GB
IMPORTANT INFORMATION
Read before use and retain for future reference
DE
WICHTIGE INFORMATION
Bitte vor dem Benutzen des Gerätes
durchlesen und gut aufbewahren
FR
RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS
A lire avant usage et à conserver pour
référence ultérieure
NL
BELANGRIJKE INFORMATIE
Leest u deze informatie voor het gebruik en
bewaar ze voor toekomstige raadpleging
NO
VIKTIG INFORMASJON
Les bruksanvisningen nøye før bruk og
oppbevar den for senere bruk
SE
VIKTIG INFORMATION
Läs anvisningarna före användningen och
spara dem för framtida behov
DK
VIGTIGE OPLYSNINGER
Du bør læse brugsanvisningen før brug og
gemme til senere henvisning
ES
INFORMACIÓN IMPORTANTE
Léase antes de utilizar y consérvela como
referencia en el futuro
PT
INFORMAÇÕES IMPORTANTES
Leia antes de utilizar e guarde para consulta
futura
IT
INFORMAZIONI IMPORTANTI
Leggere prima dell’uso e conservare per
ulteriore consultazione
FI
TÄRKEÄÄ TIETOA
Lue tämä ennen käyttöä ja säilytä myöhempää
tarvetta varten
HU
Jótállást vállalni csak rendeltetésszerűen
használatba vett gépekre tudunk. Kérjük,
hogy a gép használatba vétele elött
gondosan olvassa el a kezelési utasításokat.
SK
Záruka na tento produkt nebude uznaná v
prípade porúch spôsobených nesprávnou
obsluhou alebo používaním výrobku na iný
účel alebo iným spôsobom, ako je uvedené.
Pred začatím práce si prosím dôkladne
prečítajte návod na obsluhu a tento si aj pre
prípad potreby uschovajte
SI
Garancija ne velja ob nepravilni uporabi
proizvoda in/ali ob uporabi za drugi namen
kot je izdelan. Prosimo, da pred uporabo,
preverite pazljivo navodila za obratovanje in
jih shranite za kasnejšo rabo.
PL
Gwarancja traci ważność w przypadku używania
urządzenia do celów innych niż wymienione w
instrukcji obsługi. Prosimy o uważne
przeczytanie instrukcji oraz o stosowanie się do
zaleceń i wskazówek w niej zawartych
CZ
Záruka se nebude vztahovat na závady
způsobené nesprávným používáním, nebo
jestliže bude výrobek použit pro jiné účely
než pro jaké byl vyroben, nebo také jinak
než je uvedeno v návodu k obsluze. Tento
návod si přečtěte, prosím, velmi pozorně a
uchovejte jej pro možné budoucí odkazy
ET500/ET700
GR
ΣΣΗΗΜΜΑΑΝΝΤΤΙΙΚΚΕΕΣΣ ΠΠΛΛΗΗΡΡΟΟΦΦΟΟΡΡΙΙΕΕΣΣ
∆ιαβάστε αυτό το φυλλάδιο πριν από τη χρήση της
συσκευής και φυλάξτε το για µελλοντική αναφορά
TR
ÖNEMLİ BİLGİLER
Kullanmadan önce okuyunuz ve ileride
başvurmak üzere saklayınız.
RU
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Прочитайте перед тем, как включить триммер,
и сохраните для дальнейшего использования.
EE
OLULINE TEAVE
Enne seadme kasutuselevõtmist lugege
kasutusjuhend läbi ning säilitage see tuleviku tarbeks.
LV
SVARŒGA INFORM÷CIJA
Pirms lieto|anas izlasiet un saglab◊jiet
turpm◊k◊m uzziª◊m