POLSKI
Wentylatory osiowe DECOR
Instalacja oraz ustawienia wentylatora
DECOR musz
zosta wykonane przez
wykwalifikowanego, posiadaj
cego
odpowiednie uprawnienia elektryka.
Wentylatory osiowe, wyciagowe serii
DECOR sa produktami wysokiej jakosci
wykonanymi zgodnie z
miedzynarodowym standardem ISO
9001. Wszystkie komponenty sa
sprawdzane, a produkt finalny
kontrolowany pod koniec procesu
produkcji.
Prosimy o dokładne zapoznanie się z
niniejszą instrukcją przed instalacją oraz
uruchomieniem produktu. Zawiera ona
ważne informacje na temat środków
bezpiecze
stwa, których należy
przestrzegać podczas instalcji,
użytkowania oraz konserwacji
urządzenia.
Uwaga:
- Po otrzymaniu wentylatora sprawdź
czy urządzenie nie jest uszkodzone.
Wszelkie usterki fabryczbe objęte są
gwarancją S&P. Upewnij się, że model
urządzenia jest zgodny z zamówieniem
oraz, że dane umieszczone na
tabliczce znamionowej odpowiadają
oczekiwanym parametrom.
- Instalacja urządzenia może zostać
wykonywana jedynie przez uprawn
iony
do tego personel,
- zgodnie z odpowiednimi regulacjami
prawnymi oraz normami
obowiązującymi w Polsce .
- Jeśli wentylator ma zostać
przeznaczony do wentylacji
pomieszcze
, w których znajduje się
kocioł lub inne urządzenia, w których
zachodzi proces spalania, upewnij się
że budynek posiada wloty powietrza
zapewnieniające odpowiednie
spalanie.
Instalacja
UWAGA! Przed rozpoczeciem monta
żu
wentylatora odłącz zasilanie prądu od
instalacji elektrycznej !
Fig. 1:
1: Kratka ochronna
2: Sruba mocujaca
3: Kostka przylączeniowa
4: Wylot z żaluzją
5: Doprowadzenie kabla
Wentylatory typu DECOR
sa
przystosowane do montażu w ścianie lub
suficie i mogą być podlączane do
indywidualnego lub centralnego systemu
wentylacyjnego (Fig. 2).
Urządzenie może byc przymocowane do
ściany przy uzyciu zalączonych 4 kolków
rozporowych i wkrętów.
Aby zamontować urządzenie należy
wywiercić w wybranej pozycji ściany lub
sufitu otwory o średnicy: (Fig.1)
Jeżeli wentylator ma zostać połaczony z
kanalem wentylacyjnym nalezy uż
yć
standardowego kanału o średnicy:
- DECOR-100: 100 mm.
- DECOR-200: 125 mm.
- DECOR-300: 150-160 mm
Następnie nalezy odkręcić śrubę
mocującą (2) i zdjąć kratkę (1).
Należy upewnić się, czy kanał
wentylacyjny nie jest zablokowany i czy
wirnik wentylatora obraca sie bez
przeszkód. Mocowanie wentylatora
powinno być pewne, zapobiegające
powstawaniu wibracji i umożliwiające
swobodne obracanie wirnika. Należy
s
prawdzić, czy żaluzje otwierają sie
swobodnie.
Kabel zasilający należy doprowadzić
przez wejscie (5) i zamontować do ściany
tak aby śruba (2) była powyżej.
Podłączenie elektryczne wykonać
zgodnie z niżej przedstawionym opisem,
następnie zamontować kratkę ochronną
(1) dokrecając ją śrubą mocującą (2).