ɋɈȾȿɊɀȺɇɂȿ
ȼȼȿȾȿɇɂȿ
ȼɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ …………………….……………………………………………………..……. 7
Ʉɧɨɩɤɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ …………………………………………………………………………. 8
ɍɋɌȺɇɈȼɄȺ ɌȿɅȿȼɂɁɈɊȺ
ɉɨɞɤɥɸɱɟɧɢɟ ɚɧɬɟɧɧɵ ………………………………………….…………………………... 10
ɍɫɬɚɧɨɜɤɚ ɛɚɬɚɪɟɣ ɩɭɥɶɬɚ ɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ …….………………………….... 10
ɉɨɞɤɥɸɱɟɧɢɟ ɜɧɟɲɧɟɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ …….……………………………………………… 11
ɈɋɇɈȼɇɕȿ ɎɍɇɄɐɂɂ
ȼɤɥɸɱɟɧɢɟ ɢ ɜɵɤɥɸɱɟɧɢɟ ɩɢɬɚɧɢɹ …..……………………………………………………. 12
Ɉɫɧɨɜɧɨɟ ɦɟɧɸ ……………….…………………………………………………………….. 12
Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɜɨɩɪɨɫɵ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ……….....……………………………………………….. 14
ɋɉȿɐɂȺɅɖɇɕȿ ɎɍɇɄɐɂɂ
ɗɤɪɚɧɧɵɣ ɞɢɫɩɥɟɣ ………………..………………………………………………………… 15
ɉɟɪɟɤɥɸɱɟɧɢɟ TV-AV …………………………………………………………………….... 15
Ɋɟɠɢɦ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹ ……………………………………………………………................... 15
Demo (ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɢɹ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ ɦɟɧɸ)………………………………………………... 15
Sleep (ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ ɜɪɟɦɟɧɢ ɧɚ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɨɟ ɨɬɤɥɸɱɟɧɢɟ)…………………………......... 15
Zoom (ɦɚɫɲɬɚɛɢɪɨɜɚɧɢɟ) …................................................................................................... 16
ɍɫɬɚɧɨɜɤɚ ɛɥɨɤɢɪɨɜɤɢ …........................................................................................................ 16
Ʉɚɥɟɧɞɚɪɶ ................................................................................................................................. 17
ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ............................................................................................................................. 17
Ʉɚɥɶɤɭɥɹɬɨɪ ............................................................................................................................. 18
ɉɪɟɞɩɨɱɬɟɧɢɟ............................................................................................................................ 18
ɍɄȺɁȺɌȿɅɖ ɈȻɇȺɊɍɀȿɇɂə ɂ ɍɋɌɊȺɇȿɇɂə ɇȿɂɋɉɊȺȼɇɈɋɌȿɃ ……… 19
ɌȿɏɇɂɑȿɋɄɂȿ ɏȺɊȺɄɌȿɊɂɋɌɂɄɂ................................................................ 19
ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ:
OSD (ɷɤɪɚɧɧɵɣ ɞɢɫɩɥɟɣ) ɢ ɪɢɫɭɧɨɤ ɜ ɷɬɨɣ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɦɨɝɭɬ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɨɬɥɢɱɚɬɶɫɹ ɨɬ ɪɟɚɥɶɧɨɣ
ɫɢɬɭɚɰɢɢ. Ɂɚ ɨɫɧɨɜɭ ɜɨɡɶɦɢɬɟ ɨɬɨɛɪɚɠɟɧɢɟ ɧɚ ɷɤɪɚɧɟ ɬɟɥɟɜɢɡɨɪɚ.
6