SOLER&PALAU decor-100 cr Инструкция по эксплуатации онлайн [25/44]
Inställningar:
Fläkten är grundinställd från fabrik för
60% relativ fuktighet och 2 minuters
tidsfördröjning på drift.
Om den relativa fuktigheten i rummet är
lägre än 60%, kommer fläkten inte att
starta. Om den är högre, kommer fläkten
gå tills den relativa fuktigheten åter är
lägre än 60% och tills satt tidsfördröjning
löpt ut.
Inställning av rdet för luftfuktigheten
görs med hjälp av reglerspaken som är
placerad på kretskortet (fig. 9). För att
komma åt denna potentiometer måste
fronten/skyddsgallret (1) monteras bort.
Fuktigheten sätts med reglerspaken.
%Hr.
- Om man önskar minska rdet för
luftfuktigheten vrider man moturs (min.
60%)
- Om man önskar öka värdet för
luftfuktigheten vrider man medurs
(max. 90%)
Justerbar tidsfördröjning sätts via
reglerspaken ”t min”.
- Om man önskar minska tidsperioden
vrider man moturs (min. 2 minuter)
- Om man önskar öka tidsperioden
vrider man medurs (max. 20 minuter)
OBS: När fläkten är i drift via timer
måste den sluta av sig själv innan
ny inställning görs.
Notera:
Om fläkten aldrig sätts på.
- Reglerspak för luftfuktighet är inte satt
lägsta nivå. Vrid moturs (men
varsamt) för att minimera inställt värde.
- Fläkten är placerad där luften står still.
- Luftfuktigheten i rummet är under 60%
RH.
Om fläkten aldrig stannar :
- Reglerspak för luftfuktighet är inte satt
högsta nivå. Vrid medurs (men
varsamt) för att maximera inställt
värde.
- Luftfuktigheten i rummet är över 90%
RH.
DECOR-100 CD och CDZ
Dessa modeller är utrustade med en
infraröd detektor (PIR) och med justerbar
tidsfördröjning (1 till 30 minuter).
Fläkten startar automatiskt när det sker
en relse inom 2 meter (fig.8) och
kommer att vara i drift under inställd tid.
Inställning av värdet för tidsfördröjning
görs med hjälp av reglerspaken som är
placerad på kretskortet (fig. 7). För att
komma åt denna potentiometer måste
fronten/skyddsgallret (1) monteras bort.
- Om man önskar minska tidsperioden
vrider man moturs (min. 1 minut)
- Om man önskar öka tidsperioden
vrider man medurs (max. 30 minuter)
Användarinstruktioner
Instruktionen finns tillgänglig
http://www.solerpalau.es/ annars
kontakta din nationella leverantör av
Soler & Palau.lista hittar du
http://www.solerpalau.es/. Denna
apparat kan användas av personer som
är 8år eller mer, av personer som har
nedsatt fysisk eller mental förmåga eller
av personer med avsaknad av erfarenhet
och kunskap så länge de fått handledning
eller instruktioner angående
användningen av apparaten på ett säkert
sätt att de förstår riskerna med
densamma. Barn får inte leka med
apparaten. Rengöring och underhåll ska
inte göras av barn utan uppsikt.
Rengöring och underhall
Ytan på fläkten kan behövas rengöras,
detta görs periodvis med en lätt fuktad
trasa.
S&P förbehåller sig rätten att ändra
specifikationer utan förvarning eller varsel