5. Карау масштабын кішірейту/үлкейту: бір қолдың
саусақтарын экран бетіне қойып, оларды үлкейту үшін
араларын ашыңыз немесе экрандағы элемент масштабын
кішірейту үшін арасын қосыңыз.
6. Экран бағдарын өзгерту: экран бағдарын автоматты
түрде кітап түрінен альбомға немесе керісінше өзгертуді
телефонды бүйіріне қисайту арқылы жүзеге асыруға
болады.