Vitek VT-1241GY Инструкция по эксплуатации онлайн [1/2]
ŻELAZKO PAROWE
OPIS
1. Dysza spryskiwacza wody
2. Pokrywa otworu wlewu wody
3. Włączanie /wyłączanie stałego wytwarzania pary
4. Regulator temperatury
5. Przycisk spryskiwacza
6. Przycisk dodatkowego wytwarzania pary
7. Uchwyt żelazka
8. Zabezpieczenie przewody sieciowego
9. Baza
10. Świetlny wskaźnik pracy
11. Przycisk oczyszczania
12. Stopa żelazka
13. Pojemnik do nalewania wody
ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA
Przed użyciem uważnie przeczytać instrukcję, a
także zwrócić uwagę na rysunki.
Przed włączeniem żelazka upewnić się, iż napięcie w
sieci odpowiada napięciu żelazka.
Używać żelazko tylko w celach, przewidzianych
instrukcją.
Używać żelazko tylko na desce do prasowania.
Podczas napełniania pojemnika żelazka wodą zawsze
odłączać je od sieci.
Zachować szczególną ostrożność podczas używania
urządzenia w bezpośrednim pobliżu od dzieci i ludzi z
ograniczonymi możliwościami
Nie zostawiać włączonego żelazka bez nadzoru.
Zawsze odłączać żelazko od sieci, jeśli się je nie
używa.
Aby uniknąć porażenia prądem, nie zanurzać żelazka w
wodzie lub w jakimkolwiek innym płynie.
Unikać kontaktu odkrytych części skóry z gorącymi
powierzchniami żelazka lub wydostającą się parą, aby
uniknąć poparzeń.
Śledzić za tym, aby kabel nie zwisał z brzegów deski
do prasowania, a także nie miał styczności z gorącymi
powierzchniami.
Podczas odłączenia żelazka od sieci elektrycznej
zawsze trzymać za wtyczkę, nigdy nie ciągnąć za
kabel.
• Przed schowaniem żelazka wylać wodę i odczekać, aż
ostygnie.
W celu uniknięcia przeciążenia sieci elektrycznej, nie
włączać jednocześnie kilku urządzeń o dużej mocy
pobieranej.
Nie używać żelazka w przypadku uszkodzenia wtyczki,
kabla, a także w przypadku innych uszkodzeń.
W celu uniknięcia porażenia prądem, nigdy nie roz-
montowywać samodzielnie żelazka, w przypadku wyja-
wienia uszkodzeń zwrócić się do autoryzowanego
serwisu.
PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM
Wyjąć żelazko z opakowania i usunąć ochronę z karto-
nu ze stopy żelazka.
Upewnić się, iż napięcie w sieci odpowiada napięciu
żelazka.
Uwaga:
Przy pierwszym włączeniu element grzewczy żelazka
przepala się, dlatego możliwym jest pojawienie się nie-
wielkiej ilości dymu.
WYBÓR WODY
W celu napełnienia pojemnika używać wodę z kranu.
Jeśli woda z kranu jest twarda, to zaleca się zmieszać
ją z destylowaną wodą w stosunku 1:1, przy bardzo
twardej wodzie, zmieszać ją z destylowaną wodą w
stosunku 1:2 lub używać tylko destylowaną wodę.
Uwaga: Zabrania się nalewać do pojemnika do wody aro-
matyzujących płynów, ocet, roztwór krochmalu, reagenty
do usuwania kamienia, środki chemiczne lub inne płyny.
NAPEŁNIENIE POJEMNIA DO WODY (Rys. 1, 2).
Przed nalaniem wody do żelazka, upewnić się, iż jest ono
odłączone od sieci.
Ustawić regulator stałego wytwarzania pary (3) w mak-
symalnie lewej pozycji.
Otworzyć pokrywkę otworu do wlewania wody (2).
Nalać wodę.
Uwaga:
Nie nalewać wody powyżej oznaczenia „MAX”.
Jeśli w czasie prasowania należy dolać wodę, to należy
odłączyć żelazko i wyjąć wtyczkę z gniazdka.
Po zakończeniu prasowania, obrócić żelazko i zlać
resztki wody (rys. 8).
TEMPERATURA PRASOWANIA
Przed rozpoczęciem użycia przetestować nagrzane żelaz-
ko na kawałku starej tkaniny, aby upewnić się, iż stopa
żelazka i pojemnik do wody są czyste.
Zawsze przed prasowaniem rzeczy sprawdzić zaleca-
ną temperaturę, ukazaną na metce.
Jeśli nie ma metki z zaleceniami odnośnie prasowania,
jednak znają Państwo typ materiału – w celu wyboru
prasowania patrz tablicę.
Oznaczenie Rodzaj tkaniny / temperatura
Syntetyka, nylon, akryl, poliester
(niska temperatura)
••
Jedwab / wełna (średnia tempe-
ratura)
•••
Bawełna / len (wysoka temperatura)
• Tablicę stosuje się tylko do włóknistych materiałów. W
przypadku materiałów innego typu (plisowany, wypu-
kły itd.) lepiej prasować przy niskiej temperaturze.
Najpierw należy posortować rzeczy według tempera-
tury prasowania: wełna do wełny, bawełna do bawełny
itd.
Żelazko nagrzewa się szybciej, niż ostyga. Dlatego
zaleca się rozpoczynać prasowanie z niskiej tempe-
ratury, na przykład z tkanin syntetycznych. Następnie
przechodzić do prasowania przy wyższych temperatu-
rach. Bawełnę i len prasować na końcu.
Jeśli rzecz jest wyprodukowanych z różnych tkanin,
należy ustawić temperaturę prasowania dla tkaniny z
najniższą temperaturą (na przykład jeśli rzecz składa
się z 60% poliestru i 40% bawełny – należy ją praso-
wać przy temperaturze, podchodzącej dla poliestru
«»).
Jeśli nie mogą określić Państwo rodzaju materiału, z
którego jest zrobiona rzecz, znaleźć miejsce na rzeczy,
które jest niewidzialne podczas noszenia i drogą prób
i błędów wybrać temperaturę prasowania (zawsze
zaczynać z najniższej temperatury i stopniowo zwięk-
szać ją, dopóki nie osiągnie się pożądanego rezulta-
tu).
Sztruks i inne materiały, które szybko zaczynają lśnić,
należy prasować tylko w jednym kierunku (w kierunku
włosa) lekko naciskając.
W celu uniknięcia pojawienia się lśniących plam na
syntetycznych i jedwabnych tkaninach, prasować je z
lewej strony.
USTAWIANIE TEMPERATURY PRASOWANIA
Ustawić żelazko na podstawce (12).
Wstawić wtyczkę do gniazdka.
Ustawić regulator temperatury (4) na pożądana tem-
peraturę prasowania «», «••», «•••», w zależności
od rodzaju materiału.
Ustawiona temperatura zostanie osiągnięta, kiedy lampka
kontrolna (10) zgaśnie.
Lampka kontrolna (10) zapali się ponownie, jeśli tempera-
tura będzie niższa, niż ustawiona.
ROZPRYSKIWACZ WODY
Można nawilżać tkaninę, naciskając kilka razy na przy-
cisk rozpryskiwacza (5) (rys. 3). Upewnić się, iż w
pojemniku znajduje się wystarczająca ilość wody.
PRASOWANIE PAROWE
Żelazko ma zawór przeciw kroplowy, który blokuje dopro-
wadzanie wody przy zbyt niskiej temperaturze stopy że-
lazka, co zapobiega wydostawaniu się kropel z otworów
stopy.
Prasowanie parowe jest możliwe tylko przy wysokiej
temperaturze stopy żelazka (Położenia regulatora
temperatury (4): «••» lub «•••»).
Wetknąć wtyczkę sieciową do gniazdka.
Postawić żelazko na bazę (9).
Ustawić regulator temperatury (4) na żądaną tempera-
turę pasowania: «••» lub «•••».
• Upewnić się, że w zbiorniku jest wystarczająca ilość
wody.
Poczekać zanim się włączy wskaźnik świetlny (10), i po-
tem znów się zapali. Ustawić regulator stałego wytwa-
rzania pary (3) w położenie do oporu w prawo – wytwa-
rzanie pary jest włączone (rys.4), wówczas para zacznie
wydostawać się z otworów stopy żelazka (12).
UWAGA!
Jeżeli podczas pracy nie ma stałego wytwarzania pary,
należy sprawdzić prawidłowość ustawienia temperatury
przy pomocy regulatora (4).
DODATKOWE WYTWARZANIE PARY
Funkcja dodatkowego wytwarzania pary jest wygodna
podczas usuwania zagnieceń i może być używana tylko
podczas prasowania w trybie wysokiej temperatury (regu-
lator temperatury (4) w położeniu «•••»).
Ustawić regulator temperatury (4) w położenie «•••».
Przy naciśnięciu przycisku dodatkowego wytwarzania
pary (6) para ze stopy żelazka będzie wydostawać się
bardziej intensywnie (rys.5).
NB
W celu uniknięcia wyciekania wody z otworów parowych
nacisnąć przycisk dodatkowego wytwarzania pary (6) z
odstępem co 4-5 sekund.
PIONOWE ODPAROWYWANIE
Włożyć wtyczkę do gniazdka.
Postawić żelazko na podstawce (9).
Ustawić regulator temperatury (4) w pozycji «•••».
Upewnić się, iż w pojemniku znajduje się wystarczają-
ca ilość wody.
• Odczekać, aż lampka kontrola (10) zgaśnie, a następ-
nie ponownie zapali się.
Trzymać żelazko w pozycji pionowej i nacisnąć przy-
cisk dodatkowego wytwarzania pary (6), para zacznie
się wydostawać z podeszwy żelazka (12) (rys. 6).
Ważna informacja
Nie zaleca się dokonywać pionowego odparowywania
syntetycznych tkanin.
Podczas odparowywania nie dotykać materiału pode-
szwą żelazka, aby on nie stopił się.
Nigdy nie odparowywać odzieży na człowieku, ponie-
waż temperatura pary jest bardzo wysoka. Używać
wieszaków.
PRASOWANIE NA SUCHO
Włożyć wtyczkę do gniazdka.
Postawić żelazko na podstawce (8).
Ustawić regulator stałego wytwarzania pary (3) mak-
symalnie lewej pozycji – wytwarzanie pary włączone.
Ustawić regulator temperatury (4) na pożądaną tem-
peraturę prasowania «•••».
• Odczekać, aż lampka kontrola (10) zgaśnie, a następ-
nie ponownie zapali się, ustawiona temperatura pode-
szwy żelazka zostanie osiągnięta, można rozpocząć
prasowanie.
SYSTEM OCZYSZCZANIA
W celu przedłużenia terminu przydatności do użycia
żelazka, zalecamy regularnie dokonywać oczyszczania
żelazka (raz lub dwa razy w miesiącu w zależności od
twardości wody).
Ustawić regulator stałego wytwarzania pary (3) mak-
symalnie lewej pozycji – wytwarzanie pary włączone.
Napełnić pojemnik wodą do oznaczenia „MAX”.
Postawić żelazko na podstawce (9).
Włożyć wtyczkę do gniazdka.
Ustawić regulator temperatury (4) w pozycji «•••».
Odczekać, aż żelazko nagrzeje się i lampka kontrolna
(10) zgaśnie.
Wyjąć wtyczkę z gniazdka i trzymać żelazko w pozycji
poziomej nad zlewem.
Nacisnąć przycisk oczyszczania (11) (rys. 7).
Wrząca woda i para razem z kamieniem będą wydo-
stawać się z otworów podeszwy żelazka. Zaleca się
lekko potrząsać żelazkiem do przodu i do tyłu w czasie
oczyszczania żelazka.
Po upłynięciu minuty lub kiedy zakończy się woda
w pojemniku odpuścić przycisk oczyszczania (11).
Postawić żelazko na podstawce.
Włożyć wtyczkę do gniazdka, żelazko powinno ponow-
nie nagrzać się.
• Przeprasować żelazkiem kawałek niepotrzebnej tkani-
ny, aby dać możliwość pozostałej wodzie wyparować.
Wyjąć wtyczkę z gniazdka i odczekać, aż stopa żelazka
ostygnie.
Przed schowaniem żelazka upewnić się, iż stopa żelaz-
ka jest sucha.
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
Przed czyszczeniem żelazko upewnić się, iż jest ono
wyłączone od sieci i już ostygło.
Przetrzeć obudowę żelazka lekko wilgotną szmatką,
po czym przetrzeć na sucho.
Osad na podeszwie żelazka może być usunięty tkani-
ną, zmoczoną w roztworze octu o wody.
Po usunięciu osadu wypolerować podeszwę suchą
tkaniną.
Nie używać detergentów do czyszczenia podeszwy i
obudowy żelazka.
Unikać kontaktu podeszwy żelazka z ostrymi metalo-
wymi przedmiotami.
PRZECHOWYWANIE
Obrócić regulator temperatury (4) przeciw ruchom
wskazówek zegara do pozycji „MIN”, ustawić regulator
stałego wytwarzania pary (3) w maksymalnie lewej
pozycji – wytwarzanie pary wyłączone.
Wyjąć wtyczkę z gniazdka.
Wylać resztki wody z pojemnika dla wody (rys. 8).
Postawić żelazko w pozycji pionowej i odczekać, aż
całkowicie ostygnie.
Zawsze przechowywać żelazko w pozycji pionowej.
DANE TECHNICZNE
Napięcie zasilania: 220-240 V ~ 50 Hz
Moc pobierana: 1850-2200 W
Producent zastrzega sobie prawo zmiany charakterystyki
urządzeń bez wcześniejszego zawiadomienia.
Termin przydatności do użytku urządzenia – powyżej
3 lat
Gwarancji
Szczegółowe warunki gwarancji, można otrzymać w
punkcie sprzedaży, w którym nabyliście Państwo dane
urządzenie. W przypadku zgłaszania roszczeń z tytułu
zobowiązań gwarancyjnych, należy okazać rachunek lub
fakturę poświadczające zakup.
Dany wyrób jest zgodny z wymaganiami
odnośnie elektromagnetycznej kompaty-
bilności, przewidzianej dyrektywą 89/336/
EEC Rady Europy oraz przepisem 73/23
EEC o nizkowoltowych urządzeniach.
БУ ҮТІК
СИПАТТАМАСЫ
1. Суды шашырату арнасы
2. Су құятын тесіктің қақпағы
3. Тұрақты бу беруді қосу/өшіру
4. Температураны реттегіш
5. Суды шашырату батырмасы
6. Қосымша беру батырмасы
7. Үтік тұтқасы
8. Желілік сымның қорғанысы
9. Негіз
10. Жұмыстың жарық индикаторы
11. Тазалау батырмасы
12. Үтік табаны
13. Су құюға арналған ыдыс
ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ
Қолданар алдында нұсқаулықпен жете
танысып алыңыз.
Үтікті осы нұсқаулықпен қарастырылған
мақсаттарда ғана қолданыңыз.
Үтікті қосар алдында аспаптың кернеуі
(заттаңбаны қараңыз) электр желісінің
кернеуіне сəйкес келетініне көз жеткізіңіз.
Аспапты электр желісінен өшірген кезде
сымнан тартпаңыз, желілік ашадан ұстап
тұрып, оны розеткадан шығарыңыз.
Электр сымы зақымданған, сонымен қатар
басқа да ақаулықтары бар үтікті қолданбаңыз.
Электр тоғына түсіп қалмау үшін үтікті өз
бетінше бұзып жөндеуге тырыспаңыз.
Үтіктің кез келген ақаулығында рұқсат
берілген сервис орталығына жүгініңіз.
Егер сізге бөлмеден шығу керек болса, онда
міндетті түрде үтікті өшіріңіз, оны желіден
ажыратыңыз да тігінен қойыңыз.
Электр аспаптарды балалар маңында
қолдану кезінде міндетті түрде ересектердің
қадағалуы қажет.
Қосылған үтікті қараусыз қалдырмаңыз.
Тоққа түсіп қалмас үшін үтікті суға не өзге
сұйықтықтарға салмаңыз.
Күйіп қалмас үшін терінің ашық беттерінің
үтіктің ыстық бетімен жанасуына жол
бермеңіз.
Желілік сымның ыстық беттермен жанасуына
жол бермеңіз.
Үтікті сақтау үшін алып қоятын жағдайда,
оның толық суығанын күтіңіз, қалдық суды
төгіп тастаңыз, сосын желілік сымды артқы
қақпақты айналдыра ораңыз да келесі
қолданғанға дейін алып қойыңыз.
Үтікті тазалау алдында оны электр желісінен
ажыратыңыз.
Электр желісіне артық күш түсірмес үшін
тұтыну қуаты жоғары бірнеше аспаптарды
бірлікте қоспаңыз.
Осы нұсқаулықты сақтаңыз.
Үтіктеу
Үтікті қолданар алдында «Қауіпсіздік
шаралары» бөлімімен танысып алыңыз.
Су таңдау:
Бұл үтікте суқұбырының суы пайдаланылуы
мүмкін.
Егер су өте ащы болса, онда тазартылған
немесе минералсыздандырылған суды
пайдаланған жөн.
• Басқа сұйықтықтарды пайдаланбаңыз.
Үтікті сумен толтыру:
Үтіктің желіден ажыратылғанына көз
жеткізіңіз.
Су құю тесігін ашыңыз.
Суды су құю тесігіне құйыңыз.
Температураны таңдау
Сіз үтіктегіңіз келетін киімдерде ұсынылатын
үтіктеу температурасы көрсетілген затбелгісі
бар-жоғын тексеріңіз. Ешқашан ұсынылған
температураны асырмаңыз.
Егер киімде ондай затбелгі болмаса жəне сіз
оның қандай материалдан дайындалғанын
білмесеңіз, онда кестені қолданыңыз.
Үтіктеу алдында киімдерді сұрыптаңыз:
жүн жүнмен, мақта мақтамен жəне т.б.
Алдымен ең төменгі температураны талап
ететін киімді үтіктеңіз, сосын температураны
жоғарылата беріңіз, себебі үтік тез қызады
да жай суиды.
Егер мата аралас талшықтардан тұрса
(мысалы, мақта синтетикамен бірге), онда
синтетикалық талшықтарға арналған
температураны қою қажет.
Үтікті суға толтыру:
Ескерту:
Резервуарды “max” белгісінен жоғары
толтырмаңыз.
• Резервуардағы судан басқа ештеңе
құймаңыз. Егер сіз резервуарды үтіктеу
кезінде тағы бір толтырғыңыз келсе, онда
үтікті желіден ажыратыңыз, тек сосын ғана
су құйыңыз.
Үтіктеп болғаннан кейін үтікті аударыңыз да
қалған суды төгіп тастаңыз.
Температураны белгілеу
желілік сымның ашасын розеткаға тығыңыз
жəне үтікті тігінен қойыңыз;
үтіктің қажетті температурасын реттегішпен
белгілеңіз.
Таңдаған температураға жеткен кезде,
қызу тоқтайды да жарық индикаторы
өшеді. Температураны азайтқан жағдайда
үтік автоматты түрде қосылады да жарық
индикаторы жанады.
Ылғалдандыру
Матаны сумен ылғалдандыру үшін
үтіктеудің кез келген температурасында
шашыратқыштың батырмасына басыңыз.
Қажет болған жағдайда батырмаға бірнеше
рет басыңыз.
Алдын ала ыдысқа су толтыруды
ұмытпаңыз.
БУМЕН ҮТІКТЕУ
Үтікте тамшылауға қарсы клапан бар, үтік
табаны тым суық болған жағдайда ол су беруді
тоқтатады, бұл табан тесіктерінен су ағуға
мүмкіндік бермейді.
Бумен үтіктеу үтік табанының
температурасы тым жоғары болған
жағдайда мүмкін болады (температура
реттегіштің жағдайы (4): «●●» немесе
«●●●»).
Желілік ашаны розеткаға салыңыз.
Үтікті негізге қойыңыз (9).
Температура реттегішті (4) қажетті үтіктеу
температурасына қойыңыз: «●●» немесе
«●●●».
Резервуарда су жеткілікті екеніне көз
жеткізіңіз.
Жарық индикаторының (10) өшкенін, содан
кейін қайта жанғанын күтіңіз. Тұрақты бу
беру реттегішін шеткі оң жақ жағдайға
қойыңыз – бу беру функциясы қосылады
(4-сурет), осыдан кейін бу үтік табанындағы
тесіктерден шыға бастайды (12).
НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!
Егер жұмыс істеу кезінде тұрақты бу берілмесе,
температураның реттегішпен дұрыс
орнатылғанын тексеріңіз (4).
ҚОСЫМША БУ БЕРУ
Қосымша бу беру функциясы қыртыстарды
жазу үшін қажет жəне ол жоғары
температурада үтіктеу режимінде
пайдаланылуы мүмкін (температура реттегіш
(4) жағдайында «●●●» орналасқан).
Температура реттегішті (4) «●●●»
жағдайына қойыңыз.
Қосымша бу беру батырмасын (6) басқан
жағдайда бу үтік табанынан қарқынды
түрде шығады (5-сурет).
Ескерту
Бу тесіктерінен судың шығуына жол бермеу
үшін қосымша бу беру батырмасын (6) 4-5
секундтан кейін басыңыз.
БУСЫЗ ҮТІКТЕУ
Желілік сымның ашасын розеткаға
тығыңыз.
Будың тұрақты берілуін өшіріңіз.
Реттегішпен қажетті үтіктеу температурасын
қойыңыз.
Жарық индикаторы өшкен кезде үтіктеуді
бастауға болады.
Өздігінен тазалау (автоматтандырылған
тазалау жүйесі)
- Бұл рəсімді тең аралықтарда жүргізу
ұсынылады (айына бір не екі рет, қолданылып
жатқан судың ащылығына байланысты)
- Суды “max” белгісіне дейін құйыңыз
- Үтікті тігінен қойыңыз
- Желілік сымның ашасын розеткаға тығыңыз
- Температура реттегішті “max” жағдайына
қойыңыз
- Жарық индикаторының өшуін күтіңіз
- Үтікті өшіріңіз жəне оны раковина үстінде
көлденең ұстаңыз.
- Бу беру сөндіргшін шеткі оң жақ жағдайға
ауыстырыңыз жəне оны бір минуттай ұстап
тұрыңыз
- Үтіктің табанынан бу мен қайнаған су
қарқынды түрде шағатын болады, ал
олармен бірге үтіктің булану камерасында
қалыптасқан қақ та шығады. Тазалау кезінде
үтікті аздап сілкуге жəне бір жақтан екінші
жаққа шайқауға болады
- Бір минуттан кейін немесе резервуарда су
толық біткенде сөндіргішті босатыңыз
- Үтікті тігінен қойыңыз
- Желілік сымның ашасын розеткаға қайта
тығыңыз да үтікті қыздырыңыз
- Үтіктен су толық шығу үшін оны бір мата
үстінен жүргізіп шығыңыз
- Желілік ашаны розеткадан ажыратыңыз,
үтіктің толық суығанын күтіңіз
- Үтікті сақтауға алып қоюдың алдында үтіктің
толық кепкеніне көз жеткізіңіз.
ТАЗАЛАУ
Тазалау алдында үтікті желіден ажыратыңыз
жəне оның суығанын күтіңіз. Үтіктің бетін сұйық
жуу құралын қолдана отырып, дымқыл матамен
сүртіп алыңыз (абразивті тазалау құралдарын
пайдаланбаңыз). Корпустың жəне үтік
табанының өткір металл заттармен жанасуына
жол бермеңіз.
САҚТАУ
Температура реттегішті “min” белгісіне
қойыңыз. Желілік сымның ашасын розеткадан
шығарыңыз. Үтікті тігінен қойыңыз жəне оның
толық суығанын күтіңіз. Желілік сымды үтіктің
артқы қақпағын айналдыра орауға болады.
Үтікті тік қалыпта сақтаңыз.
ТЕХНИКАЛЫҚ МІНЕЗДЕМЕЛЕР
Қорек: 220-240 В ~ 50 Гц
Максималды қуаты: 1850-2200 Вт
Өндіруші алдын ала хабарламастан
аспаптың сипаттамаларын өзгертуге
құқылы.
Аспаптың қызмет мерзімі 3 жылдан кем
емес
Гарантиялық мiндеттiлiгi
Гарантиялық жағдайдағы қаралып жатқан
бөлшектер дилерден тек сатып алынған адамға
ғана берiледi. Осы гарантиялық мiндеттiлiгiндегi
шағымдалған жағдайда төлеген чек немесе
квитанциясын көрсетуi қажет.
Бұл тауар ЕМС – жағдайларға
сəйкес келедi негiзгi
Мiндеттемелер 89/336/EEC
Дерективаның ережелерiне
енгiзiлген Төменгi Ережелердiң
Реттелуi (73/23 EEC)
ПАРОВОЙ УТЮГ
ОПИСАНИЕ
1. Сопло разбрызгивателя воды
2. Крышка заливочного отверстия
3. Включение/выключение постоянной подачи пара
4. Регулятор температуры
5. Кнопка разбрызгивателя воды
6. Кнопка дополнительной подачи пара
7. Ручка утюга
8. Защита сетевого шнура
9. Основание
10. Световой индикатор работы
11. Кнопка очистки
12. Подошва утюга
13. Емкость для заливки воды
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
Перед эксплуатацией внимательно прочитайте
инструкцию, а также обратите внимание на ил-
люстрации.
Перед включением утюга убедитесь, что напряже-
ние в сети соответствует рабочему напряжению
утюга.
Используйте утюг только в целях, предусмотрен-
ных инструкцией.
Пользуйтесь утюгом только на гладильной доске.
При наполнении резервуара утюга водой всегда
отключайте его от сети.
Будьте особенно внимательны при использовании
прибора в непосредственной близости от детей и
людей с ограниченными возможностями.
Не оставляйте включенный утюг без присмотра.
Всегда отключайте утюг от сети, если не пользуе-
тесь им.
Чтобы избежать поражения электрическим током,
не погружайте утюг в воду или в любую другую жид-
кость.
Избегайте контакта открытых участков кожи с горя-
чими поверхностями утюга или выходящим паром,
чтобы избежать получения ожогов.
Следите, чтобы сетевой шнур не свешивался с края
гладильной доски, а также не касался горячих по-
верхностей.
При отключении утюга от электрической сети всег-
да держитесь за сетевую вилку, никогда не тяните
за сетевой шнур.
Перед тем как убрать утюг, слейте остатки воды и
дайте ему полностью остыть.
Во избежание перегрузки электрической сети не
включайте одновременно несколько приборов с
большой потребляемой мощностью.
Не используйте утюг с поврежденной сетевой вил-
кой, сетевым шнуром, а также с любыми другими
неисправностями.
Во избежание поражения электрическим током
никогда не разбирайте утюг самостоятельно, при
обнаружении неисправности обращайтесь в авто-
ризованный сервисный центр.
ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
• Извлеките утюг из упаковки и удалите картонную
защиту с подошвы утюга.
Убедитесь, что напряжение в сети соответствует
рабочему напряжению утюга.
Примечание
При первом включении нагревательный элемент утю-
га обгорает, поэтому возможно появление небольшо-
го количества дыма - это нормальное явление.
ВЫБОР ВОДЫ
Для наполнения резервуара используйте водопро-
водную воду. Если водопроводная вода жесткая, то
рекомендуется смешивать ее с дистиллированной
водой в соотношении 1:1, при очень жесткой воде
смешивайте ее с дистиллированной водой в соот-
ношении 1:2 или используйте только дистиллиро-
ванную воду.
Примечание
Запрещается заливать в резервуар для воды арома-
тизирующие жидкости, уксус, раствор крахмала, ре-
агенты для удаления накипи, химические вещества и
т.д.
НАПОЛНЕНИЕ РЕЗЕРВУАРА ДЛЯ ВОДЫ (рис. 1, 2)
Прежде чем залить воду в утюг, убедитесь, что он от-
ключен от сети.
Установите регулятор постоянной подачи пара (3) в
крайнее левое положение - подача пара выключе-
на.
Откройте крышку заливочного отверстия (2).
• Залейте воду.
Примечание
Не наливайте воду выше отметки MAX.
Если во время глажения необходимо долить воду,
то отключите утюг и выньте сетевую вилку из ро-
зетки.
После того как вы закончите гладить, переверните
утюг и слейте остатки воды (рис.8).
ТЕМПЕРАТУРА ГЛАЖЕНЬЯ
Перед началом эксплуатации протестируйте нагретый
утюг на кусочке старой ткани, чтобы убедиться в том,
что подошва утюга и резервуар для воды чистые.
Всегда перед глаженьем вещей смотрите на ярлык
изделия, где указана рекомендуемая температура.
Если ярлык с указаниями по глаженью отсутствует,
но вы знаете тип материала, то для выбора темпе-
ратуры глаженья смотрите таблицу.
Обозначения Тип ткани/температура
синтетика, нейлон, акрил, поли-
эстер (низкая температура)
••
шелк/шерсть
(средняя температура)
•••
хлопок/лен
(высокая температура)
Таблица применима только для волокнистых мате-
риалов. Если материал другого типа (гофрирован-
ный, рельефный и т.д.), то лучше всего его гладить
при низкой температуре.
Сначала отсортируйте вещи по температуре глаже-
нья: шерсть - к шерсти, хлопок - к хлопку и т.д.
Утюг нагревается быстрее, чем остывает. Поэто-
му рекомендуется сначала гладить вещи, которые
требуют низкой температуры (например, синтети-
ческие ткани). После чего переходите на глаженье
при более высоких температурах. Хлопок и лён
гладьте в последнюю очередь.
Если вещь изготовлена из смесовых тканей, то
необходимо установить температуру глаженья для
ткани с самой низкой температурой (например,
если вещь состоит на 60% из полиэстера и на 40%
из хлопка, то её следует гладить при температуре,
подходящей для полиэстера «»).
• Если вы не можете определить ткань, из которой
сделана вещь, найдите на ней место, которое не
заметно при носке, и опытным путём выберите
температуру глаженья (всегда начинайте с самой
низкой температуры и постепенно повышайте её,
пока не добьётесь желаемого результата.)
• Вельветовые и другие ткани, которые быстро на-
чинают лосниться, следует гладить строго в одном
направлении (в направлении ворса) с небольшим
нажимом.
Чтобы избежать появления лоснящихся пятен на
синтетических и шелковых тканях, гладьте их с из-
наночной стороны.
УСТАНОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ ГЛАЖЕНЬЯ
Поставьте утюг на основание (9).
Вставьте сетевую вилку в розетку.
• Установите регулятор температуры (4) на требуе-
мую температуру глаженья: «», «••» или «•••» (в за-
висимости от типа ткани).
Установленная температура будет достигнута, когда
световой индикатор (10) погаснет. Индикатор (10) за-
горится снова, если температура опустится ниже, чем
была установлена.
РАЗБРЫЗГИВАТЕЛЬ ВОДЫ
Вы можете увлажнить ткань, нажав несколько раз
на кнопку разбрызгивателя (5) (рис.3).
Убедитесь, что в резервуаре достаточно воды.
ПАРОВОЕ ГЛАЖЕНЬЕ
Утюг имеет противокапельный клапан, который за-
крывает подачу воды, при слишком низкой темпера-
туре подошвы утюга, это предотвращает появление
капель из отверстий подошвы.
Паровое глаженье возможно только при высокой
температуре подошвы утюга (положения регулято-
ра температуры (4): «••» или «•••»).
Вставьте сетевую вилку в розетку.
Поставьте утюг на основание (9).
• Установите регулятор температуры (4) на требуе-
мую температуру глаженья: «••» или «•••».
Убедитесь, что в резервуаре достаточно воды.
Подождите, пока выключится световой индикатор
(10), а затем снова загорится. Установите регуля-
тор постоянной подачи пара (3) в крайнее правое
положение - подача пара включена (рис.4), после
этого пар начнет выходить из отверстий подошвы
утюга (12).
ВНИМАНИЕ!
Если во время работы не происходит постоянной по-
дача пара, проверьте правильность установки темпе-
ратуры регулятором (4).
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПОДАЧА ПАРА
Функция дополнительной подачи пара полезна при
разглаживании складок и может быть использована
только при высокотемпературном режиме глаженья
(регулятор температуры (4) в положении «•••»).
Установите регулятор температуры (4) в положе-
ние «•••».
• При нажатии кнопки дополнительной подачи пара
(6) пар из подошвы утюга будет выходить более ин-
тенсивно (рис.5).
Примечание
Во избежание вытекания воды из паровых отверстий
нажимайте кнопку дополнительной подачи пара (6) с
интервалом в 4-5 секунд.
ВЕРТИКАЛЬНОЕ ОТПАРИВАНИЕ
Вставьте сетевую вилку в розетку.
Поставьте утюг на основание (9).
Установите регулятор температуры (4) в положе-
ние «•••».
Убедитесь, что в резервуаре достаточно воды.
Подождите, пока выключится световой индикатор
(10), а затем снова загорится.
Держите утюг вертикально и нажимайте кнопку до-
полнительной подачи пара (6), пар будет выходить
из подошвы утюга (12) (рис. 6).
Важная информация
• Не рекомендуется выполнять вертикальное отпа-
ривание синтетических тканей.
При отпаривании не прикасайтесь подошвой утюга
к материалу, чтобы избежать его оплавления.
Никогда не отпаривайте одежду, одетую на чело-
века, т.к. температура пара высокая - могут быть
ожоги, пользуйтесь плечиками или вешалкой.
СУХОЕ ГЛАЖЕНЬЕ
Вставьте сетевую вилку в розетку.
Поставьте утюг на основание (9).
Установите регулятор постоянной подачи пара (3) в
крайнее левое положение - подача пара выключе-
на.
• Установите регулятор температуры (4) на требуе-
мую температуру глаженья: «», «••» или «•••».
Подождите, пока выключится световой индикатор
(10), а затем снова загорится - заданная темпера-
тура подошвы утюга достигнута, можно начинать
процесс глаженья.
СИСТЕМА ОЧИСТКИ
Для увеличения срока службы утюга рекомендуется
регулярно выполнять его очистку (раз или два раза в
месяц - в зависимости от жесткости воды).
Установите регулятор постоянной подачи пара (3) в
крайнее левое положение - подача пара выключе-
на.
Наполните резервуар водой до отметки MAX.
Поставьте утюг на основание (9).
Вставьте сетевую вилку в розетку.
Установите регулятор температуры (4) в положе-
ние «•••».
• Дайте утюгу нагреться, дождитесь пока световой
индикатор (10) погаснет.
Выньте сетевую вилку из розетки и держите утюг
горизонтально над раковиной.
Нажмите кнопку очистки (11) (рис.7).
• Кипящая вода и пар вместе с накипью будут вы-
брасываться из отверстий подошвы утюга. Реко-
мендуется слегка покачивать утюг вперед-назад во
время его очистки.
Отпустите кнопку очистки (11) через минуту или
когда в резервуаре закончится вода. Поставьте
утюг на основание.
Вставьте сетевую вилку в розетку и дайте утюгу
снова нагреться.
Прогладьте утюгом кусочек ненужной ткани, чтобы
испарилась оставшаяся вода.
Выньте сетевую вилку из розетки и подождите,
пока подошва утюга полностью остынет.
• Прежде чем убрать утюг на хранение, убедитесь,
что подошва утюга совершенно сухая.
УХОД И ЧИСТКА
Прежде чем чистить утюг, убедитесь, что он отклю-
чен от сети и уже остыл.
• Протирайте корпус утюга слегка влажной тканью,
после этого протрите его насухо.
Отложения на подошве утюга могут быть удалены
тканью, смоченной в уксусно-водном растворе.
• После удаления отложений отполируйте поверх-
ность подошвы сухой тканью.
• Не используйте абразивные вещества для чистки
подошвы и корпуса утюга.
Избегайте контакта подошвы утюга с острыми ме-
таллическими предметами.
ХРАНЕНИЕ
• Поверните регулятор температуры (4) против ча-
совой стрелки до положения MIN, установите регу-
лятор постоянной подачи пара (3) в крайнее левое
положение - подача пара выключена.
Выньте сетевую вилку из розетки.
Вылейте оставшуюся воду из резервуара для воды
(рис. 8).
Поставьте утюг вертикально и дайте ему полностью
остыть.
Храните утюг в вертикальном положении.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Напряжение питания: 220-240 В ~ 50 Гц
Потребляемая мощность: 1850-2200 Вт
Производитель оставляет за собой право изменять
характеристики приборов без предварительного уве-
домления
Срок службы прибора не менее 3-х лет
Данное изделие соответствует всем тре-
буемым европейским и российским стан-
дартам безопасности и гигиены.
Производитель: АН-ДЕР ПРОДАКТС ГмбХ, Австрия
Нойбаугюртель 38/7А, 1070 Вена, Австрия
DAMPFBÜGELEISEN
BESCHREIBUNG
1. Wassersprühdüse
2. Deckel der Füllöffnung
3. An-/Ausschalten für permanente Dampfabgabe
4. Temperatur-Regler
5. Wassersprühdüsen-Taste
6. Taste für die zusätzliche Dampfzuführung
7. Bügeleisengriff
8. Netzkabel-Schutz
9. Basis
10. Kontrolleuchte
11. Reinigungstaste
12. Bügeleisensohle
13. Messbecher
VORSICHTSMASSNAHMEN
Vor der Benutzung lesen Sie bitte vorliegende
Bedienungsanleitung gewissenhaft durch und achten Sie
dabei auf die Bilder.
Vor dem Einschalten des Bügeleisens vergewissern Sie
sich, dass die Netzspannung der Betriebsspannung des
Bügeleisens entspricht.
Gebrauchen Sie das Bügeleisen nur gemäss dessen in der
Bedienungsanleitung angegebenen Anwendungszweck.
Benutzen Sie das Bügeleisen nur auf der Bügeltischplatte.
Beim Füllen des Wasserbehälters schalten Sie das
Bügeleisen immer vom Netz ab.
Seien Sie besonders aufmerksam bei der Benutzung
des Geräts in der Nähe von Kindern und behinderten
Personen.
Lassen Sie das eingeschaltete Bügeleisen nicht ausser
Sicht.
Schalten Sie das Bügeleisen immer aus dem Netz aus,
wenn Sie es nicht benutzen.
Um den Stromschlag zu vermeiden, tauchen Sie das
Bügeleisen ins Wasser oder eine andere Flüssigkeit nicht
ein.
Vermeiden Sie Kontakt offener Haut mit heissen
Oberflächen des Bügeleisens oder dem herausgehenden
Dampf, um Verbrennungen zu vermeiden.
Sehen Sie zu, dass die Netzschnur vom Rand der
Bügeltischplatte nicht herabhängt und heisse Oberflächen
nicht anrührt.
Beim Abschalten des Bügeleisens vom Netz halten Sie den
Stecker immer fest, ziehen Sie die Netzschnur nicht.
Bevor Sie das Bügeleisen verwahren, giessen Sie restliches
Wasser ab und lassen Sie das Bügeleisen sich abkühlen.
Um die Überlastung des Netzes zu vermeiden, schalten Sie
mehrere Haushaltsgeräte von Hochleistung nicht gleichzei-
tig ein.
Benutzen Sie nicht das Bügeleisen mit kaputtem Stecker,
kaputter Netzschnur sowie mit anderen Störungen.
Um den Stromschag zu vermeiden, bauen Sie das
Bügeleisen nie selbstständig auseinander, bei Befund von
Störungen wenden Sie sich an das autorisierte Service-
Center.
VOR DER ERSTEN BENUTZUNG
Nehmen Sie das Bügeleisen aus der Verpackung
heraus und entfernen Sie den Pappeschutz von der
Bügeleisensohle.
Vergewissern Sie sich, dass die Netzspannung der
Betriebsspannung des Bügeleisens entspricht.
Anmerkung:
Beim ersten Einschalten brennt das Heizelement des
Bügeleisens ab, dadurch kann eine kleine Menge Dampf
herausgehen.
WAHL DES WASSERS
Für die Füllung des Wasserbehälters benutzen Sie das
Leitungswasser. Wenn das Leitungswasser zu hart ist, emp-
fiehlt es sich, es mit destilliertem Wasser im 1:1 Verhältnis,
bei zu hartem Leitnugswasser vermischen Sie es mit destil-
liertem Wasser im 1:2 Verhältnis oder benutzen Sie nur
destilliertes Wasser.
Anmerkung:
Es ist verboten, den Wasserbehälter mit aromatisierten
Flüssigkeiten, Essig, Stärkelösung, Reagenten für die
Entfernung des Ansatzes, chemischen Stoffen oder anderen
Flüssigkeiten zu füllen.
FÜLLEN DES WASSERBEHÄLTERS (Bild 1, 2)
Bevor Sie das Wasser in das Bügeleisen füllen, vergewissern
Sie sich, dass es vom Netz abgeschaltet ist.
Stellen Sie den Regulator des ständigen Dampfauslasses
(3) in die linke Position – der Dampfauslass ist ausgescha-
tet.
Machen Sie den Deckel der Füllöffnung (2) auf.
Füllen Sie das Wasser.
Anmerkung:
Füllen Sie das Wasser nicht über den Strich «MAX».
Wenn Sie beim Bügeln das Wasser nachzufüllen haben,
schalten Sie das Bügeleisen aus und nehmen Sie den
Stecker aus der Steckdose heraus.
Nachdem Sie mit dem Bügeln fertig sind, drehen Sie das
Bügeleisen um und giessen Sie restliches Wasser ab
(Bild 8).
BÜGELTEMPERATUR
Vor dem Betrieb testen Sie das angeheizte Bügeleisen am
Stück eines alten Stoffs, um sich zu vergewissern, dass die
Bügeleisensohle und der Wasserbehälter sauber sind.
Vor dem Bügeln der Kleidung überprüfen Sie immer die
empfohlene Bügeltemperatur, die auf dem Etikett der
Kleidung angegeben ist.
Wenn das Etikett mit Anweisungen zum Bügeln fehlt, aber
Sie wissen den Stofftyp, so benutzen Sie für die Wahl der
Bügeltemperatur folgende Tabelle.
Bezeichnungen Stofftyp / Temperatur
Synthetik, Nylon, Akryl, Polyester
(niedrige Temperatur)
••
Seide / Wolle (mittlere Temperatur)
•••
Baumwolle / Lein (hohe Temperatur)
Die Tabelle ist nur für Faserstoffe anwendbar. Wenn es um
einen anderen Stoff geht (geriffelt, mit Relief u.s.w.), ist es
besser, ihn bei niedriger Temperatur zu bügeln.
Bitte sortieren Sie die Kleidung nach derer Bügeltemperatur:
Wolle zusammen mit Wolle, Baumwolle zusamen mit
Baumolle u.s.w.
Das Bügeleisen erwärmt sich schneller, als es sich
abkühlt. Es wird also empfohlen, das Bügeln mit nied-
riger Temperatur zu beginnen, z.B. mit synthetischen
Stoffen. Danach übergehen Sie zum Bügeln mit höheren
Temperaturen. Baumwolle und Lein bügeln Sie zuletzt.
Wenn das Kleidungsstück aus gemischtem Stoff gefertigt
ist, ist die Temperatur für Stoffe mit niedrigster Temperatur
einzugeben (z.B. wenn das Kleidungsstück zu 60% aus
Polyester und zu 40% aus Baumwolle besteht, ist es mit der
Temperatur «» zu bügeln, die für Polyester passt).
Wenn Sie den Stofftyp nicht feststellen können, fin-
den Sie am Kleidungsstück ein Stück Stoff, das beim
Tragen nicht auffällt und wählen Sie erfahrungsgemäss
die Bügeltemperatur (beginnen sie immer mit niedrig-
ster Temperatir und erhöhen Sie sie langsam, bevor Sie
gewünschtes Resultat nicht erreicht haben.)
Kord- und andere Stoffe, die schnell zu glänzen beginnen,
sind in einer Richtung (in Richtung des Strichs) mit kleinem
Andruck zu bügeln.
Um Glanzflecke an synthetischen und Seidestoffen zu ver-
meiden, bügeln Sie diese von links.
EINGABE DER BÜGELTEMPERATUR
Stellen Sie das Bügeleisen auf das Gestell (9).
Stecken Sie den Stecker in die Steckdose herein.
Stellen Sie den Temperaturregler (4) auf die richtige
Bügeltemperatur «», «••» oder «•••», je nach Stofftyp.
Die eingegebene Temperatur wurd erreicht, wenn der
Lichtindikator (10) erlischt. Der Indikator (10) leuchtet wieder
auf, wenn die Temperatur niedriger als die eingegebene wird.
WASSERSPRITZER
Sie können den Stoff anfeuchten, indem Sie ein paar Mal
auf den Knopf des Wasserspritzers drücken (5) (Bild 3).
Vergewissern Sie sich, dass es im Wasserbehälter genug
Wasser gibt.
DAMPFBÜGELN
Das Bügeleisen ist mit einem Gegentropfventil versehen,
der die Wasserzuführung bei zu niedrigen Temperaturen der
Bügeleisensohle stoppt, was den Tropfenaustritt aus den
Öffnungen auf der Sohle verhindert.
Dampfbügeln ist nur bei hoher Temperatur der Bügeleisen-
sohle möglich (Temperatur-Regler (4) befi ndet sich auf:
«••» oder «•••»).
Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose ein.
Setzen Sie das Bügeleisen auf die Basis (9).
Stellen Sie den Temperatur-Regler (4) auf die gewünschte
Temperatur zum Bügel ein: «••» oder «•••».
Überprüfen Sie, ob sich genug Wasser im Wasserbehälter
befi ndet.
Warten Sie, bis sich die Kontrolleuchte (10) abschaltet
und dann wieder anschaltet. Stellen Sie den Regler der
permanenten Wasserabgabe (3) in die äußerste rechte
Stellung ein – Dampfzuführung ist angeschaltet (Abb. 4),
danach beginnt die Dampfabgabe aus den Öffnungen auf
der Bügeleisensohle (12).
ACHTUNG!
Wenn während des Betriebs keine Dampfabgabe vorkommt,
überprüfen Sie die Richtigkeit der Temperatureinstellung mit
Hilfe des Reglers (4).
ZUSÄTZLICHE WASSERZUFÜHRUNG
Funktion der zusätzlichen Wasserzuführung ist beim Ausbü-
geln von Falten erforderlich und kann nur beim Bügeln mit
hohen Temperaturen verwendet werden (Temperatur-Regler
(4) auf «•••» einstellen).
Setzen Sie den Temperatur-Regler (4) auf «•••» ein.
Beim Drücken auf die Taste für die zusätzliche Dampfzu-
führung (6) tritt der Dampf aus der Bügeleisensohle viel
intensiver aus. (Abb. 5).
Bemerkung:
Um Wasserausfl uss aus den Dampföffnungen zu vermeiden,
drücken Sie die Taste für die zusätzliche Dampfabgabe (6) mit
dem Zeitabstand in 4-5 Sekunden.
VERTIKALES ABDAMPFEN
Stecken Sie den Stecker in die Steckdose herein.
Stellen Sie den Bügeleisen auf des Gestell (9).
Stellen Sie den Temperaturregler (4) auf die Position
«•••
».
Vergewissern Sie sich, dass es im Wasserbehälter genug
Wasser gibt.
Warten Sie ab, bis der Lichtindikator (10) erlischt und dann
wieder aufleuchtet.
Halten Sie das Bügeleisen senkrecht und drücken Sie den
Knopf des zusätzlichen Dampfauslasses (6), der Dampf
wird aus den Öffnungen der Bügeleisensohle herausgehen
(12) (Bild 6).
Wichtige Information:
Es empfiehlt sich nicht, vertikales Abdampfen sythetischer
Stoffe zu machen.
Beim Abdampfen rühren Sie den Stoff mit der
Bügeleisensohle nicht an, um dessen Verschmelzung zu
vermeiden.
Dampfen sie nie die am Menschen angezogene Kleidung
ab, weil die Dampftemperatur zu hoch ist, benutzen Sie
dafür eine Kleiderbügel oder einen Kleiderrechen.
TROCKENES BÜGELN
Stecken Sie den Stecker in die Steckdose herein.
Stellen Sie das Bügeleisen auf das Gestell (9).
Stellen Sie den Regulator des ständigen Dampfauslasses
(3) in die linke Position – der Dampfauslass ist ausgeschal-
tet.
Stellen Sie den Temperaturregler (4) auf die richtige
Bügeltemperatur «», «••» oder «•••».
Warten Sie ab, bis der Lichtindikator (11) erlischt und
dann wieder aufleuchtet, die eingegebene Temperatur der
Bügeleisensohle ist erreicht, man kann das Bügeln begin-
nen.
REINIGUNGSSYSTEM
Um die Lebensdauer des Bügeleisens zu prolongieren, emp-
fiehlt es sich, regelmässig die Reinigung des Bügeleisens
durchzuführen (einmal oder zweimal im Monat, je nach
Wasserhärte).
Stellen Sie den Regulator des ständigen Dampfauslasses
(3) in die linke Position ein – der Dampfauslass ist ausge-
schaltet.
Füllen sie den Wasserbehäter bis zum Strich «MAX».
Stellen Sie das Bügeleisen auf das Gestell (9).
Stecken Sie den Stecker in die Steckdose herein.
Stellen Sie den Temperaturregler (4) in die Position «•••».
Lassen Sie das Bügeleisen sich erwärmen, warten Sie ab,
bis der Lichtindikator (10) erlischt.
Nehmen Sie den Stecker aus der Steckdose heraus und hal-
ten Sie das Bügeleisen senkrecht über dem Spülbecken.
Drücken Sie den Knopf der Reinigung (11) (Bild 7).
Das Kochwasser und der Dampf zusammen mit dem
Ansatz werden aus der Bügeleisensohle herausgeworfen.
Es empfiehlt sich, das Bügeleisen bei der Reinigung des
Bügeleisens hin und her zu bewegen.
Lassen Sie den Knopf der Reinigung (11) nach einer Minute
oder wenn das Wasser im Wasserbehälter aus ist los.
Stellen Sie das Bügeleisen auf das Gestell.
Stecken Sie den Stecker wieder in die Steckdose herein
und lassen Sie das Bügeleisen sich erwärmen.
Bügeln Sie ein Stück Teststoff, damit restliches Wasser
verdampft.
Nehmen sie den Stecker aus der Steckdose heraus und
warten Sie ab, bis sich die Bügeleisensohle völlig abkühlt.
Bevor Sie das Bügeleisen verwahren, vergewissern Sie
sich, dass die Bügeleisensohle vollkommen trocken ist.
WARTUNG UND REINIGUNG
Bevor Sie das Bügeleisen reinigen, vergewissern Sie sich,
dass es vom Netz abgeschaltet ist und sich abgekühlt hat.
Wischen Sie das Gehäuse des Bügeleisens mit etwas
feuchtem Stoff, danach wischen Sie es trocken.
Der Ansatz auf der Bügeleisensohle kann mit einem in der
Essig-Wasser Lösung angefeuchteten Stück Stoff entfernt
werden.
Nach der Entfernung des Ansatzes polieren Sie die
Oberfläche der Sohle mit einem trockenen Stoff.
Verwenden Sie keine abreibenden Mittel für die Reinigung
der Sohle und des Gehäuses des Bügeleisens.
Vermeiden Sie Kontakt der Bügeleisensohle mit scharfen
metallischen Gegenständen.
VERWAHREN
Drehen Sie den Temperaturregler (4) im
Gegenuhrzeigersinn bis zu der Position «MIN», stellen Sie
den Regulator des ständigen Dampfauslasses(3) in die
linke Position – der Dampauslass ist ausgeschaltet.
Nehmen Sie den Stecker aus der Stekdose heraus.
Giessen Sie im Wasserbehälter übrig gebliebenes Wasser
ab (Bild 8).
Stellen Sie das Bügeleisen senkrecht und lassen Sie es sich
genug abkühlen.
Verwahren Sie das Bügeleisen in vertikaler Position.
TECHNISCHE CHARAKTERISTIKEN
Speisespannung: 220-240 V ~ 50 Hz
Leistung: 1850-2200 W
Der Produzent behält sich das Recht vor, die Charakteristiken
der Geräte ohne Vorankündigung zu ändern.
Benutzungsdauer der Teekanne nicht weniger als 3
Jahre
Gewährleistung
Ausführliche Bedingungen der Gewährleistung kann man beim
Dealer, der diese Geräte verkauft hat, bekommen. Bei belie-
biger Anspruchserhebung soll man während der Laufzeit der
vorliegenden Gewährleistung den Check oder die Quittung
über den Ankauf vorzulegen.
Das vorliegende Produkt entspricht den
Forderungen der elektromagnetischen
Verträglichkeit, die in 89/336/EWG -Richtlinie
des Rates und den Vorschriften 73/23/EWG
über die Niederspannungsgeräte vorgesehen
sind.
STEAM IRON
DESCRIPTION
1. Water spray nozzle
2. Filler cap
3. Continuous steam supply ON/OFF
4. Temperature control
5. Water spray button
6. Extra steam supply button
7. Iron handle
8. Power cord protection
9. Base
10. Operation light indicator
11. Self-cleaning button
12. Iron soleplate
13. Measuring cup
IMPORTANT SAFETY MEASURES
Read these instructions carefully before using the
device and also pay attention to the illustrations.
Before connecting the iron to electrical power, make
sure that the voltage of your electrical system matches
the operating voltage of the iron.
Use the iron for the purposes outlined in these instruc-
tions only.
Use the iron on an ironing board only.
Always disconnect the iron from electrical power when
filling the tank with water.
Be especially careful when using the device around
children and disabled persons.
Do not leave the iron unattended while in use.
Always disconnect the iron from electrical power when
not in use.
In order to prevent electrical shock, do not submerse
the iron in water or any other liquid.
Avoid contacting any open areas of skin with the hot
surfaces of the iron or the released steam in order to
prevent burns.
Make sure that the power cord does not hang over the
edge of the ironing board and that it does not come
into contact with any hot surfaces.
Always grip the power plug in order to disconnect the
iron from electrical power; never pull on the power
cord.
Pour all the water out of the iron and allow to cool
completely before storing.
In order to avoid overloading the electrical circuit, do
not simultaneously operate several devices with high
power ratings.
Do not use the iron if the power plug, power cord, or
any other part is damaged or malfunctioning.
In order to prevent electrical shock, do not attempt
to take apart the iron yourself. Contact an authorized
service center for repairs if the iron is malfunctioning.
BEFORE USING FOR THE FIRST TIME
• Remove the iron from its packaging and remove the
protective cardboard from the sole.
• Make sure that the voltage of your electrical system
matches the operating voltage of the iron.
Note:
The iron's heating element will be “burnt-in” upon first
use, so it's possible that there may be a small amount
of smoke.
CHOOSING THE RIGHT WATER
Use tap water to fill the water tank. If the tap water is
hard, then it is recommended you mix it with distilled
water at a rate of 1:1. If the water is very hard, mix it
with distilled water at a rate of 1:2 or use pure distilled
water.
Note:
Do not pour aromatic liquids, vinegar, starch solutions,
descaling reagents, chemical substances or other liquids
into the water tank.
FILLING THE WATER TANK (pic. 1, 2)
Make sure the iron is disconnected from electrical power
before filling the water tank.
Place the constant steam release regulator (3) into the
left most position - steam release off.
Open the lid of the water tank (2).
Pour in the water.
Note:
Do not fill past the “MAX” indication.
If you must fill the water tank while ironing, first turn off
the iron and remove the power plug from the outlet.
• After you have finished ironing, turn the iron upside
down and pour out the remaining water (pic.8).
IRONING TEMPERATURE
Before using on a new piece of fabric, first test the heated
iron on a piece of old clothe in order to make sure that the
sole of the iron and water tank are clean.
Before ironing, always look at the temperature recom-
mendations indicated on the garment tags.
If there is no garment tag with ironing instructions,
but you know what type of material it is, you can use
the following table to determine the proper ironing
temperature.
Symbol Type of fabric / temperature
Synthetics, nylon, acryl, polyester
(low temperature)
••
Silk / wool (medium temperature)
•••
Cotton / flax (high temperature)
This table can only be used for fibrous materials. It is
best to iron other types of materials (crimped, raised,
etc.) at low temperature.
First, sort all of your clothes according to ironing tem-
perature: wool with wool, etc.
The irons heats faster than it cools, which is way it is
recommended to begin ironing at low temperature,
with synthetic fabrics, for example. Then proceed to
iron at higher temperatures. Cotton and flax should be
ironed last.
• If an item is made from a mixture of materials, then
the ironing temperature should be set for the fabric
with the lowest ironing temperature (for example, if
an item is made from 60% polyester and 40% cotton,
then it should be ironed a the temperature setting for
polyester, “”).
If you can't determine the type of fabric that the item
is made from, find an area on the item that won't be
noticed when worn and test various ironing tempera-
tures (always start with the lowest temperature and
gradually increase it until you achieve the desired
results).
Velvet and other fabrics that quickly begin to shine
should be ironed strictly in one direction (with the nap)
with light pressure.
In order to prevent shiny stains on synthetic and silk
fabrics, iron them inside out.
SETTING THE IRONING TEMPERATURE
Place the iron on its stand (9).
Insert the power plug into the jack.
Set the temperature regulator (4) to the desired ironing
temperature “”,”••” or “•••” depending on the type
of fabric.
The set temperature will have been reached when the
illuminated indicator (10) turns off. The indicator (10) will
light again if the temperature of the iron falls below the
set temperature.
WATER SPRAYER
You can moisten the fabric with a few pushes on the
spraying button (5) (pic.3).
Make sure there is enough water in the tank.
STEAM IRONING
The iron is equipped with anti-drop valve, which blocks the
water supply when the temperature of the iron soleplate
is too low, which prevents the drops appearance from the
foot nozzles.
Steam ironing is only possible with high iron foot tem-
perature (temperature control (4) set to: «••» or «•••»).
Plug the appliance.
Put the iron on the base (9).
Set the temperature control (4) to the required ironing
temperature: «••» or «•••».
Make sure the tank has enough water in it.
Wait till the light indicator (10) turns OFF and then back
ON. Set the continuous steam supply regulator (3) to
the extreme right position – steam supply ON (fig. 4),
after that the steam will start coming out of the iron foot
nozzles (12).
CAUTION!
If there is no continuous steam supply while ironing, check
the correct temperature control (4) setting.
EXTRA STEAM SUPPLY
The extra steam supply function is useful for folds flat-
tening and may only be used in high temperature ironing
mode (temperature control (4) set to «•••»).
Set the temperature control (4) to the «•••» position.
Pressing of the extra steam supply button (6) will make
the steam to come out of the iron foot with major inten-
sity (fig. 5).
Note:
To avoid dripping from the steam nozzles, press the extra
steam supply button (6) with a 4-5 seconds interval.
VERTICAL STEAMING
Insert the power plug into the outlet.
Place the iron on its stand (9).
Set the temperature regulator (4) to the “•••” posi-
tion.
Make sure that the water tank has enough water in it.
Wait until the power indicator (10) goes out and then
light again.
Hold the iron vertically and press the additional steam
release button (6); steam will be released from the
iron's soleplate (12) (pic. 6).
Important information
It is not recommended to vertically steam synthetic
material.
• To prevent the fabric from melting, do not allow the
iron's soleplate to touch the material while steaming.
• Never steam clothes while they are being worn by a
person, as the temperature of the steam is very high;
use a hanger.
DRY IRONING
Insert the power plug into the outlet.
Place the iron on its stand (9).
Set the constant steam release button (3) to its left-
most position - steam release off.
Set the temperature regulator (4) to the desired ironing
temperature “”, “••”, or “•••”.
Wait until the power indicator (10) goes out and
then turns on again; at this point, the desired ironing
temperature has been release and you may begin the
ironing process.
CLEANING SYSTEM
In order to increase the service life of this iron, it is rec-
ommended that you regularly conduct a cleaning of the
iron (once or twice a month depending on the hardness
of the water).
Set the constant steam release regulator (3) to the
left-most position - steam release off.
Fill the water tank to the “MAX” indicator.
Place the iron on its stand (9).
Insert the power plug into the outlet.
Set the temperature regulator (4) to the “•••” posi-
tion.
Let the iron heat up; wait until the power indicator (10)
goes out.
Remove the power plug from the outlet and hold the
iron horizontally over a sink.
Press the cleaning button (11) (pic.7).
Boiling water and steam, together with scaling will
be ejected from the holes in the iron's soleplate. It is
recommended that you lightly rock the iron back and
forward during the cleaning process.
Release the cleaning button (11) after a minute or
when the water tank runs out of water. Place the iron
on its stand.
Insert the power plug into the outlet and allow the iron
to heat up again.
Iron a piece of unwanted fabric in order to allow all of
the remaining water to evaporate.
Remove the power plug from the outlet and wait until
the soleplate of iron has completely cooled.
Make sure that the iron's soleplate is completely dry
before storing.
CARE AND CLEANING
Before cleaning the iron, make sure that it is discon-
nected from power and has cooled.
Wipe the housing of the iron with a slightly damp cloth
and then dry completely.
Deposits on the iron's soleplate can be removed with a
cloth dipped in a vinegar-water solution.
Polish the surface of the soleplate with a dry cloth after
removing any deposits.
Do not use abrasive cleaning instruments to clean the
soleplate and housing of the iron.
Do not touch the iron soleplate with sharp, metal
objects.
STORAGE
Turn the temperature regulator (4) counter-clockwise
to the “MIN” position and set the constant steam
release regulator (3) to the left-most position - steam
release off.
Remove the power plug from the outlet.
Pour out any remaining water from the tank (pic.8).
Set down the iron vertically and allow to cool.
Store the iron in a vertical position.
TECHNICAL CHARACTERISTICS
Power requirements: 220-240 V ~ 50 Hz
Power rating: 1850-2200 W
The manufacturer shall reserve the right to change the
specification of the appliances without preliminary notice.
The life time of the appliance shall not be less than
3 years
Guarantee
Details regarding guarantee conditions can be obtained
from the dealer from whom the appliance was purchased.
The bill of sale or receipt must be produced when making
any claim under the terms of this guarantee.
This product conforms to the EMC-
Requirements as laid down by the Council
Directive 89/336/EEC and to the Low
Voltage Regulation (73/23 EEC)
ENGLISH
2
DEUTSCH
3
РУССКИЙ
4
ҚАЗАҚ
5
POLSKI
6
1241_new.indd 11241_new.indd 1 25.08.2009 11:40:3825.08.2009 11:40:38