SWEDISH
DECOR frånluftsfläkt
Installation måste göras av en behörig
elektriker. DECOR frånluftsfläkt är
tillverkad enlig hög produktionsstandard
och kvalitet i enlighet med internationell
Kvalitetsstandard ISO 9001. Alla
komponenter har kontrollerats och varje
färdig produkt har individuellt testats i
slutet av tillverkningsprocessen.
Lföre installation eller upstart av
produkten läs noga igenom denna
instruktion. Den innehåller viktig
information och föreskrifter avseende
pers
on- och användarsäkerhet vilka ska
följas vid installation, anndning och
underhåll av produkten.
Viktig information
- Kontrollera att produkten är i perfekt
skick vid uppackning. Varje fel eller
skada i produktens ursprung täcks av
garanti från S&P. Säkerställ att
apparaten stämmer överens med
produkten du beställt och att
information produktens märkning
fullbordar gällande föreskrifter.
- Installation får endast utföras av
behörig person.
- Säkerställ att installationen
överensstämmer med varje lands
gällande tekniska och elektriska
normer.
- Om fkten ska installeras r frånl
uft
från byggnad där panna eller annan
förbränningsapparat är installerad,
säkerställ att byggnaden har tillcklig
tilluft för att säkerställa korrekt
förbränning.
- Frånluftfktens anslutningar r inte
anslutas till kanal vilken används som
frånluft av rök eller avgaser från någon
verksamhet som använder gas eller
annan typ av bränsle.
Installation fig.1
MYCKET VIKTIGT: Se till att strömmen
är avslagen fram till fkten innan den
elektriska installationen utförs.
1:Front/skyddsgaller
2:Skruv
3:Kopplingsplint
4:Utlopp med backspjäll
5:Kabelgenomföring
DECOR kan antingen avlufta direkt till
utsida eller via individuell kanal eller
centralt kanalsystem (se Fig.2).
DECOR-fläktarna kan installeras både i
tak och vägg med hjälp av tillhandahållna
4 gummiblock och skruvar.
Gör ett l i taket eller väggen med
ljande diameter : (fig.1)
Om fkten skall installeras direkt till ett
spirorör använd ett spirorör med en
diameter :
- DECOR-100 : 100 mm
- DECOR-200 : 125 mm
- DECOR-300 : 150-160 mm
Skruva bort skruv (2), som håller fast
fronten (1) och avlägsna fronten.
Kontrollera att det inte är några stopp i
ventilationskanalen samt att vingen
fkten kan rotera fritt.
st fkten i väggen att den sitter fast
stabilt för att undvika oljud och problem
med fktvin
gens rotation. Kontrollera att
backspjället öppnar tt och ej har blivit
skadat.
Dra den elektriska kabeln genom
kabelgenomföringen (5) och fäst den i
väggen så att skruvven (2) är över.
Gör den elektriska inkopplingen enligt
nedan och montera fronten/skyddsgallret
(1) och sedan dra åt skruvarna (2).