Elektrisk installation
OBS! Skall utföras av behörig elektriker.
Felaktig installation kan medföra livsfara
samt brandrisk.
DECOR fläkten är avsedda för
enfasanslutning, med spänning och
frekvens enligt märkskylten fläkten.
Fläktarna är dubbelisolerade (Klass II)
och behöver därför ej skyddsjordas.
Förutom strömbrytaren som visas
installationsritningen måste det finnas en
allpolig brytare i den fasta installationen
med brytaravstånd på minst 3mm.
Den elektriska kabeln måste föras in i
DECOR fläkten genom
kabelgenomföringen (5).
När kabeln blivit indragen till fläkten skall
den anslutas enligt kopplingsdiagramet
vilken hör till vald modell.
DECOR S, C, SZ, CZ
Använd följande kopplingsdiagram:
Fig. 3: Fläkten styrs via strömbrytare för
belysning.
Fig. 4: Fläkten styrs via separat
strömbrytare.
DECOR R, CR, RZ, CRZ
Dessa modeller är utrustade med
justerbar timer. Tidsfördröjningen innebär
att fläkten fortsätter att gå under viss
tidsperiod efter det att fläkten stängts av.
Fig. 5: Fläkten styrs via separat
strömbrtytare.
Fig.6 : Fläkten styrs via strömbrytare för
belysning.
Önskad tid för drift justeras genom att
vrida potentiometern på kretskortet
(fig. 7) vilken nås vid borttagande av
front/skyddsgaller (1).
- Om man önskar minska tidsperioden
vrider man moturs (min. 1 minut)
- Om man önskar öka tidsperioden
vrider man medurs (max. 30 minuter)
DECOR H, CH, HZ, CHZ
Dessa modeller är utrustade med
elektronisk hygrostat, som kan ställas in
mellan 60 och 90 % relativ fuktighet (RH)
samt med en justerbar tidsfördröjning
mellan 2 och 20 minuter.
Specifika rekomendationer
- Ändring av fläktens inställningar görs
reglagen PCB. Dessa justerare
är känsliga och justering måste göras
försiktigt.
- För att mätning av luftfuktighet ska bli
korrekt behöver fläkten installeras där
det är god luftcirkulation.
- Ändra inte luftfuktigheten utanför det
rum där fläkten ska installeras.
- Om luftfuktigheten är konstant över
90% RH, kommer fläkten inte att
stoppa.
Användning
Fall 1: Automatisk drift (fig.8)
I detta fall startar fläkten automatiskt när
luftfuktigheten är gre i rummet än det
inställda värdet fläkten. Likaså stängs
fläkten automatiskt av om luftfuktigheten
är lägre i rummet än det inställda värdet
och efter det inställda värdet för
tidsfördröjningen.
Fall 2: Automatisk drift som i fall 1 med
möjlighet att överstyra driften med hjälp
av en strömbrytare för belysningen
(fig.6), när luftfuktigheten i rummet är
lägre än det inställda värdet. I detta fall
fortsätter fläkten att gå, under den dit som
man har ställt in tidsfördröjningen, efter
att man har stängt av belysningen.
OBS! Om luftfuktigheten i rummet är
högre än det inställda värdet går det ej
att stänga av fläkten med hjälp av en
strömbrytare.