22.07.2015
www.еотует.
M3-TR итует для подолоо кучиаия
кадата и поло
Итукия по кплуатаии
Содее.
1. Кткое опе
2. тук по кплут
3. ееке де  е ее оте отоок
4. Мот
1. Каткое опиаие
тует дл подолоо ку – отлое еее дл еол куе
тек. Поолет отлт оое кое леет етодо подолоо
ку.
В коплекте потк опк дл  кдт лоо ее.
тует поолет кут дле детл  утке 9   ол пук.
Вооот кут еколко поло л путко еолоо ее ете.
В коплекте потк - ете п опок л ео дл куе детле оо
ее.
2. Итукия по кплуатаии
тоте опк еоодоо е  поду  еподу т тует.
Втте отеу детл  опк  п поо ол укоток те опку
по оо телке л пот, по еу уоте, до полуе к тоо
еоодо о  дл. По еоодот, делте куе  еколк утк,
 тке елео дл  еколко тпо.
3. Теичекие аактеитики
Мкле пет оте тело, :
поло 4, кдт , путок Ø  
4. Мотаж
кепте тует  ое ете л толе п поо - то. Плое
полоее тует - укотк одт оку оео тол.
Ве: Поодтел отлет  оо по ее ее е педтелоо
уедоле.