérisateur
3. Touche dhumidification
4. Réservoir pour leau
5. Filtre
6. Semelle avec une couche protectrice
7. Ecran
8. Godet de mesure
Ecran
a. Insigne du thermomètre
b. Témoin de température
c. Témoin de vapeur
d. Echelle du niveau de leau
e. Témoin du filtre
f. Témoin Auto/pause
g. Touche de projection de vapeur
h. Touche de sélection de la température
i. Touche du régime de repassage à vapeur
MESURES DE SECURITE
Avant lutilisation lisez attentivement la notice
dutilisation et faites aussi attention aux illus-
trations graphiques.
Utilisez le fer à repasser à sa destination
prévue par la notice dutilisation.
Assurez-vous que la tension de lappareil
(voire létiquette) correspond à la tension du
secteur de votre maison.
En déconnectant lappareil du secteur tirez-le
par la fiche et non pas par le cordon.
Nutilisez pas le fer à repasser avec le cordon
endommagé ou avec autres défaillances
techniques. Pour éviter le risque du choc
électrique ne démontez pas le fer à repasser,
en cas de panne adressez-vous aux spécial-
istes qualifiés.
Nutilisez le fer que sur la planche à repasser.
Si vous devez absenter pendant quelque
temps débranchez le fer à repasser, décon-
nectez-le du secteur et placez-le sur le socle.
Ne laissez pas le fer branché sans surveil-
lance.
Au risque du choc électrique ne plongez pas
lappareil dans leau ou autre liquide.
Le contact avec des parties chaudes du fer à
repasser ou avec leau chaude peuvent
causer de brûlures.
Faites attention à ce que le cordon dalimen-
tation ne se penche pas de la planche à
repasser et ne touche pas des surfaces
chaudes. Avant demporter le fer à repasser
laisser-le se refroidir complètement ensuite
enroulez le cordon dalimentation autour dun
dispositif spécial.
En remplissant le fer deau déconnectez-le
toujours du secteur.
Pour éviter des surcharges du secteur ne
branchez pas plusieurs appareils en même
temps.
REMPLISSAGE DU FER A REPASSER
Assurez-vous que le fer à repasser est
débranché du secteur.
Ouvrez lorifice de remplissage.
A laide du godet de mesure versez de leau
dans le fer jusquà la marque "MAX". Le fer
doit être placé verticalement.
NOTE:
Si leau est trop dure nous vous conseillons du-
tiliser leau distillée ou leau déminéralisée.
Nutilisez pas dautres liquides.
PREMIERE UTILISATION
Enlevez des étiquettes du corps et de la
semelle du fer à repasser. Redressez le cor-
don dalimentation.
Remplissez le réservoir de leau, en suivant
les indications de larticle "Remplissage du
fer à repasser".
Branchez lappareil au secteur, lécran sal-
lumera et un signale sonore retentira.
Vous verrez linsigne du thermomètre cligno-
tant, linsigne de la température minimale ()
et de la position moyenne de projection de
vapeur (Ñ). En outres linsigne du système de
protection anticalcaire apparaîtra à lécran.
CHOIX DE TEMPERATURE
Le fer à repasser est prêt au fonctionnement
après que linsigne du thermomètre arrête de
clignoter et un signale sonore retentisse.
Pour la régulation de la température pressez
la touche de contrôle (d), un signale sonore
accompagnera chaque pression.
Vous pouvez choisir les températures suiv-
antes: "MAX -  -  - " le témoin corre-
spondant apparaîtra à lécran.
Pendant le chauffage du fer à repasser lin-
signe de température clignotera.
Après que la température nécessaire sera
atteinte linsigne (a) du thermomètre arrêtera
de clignoter et un signal sonore retentira.
Si la pression sur la touche dure plus de 2
secondes le fer à repasser se débranchera.
Pour le brancher de nouveau il faudra presser
la touche (h) encore une fois.
CHOIX DU REGIME DE REPASSAGE A
VAPEUR
Le présent fer à repasser est équipé de 2 régimes
de repassage à vapeur: débit moyen (20 gr/min)
et débit maximal (45 gr/min).
Pour choisir le débit maximal pressez une fois
la touche du régime de repassage à vapeur
(i), linsigne du débit maximal (g) apparaîtra à
lécran.
Pour reprendre le régime du débit moyen
pressez encore une fois la touche du régime
de repassage à vapeur (i).
Après le chois du régime nécessaire pressez
la touche de marche./arrêt de projection de
vapeur (g).
Maintenant vous pouvez commencer à
repasser. Vous ne devez pas presser toujours
la touche de projection de vapeur  il suffit de
le faire une fois et la vapeur sera projetée de
manière continu.
Pour arrêter le débit de vapeur pressez le
bouton encore un fois (g).
DECLENCHEMENT AUTOMATIQUE: PAUSE
AUTOMATIQUE
Ce fer à repasser est équipé du système de
déclenchement automatique. Lappareil est
débranché 3 minutes après sa dernière utilisa-
tion. Le moment du déclenchement sera accom-
pagné dun signal sonore et linsigne de pause au
fonctionnement (f) commencera à clignoter à
lécran. Pour reprendre le repassage il suffit de
bouger le fer à repasser ou presser lune des 3
touches (g,h,i).
CONSEILS DUTILISATION DU FER A
REPASSER
Pour des régimes de température ou  il
est conseillé de choisir le régime du débit
moyen de la vapeur, et pour les régimes de
température  et MAX le régime du débit
maximal.
Il est conseillé de désactiver la projection de
la vapeur quant vous le placez verticalement
pour cela il faut presser la touche
marche./arrêt de projection de vapeur (g).
Avant de commencer le repassage à vapeur
assurez-vous que le réservoir est rempli
deau.
Pour repasser sans vapeur il nest pas obliga-
toire de vider le réservoir tout simplement
nactivez pas la touche marche./arrêt de pro-
jection de vapeur (g).
DEFROISSAGE VERTICAL
Le défroissage verticale permet denlever des
plies sur des vêtements des rideaux se trouvant
en position verticale.
Mettez sur le cintre lobjet que vous voulez
défroisser.
Assurez-vous quil ny a pas de gens ou dan-
imaux à coté.
Choisissez la température de chauffage, 
ou la température maximale.
Tenez le fer verticalement à la distance de 15-
30 cm du vêtement.
Pressez la touche de repassage à vapeur (g),
en actionnant le fer le long de la plie.
Renouvelez la procédure plusieurs fois avec
de petites pauses.
HUMIDIFICATION
Avec nimporte quelle température de repassage
pour humidifier le tissu il faut presser la touche
dhumidification (3). Le réservoir doit contenir de
leau.
REMPLISSAGE DU RESERVOIR
30 secondes après lépuisement de leau
dans le réservoir le témoin (d) commencera à
clignoter à lécran en indiquent quil faut
ajouter de leau dans le réservoir.
Si le réservoir est vide la pompe sera
débranchée dans 1 minute. Alors débranchez
le fer à repasser du secteur et, ayant placé le
fer verticalement, remplissez le réservoir à
laide du godet (8).
NETTOYAGE
Avant de nettoyer le fer à repasser décon-
nectez-le du secteur et laissez-le se refroidir.
Lencrassement sur la semelle peut être
enlevé avec un torchon humide.
Le corps du fer à repasser est à nettoyer avec
un torchon humide en utilisant des détergents
liquides, ensuite essuyé avec un torchon sec.
Nutilisez pas de matières abrasives ou des
agents et solutions chimiques pour le nettoy-
age de la semelle.
Evitez de brusques contacts de la semelle
avec des objets de fer.
Cahier des charges
Alimentation 230V ~ 50Hz
Puissance maxi 2020 W
Le producteur se réserve le droit de changer les
caractéristiques des appareils sans préavis.
Durée demploi pas moins de 5 ans
Garantie
Pour des conditions de garantie plus détaillées
adressez-vous au distributeur qui vous a vendu
lappareil. En cas de toute sorte de prétention
pendant la période de la présente garantie il fau-
dra présenter le ticket quittance de lachat.
Le présent appareil satisfait aux
exigences de compatibilité élec-
tromagnétique en vertu de la
directive 89/336/EEC du conseil
de lEurope et la préscription
73/23 EEC pour lappareillage de
bas voltage.
FRANÇAIS
5
ÓÒÞÃ ÑÎ ÂÑÒÐÎÅÍÍÛÌ ÏÀÐÎÃÅÍÅÐÀÒÎÐÎÌ
Áëàãîäàðèì âàñ çà ïîêóïêó óòþãà êîìïàíèè Vitek.
Îòëè÷èòåëüíàÿ îñîáåííîñòü äàííîé ìîäåëè óòþãà
- ýòî âñòðîåííûé ïàðîãåíåðàòîð, êîòîðûé
îáåñïå÷èâàåò ïîñòîÿííóþ ïîäà÷ó ïàðà ïðè ëþáîé
òåìïåðàòóðå ïîäîøâû óòþãà.
Ñõåìà è îïèñàíèå óòþãà
1. Êðûøêà çàëèâíîãî îòâåðñòèÿ
2. Ðàñïûëèòåëüíàÿ ôîðñóíêà
3. Êíîïêà ðàçáðûçãèâàòåëÿ âîäû
4. Ðåçåðâóàð äëÿ âîäû
5. Êàðòðèäæ ñèñòåìû "ANTICALC"
6. Ïðîòèâîñêîëüçÿùèå âñòàâêè
7. LCD - äèñïëåé ñ ïîäñâåòêîé
8. Ìåðíûé ñòàêàí÷èê äëÿ âîäû
Äèñïëåé
a. Çíà÷îê òåðìîìåòðà
b. Çíà÷êè âûáîðà òåìïåðàòóðû
c. Ðåæèìû ïîñòîÿííîé ïîäà÷è ïàðà
d. Çíà÷îê îêîí÷àíèÿ âîäû â ðåçåðâóàðå
e. Çíà÷îê ñèñòåìû "ANTICALC"
f. Ðåæèì "Àâòî/ïàóçà"
g. Êíîïêà âêëþ÷åíèÿ ïîñòîÿííîé ïîäà÷è ïàðà
h. Êíîïêà óñòàíîâêè òåìïåðàòóðû
i. Êíîïêà âûáîðà ðåæèìà ïîñòîÿííîé ïîäà÷è
ïàðà
ÌÅÐÛ ÏÐÅÄÎÑÒÎÐÎÆÍÎÑÒÈ
Ïåðåä ýêñïëóàòàöèåé âíèìàòåëüíî
ïðî÷èòàéòå âñþ èíñòðóêöèþ, à òàêæå îáðàòèòå
âíèìàíèå íà èëëþñòðàöèè.
Ïåðåä âêëþ÷åíèåì óòþãà, óáåäèòåñü, ÷òî
íàïðÿæåíèå â ñåòè, ñîîòâåòñòâóåò ðàáî÷åìó
íàïðÿæåíèþ óòþãà.
Èñïîëüçóéòå óòþã òîëüêî â öåëÿõ,
ïðåäóñìîòðåííûõ èíñòðóêöèåé.
Ïîëüçóéòåñü óòþãîì òîëüêî íà ãëàäèëüíîé
äîñêå.
Ïðè íàïîëíåíèè ðåçåðâóàðà óòþãà âîäîé,
âñåãäà îòêëþ÷àéòå åãî îò ñåòè.
Íå îñòàâëÿéòå âêëþ÷åííûé óòþã áåç
ïðèñìîòðà.
Âñåãäà îòêëþ÷àéòå óòþã îò ñåòè, åñëè íå
ïîëüçóåòåñü èì.
×òîáû èçáåæàòü ïîðàæåíèÿ ýëåêòðè÷åñêèì
òîêîì, íå ïîãðóæàéòå óòþã â âîäó èëè â ëþáóþ
äðóãóþ æèäêîñòü.
Èçáåãàéòå êîíòàêòà îòêðûòûõ ó÷àñòêîâ êîæè ñ
ãîðÿ÷èìè ïîâåðõíîñòÿìè óòþãà èëè
âûõîäÿùèì ïàðîì, âî èçáåæàíèå ïîëó÷åíèÿ
îæîãîâ.
Ñëåäèòå, ÷òîáû ñåòåâîé øíóð íå ñâåøèâàëñÿ
ñ êðàÿ ãëàäèëüíîé äîñêè, à òàêæå íå êàñàëñÿ
ãîðÿ÷èõ ïîâåðõíîñòåé.
Ïðè îòêëþ÷åíèè óòþãà îò ýëåêòðè÷åñêîé ñåòè
âñåãäà äåðæèòåñü çà ñåòåâóþ âèëêó, íèêîãäà
íå òÿíèòå çà ñåòåâîé øíóð.
Ïåðåä òåì êàê óáðàòü óòþã, äàéòå åìó
ïîëíîñòüþ îñòûòü, çàòåì íàìîòàéòå ñåòåâîé
øíóð íà çàäíþþ ÷àñòü êîðïóñà.
Âî èçáåæàíèå ïåðåãðóçêè ýëåêòðè÷åñêîé
ñåòè, íå âêëþ÷àéòå îäíîâðåìåííî íåñêîëüêî
ïðèáîðîâ ñ áîëüøîé ïîòðåáëÿåìîé
ìîùíîñòüþ.
Íå èñïîëüçóéòå óòþã ñ ïîâðåæäåííîé ñåòåâîé
âèëêîé, ñåòåâûì øíóðîì, à òàêæå ñ ëþáûìè
äðóãèìè íåèñïðàâíîñòÿìè.
Âî èçáåæàíèå ïîðàæåíèÿ ýëåêòðè÷åñêèì
òîêîì, íèêîãäà íå ðàçáèðàéòå óòþã
ñàìîñòîÿòåëüíî, ïðè îáíàðóæåíèè
íåèñïðàâíîñòè îáðàùàéòåñü â
àâòîðèçîâàííûé ñåðâèñíûé öåíòð.
ÍÀÏÎËÍÅÍÈÅ ÓÒÞÃÀ ÂÎÄÎÉ
Óáåäèòåñü, ÷òî óòþã îòêëþ÷åí îò ñåòè.
Îòêðîéòå êðûøêó çàëèâíîãî îòâåðñòèÿ (1).
Óñòàíîâèòå óòþã âåðòèêàëüíî è ñ ïîìîùüþ
ìåðíîãî ñòàêàí÷èêà ìåäëåííî íàëåéòå âîäó â
çàëèâíîå îòâåðñòèå äî îòìåòêè "MAX".
ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ:
Çàïðåùàåòñÿ íàëèâàòü â ðåçåðâóàð äëÿ âîäû
àðîìàòèçèðóþùèå æèäêîñòè, óêñóñ, ðàñòâîð
êðàõìàëà, ðåàãåíòû äëÿ óäàëåíèÿ íàêèïè,
äîáàâêè äëÿ ãëàæåíèÿ, õèìè÷åñêèå âåùåñòâà èëè
äðóãèå æèäêîñòè.
Åñëè âîäîïðîâîäíàÿ âîäà æåñòêàÿ, òî
ðåêîìåíäóåòñÿ ñìåøèâàòü åå ñ
äèñòèëëèðîâàííîé âîäîé â ñîîòíîøåíèè 1 : 1,
ïðè î÷åíü æåñòêîé âîäå, ñìåøèâàéòå åå ñ
äèñòèëëèðîâàííîé âîäîé â ñîîòíîøåíèè
1 : 2.
Ñèñòåìà "ANTICALC" ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ
óìåíüøåíèÿ èçâåñòêîâûõ îòëîæåíèé â
èñïàðèòåëüíîé êàìåðå ïàðîãåíåðàòîðà, íî
ñëåäóåò èìåòü â âèäó, ÷òî ñèñòåìà "ANTICALC" íå
ïðåêðàùàåò îêîí÷àòåëüíî åñòåñòâåííûé ïðîöåññ
îáðàçîâàíèÿ íàêèïè.
Äëÿ ïîääåðæàíèÿ ñèñòåìû "ANTICALC" íà
äîëæíîì óðîâíå, íåîáõîäèìî ìåíÿòü
ñîäåðæèìîå êàðòðèäæà (5) ðàç â ãîä, à òàêæå
ñîáëþäàòü ïðèâåäåííûå èíñòðóêöèè ïî
ñìÿã÷åíèþ âîäîïðîâîäíîé âîäû.
Äëÿ çàìåíû ñîäåðæèìîãî êàðòðèäæà:
- Âûêëþ÷èòå óòþã, îòêëþ÷èòå åãî îò ñåòè è
äîæäèòåñü ïîëíîãî îñòûâàíèÿ.
- Ñëåéòå îñòàâøóþñÿ âîäó èç ðåçåðâóàðà.
- Ïîâåðíèòå êàðòðèäæ (5) ïðîòèâ ÷àñîâîé
ñòðåëêè è èçâëåêèòå åãî.
- Ïðè ïîìîùè çàîñòðåííîãî ïðåäìåòà íàæìèòå
íà äâà ôèêñàòîðà íà êàðòðèäæå è ðàçáåðèòå
åãî.
- Çàìåíèòå ñîäåðæèìîå êàðòðèäæà.
- Ñîáåðèòå êàðòðèäæ è óñòàíîâèòå åãî íà
ìåñòî, äëÿ ýòîãî äåðæèòå êàðòðèäæ
óêàçàòåëåì âíèç, âñòàâüòå åãî â îòâåðñòèå â
çàäíåé êðûøêå óòþãà è ïîâåðíèòå ïî ÷àñîâîé
ñòðåëêå äî óïîðà.
Âíèìàíèå: åñëè âû âî âðåìÿ íå çàìåíèëè
ñîäåðæèìîå êàðòðèäæà, ýòî íå îçíà÷àåò ïîòåðþ
ðàáîòîñïîñîáíîñòè óòþãà, íî áóäåò
ñïîñîáñòâîâàòü áîëåå èíòåíñèâíîìó
îáðàçîâàíèþ èçâåñòêîâûõ îòëîæåíèé â
èñïàðèòåëüíîé êàìåðå ïàðîãåíåðàòîðà, êàê â
îáû÷íîì óòþãå.
ÏÅÐÂÎÅ ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈÅ
Óäàëèòå ýòèêåòêè ñ ïîäîøâû è êîðïóñà óòþãà.
Íàïîëíèòå ðåçåðâóàð âîäîé, êàê îïèñàíî â
ðàçäåëå "Íàïîëíåíèå óòþãà âîäîé".
Âêëþ÷èòå ïðèáîð â ñåòü, ïðè ýòîì âêëþ÷èòñÿ
äèñïëåé è ïðîçâó÷èò çâóêîâîé ñèãíàë.
Íà äèñïëåå ïîÿâèòñÿ ìèãàþùèé çíà÷îê
òåðìîìåòðà (à), óòþã âêëþ÷èòüñÿ íà
ìèíèìàëüíóþ òåìïåðàòóðó íàãðåâà (o) è
ñðåäíþþ ïîäà÷ó ïàðà (ñ), à òàê æå íà äèñïëåå
â òå÷åíèå 30 ñåêóíä áóäåò îòîáðàæàòüñÿ
çíà÷îê ñèñòåìû "ANTICALC", êîòîðûé
óêàçûâàåò, ÷òî äàííàÿ ìîäåëü óòþãà èìååò
ñèñòåìó çàùèòû ïàðîãåíåðàòîðà îò íàêèïè.
ÂÛÁÎÐ ÒÅÌÏÅÐÀÒÓÐÛ
Äëÿ ðåãóëèðîâêè òåìïåðàòóðû, íàæèìàéòå
êíîïêó (d), ïðè ýòîì íà äèñïëåå áóäóò
èçìåíÿòüñÿ çíà÷êè òåìïåðàòóðû (b), è ïðè
êàæäîì íàæàòèè íà êíîïêó áóäåò çâó÷àòü
çâóêîâîé ñèãíàë.
Âû ìîæåòå óñòàíîâèòü ñëåäóþùóþ
òåìïåðàòóðó: " -  -  - ÌÀÕ - " - ýòè
ïîêàçàíèÿ áóäóò îòîáðàæàòüñÿ íà äèñïëåå.
 ïðîöåññå íàãðåâàíèÿ óòþãà äî çàäàííîé
òåìïåðàòóðû çíà÷îê òåðìîìåòðà (à) áóäåò
ìèãàòü.
Ïîñëå òîãî, êàê çàäàííàÿ òåìïåðàòóðà áóäåò
äîñòèãíóòà, çíà÷îê òåðìîìåòðà (a)
ïåðåñòàíåò ìèãàòü, è ïðîçâó÷èò çâóêîâîé
ñèãíàë.
Ïðè óäåðæèâàíèè êíîïêè (h) â íàæàòîì
ïîëîæåíèè áîëåå 2 ñåêóíä, óòþã âûêëþ÷èòñÿ.
Äëÿ ïîâòîðíîãî âêëþ÷åíèÿ åùå ðàç íàæìèòå
êíîïêó (h).
ÂÛÁÎÐ ÐÅÆÈÌÀ ÎÒÏÀÐÈÂÀÍÈß
Óòþã èìååò äâà ðåæèìà ïîñòîÿííîé ïîäà÷è ïàðà:
ñðåäíÿÿ ïîäà÷à ïàðà (20 ãð/ìèí) è ìàêñèìàëüíàÿ
ïîäà÷à ïàðà (45 ãð/ìèí).
Äëÿ âûáîðà ðåæèìà ïîäà÷è ïàðà íàæìèòå
êíîïêó (i), íà äèñïëåå ïîÿâèòñÿ
ñîîòâåòñòâóþùèé çíà÷îê (ñ).
Äëÿ âêëþ÷åíèÿ/âûêëþ÷åíèÿ ïîñòîÿííîé
ïîäà÷è ïàðà íàæìèòå êíîïêó (g).
Âî âðåìÿ ãëàæåíèÿ êíîïêîé (i) ìîæíî
âûáèðàòü íåîáõîäèìûé ðåæèì ïîñòîÿííîé
ïîäà÷è ïàðà, à êíîïêîé (g) âêëþ÷àòü èëè
âûêëþ÷àòü ðåæèì ïîñòîÿííîé ïîäà÷è ïàðà.
ÀÂÒÎÌÀÒÈ×ÅÑÊÎÅ ÎÒÊËÞ×ÅÍÈÅ: ÀÂÒÎ-
ÏÀÓÇÀ
Óòþã îáîðóäîâàí ñèñòåìîé àâòîìàòè÷åñêîãî
îòêëþ÷åíèÿ, åñëè âû óñòàíîâèëè óòþã
âåðòèêàëüíî è íå ïîëüçóåòåñü èì â òå÷åíèå 3-õ
ìèíóò, òî îí àâòîìàòè÷åñêè îòêëþ÷èòüñÿ,
ðàçäàñòñÿ çâóêîâîé ñèãíàë, è íà äèñïëåå áóäåò
ìèãàòü çíà÷îê, îáîçíà÷àþùèé ïàóçó â ðàáîòå (f).
Äëÿ âîçîáíîâëåíèÿ ðàáîòû óòþãà ïðèâåäèòå åãî â
ãîðèçîíòàëüíîå ïîëîæåíèå èëè íàæìèòå íà
ëþáóþ êíîïêó (g,h,i).
ÐÅÊÎÌÅÍÄÀÖÈÈ ÏÎ ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈÞ
ÓÒÞÃÀ
Äëÿ òåìïåðàòóðíûõ ðåæèìîâ o èëè oo
ðåêîìåíäóåòñÿ âûáèðàòü ðåæèì ñðåäíåé
ïîäà÷è ïàðà, à äëÿ òåìïåðàòóðíûõ ðåæèìîâ
ooo è MAX - ðåæèì ìàêñèìàëüíîé ïîäà÷è
ïàðà.
Ïðè óñòàíîâêå óòþãà â âåðòèêàëüíîå
ïîëîæåíèå íåîáõîäèìî îòêëþ÷èòü ðåæèì
ïîñòîÿííîé ïîäà÷è ïàðà êíîïêîé (g).
Ïåðåä ãëàæåíèåì ñ îòïàðèâàíèåì óáåäèòåñü,
÷òî ðåçåðâóàð óòþãà íàïîëíåí âîäîé.
Äëÿ ãëàæåíèÿ áåç ïàðà íå îáÿçàòåëüíî
âûëèâàòü âîäó èç ðåçåðâóàðà, íàæìèòå êíîïêó
(g) äëÿ âûêëþ÷åíèÿ ðåæèìà ïîñòîÿííîé
ïîäà÷è ïàðà.
ÂÅÐÒÈÊÀËÜÍÎÅ ÎÒÏÀÐÈÂÀÍÈÅ
Âåðòèêàëüíîå îòïàðèâàíèå ïîçâîëÿåò
ðàçãëàæèâàòü ñêëàäêè íà îäåæäå èëè øòîðàõ,
âèñÿùèõ íà êàðíèçå.
Ïîâåñüòå íà âåøàëêó òîò ïðåäìåò îäåæäû,
êîòîðûé Âû ñîáèðàåòåñü îòïàðèòü.
Óáåäèòåñü, ÷òî â íåïîñðåäñòâåííîé áëèçîñòè
íå íàõîäÿòñÿ ïðåäìåòû, êîòîðûå ìîãóò áûòü
ïîâðåæäåíû ãîðÿ÷èì ïàðîì.
Óñòàíîâèòå êíîïêîé (h) òåìïåðàòóðó oo, ooo
èëè MAX .
Äåðæèòå óòþã âåðòèêàëüíî íà ðàññòîÿíèè 15-
30 ñì îò îäåæäû.
Íàæìèòå íà êíîïêó âêëþ÷åíèÿ ïîäà÷è ïàðà
(g), ïåðåìåùàéòå óòþã âäîëü ñêëàäêè.
Ïîâòîðèòå ïðîöåäóðó íåñêîëüêî ðàç ñ
íåáîëüøèìè ïðîìåæóòêàìè.
Âíèìàíèå: çàïðåùàåòñÿ îòïàðèâàòü îäåæäó,
êîòîðàÿ îäåòà íà ÷åëîâåêå.
ÓÂËÀÆÍÅÍÈÅ
Äëÿ óâëàæíåíèÿ òêàíè íàæìèòå íà êíîïêó
ðàçáðûçãèâàòåëÿ âîäû (3), äàííóþ ïðîöåäóðó
ìîæíî ïðîâîäèòü ïðè ëþáîé òåìïåðàòóðå óòþãà,
íå çàáóäüòå, ÷òî ïðè ýòîì â ðåçåðâóàðå äîëæíà
áûòü âîäà.
ÏÎÂÒÎÐÍÎÅ ÍÀÏÎËÍÅÍÈÅ ÐÅÇÅÐÂÓÀÐÀ
ÂÎÄÎÉ
×åðåç 30 ñåêóíä ïîñëå îêîí÷àíèÿ âîäû â
ðåçåðâóàðå, íà äèñïëåå íà÷íåò ìèãàòü
èíäèêàòîð (d), óêàçûâàÿ íà òî, ÷òî íåîáõîäèìî
äîëèòü âîäó.
Ïðè îêîí÷àíèè âîäû íàñîñ îòêëþ÷èòüñÿ ÷åðåç
1 ìèí.
Îòêëþ÷èòå óòþã îò ñåòè.
Óñòàíîâèòå óòþã âåðòèêàëüíî è íàïîëíèòå
ðåçåðâóàð âîäîé ïðè ïîìîùè ìåðíîãî
ñòàêàí÷èêà (8).
×ÈÑÒÊÀ
Ïåðåä òåì êàê ÷èñòèòü óòþã, îòêëþ÷èòå åãî îò
ñåòè è äàéòå åìó ïîëíîñòüþ îñòûòü.
Çàãðÿçíåíèå íà ïîäîøâå óäàëÿéòå âëàæíîé
òêàíüþ, íå èñïîëüçóéòå àáðàçèâíûå
ìàòåðèàëû, õèìè÷åñêèå âåùåñòâà èëè
ðàñòâîðû âî èçáåæàíèå ïîð÷è ïðèáîðà.
Êîðïóñ óòþãà ïðîòèðàéòå âëàæíîé òêàíüþ,
èñïîëüçóÿ æèäêîå ìîþùåå ñðåäñòâî, çàòåì
ñóõîé òêàíüþ.
Èçáåãàéòå êîíòàêòîâ ïîäîøâû óòþãà ñ
îñòðûìè ìåòàëëè÷åñêèìè ïðåäìåòàìè.
Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Ïèòàíèå: 220-230Â ~ 50Ãö
Ìàêñèìàëüíàÿ ìîùíîñòü: 2020 Âò
Ìàêñèìàëüíàÿ ïðîèçâîäèòåëüíîñòü
ïàðîãåíåðàòîðà: 45ãð/ìèí
Ïðîèçâîäèòåëü îñòàâëÿåò çà ñîáîé ïðàâî
èçìåíÿòü õàðàêòåðèñòèêè ïðèáîðîâ áåç
ïðåäâàðèòåëüíîãî óâåäîìëåíèÿ.
Ñðîê ñëóæáû óòþãà ñî âñòðîåííûì
ïàðîãåíåðàòîðîì íå ìåíåå 5-òè ëåò
Äàííîå èçäåëèå ñîîòâåòñòâóåò
âñåì òðåáóåìûì åâðîïåéñêèì
è ðîññèéñêèì ñòàíäàðòàì
áåçîïàñíîñòè è ãèãèåíû.
Ïðîèçâîäèòåëü: ÀÍ-ÄÅÐ ÏÐÎÄÀÊÒÑ ÃìáÕ,
Àâñòðèÿ
Éåíåâàéíãàññå, 10/10, 1210, Âåíà, Àâñòðèÿ
ÐÓÑÑÊÈÉ
4
BÜGELEISEN
Schema und Beschreibung des Bügeleisens
1. Deckel der Öffnung für das Wasser
2. Spritzeinrichtung
3. Knopf der Befeuchtung
4. Wassertank
5. Filter
6. Sohle mit der Antihaftbeschichtung
7. Display
8. Messbecher
Display
a. Zeichen des Thermometers
b. Kontrollleuchten der Temperatur
c. Kontrollleuchte des Dampfes
d. Skala des Wasserstandes
e. Kontrollleuchte des Filters
f. Kontrollleuchte "Auto / Pause "
g. Knopf der Dampfzufuhr
h. Knopf der Regulierung der Temperatur
i. Knopf der Betriebsart des Dämpfens
SICHERHEITSMASSNAHMEN
Vor dem Betrieb lesen Sie aufmerksam die
ganze Betriebsanleitung, und auch beachten
Sie die graphischen Illustrationen.
Verwenden Sie das Bügeleisen für die in der
Betriebsanleitung vorgesehen Zwecke.
Überzeugen Sie sich, dass die Spannung des
Gerätes (siehe Markierung) der lokalen
Spannung des Netzwerkes in Ihrem Haus
entspricht.
Bei der Ausschaltung des Gerätes vom
Netzwerk ziehen Sie am Stecker, und nicht an
der elektrischen Schnur.
Verwenden Sie das Bügeleisen mit einer
beschädigten elektrischen Schnur, sowie mit
anderem beliebigem Defekt nicht. Um die
Verletzung durch einen elektrischen Schlag zu
vermeiden, bauen Sie das Bügeleisen nicht
aus. Im Falle eines Defektes übergeben Sie das
Bügeleisen den qualifizierten Fachleuten für die
Reparatur.
Benutzen Sie das Bügeleisen nur auf der
Bügeltischplatte.
Wenn Sie weg müssen, schalten Sie immer das
Bügeleisen aus, schließen Sie es vom Netzwerk
ab und setzen Sie es auf die Grundplatte.
Lassen Sie das eingeschaltete Bügeleisen ohne
Aufsicht nicht.
Zur Vermeidung des elektrischen
Stromschlages tauchen Sie das Bügeleisen ins
Wasser oder andere beliebige Flüssigkeit nicht
ein.
Bei Berührung der heißen Oberflächen des
Bügeleisens oder des heißen Wassers können
Sie eine Brandwunde bekommen.
Passen Sie auf, dass die elektrische Schnur
vom Rande der Bügeltischplatte nicht herab-
hängt, sowie, dass sie die heißen Oberflächen
nicht berührt. Bevor das Bügeleisen weg-
geräumt wird, lassen Sie es vollständig
abkühlen, dann wickeln Sie elektrische Schnur
auf spezielle Vorrichtung auf.
Bei Befüllung des Bügeleisens mit Wasser
schalten Sie es immer vom Netzwerk ab.
Um Überlastung des Netzwerkes zu meiden,
schalten Sie gleichzeitig einige Geräte nicht ein.
BEFÜLLUNG DES BÜGELEISENS MIT WASSER
Überzeugen Sie sich, dass das Bügeleisen vom
Netzwerk abgeschaltet ist.
Öffnen Sie die Abteilung für die Befüllung mit
Wasser.
Mit Hilfe des Messbechers gießen Sie langsam
Wasser in die Öffnung bis zur Marke "MAX" ein,
dabei halten Sie das Bügeleisen senkrecht.
ANMERKUNG:
Wenn das Wasser sehr hart ist, empfehlen wir des-
tilliertes oder entmineralisiertes Wasser zu verwen-
den. Verwenden Sie andere Flüssigkeiten nicht.
ERSTE NUTZUNG
Entfernen Sie Etikette von der Sohle und vom
Gehäuse des Bügeleisens. Winden Sie die
Schnur los.
Befüllen Sie den Wassertank mit Wasser, wie es
im Abschnitt " Befüllung des Bügeleisens mit
Wasser " beschrieben ist.
Schließen Sie das Gerät an das Netzwerk an,
dabei wird das Display aufleuchten und das
Signal erklingen.
Auf dem Display erscheint ein blinkendes
Zeichen des Thermometers, minimale
Einstellung der Temperatur () und mittlere
Position der Dampfzufuhr. Außer leuchtet das
Zeichen des Schutzsystems gegen Ansatz auf
dem Bildschirm auf.
AUSWAHL DER TEMPERATUR
Das Bügeleisen ist betriebsbereit, nachdem das
Zeichen des Thermometers aufhört zu blinken
und das Signal erklingt.
Für die Regulierung der Temperatur drücken
Sie auf den Kontrollknopf (d), dabei wird jedes
Mal das akustische Signal erklingen.
Sie können folgende Temperatur einstellen:
"MAX -  -  - ", es erscheint dabei auf
dem Display die entsprechende
Kontrollleuchte.
Im Laufe der Erwärmung des Bügeleisens bis zu
einer bestimmten Temperatur wird das Zeichen
des Thermometers blinken.
Nachdem die gewünschte Temperatur erreicht
wird, hört das Zeichen (a) des Thermometers
auf zu blinken, und es erklingt das Signal.
Beim Halten des Knopfes in der gedrückten
Lage mehr als 2 Sekunden, schaltet sich das
Bügeleisen aus. Für die nochmalige
Einschaltung drücken Sie auf den Knopf (h) von
neuem.
AUSWAHL DER BETRIEBSART DES DÄMPFENS
Das gegebene Bügeleisen ist mit 2 Betriebsarten
des Dämpfens ausgestattet: mittlere Dampfzufuhr
(20 Gr/min) und maximale Dampfzufuhr (45
Gr/min).
Für die Auswahl der maximalen Dampfzufuhr
drücken Sie einmal auf den Knopf der
Betriebsart des Dämpfens (i), danach erscheint
das Zeichen der maximalen Dampfzufuhr (g)
auf dem Bildschirm.
Für die Rückkehr zur Betriebsart der mittleren
Dampfzufuhr drücken Sie auf den Knopf der
Betriebsart des Dämpfens ein zweites Mal (i).
Nach der Auswahl der notwendigen Betriebsart
des Dämpfens drücken Sie auf den Knopf der
Einschaltung / Ausschaltung der Dampfzufuhr
(g).
Danach kann man beginnen zu bügeln. Es ist
nicht erforderlich, auf den Knopf der
Dampfzufuhr ständig zu drücken es genü-
gend darauf einmal zu drücken und der Dampf
wird ununterbrochen zugeführt.
Für die Einstellung der Dampfzufuhr drücken
Sie auf den Knopf der Dampfzufuhr ein weiteres
Mal (g).
AUTOMATISCHE AUSSCHALTUNG: DIE AUTO-
PAUSE
Das gegebene Bügeleisen ist mit einem System der
automatischen Ausschaltung ausgestattet. Das
Gerät schaltet sich nach 3 Minuten nach der letzten
Nutzung ab. Zur Zeit der Abschaltung erklingt ein
akustisches Signal und auf dem Display beginnt die
Bezeichnung der Pause in der Arbeit (f) zu blinken.
Für die Aufnahme der Arbeit des Gerätes rücken
Sie es leicht von der Stelle oder drücken Sie auf
einen der 3 Knöpfe (g, h, i).
EMPFEHLUNGEN ZU DER NUTZUNG DES
BÜGELEISENS
Es wird empfehlen für die
Temperaturbetriebsarten  oder , die
Betriebsart der mittleren Dampfzufuhr, und für
die Temperaturbetriebsarten  und MAX die
Betriebsart der maximalen Dampfzufuhr zu
wählen.
Es wird empfehlen während der senkrechten
Aufstellung des Bügeleisens die Dampfzufuhr
mittels Drucks auf den Knopf der Einschaltung /
Ausschaltung der Dampfzufuhr (g) abzuschal-
ten.
Vor Bügeln mit Dämpfen überzeugen Sie sich,
dass der Wassertank des Bügeleisens mit
Wasser befüllt ist.
Es ist nicht nötig für Bügeln ohne Dampf das
Wasser aus dem Wassertank auszugießen - ein-
fach drücken Sie auf den Knopf der
Einschaltung / Ausschaltung der Dampfzufuhr
nicht (g.)
SENKRECHTES DÄMPFEN
Das senkrechte Dämpfen lässt Falten auf Kleidung,
Vorhänge, die sich in der senkrechten Lage befind-
en, glatt bügeln.
Hängen Sie auf den Bügel das Kleidungsstück
auf, das Sie dämpfen wollen.
Überzeugen Sie sich, dass sich in der unmittel-
baren Nähe keine Leute, keine anderen
Gegenstände und keine Kleidung befinden.
Stellen Sie ,  oder die maximale
Temperatur der Erwärmung ein.
Halten Sie das Bügeleisen senkrecht 15-30 cm
vom Kleidungsstück entfernt.
Drücken Sie auf den Knopf des Dämpfens (g)
mit der Bewegung des Bügeleisens der Falte
entlang.
Wiederholen Sie die Prozedur einige Male in
kleinen Abständen.
BEFEUCHTUNG
Bei beliebiger Temperatur des Bügelns muss man,
um den Stoff anzufeuchten, auf den Knopf der
Befeuchtung (3) drücken. Dabei soll sich im
Wassertank immer das Wasser enthalten.
BEFÜLLUNG DES WASSERTANKS MIT WASSER
Nach 30 sek., nachdem das Wasser im
Wassertank zu Ende ist, beginnt die
Kontrollleuchte (d) auf dem Display zu blinken,
sie weist darauf hin, dass der Wassertank mit
Wasser befüllt werden soll.
Wenn der Wassertank leer ist, so schaltet sich
die Pumpe in 1 Minute ab. In diesem Fall schal-
ten Sie das Bügeleisen vom Netzwerk ab und
befüllen Sie den Wassertank mit Hilfe des
Messbechers (8), dabei stellen Sie das
Bügeleisen senkrecht auf.
REINIGEN
Vor der Reinigung des Bügeleisens schalten
Sie es vom Netzwerk ab und lassen Sie es
abkühlen.
Verschmutzung auf der Sohle kann mit einem
feuchten Tuch entfern werden.
Das Gehäuse des Bügeleisens reiben Sie mit
feuchtem Stoff unter Verwendung von flüs-
sigem Waschmittel dann mit trockenem Stoff
ab.
Zur Vermeidung der Beschädigung des Gerätes
verwenden Sie für das Reinigen der Sohle keine
Schleifstoffe, chemische Produkte oder
Lösungen.
Vermeiden Sie plötzliche Kontakte der Sohle
mit Metallobjekten.
Spezifikation
Stromversorgung 230V ~ 50Hz
Maximale Leistung 2020 Watt
Der Produzent behält sich das Recht vor, die
Charakteristiken der Geräte ohne Vorankündigung
zu ändern.
Benutzungsdauer des Bügeleisens nicht
weniger als 5 Jahre
Gewährleistung
Ausführliche Bedingungen der Gewährleistung
kann man beim Dealer, der diese Geräte verkauft
hat, bekommen. Bei beliebiger
Anspruchserhebung soll man während der Laufzeit
der vorliegenden Gewährleistung den Check oder
die Quittung über den Ankauf vorzulegen.
Das vorliegende Produkt
entspricht den Forderungen der
elektromagnetischen
Verträglichkeit, die in 89/336/EWG
-Richtlinie des Rates und den
Vorschriften 73/23/EWG über die
Niederspannungsgeräte vorgese-
hen sind.
DEUTSCH
3
IRON
1. Water filter hole cap
2. Spray outlet
3. Spray button
4. Water tank
5. Removable anti-calc filter
6. Non-slip legs
7. LCD display (fig 2)
8. Beaker
a. Temperature change indicator
b. Temperature selector
c. Steam selector
d. Water filling indicator
e. Anti-calc filter icon
f. Automatic Auto-Pause icon
g. Steam On-Off switch
h. Temperature selector button
i. Steam flow selector button
SAFETY PRECAUTIONS
Before using your CVG (Compact Vapor
Generator), remove all the paper or plastic
bags, plastic sheets, cards and possible
stickers that may be on the outside or inside
of the appliance that acted as handling pro-
tection or sales promotion material.
Read these instructions before first using your
appliance.
Do not plug it in without checking that the volt-
age of the appliance is the same as your
home electrical voltage.
Check that the electrical outlet has a suitable
ground connection.
Take care that the cord does not touch the hot
parts of the appliance.
If you are going to iron with steam, refer to the
section "BEFORE STARTING TO IRON" to
extend the life of the independent steam
chamber.
To fill your Compact Vapor Generator (CVG)
or refill it during ironing, follow the instructions
in the section "BEFORE STARTING TO IRON,"
unplugging it from the electrical outlet and
using the accompanying beaker.
Do not worry if the appliance gives off a little
smoke during first use; this is normal and will
soon cease.
Store your CVG with the steam button Off
when you are not ironing. Do not press the
steam On-Off switch Fig. 2 (g) without water
in the tank as it could damage the micro-
pump and shorten the life of your CVG.
Do not spray "vertical" steam on a garment
hanging in the wardrobe or on a person.
Vertical ironing must be done with the gar-
ment on a hanger and away from other gar-
ments, elements or persons.
Stand the CVG in the vertical position, resting
on its heel, when storing. It is advisable to use
a stable ironing board.
When you finish ironing, always empty the
water from the tank. If you want to drain it
while ironing, always unplug the appliance
from the electrical outlet first.
To disconnect the CVG, never pull on the
power cord, but on the plug.
Do not leave the appliance unattended. Keep
it out of the reach of children.
BEFORE STARTING TO IRON
With your Compact Vapor Generator
unplugged from the electrical outlet, open the
filler hole cap by turning it backwards.
Due to the importance of keeping the inde-
pendent steam chamber evacuation system
in proper condition, it is NOT recommended
to use tap water. Depending on the hardness
of the water in your home, you have the fol-
lowing options. If you are unaware of the hard-
ness of the water in your home, ask your local
council for information.
Fill the tank, without exceeding the maximum
level, with the beaker supplied, keeping the
CVG in the vertical position, resting on the
non-slip rear cover legs.
OPERATION
Plug the Compact Vapor Generator into the
electrical outlet. A buzzer will sound, the dis-
play will light up automatically and the ther-
mometer symbol will appear and blink along-
side temperature position 1 () and the medi-
um steam position. In addition, an icon will
appear with the scale-preventing cartridge,
for 30 sec, indicating that your iron has a
scale-prevention system.
TEMPERATURE SELECTION
With your Compact Vapor Generator you will
easily know when it reaches the selected tem-
perature and is ready for ironing, as on the
communication display the thermometer icon
will cease to blink and at the same time a
buzzer will sound.
The CVG has 4 temperature positions for you
to choose between by pressing the tempera-
ture selector button (h). If you press once,
another dot will appear alongside the one
already there (), indicating that it is at tem-
perature level 2. The thermometer will blink
again until the selected temperature is
reached. When it reached, the warning buzzer
will sound and the thermometer (à )will cease
to blink. Temperature levels 3 and MAX are
selected in the same way.
From the MAX temperature position, if you
press the button again, the iron will revert to
the initial position with 1 temperature dot, and
so on. Press the temperature button for 2 sec-
onds to turn off the iron. To restart it, simply
press the button (h) again.
STEAM SELECTION
The Compact Vapor Generator has two steam
positions; medium steam (20 gr/min) and
maximum steam (45 gr/min). The medium
value always appears by default when the iron
is switched on. To obtain maximum steam,
simply press the steam selector button once
(i), and the steam icon (g) will appear in the
display at its highest flow. To revert to medium
flow, you just have to press the selector but-
ton again (i). When you have chosen the
appropriate temperature and steam flow for
the garment, press the steam On-Off switch
(g) once and you may start to iron. It is not
necessary to push the steam button continu-
ally; just press once and the steam will flow
without interruption. To cut off steam output,
press the steam On-Off switch (g) again and it
will cease automatically.
AUTOMATIC OFF: AUTO - PAUSE
The Compact Vapor Generator has an auto-
matic-off system. It is switched off automati-
cally 3 minutes after the last time it was used.
This means that once the device is actuated,
the CVG ceases to heat and begins to cool
down. At that moment a buzzer will sound and
the icon (f) will appear and blink for 5 seconds
on the illuminated display, and it will continue
blinking afterwards on the display when it is
not lit up, indicating that the appliance has
been switched off. To switch it back on, just
move it slightly or else press any of the three
control buttons (g, h, i). The CVG will revert to
the temperature and steam position it had
before being switched off. Remember that the
period between being switched off and
switched back on again will affect the time
that the CVG may need to regain the temper-
ature selected previously.
IRONING RECOMMENDATIONS
Since the operation of this model is similar to
an ironing center and due to its strong flow of
steam at Max, 45 gr/min, we recommend that
you iron with medium steam at temperature
positions 1 and 2, and maximum steam for
temperature positions 3 and Max. We also
recommend that you first iron with steam (the
level appropriate to the garment you are
going to iron) and then go over the clothes
with a dry iron to remove the moisture and
obtain results comparable with professional
pressing. Whenever you leave the Compact
Vapor Generator in the vertical position, we
recommend you shut off the steam output by
pressing the steam On-Off switch once.
Attention: Make sure that the water does not
drop below the minimum mark on the tank, as
it could damage the micro-pump and shorten
the life of the CVG.
To iron without steam, simply do NOT press
the steam On-Off switch (g); it is NOT neces-
sary to drain the water tank.
VERTICAL IRONING
Vertical ironing enables you to remove creas-
es from delicate garments without having to
lay them on the ironing board: jackets, coats,
curtains, suede garments, etc.
Place the garment on a hanger, away from
other garments or persons.
Set the temperature selector to the (),
() or (Max) position. Place the iron in the
vertical position and press the button. At posi-
tion () you will obtain a more humid white
steam which will be more apparent, whereas
at setting () and (Max) the steam is drier
and, although the same flow is maintained, it
will be harder for you to see.
SPRAY
With water in the tank, you may spray water
over the garment by pressing the button (3).
FILLING WITH WATER
If the water is running out, after approx. 30
seconds, the filling icon will blink to indicate
that the water tank must be refilled (d). If the
tank is not filled, the pump will stop automati-
cally within 1 minute to prevent damage.
Unplug the CVG and fill the tank with the
beaker that is supplied (8), in the vertical
position.
CLEANING
A) Soleplate: Unplug the iron and let it cool
down. Use environment-friendly products to
clean the sole-plate.
B) Outside: To clean the outside of your CVG,
use a cloth moistened in soapy water.
Do not clean with abrasive chemical products
or solvents as it may attack certain plastic
parts and / or remove some of the marks and
/ or indications.
SPECIFICATION
Power requirement 230 V ~ 50 Hz
Max. power 2200 W
The manufacturer reserves its right to modify the
device's technical characteristics without prior
notice.
SERVICE LIFE OF THE COMPACT VAPOR
GENERATOR IS NOT LESS THAN 5 YEARS
Guarantee
Details regarding guarantee conditions can be
obtained from the dealer from whom the appli-
ance was purchased. The bill of sale or receipt
must be produced when making any claim under
the terms of this guarantee.
This product conforms to the
EMC-Requirements as laid down
by the Council Directive
89/336/EEC and to the Low
Voltage Regulation (73/23 EEC)
ENGLISH
21
syntetic
syntetic
syntetic
silk
wool
cotton
linen
acrylyc
modacryl
polypropilene
polyurethane
acetate
triasetat
metallised
curpo
polyamide(nylon)
polyester
modal
viscose(rayon)
silk
wool
cotton
linen
1226.qxd 18.03.05 10:59 Page 1