13
002c
Íå âñêðûâàéòå è íå
ìîäèôèöèðóéòå ïðèáîð è
àäàïòåð ïèòàíèÿ.
......................................................................................
003
Íå ïûòàéòåñü
ðåìîíòèðîâàòü ïðèáîð èëè
çàìåíÿòü äåòàëè âíóòðè
íåãî. Ëþáîå ñåðâèñíîå
îáñëóæèâàíèå äîëæíî
îñóùåñòâëÿòüñÿ òîëüêî â ñåðâèñíûõ
öåíòðàõ Roland èëè ó àâòîðèçîâàííûõ
äèñòðèáüþòîðîâ.
......................................................................................
004
Íåäîïóñòèìî õðàíåíèå/
èñïîëüçîâàíèå ïðèáîðà:
 íåáëàãîïðèÿòíûõ
òåìïåðàòóðíûõ óñëîâèÿõ
(ïðÿìîé ñîëíå÷íûé ñâåò
â çàêðûòîì ïîìåùåíèè,
âáëèçè îáîãðåâàòåëüíûõ
óñòðîéñòâ, íà ñèëüíî
íàãðåòûõ ïîâåðõíîñòÿõ);
 óñëîâèÿõ ïîâûøåííîé
âëàæíîñòè (âàííûå, ìîéêè,
ìîêðûå ïîëû), â òîì ÷èñëå íà
îòêðûòîì âîçäóõå âî âðåìÿ
äîæäÿ;
 ñèëüíî çàïûëåííûõ èëè
çàäûìëåííûõ ïîìåùåíèÿõ;
 óñëîâèÿõ òðÿñêè è âáëèçè
èñòî÷íèêîâ ñèëüíîé âèáðàöèè.
......................................................................................
007
Óñòàíàâëèâàéòå ïðèáîð íà
ðîâíóþ íåïîäâèæíóþ
ïîâåðõíîñòü è íàäåæíî
çàùèùàéòå îò ïàäåíèÿ è
ñëó÷àéíîãî ïåðåìåùåíèÿ.
......................................................................................
008b
Èñïîëüçóéòå òîëüêî
ðåêîìåíäîâàííûé àäàïòåð
ïèòàíèÿ (ñåðèÿ PSA). Äðóãèå
àäàïòåðû ìîãóò èìåòü
ïðîòèâîïîëîæíóþ ïîëÿðíîñòü èëè
áûòü ðàññ÷èòàííûìè íà äðóãîå
íàïðÿæåíèå. Ïðè ýòîì âîçíèêàåò
îïàñíîñòü ïîðàæåíèÿ ïîëüçîâàòåëÿ
ýëåêòðè÷åñêèì òîêîì è âûõîäà
îáîðóäîâàíèÿ èç ñòðîÿ.
......................................................................................
009
Íå ïåðåêðó÷èâàéòå è íå
òÿíèòå ñëèøêîì ñèëüíî
øíóð ýëåêòðîïèòàíèÿ, íå
ñòàâüòå íà íåãî òÿæåëûå
ïðåäìåòû. Ïîâðåæäåííûé øíóð
ìîæåò ñòàòü ïðè÷èíîé ïîæàðà èëè
ïîðàæåíèÿ ýëåêòðîòîêîì!
......................................................................................
010
Äàííûé ïðèáîð, ïî
îòäåëüíîñòè èëè â
êîìáèíàöèè ñ óñèëèòåëåì è
íàóøíèêàìè, ìîæåò
ïðîèçâîäèòü çâóê óðîâíÿ ãðîìêîñòè,
ñïîñîáíîãî ïðèâåñòè ê äëèòåëüíîé
ïîòåðå ñëóõà. Íå èãðàéòå äîëãî íà
âûñîêîì óðîâíå ãðîìêîñòè. Åñëè
íàáëþäàåòñÿ ñíèæåíèå îñòðîòû
ñëóõà, èëè ïîÿâèëñÿ çâîí â óøàõ,
íåìåäëåííî âûêëþ÷èòå àïïàðàòóðó, à
çàòåì ïðîêîíñóëüòèðóéòåñü ñ âðà÷îì.
......................................................................................
011
Íå äîïóñêàéòå ïîïàäàíèÿ
âíóòðü ïðèáîðà íèêàêèõ
ïîñòîðîííèõ ïðåäìåòîâ
(ãîðþ÷èå ìàòåðèàëû, ìîíå-
òû, âèíòû è ò.ä.) èëè æèäêîñ-
òåé (âîäà, íàïèòêè è ò.ä.).
.....................................................................................
012c
Íåìåäëåííî îòêëþ÷èòå
ïèòàíèå, èçâëåêèòå àäàïòåð
èç ðîçåòêè è îáðàòèòåñü ïî
ìåñòó ïðèîáðåòåíèÿ
àïïàðàòóðû, â áëèæàéøèé ñåðâèñíûé
öåíòð èëè ê àâòîðèçîâàííîìó
äèñòðèáüþòîðó Roland, åñëè:
Ïîâðåæäåí àäàïòåð ïèòàíèÿ èëè
øíóð àäàïòåðà;
Ïîÿâèëñÿ äûì èëè ñòðàííûé çàïàõ;
Âíóòðü ïðèáîðà ïîïàëè
ïîñòîðîííèå ïðåäìåòû èëè áûëà
ïðîëèòà æèäêîñòü;
Ïðèáîð ïîïàë ïîä äîæäü (èëè
íàìîê ïî äðóãîé ïðè÷èíå);
Ïðèáîð íå ðàáîòàåò â íîðìàëüíîì
ðåæèìå èëè â åãî ðàáîòå
íàáëþäàþòñÿ ñóùåñòâåííûå
èçìåíåíèÿ.
.....................................................................................
013
 ìåñòàõ, ãäå åñòü äåòè, çà
íèìè ñëåäóåò ñëåäèòü äî
òåõ ïîð, ïîêà îíè íå áóäóò â
ñîñòîÿíèè ñîáëþäàòü âñå
ïðàâèëà, íåîáõîäèìûå äëÿ
áåçîïàñíîé ýêñïëóàòàöèè ïðèáîðà.
.....................................................................................
014
Îáåðåãàéòå ïðèáîð îò
ñèëüíûõ óäàðîâ (íå ðîíÿéòå
åãî!)
.....................................................................................
015
Íå âêëþ÷àéòå øíóð
ýëåêòðîïèòàíèÿ â ñåòåâóþ
ðîçåòêó, ê êîòîðîé óæå
ïîäêëþ÷åíî ñëèøêîì
ìíîãî äðóãèõ ýëåêòðîïðèáîðîâ.
Áóäüòå îñîáåííî âíèìàòåëüíû ïðè
èñïîëüçîâàíèè óäëèíèòåëåé —
ñîâîêóïíàÿ ìîùíîñòü ïîäêëþ÷åííûõ
ê óäëèíèòåëþ ïðèáîðîâ (Âò/À)
íèêîãäà íå äîëæíà áûòü âûøå
ïàñïîðòíîé. Èçáûòî÷íàÿ íàãðóçêà
ìîæåò ïðèâåñòè ê ïåðåãðåâó è
ïîâðåæäåíèþ èçîëÿöèè øíóðà
ýëåêòðîïèòàíèÿ.
.....................................................................................
016
Ïðè ýêñïëóàòàöèè
îáîðóäîâàíèÿ â ñòðàíå,
îòëè÷íîé îò ñòðàíû-
ïðîèçâîäèòåëÿ,
ïðîêîíñóëüòèðóéòåñü ñ ïðîäàâöîì,
áëèæàéøèì ñåðâèñíûì öåíòðîì
êîìïàíèè Roland èëè åå
àâòîðèçîâàííûì äèëåðîì.
.....................................................................................
019
Íå ïåðåçàðÿæàéòå áàòàðåè,
íå íàãðåâàéòå èõ è íå
äîïóñêàéòå íàìîêàíèÿ!
027
Íèêîãäà íå âûñòàâëÿéòå
áàòàðåè íà ïðÿìîé
ñîëíå÷íûé ñâåò è íå
áðîñàéòå èõ â îãîíü!
......................................................................................
101b
Ïðèáîð è àäàïòåð ïèòàíèÿ
äîëæíû áûòü ðàçìåùåíû
òàê, ÷òîáû îáåñïå÷èòü
õîðîøóþ âåíòèëÿöèþ.
......................................................................................
102d
Ïðè âêëþ÷åíèè èëè
îòêëþ÷åíèè ïèòàíèÿ
ïðèáîðà âñåãäà äåðæèòåñü
íå çà êàáåëü, à çà âèëêó
......................................................................................
103b
Íåîáõîäèìî ðåãóëÿðíî
âûêëþ÷àòü øòåïñåëü
ýëåêòðîïèòàíèÿ èç ñåòåâîé
ðîçåòêè è ïðîòèðàòü åãî
ìÿãêîé ñàëôåòêîé, ÷òîáû óäàëèòü ñ
êîíòàêòîâ âñå çàãðÿçíåíèÿ. Òàêæå
ñëåäóåò âûêëþ÷àòü øòåïñåëü
ýëåêòðîïèòàíèÿ èç ñåòåâîé ðîçåòêè,
åñëè ïðèáîð äëèòåëüíîå âðåìÿ íå
èñïîëüçóåòñÿ. Ïîïàäàíèå ãðÿçè
ìåæäó øòåïñåëåì è ðîçåòêîé ìîæåò
íàðóøèòü èçîëÿöèþ è ïðèâåñòè ê
âîçãîðàíèþ.
......................................................................................
104
Ïîñòàðàéòåñü
ïðåäîòâðàòèòü
ïåðåãèáàíèå øíóðîâ è
êàáåëåé. Êðîìå òîãî, âñå
øíóðû è êàáåëè äîëæíû áûòü
ðàçìåùåíû â íåäîñòóïíîì äëÿ äåòåé
ìåñòå.
......................................................................................
106
Íèêîãäà íå âñòàâàéòå íà
ïðèáîð è íå êëàäèòå íà
íåãî òÿæåëûå ïðåäìåòû.
......................................................................................
107d
Íèêîãäà íå âêëþ÷àéòå øíóð
ýëåêòðîïèòàíèÿ è íå
âûêëþ÷àéòå åãî èç ñåòåâîé
ðîçåòêè âëàæíûìè ðóêàìè.
......................................................................................
108b
Ïðè ïåðåìåùåíèè ïðèáîðà
îòñîåäèíèòå îò íåãî
àäàïòåð ïèòàíèÿ è âñå
êàáåëè, èäóùèå îò âíåøíèõ
óñòðîéñòâ.
......................................................................................
109b
Ïåðåä ÷èñòêîé ïðèáîðà
îòêëþ÷èòå ïèòàíèå è
îòñîåäèíèòå àäàïòåð îò
ñåòè (ñòð. 2).
......................................................................................
110b
 ñëó÷àå ïðèáëèæåíèÿ
ãðîçû îòêëþ÷èòå àäàïòåð
ïèòàíèÿ îò ñåòåâîé ðîçåòêè.
......................................................................................
111: Selection
Ïðè íåïðàâèëüíîì
èñïîëüçîâàíèè áàòàðåè
ìîãóò âçîðâàòüñÿ èëè
ïðîòå÷ü, ÷òî ìîæåò ñòàòü
ïðè÷èíîé ïîâðåæäåíèÿ
ïðèáîðà èëè ïîëó÷åíèÿ
òðàâìû. Ïðè ðàáîòå ñ
áàòàðåÿìè áóäüòå
âíèìàòåëüíû è ñîáëþäàéòå
ñëåäóþùèå ìåðû
ïðåäîñòîðîæíîñòè (ñòð. 2):
1
Ñëåäóéòå âñåì óêàçàíèÿì
èíñòðóêöèè ïî óñòàíîâêå áàòàðåé
è ñëåäèòå çà ïðàâèëüíîé
ïîëÿðíîñòüþ.
2
Íå èñïîëüçóéòå âìåñòå ñòàðûå è
íîâûå áàòàðåè. Íå èñïîëüçóéòå
âìåñòå áàòàðåè ðàçíûõ òèïîâ.
3
 ñëó÷àå, åñëè ïðèáîð íå ðàáîòàåò
äëèòåëüíîå âðåìÿ, èçâëåêàéòå
áàòàðåè èç áàòàðåéíîãî îòñåêà.
5
 ñëó÷àå ïðîòåêàíèÿ ýëåêòðîëèòà
óäàëèòå îñòàòêè æèäêîñòè èç
îòñåêà ìÿãêîé òêàíüþ èëè
áóìàæíîé ñàëôåòêîé. Ïîñëå ýòîãî
óñòàíîâèòå ñâåæèå áàòàðåè. Âî
èçáåæàíèå îæîãîâ íå äîïóñêàéòå
ïîïàäàíèÿ ýëåêòðîëèòà íà êîæó.
Áóäüòå â îñîáåííîñòè îñòîðîæíû,
åñëè åñòü ðèñê ïîïàäàíèÿ
ýëåêòðîëèòà â ãëàçà.  ñëó÷àå
ïîïàäàíèÿ â ãëàçà íåìåäëåííî
îáèëüíî ïðîìîéòå èõ ïðîòî÷íîé
âîäîé.
6
Íèêîãäà íå õðàíèòå áàòàðåè
âìåñòå ñ ìåòàëëè÷åñêèìè
ïðåäìåòàìè, íàïðèìåð,
øàðèêîâûìè ðó÷êàìè, öåïî÷êàìè,
áóëàâêàìè è ò.ä.
......................................................................................
112
Îòðàáîòàííûå áàòàðåè
ñëåäóåò óòèëèçèðîâàòü â
ñîîòâåòñòâèè ñ ïðàâèëàìè,
äåéñòâóþùèìè íà
òåððèòîðèè ïðîæèâàíèÿ
ïîëüçîâàòåëÿ.
......................................................................................
118a
Ñíÿâ êîëïà÷îê ñ ðàçúåìà
USB, õðàíèòå åãî â
áåçîïàñíîì è çàêðûòîì îò
äîñòóïà ìàëåíüêèõ äåòåé
ìåñòå. Ìåëêèå äåòàëè ìîãóò áûòü
ñëó÷àéíî ïðîãëî÷åíû.
......................................................................................
USING THE UNIT SAFELY