Instalacja elektryczna
Wentylator DECOR jest przeznaczony do
zasilania prądem zmiennym,
jednofazowym (napięcie i czestotliwosc
jak na tabliczce znamionowej). Posiadają
zabezpieczenie przed porażeniem
prądem w klasie II , nie wymagają
podłączenia uziemienia.
Urządzenie musi zostać wyposażone w
zainstalowany na stałe wyłącznik,
zapewniający co najmniej 3mm przerwę
w obwodzie, odłączający wszystkie żyły
robocze (patrz- schemat instalacji).
Przewód elektryczny musi byc
dop
rowadzony do wentylatora przez
wejscie (5). Przewód należy podłączyć
zgodnie ze schematem odpowiednim dla
wybranego modelu.
DECOR S, C, SZ, CZ
Instalacje elektryczną nalezy wykonac
zgodnie z nastepujacymi schematami:
Fig.3: Podłączenie wentylatora do
wyłacznika swiatla.
Fig.4: Podłaczenie wentylatora do
niezależnego wyłącznika.
DECOR R, CR, RZ, CRZ
Powyższe modele wyposażone są w
wyłącznik czasowy (timer) regulowany
pozwalający na pracę wentylatora przez
pewien czas po wyłączeniu.
Fig. 5 przedstawia schemat podłączenia
wentylatora do niezależnego wyłącznika
Fig. 6 przedstawia schemat podlączenia
wentylatora do wyłącznika swiatła.
Aby ustawić wielkość opóźnienia należy
przekręcić potencjometr na płytce (fig.7):
- Aby skrócić czas pracy wentylatora - w
lewo (min. 1 minuta)
- Aby wydłużyć czas pracy wentylatora -
w prawo (max. 30 minut)
DECOR H, CH, HZ, CHZ
Powyższe modele sa wyposażone w
elektroniczny higrostat regulowany od 60
do 90% RH (%wilgotności
względnej),oraz wyłącznik czasowy
regulowany od 2 do 20 minut.
Zalecenia szczegółowe
- Aby zmienić ustawienia wentylatora,
należy użyć potencjometrów zgodnie z
instrukcją umieszczoną na płytce.
Regulatory są delikatne i należy
obchodzić się z nimi ostrożnie.
- Wentylator wyposażony w czujnik
wilgotności należy zainstalować w
miejscu o dobrej cyrkulacji powietrza.
- Nastawy wartości czujnika wilgotności
należy dokonać wyłącznie w
pomieszczeniu zainstalowania
wentylatora.
- Jeśli poziom wilgotności utrzymuje się
stale powyżej 90%, wentylator będzie
pracował cały
czas.
Obsluga
Sposób 1: Praca automatyczna (fig.8)
W tym trybie hygrostat powoduje
automatyczne włączenie wentylatora po
przekroczeniu w pomieszczeniu poziomu
wilgotności ustawionego pokrętłem.
Wentylator wyłączy sie automatycznie po
spadku wilgotności poniżej ustawionego
poziomu i po czasie ustawionym
wyłącznikiem czasowym.
Sposób 2: Praca automatyczna podobnie
jak w przypadku pierwszym ale z
możliwością uruchamiania wentylatora
wyłącznikiem światła (fig.6), gdy poziom
wilgo
tności w pomieszczeniu jest niższy od
ustawionego. W tym przypadku, po
wyłączeniu wyłącznika światła wentylator
pracuje przez okres ustawiony
wyłącznikiem czasowym.
UWAGA: W przypadku, gdy poziom
wilgotno
ci wzglednej w
pomieszczeniu jest wy
szy ni
ustawiony na higrostacie, wentylator
w
cza sie automatycznie ignorujac
dzialania manualne tzn. wentylator nie
mo
e by zatrzymany przy u yciu
wyl
cznika.
Ustawienia:
Wentylatory są fabrycznie ustawione na
60% wilgotności względnej i 2 minuty