2
ÄËß ÏÎËÜÇÎÂÀÒÅËß.....................................3
Ïðåäóïðåæäåíèå............................................3
Èñïîëüçîâàíèå ...........................................3
Ìåðû ïðåäîñòîðîæíîñòè ïðîòèâ
çàìåðçàíèÿ .................................................3
Óòèëèçàöèÿ .................................................3
Çàùèòà îêðóæàþùåé ñðåäû ........................3
Îïèñàíèå ñòèðàëüíîé ìàøèíû.................... 4
Äîçàòîð ìîþùèõ ñðåäñòâ ...........................4
Ïàíåëü óïðàâëåíèÿ .....................................4
Êàê ïðîâåñòè ñòèðêó? ....................................5
Çàãðóçêà áåëüÿ ...........................................5
Äîçèðîâàíèå ìîþùåãî ñðåäñòâà ................5
Âûáîð ïîäõîäÿùåé ïðîãðàììû................... 5
Âûáîð ñêîðîñòè âðàùåíèÿ áàðàáàíà
ïðè îòæèìå..................................................5
Âûáîð íóæíûõ äîïîëíèòåëüíûõ ôóíêöèé.....5
Îïöèÿ «Îòñðî÷êà çàïóñêà» ..........................5
Îïöèÿ «Ïîëîñêàíèå Ïëþñ» .........................5
Îïöèÿ «Áûñòðàÿ ñòèðêà» .............................6
Îïöèÿ «Îñòàíîâêà ñ âîäîé â áàêå» .............6
Çàïóñê ïðîãðàììû ......................................6
Äåéñòâèÿ âî âðåìÿ âûïîëíåíèÿ
ïðîãðàììû .................................................6
Äîáàâëåíèå áåëüÿ .......................................6
Âíåñåíèå èçìåíåíèé â òåêóùóþ
ïðîãðàììó ...................................................6
Îòìåíà ïðîãðàììû .....................................6
Îêîí÷àíèå ïðîãðàììû ................................6
Òàáëèöà ïðîãðàìì ........................................7
Ðåêîìåíäàöèè ïî ñòèðêå .............................8
Ñîðòèðîâêà è ïîäãîòîâêà áåëüÿ ê ñòèðêå.....8
Çàãðóçêà â çàâèñèìîñòè îò òèïà áåëüÿ .......8
Ìîþùèå ñðåäñòâà è äîáàâêè ......................8
Ìåæäóíàðîäíûå ñèìâîëû ïî óõîäó çà
òåêñòèëüíûìè èçäåëèÿìè ........................... 9
×èñòêà è óõîä çà ïðèáîðîì ....................... 10
Î÷èñòêà ìàøèíû îò íàêèïè ....................... 10
Ïîâåðõíîñòü ïðèáîðà ............................... 10
Äîçàòîð ìîþùåãî ñðåäñòâà ..................... 10
Ñëèâíîé ôèëüòð ....................................... 10
Ïðîáëåìû ñ ðàáîòîé ìàøèíû.................... 11
Ïîñëåïðîäàæíîå îáñëóæèâàíèå................. 12
ÄËß ÓÑÒÀÍÎÂÙÈÊÀ .................................... 13
Ïðåäóïðåæäåíèå .........................................13
Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè......................13
Óñòàíîâêà ..................................................... 14
Ðàñïàêîâêà ...............................................14
Ðàñïîëîæåíèå ...........................................14
Ïåðåäâèæåíèå ñòèðàëüíîé ìàøèíû .........14
Âûðàâíèâàíèå ..........................................14
Ïîäà÷à âîäû ..............................................14
Ñëèâ .........................................................15
Ýëåêòðè÷åñêîå ïîäêëþ÷åíèå .....................15
Ñîäåðæàíèå