СМАРТФОННЫҢ ЖҰМЫС ҮСТЕЛІ
Негізгі интерфейс
Негізгі интерфейс смартфонды қосқаннан кейін пайда
болады. Мұнда қосымшалар жазба белгілері, күй белгілері
және басқа да элементтер көрінеді. Сол немесе оң жақтағы
қосымша экрандарға өту үшін, саусақты экраннан көлде-
нең жүргізіңіз.
Ескертулер
мен жай-күй
белгілерінің
аймағы
Жай-күй белгілері мен
ескертулерді көрсететін аймақ.
Ескертулер панелін ашады.
Жүйелік
ақпарат
Сигнал деңгейі, батарея қуатының
ағымдағы деңгейі және ағымдағы
уақыт туралы ақпаратты көрсе-
тетін аймақ.
Іске қосу
панелі
Жиі пайдаланылатын қосымша-
ларға кіру үшін қолданылады.
Ескертпелер панелі
Ескертпелер панелік ашыңыз. Ол үшін экранның жоғары
бөлігіндегі жолды басып, саусақпен жоғары жүріңіз.
Экранда ескертпе панелі пайда болады. Бұл панельдің
көмегімен Сіз:
• смартфонның басты күйіне келтірулерін жылдам
басқара, экран жарығынығ деңгейін өзгерте, теле-
фон қоңырауы режимін басқара, қосу каналдарын
ажыратып қоса аласыз;
• смартфонды күйіне келтіруге жылдам өте аласыз;
• қосымша іс-әрекеттерді хабарламалардың өз-
дерімен жүргізу керек.
Хабарламалар жинақтамасын жабу үшін жинақтаманың
төменгі жолын жоғары жылжытыңыз немесе «Үйге» батыр-
масын басыңыз (құрылғының №8 сызбасында).