• Осы құжатта аталатын басқа тауар белгілері, компа-
ниялардың, өнімдер мен сервистердің атаулары тек
олардың иелеріне ғана тиесілі.
• Біз өз бұйымдарымыз бен қызметтерімізді жетілдіруге
бар күшімізді саламыз және осы бұйымның сипаттамасы
мен оның бағдарламалық қамтымын, сондай-ақ пайда-
ланушы нұсқаулығын қайта қарауға және оларға бұл
туралы хабарлаусыз өзгерістер енгізуге құқылымыз.
• Бұл пайдалану нұсқаулығы осы телефонның қасиеттерін
растау үшін емес, оның мүмкіндіктерін жақсырақ пайда-
лану үшін арналған. Осы нұсқаулықта көрсетілген бар-
лық суреттер тек анықтамалар үшін арналған. Телефон-
ның және пернелердің сыртқы келбеті, сондай-ақ осы
нұсқаулықта келтірілген ақпараттың ішіндегілері сіздің
телефондағы ақпараттан шамалы өзгешелеу болуы
мүмкін не. Оларды тікелей өз телефоныңыздан анықтап
алуға болады. Осы нұсқаулықта қарастырылатын кейбір
қасиеттер желіге немесе жазылымға байланысты бола-
ды. Өз қызмет көрсетушіңізге жүгінуіңізді өтінеміз.
• Құжат алдын ала хабарлаусыз өзгертілуі мүмкін шыға-
рылған кездегі ағымдағы ақпараттан тұрады. Құжатты
дайындау кезінде ақпараттың шынайылығын қамтамасыз
ету үшін бар күш-жігерімізді салдық, алайда осы
құжатта келтірілген барлық пайымдаулар, мәліметтер
мен ұсыныстар айқын көрсетілген немесе тұспалданған
(шынайылықтың немесе дұрыстығының) кепілдігі болып
табылады.
• Нұсқаулықтағы сипаттамасы мен құрылғының шын
мәніндегі функцияларында бағдарламалық қамтым
нұсқасына қарай біршама айырмашылықтар байқалуы
мүмкін.
• Құрылғы тараптық тұлғалармен құрылғыда пайдалану
үшін ұсынылатын қосымшалар мен бағдарламалық
қамтымды («Тараптық тұлғалардың қосымшалары»)
қоса алғандағы деректерді қамтуы мүмкін. Бұл құрылғы-
дағы үшінші тараптардың барлық қосымшалары қандай
да бір кепілдемелік, тура немесе жанама, оның ішінде,
белгілі бір пайдалану үшін, авторлық құқықтарды бұзбай
басқа деректер мен қосымшалармен үйлесімді тауар
кепілдігінсіз, «қалай берілсе солай» ұсынылады.